DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1893 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 28 —


ijiiiLm-f J u K«^ <^Am «Ar ^ ^L.A»ii.»


Zakoni i normativne naredbe.


šumske glavnioe. Ođpis kralj, hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 22. listopada 1892. br. 46.290., izdan na sve kr. županijske oblasti.


^ Pošto se kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, uvjeriti bode o tom,
koliko je novacab, apadajui da li je za taj novac, koji je opredieljen bud za zakladu neotudjivih šumskih glavnieah,
bud za pokri<5e teku<^ih troškovab doisfia pružena dovoljna sigurnost, poziva se naslov,
da ovamo predloži točan izkaz, u kojem se naznačiti imade svota, koja je uložena i
novčani zavod, kod kojega je ista uložena zajedno sa zaključnim računom odnosnog novčanog
zavoda, iz kojeg so razabrati može pričuvna zaklada i dionička glavnica, s kojom
taj novčani zavod razpolaže.


Ovaj izkaa ima se do konca studenoga predložiti kr. zem. vladi, odjelu za unutarnje
poslove.


Voćari, Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 22. listopada
1892,, br. 46,291., na s^e vladine povjerenike i njihove zamjenike za imovne
občine.


jjPovodom tim, sto je potrebno, da se u zemlji podigne vočarstvo, odnosno pojedinim
žiteljem prilika daje, da se s tom dosU unosnom granom narodnog gospodarstva
sto više baviti može, obnašla je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, odrediti, da
se ustroji u sjedištu gospodarstvenog ureda svake imovne občine jedan centralni voćarski
vrt (po prilici 1 do 2 rala), a kod svake kotarske Šumarije lokalni vočarskivrt (popriiici
do 1 ral) , koji se ustrojiti i obrađjivati imade na trošak imovne obćiue i uz
nadzor sraarskog osoblja s porazumno s kulturnim viečnikom dotične županije.


Iz toga vrta imitt če se bezplatno dleliti vočke pojedinim žiteljem pravoužitnikom,
koji se namjeravaju baviti voi!arstvom.
Imenito treba tamo, gdje je to iole moguče, obratiti pozornost na gojenje oraha
koji se več u 4. do 5. godini presaditi može na občinske pašnjake.


Razumije se samo po sebi, da se uzgoj vozgodom obzir uzme na podaebje i na tlo dotične okolice, u kojoj će uzgojna vrst doista
dobro uspjevati.


Glede zemljišta, koje je potrebno za ustrojenje rečenih vrtovah, imadu se imovne
občine obratiti na političke občine, da jim isto odstupa u tu svrhu bezplatnOj a gdje
to moguće nije, ima se jedan dio šumske površine za oto opredieliti, odnosno za pokriče
potrebnih troškovah predvidjeti u proračunu buduče godine.


Ob učinjenom u tom pogleda imade se kr, zemaljskoj vladi, odjelu za unuarnje
poslove, predložiti posebno izvješče,


Podieljivanje dozvola aa sjedenje starijih dudovih stabala. Odpis br.
hr,-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za nmitarnje poslove, od S2, iistopa.da 1892. kr.
47.025., upravljen na sve kr. županijske oblasti.


„Sve to vtše učestavaju slučajevi, da neke kotarske oblasti na molbu pojedinaeah


izdavaju dozvolo za siečcnje starijih dudovih stabalah, nalazečih se na javnili mjestih.


Istina je doduše, da se takove dozvole podieljuju jedino uz taj uvjet, ako se
dotičnik obveze, izsječena stabla mladimi dudovi zamjeniti; nu olfzirom na to, da su
po svilogojstveue svrhe starija stabla od veče koristi, nego li mladi dudovi, to se je
bojati, bude ii dieljenje takovih dozvolah Čežče prakticirano, da ce doskora nastati nestašica
na starijih dudovih stablih, koja se činjenica žalibože več i danas u pojedinih
krajevih opaža.
ŠUMARSKI LIST 1/1893 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 29 —


Rečena nestašica na starijih dudovih stablilt bezuvjetno bi bik povodom stag


naciji u svilogojstvUj jerbo 2a odgoj rokdib diidovah do njihove uporabivosti, te dok


ovi mog-a podpunu korist starijih Izaječenih stabala nađoknadiH, potrebito je vri^nne od


najmanje deset godicab^


Obzirom dalje i na tu okolnoet, da zuatui postotak od zasadjenih dudovah ugiue,
ter da treba mnogo njege i pazke^ dok se ovi uzgoje, da možemo od njih crpiti koristi,
nnlazi se kr. zem. vlada, odjel za trntitarnje poslove, prinuk^nom , kr, županijsku tu
oblast ozbiljno upozoriti na prednavedene Činjenice^ kao i na to, da tamopođrućne kotarske
oblasti mogB u budnoe dozvoliti izsjeSenje starijih dudovih stabalah jedino u
onoia sluSaju, ako je stablo tako trulo^ da se od njega ne može izčekivati vi§e nikakove
koristi.


