DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 197 —


Oružtvene viesti.


Zapisnik redovite odborske sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav.
šumarskoga družtva, obdržavaae 25. veljače 1893. u družtvenih proatorijah (Zrinjski
trg broj 14.) pod predsjedništvom predsjedaika p. n. g. E. Dursta u prisutnosti p. n.
gg. odbornika M. Vrbanida, R. Fischbacha, Pr. Kesteržanka, V. RaSkoga i tajnika


J. Kolera.
Predmeti viećanja: 1. Čita se zapisnik odborske sjednice od 21. studenoga 1892,
koji bje po gospodi M. Vrbaniću i R. Fischbacbu bez primjetbe ovjerovljen.


2. Čita se dopis kr. Šumara Ivana Zezulke od 28. prosinca 1892., kojim moli,
neka bi se uznastojalo, da se objelodani u „Šum. listu" nekorektni postupak njekog
javnog urednika proti šumarako-erarskom osoblju prigodom njeke razprave šumskog
kvara, pošto de biti prisiljen, da sa još pet lugara iz „šumarskog družtva" iztupi.
Napokon podulje debate zaključio je odbor, da se pređsjedaičtvo shodnom predstavkom
u tom pogledu obrati na Njegovu Preuzvišenost gospođina bana, a šumaru
Zezulki da se razlozi navedu, s kojih se ne smiju javni organi u „Šum. listu" napadati.


3. Tajnik čita ođpis kr. zemaljske vlade od 16. prosinca 1892. broj 56.947,
odjel za unutarnje poslove, kojim se upravljajućem odboru hrv. slav. šumarskoga družtva
na njegovu predstavku od 30. studenoga 1892. broj 44. priobduje, da se za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva osposobljenim šumarom pravo na izvršivanje
mjerničkih posala ureda radi priznati ne može, jer da moraju i sami tehnici, koji su
za inžinire propisane nauke na kojem javnom tehničkom zavodu s uspjehom svršili, za
izvršivanje rajerničke prakse posebnu dozvolu od zemaljske vlade izhođiti, pak da može
prema ustanovam naredbe od 26. veljače 1877. broj 15.660. ex 1876. svaki za samostalno
vodjenje šumarskoga gospodarstva osposobljeni šumar, ako nestoji u kojoj
javnoj službi, i odsad zadobiti ovlaštenje za izvršivanje mjerničtva u svojstvu mjernika,
ako inim propisanim uvjetom udovolji i za ovlaštenje propisanim putem zamoli.
Primljeno na znanje.


4. Čita se ođpis vis. kr. zem. vlade, odjel za unutarnje poslove, od 16. prosinca
1892. broj 55.993. prema kojemu au za predsjednike izpitnoga povjerenstva za više
državne šumarske izpite na vrieme od šest godina, naime od 1893. do uključivo 1898.
imenovani: Ferdo Zikmundovsky, kr. vladni šumarski savjetnik i Mijo Vrbanid, kr.
vladni šumarski nadzornik, a postavljeni su sliededi stiukovnjaci za izpitne povjerenike
i to: Kobert Pischbach kr. vladni šumarski nadzornik, Vatroslav Rački, kr. vladni
šumarski povjerenik, Vladimir Kiseljak, kr. profesor šumarstva u Križevcih, Ivan Partaš,
kr. pravi učitelj šumarstva u Križevcih, Vilim Dojkovid, kr. žup. nadsumar u
Zagrebu, Pavle Barišid, nađšumar i šum. taksator petrovaradinske imovne obdine u
Mitrovici, Josip Kozarac, kr. šumar u Lipovljanih i Stjepan IIankony vlast, šumarski
upravitelj u Valpovu.
Primljeno na znanje.


5. Tajnik javlja, da je gosp. Ferdo Zikmundovsky, kr. vladni šum. savjetnik u
Zagrebu pristupio šumarskomu družtvu dne 31. prosinca 1892. kao utemeljiteljni član,
te da se je isti obvezao prinos od 100 for. uplatiti tečajem godine 1893. u četiri
jednaka tromjesečna obroka.
Prima se na znanje.


6. čita se podnesak Marka Mlleusnida od 5. prosinca 1892., kojim moli, da bi
mu se pladanje zateznih kamata iznosom od 27 for. oprostilo, nastalih time, što nije
zadnji obrok od 1000 for. za kupljeni šumarski paviljon do ugovorenoga roka uplatio


ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 198 -
Obzirom na okolnost, da je Mileusnić zuatiioga troška oko renoviranja od šumarskog
družtva kupljenog paviljona imao, zaključio je odbor, da se uplata upitnih
kamata molitelju oprosti.


