DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1893 str. 31     <-- 31 -->        PDF

. , ~ 31 -" ^ , ^


vojne krajine i drž. Šum, erara z;apreiiaaju veći dio sveukupne Šumske povrŠiae kotara
i upotrebiti jednoličnosti radi obrazac, koji je uveden u bivleni krajiškom području ,
koji se prema potrebi nadopuniti moŽe, naročito ima se takodjer opredielitl odafceta za
pojedine biljke ukradjene ili sasma uništene u kultacah, kao za nepovlaštenu pašu u
otvorenih gumab.


Podjedno se primje{5uje, da se cjenici imov. obćinab bivše vojne krajine, u koliko
ne odgovaraju današnjem stanju tržnih cienab i u koliko u novije doba promienjeni
nisu, imadu podvrći reviziji, odnosno preinaci i po gospod. uredu ovamo na "odobrenje
predložiti prema ustanovam §. 44., nap. G, zakona od ll/srpnja 1881, o imov. obćinah.


Nakon sastavka tih cjenikah (osim cjenikah za imov. obćine) imadu se prigodom


progMšenja istih područni šnmovlastnici uputiti, da im u smislu §, 29. zak. od 5. ve


ljače 1886. pripada pravo utoka na ovu kr. zem« vladu,


, Prepisi sastavljenih cjenikah imadu se, čim budti pravnn moc zadobili, ovamo


vlastite porabe radi pođnieti.


Ob nčinjenoj odredbi obavješteni su podjedno kr. Šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu,
kr. nadšumarski ured u Vinkovcih, kr. šum. ured u Otočcu, gospod. uredi svih imovnih
obdinah bivše vojne krajine putem zamjenikab vladinih povjerenika."


Lovstvo.


Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je nagrada plaćena, -—


U I., II. i IIL. Četvrti god. 1892. ubijeno je grabežljive zvjeradi u području žu


panije li Čko-krb a vske 6 medjeda, 19 vukova, 1 mladi vuk, 8 risova, 6 vučica,


511 lisica, 35 div. mačaka i 610 kun4; u području županije riecko-mo


drušk e 2 medjeda, 8 star. vukova, 7 vučica, 168 lisica, 18, div. mačaka i 79


kuna; u području županije zagrebačke 1 stari vuk, 2 mlada vuka, 157 lisica,


4 div. mačke i 14 kun^; u području županije sriemske 6 starih vukova, 5


mladih vukova, 134 lisica, 4 d div. mačke i 28 kuna; u području županije po


žežke 3 stara vuka, 2 vučice, 230 lisica, 20 div. mačaka i 12 kun4; u području


županije krize vač ko-b elo varske 22 lisice, 1 div. mačka i 4 kune; u po


dručju žnpanij e virovitičke 62 lisice, 7 div. mačaka i 7 kunS,; u po dr u čj u


županije varaždinske 5 starih vukova, 2 vuSiee, 36 lisica, 4 divlje mačke i


4 kune; u području gradskog poglavarstva p e tro var adi us kog 9 lisica;


u području gradskog poglavarstva u Itarlovcih 59 lisica i 2 kune; u


području gradskog poglavarstva kostajničkog 17 lisici i 2 kune i na


pokon u području gradskog poglavarstva varaždinskog 4 lisice i 1


div. mačka, — Ukupno 8 medjeda, 67 vukova, 8 risova, 1409 lisica., 94 divljih


mačaka i 762 kune.


Za gore naznačenu množinu ubijene grabežljive zvjeradi platnena je nagrada u


području županije li Čko-krbavske 720 for. 50 novč.; u području županije


riečko-mo dru3 ke 225 for,; u području županije zagrebačke 88 for. 50 nč,;


u području županije sriemske 125 for,; u području županije požežke


170 for. 15 novč.; u području županije križevačko-belovarske 20 for.


50 novč.; u području županije varaždinske 61 for,; u području gradskog


poglavarstva p e tro v aradi nskog 4 for. 50 novČ.; u području gradskog


poglavarstva u Karlovcih 30 for. 50 novč.; u području gradskog pogla-


Tarstva kostajničkog 9 for. 50 novČ. i napokon u podrut^ju gradskog po


glavarstva varaždinskog 2 for. 50 nove. Ukupno 1495 for, 65 novč.


Osim toga otrovano je prošle godine u braujevinah križevačke imovne


obdin e sa strychninom 9 vukova, 91 lisica, 2 jazavea , 1 div. mačka, 1 kuna, 26


jastrebova, 2 vrane, 82 svrake^ 56 raznih ptica i 89 skitajučih pasa* V. R.