DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1893 str. 7     <-- 7 -->        PDF

, .-; ^ 43 ™-, ,, ´


4 Sa strane slikovne ploče pričvršćen je mali šiljak, koji 6e pokazivati
brojeve, kad se bude kamera otvarala, i to zato, da se može ođčitati udaljenost
slike od glavne točke (v, 2. h).


Prema gore spomenutom promjera slikovne ploče, ima se tražiti shodan
objektiv. Objektivi su danas u fotograflčkoj .struci skoro posve usavršeni, a takovi
objektivi mogu se umetnnti samo prema iomn^,kakovu sliku želimo imati, naime
da li jasniju, manja ili veću. U tu svrhu najt:olje zadovoljavaju aplanati, euriscopi,
pantoskopi, anastigmati i t đ.


Postupanje kod samoga snimanja, te sa slikom jest onakovo, kakovo je
i kod svakog drugog fotografiranja; nu buduć se stablo može pril<:azati i u negativi
, i jer tim njegova slika nije ničim pokvarena, to je ovim načinom
mnogo od posla prištedjeno, docim je taj posao kod običnog fotografiranja sbog
ljepote slike neizbježiv.. Samo se. sbog jasnoće slike može ploča u stanovitu
raztopinu zamočiti.


Kod snimanja slike postavi se stroj liorizontalBo na poznatu udaljenost i
tako se žira, da slabio, koje hoćemo da snimimo, pada u sredinu, a ostala stabla
ako ih imade, dođju sa strane, te se tako prema navedenom dalje postupa.


Eazumjeva se, da će moj fotografički stroj služiti ponajviše ondje, gdje
se hoće da proračuna kubičnina uzor-stabala, te kod ispitivanja procjene stabala
i kod rektificiranja drugih mjerača visine.


Fotografički deudrometer je lakši od običnog mjeraćeg stola, te ga Jedan
čovjek lako može nositi.


Obširnije o fotografiji n obće, a napose o fotogrammetriji i fotografičkom
đenđrometru razpravljati ću drugom sgođom. Primjećujem, da sam na moj fotografički
deudrometer zatražio privilegij.


n..
Spružive Hi izvlašlve skele (grušt).


Spruživi grušt, kako sam ga ja sastavio, sastavljen je iz povoljnog broja
unutra i van povlačećih se drvenih ili kovinastih dielova, koji sa tako međjusobno
spojem, da se razstaviti ne mogu, ako se izvlače ili uvlače. Svaki dio
tog grušta na stanovitom mjestu proviđjen je koloturicami, preko kojih su tako,
užeta ili lanci prevučeni, da se dielovi grušta, ako je grušt sklopljen, kad se
slobodni krajevi lanca ili užeta ma kojom silom povuku^ jedan iz drugog do
stanovite mjere izvući mogu tako, da postane grušt višekrat dulji, nego što
je bio.


Ako grušt u skopljenom stanju osovce stoji, onda se ti dielovi izvlače ih
spruže u vis; ako sklopljen grušt nagnuto stoji iU ako leži, onda se ti dielovi
izvlače koso, odnosno vodoravno.


Ako je grušt spružen okomito ili koso, onda se sklopi sam od svoje te
ŠUMARSKI LIST 2/1893 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 4A —


zine, čim se povučeni krajevi užeta odpuste, ako je pako grošt vodoravno
spražea, onda´s.e sklopi natrag, čim se uielovi posebnim i na stanovitom mjestu
prikopčanim užećom povuku natrag.


Slobodni kraj užeta ili ianca, kojim se gfašt izvlači ili uvlači, pričvrsti se
0 valjak, koji se namjesti u dolujem dieln ili izpod grašta i koji se tada poinoćju
poluge rukom ili ma kojim drugim motorom okretati može u svrhu, da
vučenje užeta ili lanca, odnosno izvlačenja i uvlačenje grušta bude brže i sigurnije.


