DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 552 —


iiaSno šumarskog pristava L banske imovne obcine Bogoslava Ha j ek a ml protustavnikom
kod ogulinske imovne obline i abiturienta c kr. visoke gkole za zemljotežtvo
u Be^Ai i šumsko-tebaičkog vježbenika kod kr, šum. nadzorniŠtva zemalj. vlade Bogoslava
Ko sovica protastavaikom kod slunjske imovne obćine; nadalje imenovati šumarskog
pristava Franju Dumbovi^^a kot, šumarom; šumarskog vježbenika Eudolfa
Ernj a šumarskim pristavom 12 definitivnom svojstvu i abiturienta šumarstva Franju
Anderlon a gumarskim vježbenikom u privremenom svojstvu kod II. banske imovne
obi^ine — i to svu trojicu sa sustavnlmi berivi.


Ban kralj. Hrvat.j Slav. i Dalmacije blagoizvoiio je staviti u staln o stanj e
mira prof. Šumarstva na gospođ. šumarskom uSilištu križevaizraziv mu priznanje za revno i bezprikorno njegovo preko BO-godiŠnje službovanje.


Mi želimo našemu vrlomu profesora stručnjaku, da dugo pozivi u tom stanju,
te radio i dalje na uhar našega Šumarstva^ kojemu se je on od prvog a poiSetka
osnui5a našega križevačkoga zavoda svom gorljivošću posvetio, te na stotinu doma(5ih
sinova odgojio za šumare^ koji danas zapremaju odlična mjesta u službi šumarstva.


Sitnice.


Hadzornik lova. Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo uvrstio je u prorat^un
gumarskih nadzorni5tva za god. 1893. svotu od 2000 for., budud će se kod srediSnje
uprave ustrojiti novo mjesto nadzornik a lova , koji <5e štititi koristi lova i nadzirati
provedbu lovnog zakona i propisi u zemlji.


Hatječaj. Od strane „hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva" razpisuje
se ovim u smislu ustanova § 3. točka i) družtvenili pravila nagrad a u iznosu od
ukupno 10 dukat a u svrhu nagradjenja onakovih lugara ili čuvara lovišta, odnosno
ribišta, koji se mogu izkazati, da su si tečajem godine 1892. stekli^ izvrŠivajući svoju
službu (unutar granica Hrvatske i Slavonije) osobitih zasluga oko uhidenja ili odkrida
avjerokvadica ili onakovih osoba, koje se bave prekupljlvanjem ili kriomSarenjem ukradjene
ili za vrieme lovostaje ubijene divljači ili riba,


Natjecatelji neka svoje, potvrdom službodavca o istinitosti navoda potvrdjene,
nebiljegovane molbe, najdulje do 3 L prosinca t. g. podnesu predsjedništvu družtva u
Zagreb.


Kod podjeljivanja tih nagrada imadu uz inače jednake zasluge prednost oni na


tjecatelji, koji su Članovi (II. razreda) družtva.


Izpravak«


u „šumar, listu" za mjesec rujan i listopad t. g., sv. XVI., br 9, i 10. pri


obcili smo vijesticu iz „Pučkog lista", koji izlazi u Spljetu, o orijaški h makljeni h


(Acer Monspeesulaaum) u ubavom seiaŠcu Trsteno.


Ovu vijesticu izpravljamo, Jer nas uvjerava ugledni naš stručnjak g. Šumaraki


savjetnik kr. zemaljske vlade Zikmundovskj, da to nijeau makljeni, nego prave praveate


platane ^ koje je on Često svojima očima vidio. Uredničtvo.


Uredničtvo i naklada hrv.-siav. šumarskoga družtva. — Tisak O, Aibrechta.