DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 178 —


„Razubavi šume, gaje
Zladesna kob, —
Tužne od njih stvoriv kraje;
Spustiv veo snježni bieli,
Prometnu nam predjel cieli
Tihani u grob.


Osnova zakona za zaštitu ptica.


Obrazloženje.


Kulturno naprednije države i zemlje Europe, uvidjajuć veliku korist, što ju
koristne ptice pružaju neposredno težatbi tla, a time posredno i cielomu ljudstvu,
stvorile su postupice zakone, kojimi je koristnim pticam nuždna zaštita
osigurana. Zak. čl. XVIII. od god. 1870. o lovu, koji u Hrvatskoj i Slavoniji
još i danas u krieposti stoji, sadržaje u §. 18. doduše ustanovu, »da se ptice
pjevačice svagda štediti imadu", no ova je zakonska ustanova suviše obćenita,
a da bi mogla svim zadovoljiti.


Povrh toga tiče se ta ustanova samo ptica pjevačica, dočim glede koristnih
ili ne škodljivih ptica zakonom ništa odredjeno nije.
Sve to više se je dakle izpostavila potreba, da se pitanje o zaštiti koristnih
ptica posebnim zakonom uredi.


To je prinukalo kr. zemaljsku vladu, da je priugotovila privitu osnovu
zakona o zaštiti koristnih ptica, kojom bi se gore iztaknutoj potrebi doskočiti
moglo.


§. 1. u pitanju stojeće zakonske osnove imade tu svrhu, da svim neškodljivim
pticam osigura mirno gnjezdenje i leženje mladih, čim je podjedno i naravno
umnažanje tih ptica osigurano; dočim se škodljive ptice od ove pogodnosti
izključuju.


§. 2. zabranjuje bezuvjetno svako lovljenje i ubijanje ptica pjevačica i svih
onih ptica, koje se hrane izključivo zareznici, dočim je druge ptice, koje se
samo djelomično hrane zareznici, dopušteno loviti i ubijati pod stanovitimi uvjeti.


U ovom je dakle §-u sadržana jezgra cieloga zakona o zaštiti ptica, sastojeća
u tom, da se osigurava pticam pjevačicam i pticam, živućim samo o zareznicih
neograničena, a pticam, hranećim se samo djelomično zareznici, ograničena
zaštita, dočim se škodljive ptice izručuju tamanjenju.


Ovo samo po sebi jasno načelo netreba pobližeg obrazloženja.
§. 3. ustanovljuje vrieme, koje je u zaštitu ptica u obće zakonom opredieljeno,
te je podjedno ovim §-om politička oblast ovlaštena, da obzirom na
prilike mjesta i vremena zakonom odredjeno vrieme za 1 do 3 nedielje produljiti
ili skratiti smije.
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 179 —
U §. 4. odredjena je pristojba od 10 for. za ovlast izvršivanja lova izvan
vremena za štednju ptica odredjenog, koju ovlast politička oblast samo neporočnim
osobam podieliti smije.


Ustanova §. 5., kojom se odredjuje, da je hvatanje i ubijanje škodljivih
ptica dozvoljeno samo onim osobam, koje su na izvršivanje lova po lovskom
zakonu na temelju §-a 3. ovog zakona ovlaštene, bila je nuždna, da se tim
zaštiti pravo na lov ovlaštenih osoba.


§. 6. sadržaje tumačenje pojma o lovu na ptice, koje valja kod riešavanja
priepornih slučajeva na umu držati.
Slično kao što je u §. 5. ođredjeao glede škodljivih ptica ustanovljuje
§. 7., tko je ovlašten u svako doba streljati takove ptice, i to one koje:
a) navaljuju na pernatu ili dlakavu divljač ili njezina legla i mladjad ili
ribam i njihovu leglu škode;


b) koje su kadre vinogradom, vrtovom ili usjevom štetu nanleti.


Ova ustanova bila je nuždna, da se predusretne raznim zamršajem i sukobom
s inimi ovlaštenici.
§. 8. odredjuje, da političke oblasti mogu iznimno dozvoliti lov na ptice
u znanstvene i naučne svrhe.


U §. 9. navadjaju se kazne, koje su ustanovljene za prestupke ovoga zakona,
pri čemu se je pošlo sa stanovišta, da se iste, buduć lakše naravi, pretvaraju
u novčanu globu, a samo u slučajevih neutjerivosti u osobni zatvor.


§. 10. dozvoljava zapljenu proti ovom zakonu prisvojenih ili na prodaju
ponudjenih ptica, gnjezda, jaja kao i onih sprema, koja su za nepovlastni lov
ptica služila, što je opravdano poradi zaštite prava vlastničtva onih osoba, koje
su na izvršivanje lova ovlaštene.


U §. 11. nabrajaju se pojedince svi oni organi, koji su dužni prijaviti
svaki opaženi prekršaj proti ustanovam ovoga zakona.


§. 12. obvezuje pučke učitelje, da podučavaju školsku mladež o tom, kako
je štetno vadjenje gnjezda, lovljenje i ubijanje koristnih ptica predmnievajuć,
da će ovo djelovanje pučkog učiteljstva bar kao predusretno sredstvo koristuo
djelovati.


U §. 13. navedene su sve one iznimke, na koje se ne imaju protegnuti
ustanove ovoga zakona, te se pod slovom C. nabrajaju sve škodljive vrsti ptica,
koje se po ovom zakonu kao takove smatrati imadu; što je bilo nuždno toga
radi, da se §. 2. nadopuni.


U §. 14. nabrajaju se, nadopunjujuć §. 2. ov. zak., imenice one vrsti
ptica, koje se djelomice zareznici hraae, te koje se i izvan zabranjenog vremena
loviti smiju.


§. 15. sadržaje kaznene ustanove za onaj slučaj, ako bi više osoba zajedno
prekršaj počinilo.


U §. 16. ustanovljuje se, da novčane globe, kao i svote, koje se dobiju
prodajom na temelju ovoga zakona zapljenjenih ptica i lovnih sprema po odbitku
507o pristojbe onomu, koji čin prijavi kao i prihod od pristojba, štg