DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 471 "" .´ \


Ziszbjio, što jc družtvu ustupio žup. dvoranu 2a obdržavaDJe skupštine, te
nadšumaru Vilima Dojkoviću kao mjestnana poslovodji na trudu uzetom oko
predradnja ,na tu skupštinu kao igosp. A. Marku ^kao perovodji nazočne
skupštine.


Na predlog nadšumara Drag. Laksara pako zahvali se skupština još i
družtvenome predsjedniku veleraožnome gospođinu Milanu Durstu, što uzprkos
težko narušenog zdravlja nije propustio skupštini toj prisustvovati i rukovoditi ju.


Napokon su pročitani još i brzojavni pozdravi stigavši skupštini od p. n.
gg. družtvenih članova, podpredsjeđnika M. Vrbanića, šumarnika A. Soretića,
prol J. Obradović-Ličanina, te šumara A- Šeringera, nakon što su još i gg.


K. Fischbacb, te Dr. Nanicini po skupštini opunovlašteni, da zapisnik skupštine
ovjerove, odpute se prisutni u gostionu „đivjem čovjeku" na urečeni zajednički
oprostni objed, . -
Kod objeda nazdravio je đružtveni predsjednik Nj. c. i kr< apostolskom
Veličanstvu, a tajnik đružtva preuzviš. g- banu. Obje zdravice popraćene su
bile burnim „Živio",


Posije dovršenog objeda oprostili su se đružtveni članovi .^ izletnim pošlovodjom
kr. žup. nadšumarom g. V. Dojkovićem, kojemu se zahvališe na trudu
i muci, koju je uložio, da bude boravak prigodom skupštine u Varaždinu
svakomu članu ugodan i liep.


Prigodom reorganizacije.


Studia B. Kosovića, ab. šum.


Četvrti kolovoz 1892. — dan otvorenja hrvatskoga sabora za saborsku
periodu od 1892. do 1897.— imao bi biti u dnevnika svakoga šumara i svakog
šumarskog ureda zabilježen zlatnim! slovi. Hrvatski ban, preuzvišeni gosp. grof
Drag. Khuen-Hedervary, pročita toga dana pred sakupljenimi veimožami i zastupnici
naroda Previšnje pismo, u kojem Njegovo Veličanstvo car i kralj Franjo
Josip I. želi, da se u nastavšoj saborskoj periodi organizacija cjelokupnoga
šumarskoga zakonarstva u pretres uzeti ima.


Organizacija uredaba u obče može se samo onda svrsi shodno urediti,
ako su onomu, koji organizaciju sastavlja, odnosno onomu, koji ju odobrava,
sve okolnosti t. j . prednosti i mane ne samo prvobitne organizacije, nego takođjer
i provesti se imajuće, podpuno poznate. Poznavanje pako tih prednosti
i mana moguće je samo onda, ako osobe^ kojih se organizacija tiče, živo oko
toga uznastoje, da prednosti i nedostatke, što su do sad obstojale, na javu iznesu,
te ujedno shodne predloge učine glede ukinuća obstojećih mana.


Pošto će se po svoj prilici uz ostalu organizaciju šumarstva uzeti u pretres,
tukodjer i organizacija šumarske nauke^ odlučili evo — pošto me taj predmet
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 16     <-- 16 -->        PDF

~ 472 —


vrlo zanima — da njekoje mane, koje sii po niom innienju dosada obstojalei
koje bi 38 odstraniti imaie, na javu Izneseo:, a pođjedno se usuđjujem predložiti
njekoje uredbe, kojih bi uvođenje po mom sodu za dabji razvoj šumarstva
kod Das koristno djelovati moglo.


Nemislim ovdje zanovetati, ui napadati na križevački zavod, kao što se to
do sada u snčnia razpravah činilo, jer držlffi, da pusto napadanje bez dokaza
i boljih predloga samoj stvari ijišta koiistiti ne može, dapače da isto^ mjesto
da u čovjeka protivnoga mnienja probudi osvjedočenje, samo ogorčenje pobudjuje.
Stoga razloga i želim ovdje razviti moderne nazore o uredjeiiju šumarske nauke,
te ih onda modificirati prama zabjevom naše domovine, odnosno svili zemalja
baikaijskoga poluostrva.


