DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1892 str. 45     <-- 45 -->        PDF

~ 549 —


je g. Marko MillmunU Jur podtnirio mtmn kupovniuu za dmžtvem izložbeni paviljon
do troškova utužbe. Zatim bude riegena molba udove Milke Giirtler glede dopitanja
podpore Bjezinoj djeci na račun pripomodne zaklade, kojoj je njezin pokojni suprug bio
članom, te joj bude dopJtan u to ime iznos od SO for. — Molba hrvatskog tipografiškog
družtva za dopitanje podpore bude ostavljena in suspenso do konca godine.


Predstavka ravnateljstva kr. šum. i gosp. učilišta u Križevcih, da se tamošnjim
slušateljem šumarstva „Šumarski list" daje uz njeku sniženu pristojbu, bade tako
riegena, da će se ravnateljstvu u to ime počam od 1. sieSnja 1893. dostavljati po 6
primjeraka „Šum. lista" na bezplatno podieljenja medju slušatelje; onim slušateljem
pako, koji bi se želili na list predplatiti, da se takov daje uz godišnju predplatu od
2 for. — Zatim bude pročitan odpis vis. kr. zemalj. vlade od 12. studenoga t. g.
br, 51.812., kojim se upravni odbor pozivlje u smislu ustanova § 3. normativne naredbe
od 18. listopada 1886. br. 33.094., da istoj predloži 10 strukovnjaka u svrhu
imenovanja za stalne izpitne povjerenike kod obdržanja višjih državnih izpita za samostalno
vodjenje šumskog gospodarenja, te nakon što gg^ Milan pL Durst, Ivan Kollar
i F, KesterČanek opetovano očitovaŠCj da ponovni izbor u to povjerenstvo za sada podnipošto
primiti ne mogu, budu izabrana gg. BariŠii5 Pavao nadšiimar u Mitroviei, Dojković
Vilim, žup. nadšumar u Zagrebu, Fischbach Robert, Šumski nadzornik u Zagrebu,
Kiseljak Vladimir, profesor u Križevcib, Rački Vatroslav, kr. šumarski povjerenik u
Zagrebu, Trotzer Dragutin, vlastel. nadšumar u Zagrebu, Vrbanić Mijo, kralj, zemalj.
šumarski nadzornik i Zikmundovskj Ferdo, kr. šumarski savjetnik u Zagrebu. — Zatim
objavi družtveni tajnik Pran KesterČanek, da je dekretom visoke vlade nenadano iz
službenih obzira premješten na službovanje kr. žup. oblasti u Varaždin, te da s toga
nede moči obavljati poslove tajničke, s toga moli odbor, da za vrieme od 1. sie^nja
1893. do sliedeče glavne skupštine te poslove povjeri kojemu drugomu Članu odbora.
Odbor uzimajuć na usta svog predsjednika tu poruku tajnika sažalenjem na znanje,
izrazi mu prije svega na predlog g. M. Vrbanića zapisnički priznanje i zahvalu na
petnaestgodišnjem radu oko družtva i unapredjenja njegovih interesa, a zatim izabra


g. kr. nadšumara ´Ivana Kollara tajnikom ad boe do sliede<5e glavne skupštine. Napokon
javlja predsjeđničtvo, da su po prošloj glavnoj skupštini za revizore druztvenih
računa od g. 1891. izabrana gg, Gustav Kraus i Dragutin Trotzer te da su rečene
račune danas izpifcali i u redu pronašli. Na to predsjednik sjednicu zaključi.
Sa drvarskog tržišta.


Dražbena prodaja stabala kod križevačke imovne obt^ine u Belovaru obdržavati
če se 12. prosinca t. g. kod gospodarstvenog ureda i to: u šumi Brdarin e
područja kot šumarije sv. Ivan 514 hrastova sa 412.80 m^ za cjepanje, 487.34 m^
za gradiva i 117 m^ za podvaljke u procjenbenoj vriednosti od 8192 for,; u šumi
Međjuvodj e područja kot= šumarije u Garešnici 166 hrastova sa 175.s8 m za
cjepanje i 24415 m^ za gradivo u procjenbenoj vriednosti od 3296 for. 87 novč. x
napokon u šumi Fašianga j područja kot. šumarije Garešnica 400 hrastova sa


89.55 m3 za cjepanje i 565.^7 m^ za gradivo u procjenbenoj vriednosti od 4765 tor.
64 nov^. . _ ...
Pismene ponude sa žaobinom od 10 postot. procjentene vriednosti imaju se predati
najkasiije đo 12. prosinca t. g. do 10 sati prije podne.


Dražbena prodaja stabala kod gospodarstvenog ureda petrovaradinske
imoTrte obćme u Mitroviei obaviti <5e se 5. prosinc. 1892 u 11 satih prije podne
i to u sliededih šuniala moro.idke šumarije: U Sumi „Novi´1 3 hrastova, 26 jasena,
39 briesta i 88 grabova ea 826 m» .a gradivo i sa 1023 m .a gomo ^ P^^^i^^´
benoj vriednosti od 3465 for.; u gumi „VaroS" 104 Hrasta, 1 jasen, 1 bnest, 15