DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 198 -
Obzirom na okolnost, da je Mileusnić zuatiioga troška oko renoviranja od šumarskog
družtva kupljenog paviljona imao, zaključio je odbor, da se uplata upitnih
kamata molitelju oprosti.


7. Tajnik saobduje dopis ravnateljstva kr. gospod. i šumarskog učilišta u Križevcili
od 12. siečnja 1893. broj 41., kojim se isto usrdno zahvaljuje na tom, što je
odbor hrv, si. šum. družtva u svojoj dne 21. studenoga 1892. obđržanoj sjednici dopitao
pet primjeraka ,Šum. lista" bezplatno za slušatelje križavačkoga zavoda i Sto
je u istoj sjednici za ostale slušatelje toga zavoda ustanovljena godišnja predplata za
„Šum. list" sa 2 for.
Primljeno na znanje.


8. Zatim bude pročitan dopis vlast, šumarnika gosp. Mije Rađoševida od 12.
siečnja 1893., smierajudi onamo, da mu se povrati njegova razprava „0 razvitk u
trgovine, obrta i industrije", priredjena za tisak spomenice za prošlu izložbu
gospodarskoga i hrv. slav. šumarskoga družtva, pošto ta razprava u rečenu svrhu
upotrebljena nije.
Obzirom na to, što je upravljajući odbor u jednoj od svojih prijašnjih sjednica
zaključio, da se imadu sve odnosne prispjele razprave, pošto se je medjutim od priredjenja
rečene spomenice sbog predvidljivo nenaknadivih znatnih troškova odustalo bilo,
gosp. uredniku ,,Snm. lista" na razpolaganje ustupiti, nije bio odbor više u položaju,
da molbi gosp. Rađoševiča udovolji, pošto je medjutim jedan dio njegove razprave u
„Šum. listu" ved odtiskan bio.


9. Tajnik izvješćuje upravljajudem odboru, da je predsjeđničtvo hrv. slav. šum.
družtva, nadajući se naknadnomu odobrenju, priposlalo prigodom 14. siec´nja 1893. u
svrhu povedanja zaklade siromašnih slušatelja kr. gospodarskog i šumarskog učilišta
u Križevcih obdržavane zabave svotu od 2 for., za koju podporu se je gosp. Pesider,
kr. ravnatelj rečenoga zavoda, šumar, družtvu najusrdnije zahvalio.
Odobrava se.


10. Predsjednik predlaže, neka bi hrv. slav. šumarsko družtvo pristupilo kao
utemeljiteljni član družtvu za podupiranje siromašnih učenika kr. gosp. i šumarskog
učilišta u Križevcih sa svotom od 10 for.
Predlog bude jednoglasno prihvaćen.


11. Glede predloga nadšumara ogulinske imovnstavljenog u XV. redovitoj glavnoj skupštini hrv. slav. šumarskog družtva, koja bje
obdržavana u gradu Varaždinu 11. i 12. rujna 1892., iđudeg zatim, da se kr. šumarsko
učilište u Križevcih podigne na stupanj akademije odnosno, da se kao poseban
odjel pripoji kr. sveučilištu u Zagrebu, zaključi odbor, neka se pozove gosp. predlagatelj,
da odnosnu obrazloženu predstavku sastavi i predsjedničtvu hrv. slav. šumarskoga
družtva predloži, koju de onda upravljajudi odbor konačno razpravljati, te zatim
visokoj kr. zemaljskoj vladi predložiti.
Tičudi se pako predloga nadšumara županije varaždinske g. Vilima Dojkovica,
stavljenog na istoj glavnoj skupštini, smierajudeg onamo, da se družtvena pravila preinače,
zaključeno bje, da se mimo toga predloga pređje na dnevni red, pošto ne ima
za sada razloga, da bi se družtvena pravila preinačivala. Jer primjerice ustanova tih
pravila, da uživa začastni član djužtva, koji je slučajno inostranac i neživi u Zagrebu,
ista prava kao i pravi član, pak da prema tomu može i u odbor biran biti, ne smeta
nikomu ni najmanje, jer se takov član u odbor birati ne mora, a inače jedva da bi
komu na um palo, da ga u odbor bira.


Nije dakle vriedno, da se radi takovih malenkosti nerazmjerno troši na izdanje
novih pravila.
Isto tako nije odbor za shodno pronašao, da se vrhu, takođjer na gore spomenutoj
glavnoj skupštini po šumarniku g. Radoševicu stavljenog, a po nadšumaru gosp.