Spruživi grušt sastavio sam na dva načina tako, da imadem dvie vrsti
grušta.
Prva je vrst, kako to pokazuje lik L, kad se naime grašt izvlači u vertikalnom
proreza, dočim lik 2. pokazuje sklopljen grnst (u perspektivi),
Druga je vrst, kako pokazuje lik 3- vertikalni prorez grušta t, j . kad se
gruSt u vis izvlači, a lik 4. pokazuje korizontaini prorez lika 3., te lik 5.
prorez vodoravno izvlaćećeg se grušta.
Kako se vidi iz lika 1. i 2., sastoji se spruživi grušt prve vrsti iz povoljnog
broja dielova a\ a´\ «^ a^, ... . kojih su postrani bridovi h\ ž>-, l^^
međjusobno poput § spojeni tako, da sačinjavaju žljebove, u kojih se žljebovih
dielovi mj)gu izvlačiti i uvlačiti, bez da se razstaviti mogu.
Svi dielovi (lik 2.), osim diela a\ imaju na priečki, koja nesmije biti
posve na gornjem kraju oklopa kolotura S, dočim na doljnem kraju svakog
diela izim prvoga a^, je^t oklop koloture sasina na dolnjoj priečki. U oklopih
koloturica učvršćeni su koloturi r, preko kojih je prevučeno uže ili lanac Jc^
od kojega je jedan kraj na najdolnjoj priečki izvlačećeg se diela a* u h pričvršćen,
dočim drugi kraj užeta ili lanca prolazi preko svih koloturica i izlazi
preko kolotura dolnje ili gornje priečke izvlaćećeg se zadnjeg diela a-´^, kako
u liku 2. pokazuje slovo k^.


Ako je kraj užeta k´^. izašao van, onda se prevuče preko valjka, koji se
ili na zadnjom dielu a^, odnosno a^- pričvrsti ili pako preko valjka, koji takodjer
posebice pričvršćen biti može.


Kod lahkih grušta može se uže k-i prostom rukom vući, dočim kod
većih grušta u slučaju, ako ide uže preko valjka, može se uže rukom ili pomoćju
kojeg motora vući, da se svi djeiovi izvuku i da se grušt spruži. Kod
većih grušta na istoj strani može se istim načinom preko isto tako postavljenih
kolotura još jedno uže prevući u svrhu, da se druga nova sila upotrebiti aiože.
Vučenjem užeta ili lanca k´ najprije se izvuče dio a´^ dotle, dok najdoljna
priečka i čvor k nedodje u jednaku visinu sa gornjom koloturicom S drugoga
diela a" (lik L), a tad se izvuče drugi dio a- skupa sa prvim dielom a^ dotle,
dok najdolnja priečka ovog drugog diela Bedodje u istu visinu sa gornjim koioturom
trećega diela a^ i t, đ.


Ako se uzetom k^ popusti, onda će se podignuti dielovi jedan za drugiisi
uslied vlastite težine natrag sklopiti.
ŠUMARSKI LIST 2/1893 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 45 —


Takav je postupak i kod druge vrsti gmšta (lik 3., 4., 5. i 6.), samo
što đielovi oisii sa strane pomoćju žljebova spojeni^ nego se faktično cieli prvi
dio a* nalazi u drugom dielu a^, a sva tri mogu biti u cetvitoni i t d. Kod
izvlačerija je posljedak isti, jer se gore opisani postupak, koji se kod prve
vnsti jednostrano dogadja, može kod ove vrsti na dvie strane uže ili lanac Y-^
prevuči (lik 4.j, dapače i na sve četiri strane grušta, ako je grušt četverokutan.
Izpod grusta ili sa strane u pravcu, prema kojemu se krajevi užeta k^
vuku, namjeste se valjci, pomoćju kojih se mogu užeta ili lanci odnosno dielovi
grušta lakše izvući. Kod velikih stojećih grušta nije dovoljna ručna snaga,
nego konjska, parna ili munjevna.


Ako li se pako grušti prve ili druge vrsti postave horizotalno i ako se
isti postupak ucioij onda će se izvući i dielovi takodjer horizontalno, kako se
to primjerice u liku 5. i 6. vidi. U slučaju, ako se grušt natrag sklopiti ima,
onda se mora na prvom dielu a" (lik 5.) pričvrstiti drugo uže K, pomoćju koga
se može horizontalno izvučeni grušt natrag povući.


