DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 499 —
poglftvitosti VaSoj sbog ubaviesti gospodarstvenog ureda tamošnje imovne obdine »Ijededu
uputu:
I>ra2beni zapisnici o prodanih i konfisciranih i inih Šumskih proizvodih kao i Tjetrom
oborenih Šumskih stablah imadu se po svakom dostalcu od kupovne ciene poijestvici III.
a zakujini ugovori t j . dražbeni zapisnici o zakupljenih šumskih čistinah (WaIdbio38en)
po IL ljestvici biljegovati i to koli u prvom i toli u drugom slučaju samo jedanput.
Primjećuje se jošt, da se ove pristojbe u slu&aju, ako bi nadmašile iznos od 25 fr.
mogu i u gotovom novcu podmiriti, ter da dotični zapisnici o»im navedenih pristojbah
nikakovoj biljegovini nepodpadaju."


Sa drvarskog tržišta.


Dražbena prodaja šum proiEvoda u šumah investieionalne zaklade. Pod
predsjedništvom preuzviš, gosp. dr. Livija Eadivojevića sastalo se je 17, listopada t. g.
povjerenstvo krajiške iavesticionalne zaklade u prvoj ovogodignjoj jesenskoj skupStini.
Prvi predmet razprave bijaše dražbena prodaja stabala u 8 šumskih česticah područja
šumarije županjske, vrbanjske, morovioke i jaminske u ukupnoj površini od G45 jut.
sa 18616 hrastova, 1810 jasena, 7388 briestova i 7402 bukava i inog drveća, od
kojih je drvna gromada proračunana u vriednosti oko 1,208.964 for.


Po stigavših ponudah bio je uspjeh prodaje sliededi: za šum, Šesticu Orlja k
br. 4. u procjenbenoj vriednosti od 264.825 fr, ponudio je M. Vu k i sinovi iz BudapeSte


268.005 for.; za Šum. Šesticu Sočn a br. 5. u proejeubenoj vriednosti od 120.931
for. nije bilo ponude; za Šnm. Šesticu SoSna br, 8, u proejeubenoj vriednosti od
70.524 fer, ponudilo je prvo slav, dr vars ko-obrtno družtvo^ Kraftj TUkory
i družtvo u Vinkoveih 85.480 x^or.; za šum. Šesticu Bok br. 11. u
procjenb. vriednosti od 96.273 for. nije bilo ponude; za šum. česticu Sven o br. 13.
u procjenb. vriednosti od 186.794 for, ponudile su tvornice berli n-p assa n ake
za pro iz vadjanj e uklađniea u Kegeušburgu 205.511 fer.; za. šum. cesticu
Paovo br. 14. u procjenb. vriednosti od 88.314 for, ponudilo je „Soclete d´ importation
de clićne u BarČu 89.000 for.; za Šum. Šesticu Somovac br. 22 u
procjenbenoj vriednosti od 179.288 for. nije bilo ponude; za šum. česticu Krnji d
br. 29. u procjenb. vriednosti od 202.016 for. ponudio je Hirschle r Sz Comp. u
BeSu u družtvu sa L. Hirsch & Comp. u Sisku 222.650 for. — CieJokupna
procjenbena vriednost prodanih Šum. Šestica iznaša 813.672 for,, dočim polučen utržak
iznaša 870.646 for,, dakle za 57,574 for. ili 7 postot, više. Na neprodanu šum.
Česticu Somovac stigla je naknadno ponuda tvrdke To maj i Benedik iz Zagreba
sa 180.288 for. G-lasa se, da su naknadno stigle ponude i na neprodane Šum, Šestice
i to: za. Šum, Šesticu SoSua br. 5. po UriioEbaeki i na Šum. Šesticu Bok br. 11- po
Hirschu & Comp. u Osieku, koje još nisu prihvaćene.
Uspjeh dražbe stabala kod imovne obćine Križevadke na 27* rujna 1892.
St, 1.: Markovački lug 504 hrasta procjenjeno je na 8.531 for. 16 nov6., dostao je
Leopold Kern iz Beča za 12.112 for. 50 novč.


St. 2.: Kosturac 375 hrastova procjeujeni na 5,685 for. 16 novČ., dost&o je


M.
Doner iz Dubrave za 5.885 for. 50 novč.
St. 4.: Grabik Lug 306 hrastova procjenjeni na 8*067 for. 23 novč., dostao je
Sorger et Cons. za 8.567 for.
St, 5,: Boldauski lug 176 hrast procjenjeul na 52G6 for, 98 novč.j dostao Leop.
Kern sa 10.150 for.
St. 6.: Marča 495 hrast, procjeujeni na 6445 for. 98 novč.. dostao je Josip
Gold iz Ivanića za 6750 for.
St, 7.; CarevbOi-Žutica 368 hrastova procjenjeno na 9099 for, 94 novč,. dostao
Bavanjoli i Ferren u Zagrebu ?a 11.500 for.
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 44     <-- 44 -->        PDF

~ 500 —
St 8.: Veliki Jantar, SlB hrastova procjenjei^o na 25,335 for. 7l n6., dostao
je Leopoid Kern iz Beča m 31^.680 for.
St ^.t Mali Jantar, 764 štab. hrast procjenjeno na 29.450 for. 13 nov6.,
dostao je Sorger et Cons, Osjek za 40.295 for.
St 10.; Ilodski lug 1033 hrastova procjenjeno na 22.255 for. 28 nov5., dostao