U cieioj raspravi držat ću se one hrvatske poslovice: „Od svakoga želim
biti bolji, samo od svog sina gori" stoga, žto od srca želim, da naši nasliednici
u šumarskoj struci maogo više znali budu, nego što mi znademo i da oni naše
šumarsko gospodarstvo tako usavrše, da isto drugim narodom za uzor šumarstva
služiio bude, kao što dan danas gospodarstvo drugih naroda nama za uzor služi!


Svaka uredba ima svojih dobrih i zlih strana, a ona je svakako bolja,
kojoj dobre strane daleko nadmašuju zie. Kao što zle, tako i dobre strane
ovisne su o uplivu raznih faktora, koji bi za šumarsku nauku mogli biti ovi:


1. Buduće namještenje t. j . položaj šumara u ljudskom družtvu.
2. Njegova prednaobrazba.
3. Nauke na strukovnom učilištu,
4. Trajanje nauke na istom, te način i obseg predavanja.
5- Teoretični izpiti.
G. Praksa7.
Praktični izpit.
L Položaj šumara u ljudskom dnižtvu


Obćenito uzeto pozvani su šumari da upravljaju imovinom cieloga naroda,
te su kao takovi dodieljeni pojedinim upravnim obiastim: zemaljskoj vladi,
županijam i kotarskim obiastim. Kao kod svih inih, tako i kod ovih oblasti
dolazi u obzir podredjenost činovnika pramca činovniku, koja može biti
službena i osobna.


Službena podredjenost ustanovljena je zakonom, te je činovnik nižeg naddnevnog
razreda podrcdjen činovniku višeg naddnevnog razreda.


Uzmemo li za primjer obični slučaj, naime oblast, kod koje su sarni juristi
nanjješteni, to je jasno, da je predstojuik viši u časti od pristava, a ovaj opet
od vježbenika.


Kada bi ohstojale oblasti od samih šumara, bio bi isto tako upravitelj
šumarije veći od pristava, a ovaj opet od vježbenika, kao i u prednaveđenom
primjeru.
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 17     <-- 17 -->        PDF

~ 473 -


Lagljega razumievanja radi neka budu kot. predstojnik i upravitelj
šaiBiinje u IX. Bucidnevnom razreda, te podjedno neka laidu obe obliisti spojene
u jedim pod zJijcHhiičkim poglavarom u VIIL nad. razreda.


Pita Jie sada, u kakovom odioošaju stoji po ca^ti luristično osoblje prema
šaniarskoniu u službi, a kako osobno?


Spomenuo sam već, da po zukoiiu činovnici istoga razreda imadu i ista
čast, dakle u službenom pogledu biti će šumari sasvim jednaki juriston: istoga
iiaddrievBOga razreda, a to u istinu i jesu.


S osobnom jedRako^^ću ima se stvar laalko drugačije.


Što razu/iijevam pod riečju ;,osobrio jednaki" odnosno jjOSobno
podredjeai´^. uvidit će svatko iz siieđećeg primjera.


Uzmiujo dva pjevačka družtva sa jednakim brojem članova i jednake
slave, jednomu neka je predsjedaikom mesar, a drugomu profesor glasbe, inače
svršeni kon^^^ervatorista. Svatko incra priznati, da sa si oni kao predsjednici u
ča^ti jednaki ali i to, da mesar nije nikada u časti ravan profesoru glasbe,
Medju Djima dakle postoji osobna pođređjenost,* koja je nedvojbeno nastala
uslieu nejednake naobrazbe jednoga i drugoga. Ta razlika postoji dapače i
onda, ako se je mesar već mnogo puta kao vrstan pjevač i sborovodja iztaknuo,
dočim koDservatorista sborom javno još ni upravljao nije,


U Njemačkoj, Francuzkoj, a djelomično i kod nas ima šumara, koji su
u osobnoj časti podpunoma jednaki juristom, ali ima kod nas i takovih šumara;
koji juristom jednaki nisu, barem ih ovi kao sebi ravne nesmatraju, akoprem
bi mnogi i mnogi šumar to izjeđBaČeoje svoje vrstnoće radi zaslužio.


