DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 191 -


Kako smo vidili već iz ova dva navedena razvoja, nesenjc je jaja po ženki
prilično različito. Za nas je pako od osobite važnosti, da saznademo, kako dugo
traje taj razvoj kod podkornjaka ili koliko generacia dolazi u jednoj godini.
Važno je to za nas stog razloga, što ćemo moći samo onda, ako to saznademo,
uspjehom upotrebljivati sredstva tamanjenja ili obranbena sredstva proti podkornjakom.
Što se tiće generacije pojedinih podkornjaka, to se sadanji entomolog!
za sve još ne mogoše složiti. Ratzeburg je uzimao kao pravilo jednostavnu generaciu
(t. j . u jednoj godini razvije se samo jedan zareznik), te je samo kod
laricisa, a poslie i kod tjpographusa dopuštao dvostruku generaciu, ali i to iznimno.
On je mislio, da je kod ovih podkornjaka dvostruka generacia znak
izrodjenja; dakle i time dobar znak. Nadao se on, da će ovako izrodjenih podkornjaka
naskoro nestati. To se i u pravilu đogadja, ali u ovom slučaju nema
nikakovog izrodjenja. Izrodjenje se opaža izmeeju ostalih kod leptira, tako je


n. pr. kod liparis monacha (omorikov prelac. None) u nekojih priedielih opažaju
razne zarazne bolesti, nerazmjerje u broju obih spolova i t. d. To su dakle ona
sigurna sredstva utamanjenja, koja nam pruža sama narav. Ratzeburg a i drugi
uza nj, držali su, da Dendr. raicans i Hyl. ater imadu dvogodišnju generaciu,
t. j . da je za razvoj zareznika potrebito dvie godine, dočim se danas može sa
stalnošću tvrditi, da im je generacia jednostavna, a kad kad i dvostruka. Velika
je pogrieška, koja se počinila tom tvrdnjom, jer su mnoga sredstva utamanjenja
dovedena na krivi put, a time i ostala bezuspješna. Eichhoff dokazuje,
da je u pravilu kod podkornjaka dvostruka generacia, a da nije izključena niti
trostruka. Njegovo dokazivanje temelji se na mnogobrojnih opažanjih i na pomnom
proučavanju života podkornjaka.*
(Nastavit

K preustrojstvu šumarske nastave."^"^


Ovo odavno viseće pitanje konačno je sada dozrielo, te će mu skoro
osnova po kr. zemaljskoj vladi ustanovljena biti. Ali prije nego meritornost
stvari pretresam, biti će uputno na kratko orisati:


* Sakupljeno i izdano u djelu: „Die Europaischen Borkenkafer", Berlin 1881.
Svakako je ovo priznato kao najbolje djelo te vrsti. Iz istog djela crpljeno je mnogo
podataka, sadržanih u ovom opisu. (Opazka pisca).
** Dozvolom uvaženog našeg stručnjaka priobdujemo u slobodnom prevodu ovu
zanimivu razpravu, koju je ,Agramer Zeit." u br. 67 i 69 t. g. priobdila i želimo,
da se i ostali naši stručnjaci sjate u jedno jato, pa da po mogućnosti doprinesu svaki
po koje zdravo zrnce, e da bude onako, kako naš uvaženi stručnjak iz plemenitog osjećaja
svoga srca želi postidi. Mi ćemo drage volje u ,Šum. listu" njihove želje i nazore
priobditi. Uredničtvo.
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 192 —


1. Obseg šuma u Hrvatskoj i Slavoniji;
2. Raznolikost i vriednost tih šuma u pogledu fizikalnom i klimatičnom
3. Različitost i množinu potrebitog šumarskog osoblja u raznih granah zemaljske,
državne i sukromne šumarske službe.
Obseg šuma u Hrvatskoj i Slavoniji iznaša po omedjašnom poreznom katastru
svega 2,666.265 katastralnih jutara, ili od ciele površine obih kraljevina
sa 7,391.052 jutara ili SG-Og^/o, odnosno u Hrvatskoj i Slavoniji zapremaju
šume više od trećine cielokupne površine.