Povodom tim poziva se kr. Županijska oblast, da ovu naredbu svim tamopodruSnim
kotarskim oblastim bezođvlaČno priobći uz uputu, da istu svom strogosti takodjer u
interesu napredjivanja svilogojstva u Hrvatskoj i Slavoniji provadjaju.


Priepori 0 pravu suužiTanja segregiranili urfoarsMli pašnjaka i šuma
spadaju na nadležnost sudbenih oblasti. y,Povodom raznih utoka onih osoba, koje
si prisvajaju pravo na suuživanje segregiranih urbarskih pašnjaka i sumaj a to jim se
sa strane dotičnih urbarskih obdina ili inih osoba krati, izdala je visoka kr, zemaljska
vlada u pojedinih slu5ajevih konaSne rješitbe dne 5. studenoga 1892. pod br, 27.273
es 1891., 13,616, 27.273 ex 1891» itd., kojim izriče, da se ovdje radi 0 privatopravnih
pitanjihj kojih rješavanje spada u nadležnost sudbenih oblasti, uz sliedeće


obrazloženje;


„Priepori naime 0 samom pravu na suuživanje za korisfc pojedinih urbarijainih
obćinah segregiranih urbarskih pašnjakah i Šumah spadaju na nadležnost sudbenih
oblastih. Ali političke oblasti imadu, kada se radi 0 ovakovih prieporih po analogiji
§. 61, ces. patenta od 2. ožujka 1853. prije svega izmedju parbećih se sfcranakah
pokušati nagoda — držeć se pri tom načela zastupanog u mredbi kr« zemaljske vlade,
odjela za unutarnje poslove od 17. srpnja 1886. br. 35,073., po kojoj je upitno pravo
vezano nerazlučivo na posjed urb.irskog selišta i tek — ako nebi nagoda sa rukom pošla,
imadu političke oblasti Štite6 posjed privremeno parbede se stranke, odputiti na redo


viti put pravde,
Prama tomu ima upravna oblast I. molbe u pojedinom sln^ajn medja strankami
pokušati nagodu, koja ako neaspije, imati će po3tupaju<5a oblast uputiti stranke pred
sudove.


Šumsko orudje z^ lugarsko osoblje. Odpis kr, hrv.-slav.-dalm, zemaljske vlade,
odjela za unutarnje poslove^ od 28* studenoga 1892. br, 49.800., upravljen na sve
kr, županijske oblasti.


^Povodom toga, što lugarsko osoblje imade zadaću ne samo, da za Čuvanje povjerenu
mu Šumu nadzire, več da i kod raznih ogojnih radnjah osobno sudjeluje, obnašla
je ova kr. zem. vlada, odjel za unut;. poslove, da se lugarsko osoblje u ta svrhu barem
najnuždnijim šumarskim orudjem obskrbi, naročito pako šnmskimi škarami i šumskim nožem.


Valjani lugar moći će Često puta, da u kulturah^ drvosjecih i kolosjeeih mnogu
mladicu spasi ili ojeno rastenje pospješi jednim udarcem noža ili odrezom Škarah, bud
timj da po marvi ogrižene i prevršene mladice škarami obreše, da nove izb->1k´^. potjerati
i uspješno razvijati se moga, bud tim, da snjegom povaljan-i i po´omjeaa srabalca
nožem presječe i izvadi, da ostali pomladak u rasfcu ne prieče i t. d.


Ovaj posao moći 6e on sve nuzgredice obaviti, kad nadzired šuma istom prolazi.
Tim jednostavnim orudjem moĆi će on i šumske puteve, kroz mladik vodeće, sam
očistiti i u dobrom redu držati.
Osobito će pako dobro doći ovi predmeti onomu lugaru, u čijem se srezu nalazi
šumski vrt, koga lugar ne samo nadzirati, nego i u dobrom redu držati mora.
ŠUMARSKI LIST 1/1893 str. 30     <-- 30 -->        PDF