Bilo bi vrlo smiešno odvadjati ovo preziranje iz tobožnjega pijančovanja
križevačkih učenika ili imputirane im nemoralnosti, jer bi mnogi i mnogi
slušatelj universe, što se tiče i jednoga i drugoga, mogao zastiditi svakoga
križevačkoga djaka.


Kako se iz navedenoga vidi, postoji fakat, da´ slušatelji nniverze ne smatraju
sebi ravnimi slušatelje križevačkoga zavoda, da su potonji prvim osobno
podredjo/ji i da je ta podredjenost nastala jedino uslieđ nejednake naobrazbe.
Pošto su pako šumari vezani, da sa juristima i drugimi slušatelji uaiverse u
jednoj te istoj sgradi, da u jednoj te istoj sobi sinže^ a ipak prezirani biti ne
žele, niti bi preziran! smjeli biti, nepreostaje nam ništa drugo, nego i šumarom
pružiti priliku, da isti onaj stupanj naobrazbe postignuti uzmognu, kojega i
sveučilištni gradjani imadu. Taj stupanj naobrazbe moći će šumari jiostići jedino
na sveu6il(ištti ili u rangu istoga stojećemu učilištu: visokoj školi ili
akademiji.


. "2 , Pređnaobrazlja.
Na svih šumarskih školah Njemačke^ koju za najnapredniju zemlju što
se šumarstva tiče smatrati možemo, zahtjeva se kao pređnaobrazba matura


* 0 p a z k a. U blaženoj Americi neima te osobne podre.đjenosti kao žalibože kod
nas u Europi.
32´ ´
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 18     <-- 18 -->        PDF

velike realke, realne-gimnazije ili gimnazije. I naša domorina Hrvatska po


kročila je u ovom vieku daleko u kulturi Baprieđ, te bi s toga bila opravdana


želja da se i kod nas za šumarstvo kao pređnaobrazba zahtjeva i^pit zrelosti


realke i gimnazije tim više, što se već matura zahtjeva i za brzojavne,


poštarske i računarske činovnike, koji daleko manje teoretičnog znanja za svoje


uredovanje potrebuju, nego šumari. Matura je neobbodno nuždna već radi ugleda


šumarskog osoblja^ kako smo to pod 1. iztaknuli i dokazali.


Akoprem je prednavedeni zahtjev podpuno opravdan, ipak ću se snjekoliko
rieči osvrnuti na želju njekolicine konservativaca, koji bi rado, da se zadrži
đosadanja pređnaobrazba od 4 razreda srednjih učilišta, i na želju „dopisnika
Narodnih Novinah^ i izdavatelja knjige „Jubilarna izložba u Zagrebu
1891." koji žele za prednaobrazbu šumara 6 razreda realke ili gimnazije.


Onim šumarom, koji samo 4 razreda kao prednaobrazbu zahtjevaju, preporučam
njekoliko sati razgovora sa svršenim! četvrtoškolci i uvjeren sam, da
će odmah drugačije misliti o prednaobrazbi šumara.


Moje je mnienje, da su učenici iz četvrtog razreda premladi (14—15
godina), te uslied toga im i manjka za strukovnu naobrazbu potrebita ozbiljnost.
Od ovakovih učenika nemože se ni na samom zavodu bog xna što zahtjevati
s razloga, što kod njih moć pamćenja ili što je još važnije moć razsudjivanja,
dovoljno razvijena nije. Učenici moraju dakle, pa makar oni i ljubavi prama.
struci imali, zapeti u pomoćnih (temeljnih) ili u strukovnih predmetih.


Samo se po sebi razumije, da se netom rečeno odnosi na učenike srednjega
talenta, nipošto pako na učenike osobitih sposobnosti. A zar nebi potonji još
vrstniji bili, kada bi im se pružila prilika, da se akađemički naobraze? ^


Bilo kako mu drago, priznati se mora, da naše šumarstvo vrlo slab glas
uživa, da mu se dakle ugled svakako podići mora, a to sjegurno nećemo postići,
ako i nadalje zadržimo kao prijamni uvjet 4 razreda srednjeg učilišta t. j . ako
nam i nadalje ostane zavod „utočište griešnika".


