DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 202 —


6. U slučaju, đa nema u zalihi dovoljno biljakah za presađjivanje, mogu se takove
u prešnih sluSajevih eventualno zatražiti putem kr. zemaljske vlade iz razsadnikah
kr, nadzorniStva za pošumljivanje primorskog krasa u Senju, gdje se osim toga
mogu istim putem i pozajmiti velike škare za rezanje Sikarah.
Nabava biljkah izvan zemlje neođobrava se u načelu, buđud iste kod prevoza
trpe i većim dielom prekasno stignu.


7. Radnje oko pošumljenja imaju se izvoditi sustavno, i to samo na temelju
ogojne osnove, koja se zajedno s dotičnim troškovnikom imade po obrazeu A. sastaviti
po šumsko-tehničkom osoblju i kralj, toj zemaljskoj vladi na odobrenje od slučaja do
slučaja predložiti.
8. Za troškove pošumljenja može se iz zemaljskih sredstavah najviše 50"/^ doprinieti
i to u slučaju, ako se dotične obdine zaključkom obvežu:
1. da će 50*/^ iz vlastitih sredstvah namiriti;
2. ako u proračun za pokriće odpadajučih svotah za čuvanje branjevinah i za
Ogojne radnje svake godine potrebiti trošak uvrste.
Za slučaj, da obćine neimaju razpoloživih novčanih sredstah, mogu iste dati stanoviti
broj jamah za sadjenje bijakah izkopati, koje radnje njihovom doprinosu odgovarati imadu.
Doprinos iz zemaljske dotacije doznačivat de se u budude za svaki radni objekt
napose na temelju odobrenog proračuna i izvješdah kr. županijskih oblastih od slučaja
do slučaja.


9. Kadnje same imade izvesti i rukovoditi na licu mjesta šumsko-tehničko osoblje,
a ne kao dosada obćine i lugari.
10. Putovanje rečenog osoblja neće padati na teret dotacije za pošumljenje, ved
na teret županijske putne naklade, odnosno dotičnog putnog paušala toga osoblja.
11. Uzgoj biljakah mora da bude jeftiniji, nego što dosada, a u tu svrhu treba
nastojati, đa se uštedi što više mogude kod zalievanja biljakah, koje je dosele preskupo bilo.
12. 0 svih izdatcih, tičučih se pošumljenja krasa imade se sastaviti po obrazeu
B. svake godine proračun, razdieljen na sliededa poglavja:
1. lugarsko osoblje,
2. razsadnici i biljevišta,
3. umjetni uzgoji.
Ovaj proračun ima se svake godine kr. zemaljskoj vladi do konca kolovoza na
odobrenje podnieti radi uvrštenja dotacije u zemaljski proračun.


13. O izdanih svotah i izvedenih ogojnih radnjah valja koncem svake godine
sastaviti po gore navedenih poglavjih razvršdeni izkaz ob uspjehu radnjah po obrazeu
C. za šumsko-tehničke, odnosno za statističke svrhe, dočim se radi računarskog izpitivanja
imadu, kao i dosele, dokumentirani računi ovamo predložiti, čim bude izcrpljena
doznačena dotacija.
14. 0 radnjah, koje su dosele izvedene na račun zemaljske dotacije za pošumljenje
krasa, uzev u račun i trošak na čuvarsko osoblje, ima se izkaz po obrazeu C.
naknadno sastaviti i ovamo predložiti.
Taj izkaz ima se takodjer za kr, županijsku oblast sastaviti i za budude godine
u evidenciji neprikidno voditi, u koju svrhu valja nabaviti posebni vezani zapisnik.


15. Ovaj naputak stupa u kriepost odmah za sve na novo preduzetl se imajude
radnje na polju pošumljenja krasa, dočim za dosada izvedene radnje dotično za sada
službujude lugare prolazno vriedi počam od 1. siečnja 1894.
Ob ovom naputku valja znanja i ravnanja radi obaviestiti:


1. upravni odbor županije modruško-riečke;
2. podčinjene gradove;
3. podčinjene kr. kot. oblasti,