Praktična uporaba spruživih ili izviačivih grušta prve
vrsti u šumarstvu i mjera čin i. Po liku 1 i 2 sastavljen je grušt prve
vrsti što r^oguće laganijeg sastava. Dielovi odnosno sklopljeni grušt dugačak
je 2´5 cmt., a širok 20 cmt. Debljina grušta zavisi o broju izvlačećih se dielova.
Svaki dio TU debljini zaprema 2—3 cm. Prema tomu je debljina grušta
20—30 cm., ako ima 10 dieiova. Gornja priečka točno je kod 2 m. visine na
svakom dielu, a na svakoj gornjoj priečki točno kod 2 cm. sa koloturicami
(tik 2) tako providjena, da se od svakoga diela točno 2 m. izvući može. Ako
dakle grušt 10 dielova ima, onda se može grušt u visinu 20 m. spružiti. Da
bude grušt lakši za ovu porabu, ima svaki njegov dio samo prlečke^ na kojih
se nalaze parni decimetri, te je grušt 25—35 klg. težak, a može ga jedan
čovjek nositi. Ova mjerača za visine stabala imade odozdo gore ubilježene
metre tako, da aajgornji izvlačni dio imade najveći broj. Pojedini metri razdieljeni
su na take decimetre. Ako se ta mjerača udesi tako, da imade priečke,
na kojih su samo polovice metara ubilježene, onda postane mnogo lakšom. Kod
porabe ima se mjerača pomoćju posebnog stalka ili podpona uzdržati osovno.
Da je u šumi posve praktična, o tom ne mogu uztvrditi, ali za slučaj, ako bi
se htjelo rastuće t. j . stojeće stablo kakovom mjerom mjeritij onda bi se moglo
to Samo ovom mjeračom postići.


Buđuć je ova mjerača u ovu svrhu razđleljena u metre i decimetre, može
dobro služiti za izpitivanje drugih altimetra ili visomjera, jer se na njoj može
neposred.no visina odćitati ili ako altimeter nepokazuje pravo visine, onda se
može opetovanim mjerenjem izpraviti.


U niveliranju kod dubljina i visina naglo se spuštajućega tla može služiti
za motku, a u tu svrhu je mjerača sastavljena iz tri djela i točno u
metre razdieljena.


Sklopljena motka je dugačka 2*5—3*5 cmt. široka 15 cmt, a jaka 10 emt.j
te se može spružiti 6 do 9 met.
ŠUMARSKI LIST 2/1893 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 46
U moraarici, vatrogastvu, graditeljstvu i gospodarstva služiti može ovaj
grušt za liestve, male mostove izmedj brodova, dizala itđ. iz 3 do 5 dielova
od veličine, kako ju već svrha zahtjeva. .


Druga vrst grušta može poslužiti u ovih navedenih slučajevih upravo
onako, kao i prva vrst, a osim toga, pošto se ova vrst gra^tai u najjačoj i najvećoj
mjeri sastaviti dade, mQže se uporabiti Još i u vojniStvu kod pionira
(lik 5) i za mostove, koji se sjedne obale na drugu prebaciti mogu, U tu
svrhu ima se samo shodno na jednoj obali pomoćju kotva i poluga pričvrstiti
i onda povući uže, da se dielovi izvuku i prieko rieke ili ponora pruže. Kazumjeva
se, da je takav most jaSi, čita je kraći. Svaki dio grušta (lik 5) obije
se na gornjoj strani mostnicama. Takav most može se spružiti 20-40 mt.
daleko, samo što treba onda više ručnih snaga, a prieko njega može više ljudi
prelaziti. U ratnoj mornarici mogu se takodjer ovakovi mostovi uspješno rabiti.


Sklopljen most dugačak je 8 — 12 m., širok 2-5 du 3´5 m,, a visok I* m.
1*5 mt


U vojničtvu može se takav grušt prema napravi (lik 3) upotrebiti i za
veđete, koje služe za pretraživanje zemljišta i kretanje neprijatelja. Takove
veđete pričvi-šćene su na kolih, te se mogu , voziti, ako se polože i sklope.
Jedna sklopljena vedeta dugačka je 3—5 mt.. široka 0-80—1 mi, a jaka
0´8 —1 mt, te se može pružiti u vis od 8 do 16 mt.


U vatrogastvu može se rabiti ovaj grušt za vježbalačke tornjeve i


kod gašenja za noseće tornjeve u svrhu brzog dolazka izvana u najgornje spra^
ove goruće zgrade, nadalje za spašavanje ljudi i brzog transportiranja pokućtva
kroz prozore iz najvisokijih spratova, bez da se takovo pokućtvo pokvari.
U. tu svrhu sagradjeni su gruštovi onako, kako to lik 3 pokazuje. Na
podu -P. smjeste se ljudi ili roba, a radi lagšeg dovažanja postavljen je grušt
i učvršćen na kolih. Takav grušt sklopljen visok je 5 — 10 m., a 1.5—2 debeo.
Spružen grušt u vis može doseći 15—40 mt.


