DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 49!
XJIST.A:K:.


Zakon! f normativne naredbe.


Okružnica kr. zemaljake vlade, odjela za unutarnje poslove, glede umirovljenja
i obskrbe činovaika i slažbeaika imovnih obdina u bivšoj brv. slav. vojnoj Krajini,
njibovib udova i sirota.


„Povodom stavljenoga pitanja, da li ee Zakon od 10. ožujka 1892. ob umirovljenju
i obskrbi aemaljskib urednikab i službenikah n kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,
njihovih udovah i sirotah uporaviti ima i na činovnike i službenike imovnih obdinah
bivše hrv.-slav, vojne krajine, ujihovih udovah i sirotah, obnalazi kr. zemaljska
vlada, odjel za unutarnje poslove, saslušav o tom prije mnienje kr. državnoga nadodvjetniStva,
odrediti što sliedi:


Zakon od 10. ožujka 1892. ob umirovljenju i obskrbi zemaljskih urednikah i
službenikah u kraljevinah Hrvatekoj i Slavoniji, njihovih udovah i sirotah neima va*
Ijanosti za činovnike i službenike krajiških imovnih občinah i za njihove udove i si-
Totej^ jer činovnici i službenici imovnih obćinah nisu kr. zemaljski Činovnici ni službenici
u smislu § 1. toga zakona, niti su tim zakonom (§ 2.) kr. zemaljskim Činovnikom
i službenikom izjednačeni, a niti je zakonom od 15 lipnja 1873.. o imovnih obćinah
u hrv„ slav. vojnoj Krajini, ni zakonom od 11. srpnja 188l.j kojim se razjasnjuju,
odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15. lipnja 1873. odredjeno, da činovnikom
i službenikom i njihovim udovam i sirotam pripada pravo na obskrbu po pro-^
pisih, koji valjaju za kr. zemaljske Činovnike i službenike.


U smislu Članka 20 zakona od 15. lipnja 1873, o imovnih obćiaah u hrv.-slav.
vojnoj Krajini nesmiju beriva šumarskih činovnikah imovnih obćinah biti manja od berivah
činovnikah, namještenih u području vojne Krajine, Intencija ove zakonske ustanove
očito je ta, da i Šumarski činovnici imovnih obćinah budu postavljeni u isti materijalni
položajj u kojem su državni Šumarski činovnici u području bivŠe vojne Krajine,
nu ta je intencija sasvim postignuta tek ustanovom § 6. zakona od 11. srpnja 1881.
po kojoj takodjer i mirovine Šumarskih činovnikah imovnih obćinah i obskrbe njihovih
udovah i sirolah nesmiju biti manje od mirotinah i obskrbah državnih u području bivše
vojne Krajine namještenih šumarskih Činovnikah, njihovih udovah i sirotah.


Prema prednavedenom je dakle ninimum mirovine i obskrbe činovnikah imovnih
obćinah, namještenih u području bivše hrv. slav. vojne Krajine^ njihovih udovah i
fiirotah onaobskrba, koja državnim Šumarskim Činovnikom u smislu
zakona članka XI. 1885. pripada.


Mirovina službenika h imovnih obćinah, namještenih u području bivSe hrv.
slav. vojne Krajine, i obskrbe njihovih udovah i sirotah nisu zakonom uredjene, pa
stoga valjaju glede njih već u krieposti postojeći mirovinski statuti odnosne naredbe,
izdane u tom pogleda po kr, zem, vladi, odjela za unutarnje poslove.


Ob ovom se podjeduo obavješćuju svi gospodarstveni uredi područnih imovnih
obćinah bivše hrv slav. vojne Krajine znanja i budućega točnoga ra´vnanja radi."
Haredb a kn zemalj. vlade, odjela za unutnrnje poslove od 25 . rujna 1892.
br. 44973 d biljegovanju dražbenihj zaplienjenih i inih šumskih proizvoda.


„Povodom nastavšeg pitanja, kako se imadu biljegovati dražbeni zapisnici o prodanih
konfisciranih i inih šumskih proizvodih, zatim vjetrom oborenih stabla, nadalje
zakupni ugovori, t. j . dražbeni zapisnici o zakupljenih šumskih Čistinah, obnašla je
kr. zem, vlada, odjel za unutarnje poslove, na temelju u tom predmeta izdanog riešenja
kr. financijalnog ravnateljstva u Zagrebu od 28, lipnja t g. broj 28663/z. priobćiti