DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 167 —


Natječaj. Eađi popunjenja dolje naznaSenih izpražnjenih činovniSkih mjesta šumarske
struke kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu razpisuje se ovim do 10.
travnja 1893. sliededi natječaj:


Izpražnjena su sliededa mjesta:
a) dva mjesta šumara I. razreda sa godišnjom plaćom od 700 for. uz ostale sistemizovane
pristojbe;
b) tri mjesta šumara II. razreda sa godišnjom pladom od 700 for. uz ostale sistemizovane
pristojbe.


Eventualno za slučaj postepenoga promaknuća dva mjesta za šumarske kandidate
uz godišnju pripomoć od 550 for., i onda dva mjesta šumskih vježbenika I. razreda
uz godišnju pripomoć od 480 for.


Natjecatelji imaju svoje molbenice kr. šumarskom ravnateljstvu podastrieti i slieđećimi
prilozi obložiti:


1. Krstnim listom ;
2. Liečnićkom svjedoSbom, kojom županijski ili domobranski lieenik potvrdjuje,
da je tjelesno jak i posve zdrav, da dobro vidi i ćuje i da nikakovu manu u govoru
neima;
3. Svjeđočbom o izpitu zrelosti;
4. Svjeđočbom, da je dobrim uspjehom položio i svršio šumarsku akademiju u
Schemnitzu, ili na drugom kojemu ovoj uzpoređjenomu višjemu učilištu ;
5. Svjeđočbom o zakonom propisanom višem šumskom državnom izpitu ;
6. Izkazom, da je molitelj vješt hrvatskomu jeziku u govoru i pismu;
7. Potvrdom, da je natjecatelj svojoj presentnoj vojnoj dužnosti zadovoljio.
Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu, dne 15. ožujka 1893.
Zaključni račun mirovinske zaklade sbora lugara ki-iževačke imovne obćine u
Belovaru za god. 1892.


A. Primitci.
u gotovom : u zadužnicah :


Blagajnički prenos od god. 1891 . . for. 140.93 . . . for. 13.830.—
Kamati zajmova „ 1191.05
Zatezni kamati . „ 11.11 —
Prinos članova „ 768.—
Prinos imovne obćine „ 50.—
Globe 41.—
Odplaćene glavnice „ 150.—
Nepredviđjeni „ 10.—
Predujmovi . . . , , 1229.—
Zadužnice za gotovinu for. .2850.—


Ukupno"^ for"^ 3591.30 7´´. ~ior. 166807^""


B. I z d a tci.
u gotovom : u zadužnicah :


Zajam na zadužnice for. 2874.—
Zadužnice za gotovinu for. 150.—
Predplata for. 1.—
Nagrada tajniku „ 200.— —
Predujmovi „ 515.40
Blagajnički ostatak u zadužnicah for. 16530.—


Ukupno"^ tw. 3591,30 . . ´. for. 16680.—