DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1893 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 153 skoga
družtva, te konštatovao da se sadašnje moralno i materijalno povoljno
stanje šumarskoga družtva jedino Beđo-u u zaslugu ubrojiti mora. Predsjednik šumarskoga
družtva ministar Ljudevit grof Tisza bje službeno, odsutan te je
po družtvenom tajniku Šandoru pl. Horvatu pozdravio jubilanta.


Na ime šumarske akademije prosborio je liepo prigodno svečano slovo profesor
Ljudevit Fekete, uručiv jubilantu krasno izradjenu adresu učiteljskoga
sbora akademije.


Na ime veslarskoga družtva, kojemu je Bedo predsjednikom, te koje se
je družtvo prigodom medjunarodne veslarske regatte u Beču prošle godine vanredn
o liepo proslavilo, pozdravio je jubilanta odvjetnik Ljudevit Szohner, uručiv
mu umjetničku izradjenu uspomenu.


Izaslanik kr. slobodnih gradova Selmecz i Belabanje predao je jubilantu
srdačnim govorom diplomu, kojom je Bedo začastnim gradjaninom spomenutih
gradova izabran.


Nas prisutnih Hrvata dojmilo se je baš ugodno, kad je na ime našega
šumarskoga družtva hrvatski nagovorio jubilanta gosp. šumarski ravnatelj Milan
pl. Durst, pozdraviv ga kao muža, koji je umio na polju šumarstva i šumarskoga
družtvenoga života razmjerno u kratkoj dobi neobične moralne i materijalne
uspjehe polučiti, te naše šumarstvo do velike savršenosti podići.


Burnimi „živio" uzklici popraćen je bio govor gosp. ravnatelja Dursta,
kojemu se mnogo od ugarskih kolega pridružiše.


Govorili su još izaslanici slušatelja šumarske akademije, šumarsko osoblje
ug. aust. državnih željeznica i izaslanik strukovnjaka kod uprave privatnih
šuma, a na koncu čestitali su jubilantu ministar predsjednik Wekerle, ministar
grof Bethlen i mnogi drugi.


Vidljivo ganut zahvalio se je Bedo na ovacijah. Sve što je u dobi od 25
godina za napredak šumarstva postignuto, dalo se je lasno postignuti, jer je
ugarska vlada kao i danas uvjek imala ministara u svojem kabinetu, koji su
pravim interesom pratili i drage volje podupirali strukovne naše ođnošaje. Svjedoci
toga, da je u šumarstvu liep uspjeh postignut, jesu i biti će moji prijatelji
strukovnjaci, koji su na tom polju svaki u svom djelokrugu požrtvovno
sudjelovali. Jedan od njih bio je deblo, drugi grana, a treći list drveta, ali
svaki je pripomogao, da drvo lista i zeleni, a nadam se, da će i u buduće sve
svoje sile uložiti, da nam naša dična šumarska struka na diku i ponos služi.


U 6 sati na večer sakupili su se šumari, prijatelji i štovatelji jubilanta
u velikoj dvorani svratišta „Hungaria". Bilo je gostova i ovdje preko 400.


Prvu zdravicu baruna Artbura Feilitzscha, kr. šumarskoga ravnatelja u
Kolosvaru, koja je i duhovita i krasno prosborena bila, slušali su gostovi velikom
napetošću.


Vriedno je, da svu pozornost obratimo na zdra icu gore rečenog govornika.


13