J.
Šlesinget iz Zagreba za g. 27.152 for.
St 13.: Jasik Pavijani, 276 hrastova procjenjeno na 5098 for. 51 nvč., doatao
Filip Dajč iz Zagreba za 13,500 for.
St 14. t Jasik Klokočevac 388 hrastova proćjeiijeno na 12.780 for, G7 nov6.,
dostao Filip Dajč iz Zagreba za 18.500 for.; — stavka 3., 12. i 11. neprodane ostale.
Ukupno prodano hrastova 5.501 - procjena istih Je bila 138.015 for. 8 nč., a polučeno
je ukupno za iste 179.792 for., dakle više 41,776 1 18 i^č.
Prodaja hrastovih stabala kod II. banske imovne obćine na pismene
ponude u tekućih sječinah. Na prodaju nalazi se u Šunii „Zaborski bok" 156
hrastova sa 733 m.´^ u procjenbenoj vrieđnosti od 5422 for, 6 novč.; u sumi „Evinbudjak
" 100 hrastova sa 475 m^, u procjenbenoj vrieđnosti od 3383 for. 56 nč.;
u gumi „Dvojane " 56 hrastova sa 379 m´^ u procjenb. vrieđnosti od 2600 for,
68 novč.; u Šumi „Kar l i ee-K o p 5 i ć" 564 hrast, sa 425 m´** u proejenb. vrieđnosti
od 2311 for. 25 novč.; u šumi ,,Pi sk o r n j a 6" 102 hrasta sa 808 m´** u proejenb.
vrieđnosti od 1943 for. 13 n5. i napokon u šuaii „Fiškornjač " 102 hrast, sa
sa 450 m,^ u proejenb. vrieđnosti od 2671 for. 12,novČ,
Ponude imaju se predati kod gospodarstvenog ureda dne 26. studenoga 1892.
do 11 sati prije podne uz žaobinu od 6VQ izklične vrieđnosti pojedinih hrpa.
Uspjeh dražbene prodaje stabala kod brodske imovne obćine. Na 26.
listopada t, g. prodana su stabla u Šumi „Dolnji dolac" dostalcu Griesiranu i Pir iz
Apatina za 3325 for. napram procjenbenoj vrieđnosti od 2892 for. ^ u siuni ^^Gordon"
dostalcu Trontlu iz Karlovca za 16.158 for. napram proejenb, vrieđnosti od 12.768 fr.;
u Šum! j^GIovae" dostalcu g, Trontlu za 18.678 for. napram procj, vrieđnosti od


11.886 for.; u šumi „Merolino " dostalcu Societe d. Imp. de Chenes u Barču za
34.340 for. napram proejenb. vrieđnosti od 21.854 for.; u sumi „Merolino " br. 7.
dostalcu Veselinovidu iz Vinkovaca za 37.800 for, napram procj. vrieđnosti od 28,720 1 ;
u šumi „Krivsko-Ostrvo" dostalcu L. Blazidu u Sisku za 12.037 for. napram
procj. vrieđnosti od 11.492 for.; u šumi „Kri vsko - 0 s trvo*´ br. 9. dostalcu Blazi<
5u "U Sisku za 3526 for. prema procj. vrieđnosti od 3516 for.; u !5umi ,jMužko-
Ostrvo " dostalcu Deutecbu i Hartlu u Zagrebu za 11.117 for. napram procj. vrieđnosti
od 8748 for.; u šumi „Orljaku " Maksu Ldvya u Kegensburgu za 15.008 for. napram
procj. Vrieđnosti od 11656 for.; u šumi ,,Banovdoi^* dostalcu Josipu Eisleru i sinu
iz Beča za 27.800 for. napram procj, vrieđnosti od 27.250 for.; u šumi .,Jo8ava"
dostalcu jjSocieto d´ Jaip. đe Chenes za 7550 for. napram procj. vrieđnosti od 3883 for. ;
u šumi ,.L u ž č i d" dostalcu Bergern i Mechnoru za 9867 for. napram procjenbenoj
vrieđnosti od 9767 for,: u šumi „Eastoviea´ ´ dostalcu Giffingeru i Hennu u Vinkovcih
za 14 555 for. napram procj. vriednosli od ll„881 for.; \\ šumi j,Kusare"
dostalcu yeselinovi(5u za 9665 for. naprama procj, vrieđnosti od 8170 for.; u Sumi
„Kunjevce " dostalcu Socictc d´ Imp, de Chene za 34.300 for. napram procjen,
vrieđnosti od 19„600 for.; u šumi jjČuujevce" dostalcu Eislerovim sinovom u Befiu
za 34.000 for. napram procj, vrieđnosti od 21917 fov.; u sumi „Eipača´ ´ dostalcu
Veselinoviću zi 10,903 for, napram procj vrieđnosti od 7005 for. ; u šumi ,^Vrabčana
" dostalcu Ghr. Hermanu u Beču za 14.551 for,, napram p´-ocj. vrieđnosti od


10.906 for.; u sumi „Ada" dostalcu Tomava i Hartlu u Zagrebu zu 10/177 for.,
napram procj. vrieđnosti od 14,380 for., u šumi „Dubovlca " dostalcu Cli, Hermanu
m 43398 for., napram prooj, vriednositi od 42398 for.; n šumi ..Gradina" dostalcu