II graditeljstvu može se ovaj grušt rabiti mjesto onih grušteva,
koje zidari uzidjuju u stiene zgrade ili ga grade tik zgrade do najveće visine
zgrade. Spruživi grušt služi mjesto takovog grušta, a gradnja takovih grušta
nije za pođuzetničtvo skupo. Ovim gruštom mogu se visoko podići radnici,
sprave i podovi, te se može na njih u povoljnoj visiui, zidati. U tu svrhu je
na unutarnjeoi đielu a´ (lik 3) priredjen podac P., koji se može pružiti preko
svih ottalih dielova. Oko jedne zgrade trebalo bi više grušteva i spojiti medjusobno
podove P. u slučaju, ako se u istoj visini radi: Za svaku zgradu nije
potrebito posebice ovakove grušteve graditi, jer se jedni te isti lako k drugoj
zgradi precašati mogu, bez da se razstavljaju, pošto su odozdol proviđjeni
kolesi. Isto tako mogu u velikih crkvah i zgradah slikari i vajari na ovakovih
gruštah posve lako stropove i stiene slikati i vajati, te netrebaju izmriežati
Btiene svakakvim! gređami, jer to´ mnogo troška stoji. Takovi gruštevi velik
m J-Sto onako, kakovi se rabe i kod vatrogastva.
ŠUMARSKI LIST 2/1893 str. 11     <-- 11 -->        PDF

^ 47 ~-


Odtud se razabire, da se ova vrst grušta može upotrebiti n razne koristne
svrhe, a osim toga i ^a svetionike kod mora i za električne svetioaike
u gradovih kod raznih prigoda, te prigodom izložba za zabijače pilota i t. đ.


Takav grušt kao svetionik, kad je sklopljen visok je 2*5 m., 0 5 — 1 m.
širok i jak, te se može spružiti 8—16 m, u vis. Svi do sad navedeni gruštevi
mogu se sprnžiti sa jednom dvostrukom ili ručnom snagom, nu ručnu snagu
može zamieniti i snsga kakovog drugog motora.


Gruštom, gradjenim po liku 3. može se pomoćju parne snage podignuti
i spružiti toranj do najveće visine. U tu svrhu treba da je grašt čvrst gradjen
iz drva i po poti^ebi okovan željezom. Takav spruživi toranj, ako je sklopljen,
bio bi visok 10 — 20 m., 5—20 m. širok i jak, a spružiti bi se mogao
u vis 100—400 metara. Ovakav toranj mogo bi se sagraditi na izložbi u svrhu,
da se na njem mogu posjetitelji podići u vis do velike visine, da razvide eielu
okolicu. —


Trošak gradnje grušta za´ praktičnu porabu razmjeran je i nije velik, a
zavisi 0 jakosti gradje i veličine, te i svrhe, u koju ima služiti. Kod većih
-gruštova povisuju nabavnu cienu oni strojevi, koji se imaju pri tom upotrebiti;
— Do 100 metara visine sprožen grušt nestoji premnogo, dočim za veće
vrsine rasta nabavni trošak progresivno.


Za grušte, kako su gore opisani, zatražio sam patent u svih zemaljah.


V."^ Razvitak drvarskog obrta^ trgovine I industrije.


u predmetu ovom da mogu do temeljnih zaključaka doći, morao sam
skoro sve povjesti do danas prelistati, a da svrnem pozornost povjestoičara i
na potrebu naše šumske povjestig o kojoj još traga neima, dodirnuo sam dapače
i pradavninu. Samo tako mogao sam potrebite podatke povezati, da bude
i nepovjestničaru moja razprava razumljiva. Učinio sam to nadalje i zato, što
pređpostavljam, da je to potrebito u obrana mojih zaključaka, kojima se đosadanje
predsude bez temelja u mnogom protive i da nevjernike ođputim na
nauku povjesti, te da se tako vremenom razbistre zamršeni i pomućeni pojmovi
u povjesti šumarstva, odnosila se ova na vrst drva^ obrta ili ma na koju
mu drago šumsku čest.


Nastojati ću ipak, da što kraće moje zaključke opišem, a da se u toj
zadaći mučno sabrani moji podatci za buduću raduju šum. povjesti neizgube,
naći će ih čitatelj u „Šumarskom Ustu" podnađpisom: „Pabirci za povjest
hrvatsko-srbskib šumL"


0 vrsti drva. Iz. povjestnih podataka razabire se, da je hrastovina po


^ Vidi opazku uredniČtva na. str, 24. broja I. ,,Šura. lista za god, 1892