DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1893 str. 32     <-- 32 -->        PDF

~ S2 —
Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hr^r. Slav, i Dalmacije imenovao je za predsjednike
stalnog izpitaog povjereustva za više državne izpite za samostalno vodjenje šumskoga
goapodareDJa ua vrieme od 6 godina, naime od 1893._ do uključivo 1898., Ferdu
Zikmundovskoga, kralj. vlad. sum, savjef;mka i Miju Vrbanida^ kralj. vlađ.
šumarskoga nadzornika, a za ispitne povjerenike u isto povjerenstvo pako postavljeni su
sliedeci šumarski strukovnjaci: B-obert Pia eh bach, kr. vlad. šum. nadzornik; Vatroslav
Rački , kr. viadui gumarski povjerenik,- Vladimir Kiseljak , kr, profesor^šumarstva u
Križevcih; Ivan Fartas , kr, pravi učitelj šum^-stva u Križevcih; Vilim Dojkovi^ ,
kr. žup. nadšumar u Zagrebu; Pavle Bariši(5, nađšumar i Šumarski taksator petrov.
imovne obcine u MltrovJci; Josip Kozarae , kr. državni šumar u Lipovljanlh i Stjepan
Ha n konj i,, vlastelinski šumarski upravitelj u Valpovu.


Sto se ovim do opt^ega znanja stavlja.


Sitnice.


Bašcioe za kro?-. tJ novije doba po^Io je za rukom pripraviti daščice za krov,
da budu stalne proti vatri i svakora araSnom uplivu. Daščice me6u se ponajprije
10—20 sati dugo u 5—10^ Beaume jaku raztopinu tekui´eg stakla (Wa3serglasl6sung),
tad ee izvade i ostave eiediti. Kad se osuše meću se u 2 — 3^ Beaume jaku
razstopinu CliJorcaleia, Chlormagnesia i Chloramonia , te se unutri ostave 6 &-.--ti.
Kad se sada ponovno osuse^ prikladne su za porabu. Ovako priređjene i ocaklene
daščice stalne su proti vatri i proti svakom zračnom uplivu.


Upliv same na broj staiaovnietva. Od kakovog je upliva šuma na broj *stanovničtva,
pokazuju franceski statističari sliede(!´im: Trideset departementa u Franceskoj,
u kojih su veliki kompleksi šume posječeni, izgubili su od god. 18^6, na stanovničtvu
ništa manje, nego 800.000 duša. Može se skoro uzeti kao naravni zakon, da moramo
ponajprije pošumiti okružujuče gore, ako hočemo imati doline napučene. Jer kada su
strmine gole, bujice i ledenjaci de, nepriečeč ih ništa, svom silom uništiti usjeve, a
odplavliti zemlju oranicu.


Seljak, kojemu tako nastala neplodna zemlja ništa nenosi, ili 6e morat gladovati
ili se odseliti. Pučanstvo centralne Azije umnožaje se sada na novo^ pa tomu nije jedini
uzrok taj, Što su Eusi sagradili željezničku prugu i što se Rusi u potonje doba mnogo
trse, da pošume one nepregledne pustare. Te pustare nastale su po turkomanskimi
nomadi , koji su šumu rušili na sve strane, samo da pribave čim više paŠe za svoja
stada. U Franceskoj se je proračunalo, da šteta, koju nanaša poplava, iznosi na godinu
juna franaka. Ako bi se dakle obronci pyrenejskih i alpinakih predjela zagajjli,
se time škoda, koja nastaje bujicom^ reducirala na minimum, a prištedilo bi
šnje najmanje 80 milijuna franaka. Od te svote moglo bi živjeti 100.000 se


ljačkih obitelji^ dočim se sad ista gubi uz ovakove odnošaje.


Svila iz jelovine. U potonje doba bilo je mnogo govora o toj umjetnoj svili
(soie de Chardonnes), koja bi mogla prouzročiti veliki preokret u industriji svile.
Obreo ju je ingejiieur Chardomet (po kom i svili ime), a radi se ovdje o tvari, koja
se dobiva iz celulose drva, osobito iz jelovine, te koja posve naliči svili i istu zamjeniti
može svagdje, gdje se nezahtjeva osobiia trajnost. U Beaan9onu ustrojena je već
tvornica za proizvadjanje te umjetne svile, te se već u to ime sastavilo sa glavnicom
od 25 milijuna franaka dioničko družtvo, po imenu: „Societć Universelie four la Fabrication
de la Soie Chardonnea." I u Švicarskoj je ovo iznasašče patentirano, pa (fe
ae i tamo upotrebiti drvo za proizvadjanje umjetne svile.