Od tih šuma posjeduju:
lo Privatnici . . . . . . 740.135 jutara.


2. Krajiške imovne obćine
719 053 „
3. Jurisdicije i obdne
577.346 ,
4. Državni šumski erar
544.251 „
6.
U mrtvih rukuh nalazi se 85.500 „
Svega . . 2,666.262 jutara.
To posjedovno stanje promjenilo se je donekle po obavljenoj segregaciji
prošle godine u modruško-riečkoj županiji, te uslied kupnje šuma po brodskoj
imovnoj obćini kao i po drugih urbarialnih obćina, zatim je prilično povećana
šumska površina pošumljenjem krša, te uslied preobraćaja šumom obraštenih
pašnjaka u šumske kulture, o čemu pako s pomanjkanja šumske statistike vjerodostojnih
podataka ne ima.


Po podatcih zemljarinskog katastra daju te šume svake godine više
4,690,462 kubičnih metara drvne gromade ili po rali popriečno 1-76 kubič.
metra, te prema tomu dolazi na svakog žitelja 1-22 jutra šume ili 2*08 kubična
metra drva na godinu.


Čisti prihod uzet je sa 78 novč. po jutru ili u svemu sa 2,075.340 for.,
počem bi sve šume na podlozi 2"/« kamatnjaka po čistom prihodu od petdeseterostrukog
čistog prihoda 103,767.000 for. vriedile, što je daleko izpod prave
vriednosti naših šuma.


Usuprot poznato nam je, da su same one šume, koje su u ono vrieme
izmedju krajiškog šumskog erara i krajiških imovnih obćina polovičnom vriednosti
razdieljene, u vrieme te razdiobe 257 milijuna vriedile, a zagrebačka
trgovačko-obrtnička komora u svom godišnjem izvješću za god. 1881. označila
je vriednost naših šuma po okruglom broju na 400 milijuna forinti.


Ali obzirom na poskočene ciene drveću, na razgranjena obćila i na poprimljeno
izcrpljenje naših bukovih i jelovih šuma i ta vrieduost daleko zaostaje
za posliednjom pravom vriednosti naših šuma. Narodno-gospodarstvena
vriednost naših šuma daleko je veća od njihove glavnične vriednosti, te uzko
skopčani odnošaj njekoga naroda i njegovog gospodarstva sa šumom ovdje
razlagati nije moći već radi mnogostranosti istog, a skoro nije niti potrebito,
jer je tako očit i obće poznat, da će za ilustraciju prevelike važnosti
istog, a imenito u Hrvatskoj i Slavoniji sam pogled na postotak šumovitosti
prama onoj u drugih zemljah dovoljan biti. Postotak šumovitosti čini naime:
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 193 —


U Bosnoj i Hercegovini . 4507o


„ Hrvatskoj i Slavoniji . SeO"/«


„ Austriji 32 60/0


„ Ugarslcoj (s Hrv Slav.) 28-30/0


„ Italiji . . . . 27 270


„ Njemačkoj . . . 25-67o


„ Španjolskoj . 16-7Vo


„ Francezkoj . . l6-8»/o


„ Norvežkoj . . . 10´3%


„ Englezkoj S^"/«


Uslied toga imaju dakle Hrvatska i Slavonija osim Bosne i Hercegovine
relativno najviše šume u Evropi, te se važnost šume i šumskog gospodarstva
po našu domovinu može odličnim smatrati; ali po osobitoj vriednosti kvalitete
ovih golemih šuma nastala je velevažna okolnost ta, da se je drveni obrt hrv.
slavonske hrastove šume tako rekuć u neku drvenu industriju pretvorio, koja je
ali jedina i najjača u svoj zemlji, da za njezinom ogromnosti i važnosti ostale
kulturne grane daleko zaostaju.


Prema tomu je dakle šuma u Hrvatskoj i Slavoniji najveće narodno blago,
te je šumarenje iste od odlične i zasjecajuće važnosti, a stoga je dužnost na
vrhuncu svoje zadaće nalazeće se vlade, da ovoj grani narodnog gospodarstva najveću
brigu posveti i sve zaprieke ukloni, koje bi razvitku na putu bile.


