DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1893 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 243 i
paSe na jedno selište. Usljeđ utoka urb. ovlaštenika ukinuta je ta rjeaitba po kralj,
zem. vladi pod 14. svibnjem 1891. br. 38897, te potvrdjena odluka kr. kot. oblasti
s razloga, navedenih u istoj odluci, s tom primjetbom, da se okolnost, što je u urb.
obdini M. dosuđjena jedna sesija „župniku", ne ima tumačiti tako, da ista pripada
parb. uredu u D., koji obavlja zvanje paroha i u M., nego je ta sesija uzeta idealno
i pridržana za onaj slučaj, ako i u M. bude ustrojena ^župa". Pošto je time odlučeno,
da isti kamati ne pripadaju paroh. uredu u D., ali nije odlučeno, komu pripadaju,
to se je kr. kot. oblast obratila na upr. odbor s upitom, da li se imađu razdieliti
međju urb. ovlaštenike ili de se po razmjerju konkurencije izmeđju raznih vjeroizpovjesti
imati priposlati dotičnim konsistorijem na kapitaliziranje. Isti je pod 7.
rujnom 1891. br. 4272. odvratio: „pošto je kr. zem. vlada načelo riešila, daje urb.
obdina M. samo idealni dio ,župne nadarbine" unesen, to, dok tamo ,župe" nema,
pripada ova idealna pripadnost svojoj cielosti t. j . urb. obdini u M., te se s toga kamati
međju ovlaštenike urb. obd. u M. po njihovom ovlaštenju pođieliti imadu."


Sto se tiče pako kamata, ođpadajudih u obde na „školu", to je rješitbom kralj.
zem. vlade, odjela za bogoštovje i nastavu, od 25. siečnja 1881. br. 1221. ex 1880.
odlučeno, da se imadu s istimi postupati po ustanovi §-a 30. zak. od 14. listopada
1874. (sada §. 31. zak. od 31. listopada 1888.) naime kao sa dohodkom od školskoga
zemljišta, a to s razloga, jer je §. 133. gor. zakona (sada §. 128. gornjeg zakona)
učiteljem podavanje ogrievnih drva od strane obdina napose osigurano, te na tom temelju
prigodom klasifikacije škole zajamčeno i odmjereno, a obzirom na to ne može
niti prama smjeru §-a 7. i 9. c. p. od 17. svibnja 1857. učiteljem pripadati još
preko toga i pravo na dohodak ili kamate od onih tangenta, koje od kupovine za prodane
dielove obd. šuma bivaju izlučene na ime učiteljevo ili na ime škole.


„Obdinar."


Lovstvo.


Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je plaćena novčana nagrada.
Po naknadno stigavših izvješeah kr. županijskih oblasti ubijeno je IV. četvrta
god. 1892. još sliededa količina grabežljive zvjeradi: u području li č ko-kr bav sk e
žup. oblasti 2 medjeda, 9 vukova, 3 vučice, 4 vučidi, 95 lisica, 1 div. mačka,
1 jazavac i 187 kuna; u području riečko-modruške županije 2 vučice; u području
zagrebačke županije 1 vuk, 45 lisica, 3 div. mačke i 1 kuna; u području
sriemske županije 3 vuka, 3 vučice, 95 lisica, 3 div. mačke, 1 jazavac i
14 kuna; u području požežke županije 1 vuk, 1 vučica, 35 lisica, 7 div. mačaka
i 6 kuna; u području križevačko-belovarske županije 4 lisice;
u području varaždinske županije 2 lisice; u području gradskog poglavarstva
petrinjakog 1 lisica; u području gradskog poglavarstva
varaždinskog 2 lisice. Ukupno 2 medjeda, 14 vukova, 7 vučica, 6 vučića,
279 lisica, 14 div. mačaka, 208 kuna i 2 jazavca.


Za gornju količinu ubijene grabežljive zvjeradi izpladena je novčana nagrada i
to: u području ličk o - krba vsk e županije 227 for.; u području riečko-modruške
županije 4 for,; u području zagrebačke županije 30 for. 50 nč.;
u području sriemske županije 93 for.; u području po žežke ž up a ni j e 33 for.
50 novč.; u području križevačko-belovarske županije 1 for.; u području
varaždinske županije 1 for.; u području gradskog poglavarstva petrinjskog
50 novč.; u području gradskog poglavarstva varaždinskog
1 for. Ukupno 391 for. 50 novč.