DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 197 —


Oružtvene viesti.


Zapisnik redovite odborske sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav.
šumarskoga družtva, obdržavaae 25. veljače 1893. u družtvenih proatorijah (Zrinjski
trg broj 14.) pod predsjedništvom predsjedaika p. n. g. E. Dursta u prisutnosti p. n.
gg. odbornika M. Vrbanida, R. Fischbacha, Pr. Kesteržanka, V. RaSkoga i tajnika


J. Kolera.
Predmeti viećanja: 1. Čita se zapisnik odborske sjednice od 21. studenoga 1892,
koji bje po gospodi M. Vrbaniću i R. Fischbacbu bez primjetbe ovjerovljen.


2. Čita se dopis kr. Šumara Ivana Zezulke od 28. prosinca 1892., kojim moli,
neka bi se uznastojalo, da se objelodani u „Šum. listu" nekorektni postupak njekog
javnog urednika proti šumarako-erarskom osoblju prigodom njeke razprave šumskog
kvara, pošto de biti prisiljen, da sa još pet lugara iz „šumarskog družtva" iztupi.
Napokon podulje debate zaključio je odbor, da se pređsjedaičtvo shodnom predstavkom
u tom pogledu obrati na Njegovu Preuzvišenost gospođina bana, a šumaru
Zezulki da se razlozi navedu, s kojih se ne smiju javni organi u „Šum. listu" napadati.


3. Tajnik čita ođpis kr. zemaljske vlade od 16. prosinca 1892. broj 56.947,
odjel za unutarnje poslove, kojim se upravljajućem odboru hrv. slav. šumarskoga družtva
na njegovu predstavku od 30. studenoga 1892. broj 44. priobduje, da se za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva osposobljenim šumarom pravo na izvršivanje
mjerničkih posala ureda radi priznati ne može, jer da moraju i sami tehnici, koji su
za inžinire propisane nauke na kojem javnom tehničkom zavodu s uspjehom svršili, za
izvršivanje rajerničke prakse posebnu dozvolu od zemaljske vlade izhođiti, pak da može
prema ustanovam naredbe od 26. veljače 1877. broj 15.660. ex 1876. svaki za samostalno
vodjenje šumarskoga gospodarstva osposobljeni šumar, ako nestoji u kojoj
javnoj službi, i odsad zadobiti ovlaštenje za izvršivanje mjerničtva u svojstvu mjernika,
ako inim propisanim uvjetom udovolji i za ovlaštenje propisanim putem zamoli.
Primljeno na znanje.


4. Čita se ođpis vis. kr. zem. vlade, odjel za unutarnje poslove, od 16. prosinca
1892. broj 55.993. prema kojemu au za predsjednike izpitnoga povjerenstva za više
državne šumarske izpite na vrieme od šest godina, naime od 1893. do uključivo 1898.
imenovani: Ferdo Zikmundovsky, kr. vladni šumarski savjetnik i Mijo Vrbanid, kr.
vladni šumarski nadzornik, a postavljeni su sliededi stiukovnjaci za izpitne povjerenike
i to: Kobert Pischbach kr. vladni šumarski nadzornik, Vatroslav Rački, kr. vladni
šumarski povjerenik, Vladimir Kiseljak, kr. profesor šumarstva u Križevcih, Ivan Partaš,
kr. pravi učitelj šumarstva u Križevcih, Vilim Dojkovid, kr. žup. nadsumar u
Zagrebu, Pavle Barišid, nađšumar i šum. taksator petrovaradinske imovne obdine u
Mitrovici, Josip Kozarac, kr. šumar u Lipovljanih i Stjepan IIankony vlast, šumarski
upravitelj u Valpovu.
Primljeno na znanje.


5. Tajnik javlja, da je gosp. Ferdo Zikmundovsky, kr. vladni šum. savjetnik u
Zagrebu pristupio šumarskomu družtvu dne 31. prosinca 1892. kao utemeljiteljni član,
te da se je isti obvezao prinos od 100 for. uplatiti tečajem godine 1893. u četiri
jednaka tromjesečna obroka.
Prima se na znanje.


6. čita se podnesak Marka Mlleusnida od 5. prosinca 1892., kojim moli, da bi
mu se pladanje zateznih kamata iznosom od 27 for. oprostilo, nastalih time, što nije
zadnji obrok od 1000 for. za kupljeni šumarski paviljon do ugovorenoga roka uplatio