Orografički tako različit položaj naših šuma kako u ravnici, na humju, u
brdih, u visočinah tako isto i na kršu je putokazom i samomu nevještaku, da
se šumarenje u šumah takovih raznovrstnih položaja, tako različite kakvoće i pod
toli različitimi okolnosti samo po skroz naobraženom i vrstnom šumarskom osoblju
racionalno upravljati i obavljati može.


Šumar u ravnici promišljati će ponajprije 0 odvodnji i izsušenju, da tim
izvojšti takovu plohu i za hrast, na kojoj se je prije dizala joha, jasen i briest,
te će time ne samo u financijalnom, nego i u zdravstvenom pogledu koristiti.


Šumar pako na kršu misliti će naprotiv prije na natapanje, na izrabljenje
riedkih vrela, na uzdržavanje istih, na pošumljenje pustoši, na zagradjivanje
bujica i da zaprieči dalju goleš. Sve ove posebne zadaće velevažne su za zemaljsku
kulturu i zahtjevaju izvrstno školovane sile, ali u svih okolnostih moraju
šumski gospodari osposobljeni biti, da racionalno šumarenje po upravnih
gospodarstvenih ili uredjajnih osnovah ne samo podići, nego da ovakove i sami
sastaviti uzmognu, čemu treba imati ne samo šumarsko znanje, nego i različitu
matematičku nauku i inžinirsko znanje, kao primjerice za šumskog inžinira, za
graditelja bujica i šumoprocjenitelja. Budu li šumari svim ovim njihovim zadatkom
zaista podpuno dorasli, moći će oni uslied njim u ruke i njihovu
razboru povjerenih šumS,, tog zemaljskog blaga, upotrebiti i dobre fizikalne i
klimatične uplive na zemlju i njezino žiteljstvo u znatnijoj mjeri, a tim će biti
u buduće obilno nagradjene i sve žrtve, koje za školovanje i naobrazbu šumara
učinjene budu.
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 194 —


Potreba šumarđ, u Hrvatskoj i Slavoniji svakim je danom veća, te se
je uslied segregacije u starom provincijalu i kroz uzpostavu krajiških imovnih
obćina njihov broj više nego podvostručio. Osim toga uslied predstojećeg ustrojstva
šumarsko-tehničke službe u političkoj upravi, te službe za zagradjivanja
bujica i pošumljeaja krša nastati će još i veća potreba inteligentnih i skroz
naobraženih šumara za zemaljsku službu; a takodjer i sukromna šamarska
služba iziskuje što više vrstnih šumara, jer prihoda od šum^ nestaje uslied
toga, što nestaje suviška prestarjelog drvlja, te jedino racionalnim šumarenjem
može se presahnuli ptihod od šumži podići, što se takodjer jedino po inteligentnih
šumarih postići dade.


Status šumara u Hrvatskoj i Slavoniji s pomanjkanja statističkih podataka
može se uzeti oko 300, a godišnja nestašica oko 20 ljudi.


Promotrimo pako, kakove nam sile za pokriće sve to veće potrebe na
razpolaganju stoje. Ponajprije budi rečeno, da svake godine jedan, dva ili najviše
tri stipendiste polaze c. kr. visoku školu za kulturu tla u Beču i kr. šumarsku
akademiju u Šemnici, za koje se može predmnievati, da imaju čitavu
šumarsku naobrazbu ; zatim snabdjevaju se veleposjednici sa šumari iz inozemstva,
ponajpače iz Češke, od kojih samo neki dio podpunu šumarsku naobrazbu
ima.


Većina šumara dolazi pako u Hrvatskoj i Slavoniji sbog jezika i vladajućih
uredaba iz kr. gospodarskog i šumarskog učilišta u Križevcih, kojemu
ću zavodu sbog velevažnosti šumarstva po našu domovinu svu svoju brigu
posvetiti.


Šumarski odjel križevačkog zavoda uzporedan je sa srednjom šumarskom
školom, te je dovoljna niža gimnazija ih niža realka, da bude tko i bez predhodne
šumarske vježbe u njega primljen.