Pitanje o šumarskoj nauci počelo se je već i javno pretresivati, te stoga
ne mogu mimoići mnienje dvojice pisaca iz poslednjega doba. Oosp. Janko
Ibler u svojoj knjizi „Jubilarna izložba u Zagrebu 189L" misli, da bi dobro
bilo uvesti 6 razreda prednaobrazbe mjesto đosadanja četiri razreda s razloga,
što su učenici premladi. Drugi njeki pisac, kojega mi je ime nepoznato,
zahtjeva isto, te se poziva na uredbu veterinarske škole u Beču,* Gospodin
pisac nije po svoj prilici bio dobro informiran o veterinarskoj školi u Beču, jer
uredba iste je takova, da svi veterinari željno izčekuju čas, kojim će se ciela
škola na novo organizirati. Svi sadašnji slušatelji žele, da se taj zavod digne na
rang visoke škole i da se zahtjeva matura kao pređnaobrazba, što sjegurno
bilo nebi, kada bi zavod Ksvrsi odgovarao. Podjeđno moram ovdje spomenuti, da
je veterinaru svejedno, da ii on znao matematiku i botaniku ili ne, dočim su
ovi predmeti životno pitanje šumara. Veterinar treba maturu samo radi svojega


* Vidi broj 174. „Narodnih Novinalr´ od 2, l

ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 19     <-- 19 -->        PDF

, ~ 475 -^


budućega ugleda, ali šumar ju treba ne samo sbog ugleda, nego i sbog same
gumarske zaanosti.


USenici iz 6 razreda bili M vreliji za ućeuje strukovnih predmeta, nego
oni iz 4 razreda, to je istina, ali mora se znati, da su o 6. razredu realke
učenici u temeljnih znanostih nejednako naobraženi sa učenici šestoga gimnazijalnoga
razreda. Uzrok nejednakoj naobrazbi leži u tom, što je jedan te isti
učevni material temeljnih znanosti razdieljen u gimnaziji na 4, a u realci na
3 uževne godine; realci bi dakle osim prednosti, što znadu risati i opisno
mjerstvo (descriptivnu geom.), imali takođjer prednost u matematici, fizici,
kemiji i prirodopisu, što svakako pravedno bilo nebi. Ta nejednakost nesmeta
takođjer učenju veterinarstva, dočim bi vrlo uplivala na učenje šumarstva.


Preostaje nam još jedino zahtjevati kao pređaaobrazbu šumara izpit
zrelosti (maturu). U koliko je taj zahtjev opravdan, neka se sudi iz slieđećega.


SvrŠiv učenik maturu postao je j,zrelim", te se kao takav smatra od
svojih sugrađjana kao nješto višjega. Donjekle k tomu đoprinaša i starost, koja
varira raedju 18 i 20 godina, a doprinaša takođjer i muževnost i ozbiljnost
maturanta ne ´samo glede vladanja, nego i glede mišljenja. Mladić je postao
slobodnim, ali je ipak u njemu ostala klica discipline ukorenjena. On zna; da
ga više nitko od sad na učenje siliti neće, ali pojmi, da će mu učenje u budućnosti
od velike koristi biti. Na učenje ga goni vlastiti nagon, borba m
obstanak i oholost, koja nebi rado, da on za svojimi sudrugovi zaostane. Priključi
li se ovim trima još i ljubav k struci, onda skoro neima zaprieke, koju
ovakav učenik svladati mogao nebi. Iz te ljubavi sjedi mnogi i mnogi slušatelj
visoke škole (sveučilišta) od ranoga jutra do kasne večeri pišuć, prepisujuć,
excerptirajuć i čitajuć u svojoj dimom zadimljenoj sobici, nemareć za svečani
dan, kojemu se sav ostali sviet veseli. On je sretan, da se jeduoč po volji naraditi
može. Nađjite mi takav primjer učenja u srednjoj školi!


