DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 155 —


Na koncu zahvalio se je jubilant, nazdravljajuć svojim sudrugom i prijateljem,
koji su se ovamo potrudili, izjaviv podjedno, da neće njihove srdačne
ovacije nikada zaboraviti.


Ovom prigodom dajemo našim čitateljima iz života zemaljskoga nadšu


marnika Alberta pl. Bedo-a kao izvanredno štovanja vriednoga strukovnjaka


sliedeće podatke.


Albert pl. Bedo rodio se je 31. prosinca 1839. u Szepši Kalnoku u er


deljskih Karpatih. Otac mu je bio umirovljen pastor unitarske obćine u Kal


noku. Svršivši Bedoj srednje škole u Kolosvaru pripravljao se je, kao mnogi


drugi u dobi preporoda konštitucijalnoga života za politički život, a upisan bje


god. 1860. kao slušatelj prava na kološvarskom sveučilištu. Uvidiv brzo nestal


nost političkih ođnošaja, odlučio je posvetiti se positivnim naukam, te je postao


slušateljem rudarske i šumarske akademije u Štavnici. Imajući u rukuh izvrstne


svjedočbe ipak nije mogao dobiti mjesta kod uprave državnih šuma, gdje su u


ono doba ugarski mladići prezirani bili, te je s toga stupio u službu u Sla


voniji kod grofa Eltza, gdje se je upoznao sa vlastelinskim ravnateljem Adolfom


Divaldom.


Kad su preporoditelji ugarskoga šumarstva Divald i "VVagner uz postojeće
njemačko šumarsko družtvo godine 1866. zasnovali i madjarsko šumarsko
družtvo, izabran bje Bed(3 tajniKom mladoga družtva. Izbor taj bio je sretne
kobi, jer se materijalnom i moralnom procvatu šumarskoga družtva požrtvovnom
djelovanju tajnika, a kasnije i podpredsjednika Bedći-a zahvaliti mora- Bedo-eva
je zasluga, da ovo družtvo broji preko 2000 članova, da ima strukovnu knjižnicu
od preko lOOO svezaka, da ima liepo uredjene strukovne zbirke i da razpolaže
imetkom od preko 300.000 for.


U državnu je službu stupio Bedci tekar godine 1868. kao perovodja šumarskog
odsjeka financijalnog ministarstva.
Godine 1872. postao je nadšumarnikom, god. 1873. pako referentom šumarskog
odiela.


Nenadanom smrću Wagnera preuzeo je Bed(5 god. 1878. strukovnu referadu
dvajuh ministarstva. Cim mu je ministar financija predao upravu državnih
šumž,, povjerio mu je ministar poljodjeljstva podjedno i izradbu šumskoga zakona.
Usljed napornoga duševnoga rada obolio je Bedo opasno, ah čim se je
oporavio, predana je njegovim nastojanjem i uprava šuma ministarstvu poljodjelstva,
gdje je Bedo kao prvi zemaljski nadšumarnik službovanje započeo


Akoprem je Bedo s uredovnimi i družtvenimi poslovi imao pune šake
posla, ipak je i na književnom polju liep uspjeh postigao. U svakom nam
svezku šumarskoga lista još i danas Bedo daje obavjest o drvnom tržištu za
tu- i inozemstvo, a osim toga napisao je sijaset strukovnih članaka, koji se
odlikuju dubokim znanjem i jasnim slogom.