Nastava — skoro za mladiće — traje 3 godine, ah od tih godina´prodje
mnogo vremena za nadopunjenje manjkavog znanja u temeljnih naukah, t. j . za
matematiku i prirodne znanosti, a uslied toga za samu šumarsku i strukovnu
nauku preostaje premalo vremena, o kojoj nauci pomanjkanjem vježbe ne ima
pređhodnog pojimanja.


Učitelji jadikuju na vehkom i često uzaludnom trudu,* koji "ne zrelim i
za zrelo shvaćanje skoro ne sposobnim učenikom ulažu, uslied kojega truda su
prisiljeni, da mnoge učenike propuste samo za to, da većina nauke ponavljati
ne mora.


Nastavna osnova je naravno upriličena prema množini učenika, dočim se
abiturienti onda ne mogu u šumarstvu posve naobraziti, nego s malimi iznimkami
dospiju u vježbu s ne jasnim, ne zrelim i ne pođpunim znanjem, pak ih´niti
državna šumarska uprava, a niti mnogi veleposjednik neće da^primi u službu,
te onda kao šumarska suvišna produkcija kojekud tumaraju ili kod kuće ostanu,
dok se gdjegod kao pisari, lugari ih vježbenici ne smjeste.


Pravila višeg šumarskog državnog izpita — ako se strogo uzme — ne
stoje, uviek u suglasju sa znanjem križevačkih abiturienta, već stavljaju više
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 195 —


zahtjeve, te su i dotični izpitni povjerenici negda putem hrvat.-slavonskog šumarskog
družtva kr. zemaljsku vladu zamolili bili, da bi šumarskim konačnim
izpitom na križevačkom zavodu i šumari prisustvovali, da se tim dodje do suglasja
i jednoličnosti izmedju šumarske nastave u Križevcih i zakonitih zahtjeva
kod višjih šumarskih državnih izpita, kojih do danas ne bijaše.


Kr. zemaljska vlada udovoljila je toj želji, i godine 1892. izaslala je prvi
put k šumarskim konačnim izpitom u Križevac jednog odličnog šumara, koji je
svoja opažanja kr. zemaljskoj vladi izviestio. To je bila prva luč u tolikoj tmini,
jer su na ustrojstvu križevačkog gospodarskog i šumarskog učilišta najmanje
dosada šumari sudjelovali, što je sbilja čudnovato, a i ne opravdano, jer je upravo
interesom šumarstva protivno, ako se ta okolnost uvaži, da je u zadnjem trogodištu
na tom zavodu nauke svršilo


godine šumara gospodara


1889—90. 13 8
1890.—91. 21 6
1891.—92. 27 , 6
i da će g. 1892.—93. oko 25 odnosno 7 svršiti.


Križevački zavod je prema tomu poglavito šumarsko učilište, te bi bilo
ne pravedno, da bi šumari kod predstojećeg ustrojstva istog tekar onda k sudjelovanju
pozvani bili, kad bi ustrojstvo već gotov čin bio.


Navala u šumarski tečaj križevačkog učilišta ponjatna je stoga, što svaki
makar i manje marljiviji ili darovitiji, te i siromašniji učenik može najprije i
najlakše u šumarskoj službi do kruha doći, a uz to ima još razmjerno i mnogo
stipendija.


Prema tomu ali nastaje suvišna produkcija manjkavo naobraženih šumara,
koje su posljedice vrlo štetne, te je pomoć protiv toga tim potrebitija.


Križevački šumarski abiturienti namještavahu se dosad poglavito kod
imovnih obćina, urbarialnih obćina i kod nekojih privatnika, te potom kod tih
korporacija vladaju križevački abiturienti, što bi u nekih okolnostih i po samo
šumarstvo uplivno biti moglo. Šuma može samo prema šumarenju veći ili manji
prihod dati, a prema tomu dakako i porez, te se mora uzeti, da će posve naobraženi
šumar prije nego podpuno naobraženi iz šume veći prihod izvaditi, te
bi toga radi dogodice mogla nastati i pogibelj, od koje ja živo i očito odvraćam,
jer bi šteta pala na naš narod, odnosno na njegovo blago, te proti toj šteti
nebi se pojedini ovlaštenik mogao obraniti, nego bi ju vlada mudrim postupkom
odkloniti mogla tim, da se šumari na domaćem zavodu posve naobraze.