7. Tajnik saobduje dopis ravnateljstva kr. gospod. i šumarskog učilišta u Križevcili
od 12. siečnja 1893. broj 41., kojim se isto usrdno zahvaljuje na tom, što je
odbor hrv, si. šum. družtva u svojoj dne 21. studenoga 1892. obđržanoj sjednici dopitao
pet primjeraka ,Šum. lista" bezplatno za slušatelje križavačkoga zavoda i Sto
je u istoj sjednici za ostale slušatelje toga zavoda ustanovljena godišnja predplata za
„Šum. list" sa 2 for.
Primljeno na znanje.


8. Zatim bude pročitan dopis vlast, šumarnika gosp. Mije Rađoševida od 12.
siečnja 1893., smierajudi onamo, da mu se povrati njegova razprava „0 razvitk u
trgovine, obrta i industrije", priredjena za tisak spomenice za prošlu izložbu
gospodarskoga i hrv. slav. šumarskoga družtva, pošto ta razprava u rečenu svrhu
upotrebljena nije.
Obzirom na to, što je upravljajući odbor u jednoj od svojih prijašnjih sjednica
zaključio, da se imadu sve odnosne prispjele razprave, pošto se je medjutim od priredjenja
rečene spomenice sbog predvidljivo nenaknadivih znatnih troškova odustalo bilo,
gosp. uredniku ,,Snm. lista" na razpolaganje ustupiti, nije bio odbor više u položaju,
da molbi gosp. Rađoševiča udovolji, pošto je medjutim jedan dio njegove razprave u
„Šum. listu" ved odtiskan bio.


9. Tajnik izvješćuje upravljajudem odboru, da je predsjeđničtvo hrv. slav. šum.
družtva, nadajući se naknadnomu odobrenju, priposlalo prigodom 14. siec´nja 1893. u
svrhu povedanja zaklade siromašnih slušatelja kr. gospodarskog i šumarskog učilišta
u Križevcih obdržavane zabave svotu od 2 for., za koju podporu se je gosp. Pesider,
kr. ravnatelj rečenoga zavoda, šumar, družtvu najusrdnije zahvalio.
Odobrava se.


10. Predsjednik predlaže, neka bi hrv. slav. šumarsko družtvo pristupilo kao
utemeljiteljni član družtvu za podupiranje siromašnih učenika kr. gosp. i šumarskog
učilišta u Križevcih sa svotom od 10 for.
Predlog bude jednoglasno prihvaćen.


11. Glede predloga nadšumara ogulinske imovnstavljenog u XV. redovitoj glavnoj skupštini hrv. slav. šumarskog družtva, koja bje
obdržavana u gradu Varaždinu 11. i 12. rujna 1892., iđudeg zatim, da se kr. šumarsko
učilište u Križevcih podigne na stupanj akademije odnosno, da se kao poseban
odjel pripoji kr. sveučilištu u Zagrebu, zaključi odbor, neka se pozove gosp. predlagatelj,
da odnosnu obrazloženu predstavku sastavi i predsjedničtvu hrv. slav. šumarskoga
družtva predloži, koju de onda upravljajudi odbor konačno razpravljati, te zatim
visokoj kr. zemaljskoj vladi predložiti.
Tičudi se pako predloga nadšumara županije varaždinske g. Vilima Dojkovica,
stavljenog na istoj glavnoj skupštini, smierajudeg onamo, da se družtvena pravila preinače,
zaključeno bje, da se mimo toga predloga pređje na dnevni red, pošto ne ima
za sada razloga, da bi se družtvena pravila preinačivala. Jer primjerice ustanova tih
pravila, da uživa začastni član djužtva, koji je slučajno inostranac i neživi u Zagrebu,
ista prava kao i pravi član, pak da prema tomu može i u odbor biran biti, ne smeta
nikomu ni najmanje, jer se takov član u odbor birati ne mora, a inače jedva da bi
komu na um palo, da ga u odbor bira.


Nije dakle vriedno, da se radi takovih malenkosti nerazmjerno troši na izdanje
novih pravila.
Isto tako nije odbor za shodno pronašao, da se vrhu, takođjer na gore spomenutoj
glavnoj skupštini po šumarniku g. Radoševicu stavljenog, a po nadšumaru gosp.