30 —


Ova kr. aem. vlada obratila se je iisljed toga glede nara$be tih predmetaK na poznatu
i proknganu tvrdku za izradbu aumskog orudja- „Gebruder Dlttoiar´-^ u Heiibronu
u Njemačkoj, koja je tvrdka ovamo pnobeiia, da je voljna usljed toga, što t^e se veće
zidlhe tog orudja naručiti, od ustanovljenih cienah po cjeniku popustiti lO^o-


Poglavitost Vaša poziva se stoga, da tamošnjem gospodarstvenom uredu naloži, da
za područno lugarsko osoblje i to za svakog lugara 1 lug. zamjenike ^ koji vanjsku
službu vrši, naruči u cjeniku rečene tvrdke navedene: 1. škare 2:a obreaivanje (kosor)
No. dG. ,,A9t- oder Baumschere, verbesserte Form, st^rkste Sorte, beste Qua]itat" stoji
6 maraka ili uz 107o popusta 5.4 maraka i šumski nož No. 1, ^^Baum- oder J^orstmesser
ohne Beschlag" stoji 1.8 maraka ili uz popust od 10"/^ 1.02 maraka. Gospodarstveni
ured tamošnje imovne ob<53ne imati če svakom lugaru i lug. zamjeniku putem
§iimarijah uručiti takove jedne škare i nož^ koji se imadu uz ostale predmete u naŠastaru
dotične lugarije unesti i u očeviđnosti voditi, te koje če svaki lugar svome nasljedniku
predati imati.


Lugarom imade se shodan nalog izdati, da to Šumsko orudje, uz službenu knjigu
i kvarni čekič, u službi uvjek uza se nositi imadu. 0 čemu od vremena do vremena putem svojih izaslanikah prigodom pregledavanja tamošnjeg šumskog
gospodarenja osvjedočiti.


Trosfeovi skopčani sa naručbom spomenutog Šumskog orudja imadu se podmiriti
od svotah za Šumarske gojitbe opredieljenih i u proračunu za god 1893. predvidjenih
i ovostrano odobrenih ili se imade glede pokriča istih naknadno obredjenje ove kr. zem.
vlade izhoditi, ako odobrene svote za provedbu gojitbenih radnjah dotjecale ili se nikakav
ostatak pokazao nebi.


Ob izvedenju ove naredbe imade se svojevremeno ovamo izvješČe podnieti,"


Cjenici za obračunavanje naknade šumskih štetah. Odpis kr. hrv.-slav.dalm.-
zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 1. prosinca 1892., br. 52.681.,
upravljen na sve kr, županijske upravne odbore.


j,Kr, zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, razabrala je iz njekih razpravah o
prekršajih i prestupcih proti siguosti- Šumskoga vlastničtva, da su postojeći cjenici za
obračunavanje naknade šumskih Štetah vrlo manjkavi, te ne samo da ne odgovaraju
tržnim cienam u obce, veo da su razlike cjenikab medju sobom kod pojedinih medjašnih
šumovlastnikah tako bitne, da se po obstoječim cjenicima mora šumska Šteta kod jednog
šumovlastnika jeftinije obračunavati, nego što bi kod drugog isti šumski proizvod stojao
legitimno stečen, premda šume jedna s´ drugom medjaSe.


Kaznmije. se samo po sebi , -da prednavedena okolnost znatno oštećuje koli
dotičnoga viastnika šnmab, toli i u velike zavadja pučanstvo na razne zloporabe u pogledu
gumskih prekršajah i prestupakah, a i razpravljajučim oblastim presudjivanje
gamskih štetah veoma otegocuje.


S toga se poziva taj upravni odbor u smislu §, 25. toč. 7, zakon,a od 25. veljače
1886. 0 ustrojenju upravnih odborah n županijah, da sastavi cjenike za obračunavanje
naknade šumskih ođštetah prema nstanovam priloga D. šumskog zakona, i to
u smislu §. 70, šumskog zakona za svaku županiju, eventualno za svaki politički kotar,
a prema potrebi i za pojedine dielove kotara,


Pn tom se ima uzeti obzir na što sliodnije arondiranje pojasah cienah prema
šumsko-gospodar, cielinaml, kao Sto su to: kr. kot, šumarije, kot. šumarije i područja
gospodarstvenih uređah imov. obc´inah i t d,


U tu svrhu imati če upravni odbor saslušati mnienje šumarskih vještakah svih
područnih šumovlastnikah, kao kr. drž. §ura. erar, imov. obČinah, gradskih občinah itd.
te ovedib privatnih vlastnikah šumah.


Pri sastavljanju cjeaikah za obračunavauje naknadah šumskih štetaU ima se eim
veći obzir uzeti na tržne eiene, osobito u onih kotarih, gdje šume imov. ofodiuah bivš<