Svaka pogrieška na tom polju kao i njezine posljedice mogle bi se podpunim
pravom u grieh upisati vladi, koja bi ali mudro učinila, kad bi joj, abstrahirajuć
sve nuzgredne i oportunitetne razloge, čvrsto i nepomično glavnom
zadaćom bilo, sadanje šumarsko srednje učilište čim prije na šumarsku akademiju
pretvoriti, a o novčanih žrtva da tek u drugom redu razmišlja. Odkud
dakle da se uzme višje šumarsko osoblje za zemlju, za državni šumski erar, te
za privatnike? Nebudu li ova višja mjesta u političkoj upravi popunjena skroz
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 196 —


naobraženimi šumarskimi silami, zaprietiti će pogibelj, da će se zakonita pravila
po njekom kalupu i krivo uporabiti, što bi silnu, narodno gospodarstvenu štetu
nanieti moglo.


Moglo bi se reći, da bi se podielenjem stipendija domaće sile u vanjskih
narodno-gospodarstvenih visokih školah ili akademijah naobraziti dale, ali ti
vanjski zavodi ne imaju za naše osobne hrvatsko-slavonske šumske potrebe i
okolnosti posebne ućiteljske stolice, kao na primjer za krš i za naš obrt hrastovinom,
te bi tim načinom znanje izobraženih sila vrlo manjkavo biti moglo.


Zatim je mnogomu polazak tudjih zavoda s neznanja njemačkog ili magjarskog
jezika ne mogućan, a koji opet samo slabo zna koji od tih jezika, ne
može dobar napredak u predavanjih polučiti.


Osim toga ne može dugo potrajati, da saraopravna zemlja s toli ogromnom
i dragocienom šumom svoju ogromnu potrebu šumara izobrazuje na inozemnih
šumarskih akademijah, već mora nastojati takovu svoju vlastitu akademiju podići,
koja će potrebiti broj stroz izobraženih šumara davati.


A otcevi i otačbenici, koji svojim sinovom, svršiv križevački šumarski


tečaj, ne uzmognu pribaviti namještenje u službi državnog šumskog erara, ne


maju li pravo od vlade u tom pomoć zahtjevati?


Napokon ne može samosvjestna autonomna zemaljska vlada potraj no
dati gospodariti i nadgledati najveće narodno blago po ne podpuno naobraženom
šumarskom osoblju, i to ne samo s mnogo inih nego i stog razloga, što u političkoj
upravi svi službovnici pojedinih upravnih grana ravnopravni biti moraju,
dakle i šumarsko osoblje mora najveću i to akademičku naobrazbu imati


Troškovi — kao nuzgredno pitanje — ne mogu ovdje biti odlučni, jer prividna
neznatna prišteđnja ni izdaleka ne stoji u razmjeru s pravim ogromnim
narodno-gospodarstvenim gubitkom sadašnjosti i budućnosti.


Iz ovih premisa dolazi se samo sobom do zaključka, da Hrvatska i Slavonija
čim prije k preustrojstvu svoje šumarske nastave pristupiti mora; zatim
da ta nastava na podlozi akademičke zrelosti započeti ima i podpuna biti mora,
te konačuo, da kod ustanovljenja nacrta osnove za to preustrojstvo i šumarom
potrebiti upliv osiguran bude.


Pošto je pako za vršenje službe šumarom i šumarskim tehnikom dobro
školovano šumarsko i tehničko pomoćno osoblje neobhodno potrebito, mora se
dakako i niža šumarska nastava kod postojećeg preustrojstva primjereno u
obzir uzeti.


Nakon što sam ja važno pitanje o šumarskoj nastavi sa šumarskog stanovišta
akađemički pretresao, prepuštam ga sada ostalim silam raznih grana
šumarstva, da svojimi nazori i predloži izadju u svrhu, da se taj predmet tim
UQ bolje razbistri.


U to ime: pomoz bog braćo šumari!