Biti će možebit ljudi, koji će kazati, da će se malo koji maturant posvetiti
šumarstvu. I ovomu zlu dalo bi se doskočiti. Stipendije iz krajiške zaklade
i zemaljske stipendije, koje se pođieljuju za strana šumarska učilišta,
neka se djelomično ili sasvim ukinu J podiele slušateljem domaćega zavoda.
Kako kod nas ima mnogo siromašnih, ali dobrih učenika, popunit će se ove
stipendije nedvojbeno odmah. Uzmimo da bude u svemu 5 zemaljskih stipendija,
isTo toliko neka ih osnuju imovne obćine, a neka se osim toga prijavi pet
učenika svojevoljno na vlastiti trošak ili uz pođporu iz obiteljskih zaklada,
petorica neka dodju iz susjednih zemalja: Srbije, Bugarske, Bosne i t. d. eto
nam sasvim dosta učenika. Neće ih doduše biti puno, ali će ih biti toliko,
koliko ih namjestiti možemo.


Najnoviji statistički podatci o polazku križevačkoga zavoda pokazuju nam,
da ćemo možda imati viŠe slušatelja, nego sami mislimo. Ove godine bilo ih je
22 u trećem tečaju, a namješteno je u svemu možebit šestorica!


Zašto pako do sada nisu išli maturanti u Križevac, netreba^ ni pitati.
Ponos maturanta — a to je možebit najveći ponos na svietu uz ponos svrše nih
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 20     <-- 20 -->        PDF

pitomca vojflieke škole — ne dopušta mu, da još jedanput od temelja pošm^


učiti 000, što je već učio, a k torau još sa četvrtoškolci!


Čudnovato 6e biti mnogima i to, da svake godine jedva dvojica svrše


šumarstvo u Beču, pak će možebit zaključit, da je to s toga, što se tamo zahtjeva
matura. Nipošto. Većina abiturienta realka i gimnazija u Hrvatskoj
-niti nezaa, što se uči na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču, a ako kojizna^


da ta škola postoji, misli, da se na njoj predaje samo gospodarstvo.


Bivši ravnatelj križevačkoga zavoda g. Vichodil želi, da se barem ne
zahtjeva matura, jer inače neće oni, koji mature ne načine, moći nikuda prispjeti,
te ćemo imati u Hrvatskoj previše naobraženog proletariata. Ovdje mi pada na
um pripovjest njekoga agenta, koji se je svuda nudio, pa kad ga nigdje nisu
htjeli primiti, bacio se u Etnu, da učini kraj svomu životu i gle čuda: ni Etna
ga nije htjela, nego ga je izbacila živa i zdrava van! Zar je za šamare dobro
ono, što za druge nevalja? Mislim da nije.


Konačno bi moglo nastati pitanje, koja matura da se zahtjeva kao prednaobrazba:
realska ili gimnazijalska. U koliko sara se sam osvjedočiti mogao,
dobro je zahtjevati ili Jednu ili drugu, jer ćemo tim imati ljude, koji će za
razne predmete raznu naklonost pokazivati* Gimnazijalci pokazuju u obće
osobitu volju za botaniku, sadjenje šuma i čuvanje šuma, đočim realci za
risanje planova, mjerenje, računanje vriednosti šuma i t. d. a mi trebamo u
šumarstvu i jednih i dragih. Po tom će se šumari medjusobno popunjavati.


3. Nauci na šumarskom učilištu.
Ova točka je cilj ciele naše razprave, te ću se malo dulje kod nje zadržati-


Da uzmognemo n(^ve ideje na njihovu vrieđnost ili nevriednost t j . dobrotu,
odnosno nevaljanost prosuditi, moramo ih izpitati t. j . sravniti sa idejama
iste vrsti iz starije dobe. Samo se po sebi razumije, da bi sudac morao biti
objektivan t j . da nesmije biti konservativan, niti smije biti zanesen za novu
ideju. Pošto je pako vrlo težko objektivnoga sudca naći, a ja se kao takav iz^
ticati nežellm, pokušat ću ovdje, da dokažern faktičn u potreb u promjene
na našem učilištu, navesti ću razvoj šumarskih učilišta i tek onda moje
mnienje izraziti o budućem ~ hrvatskom šumarskom zavodu. Tako će čitatelji
dobiti podatke^ na temelju kojih im ostaje prosto moje mnienje usvojiti ili si
novo stvoriti; a ukaže li se njihovo mnienje bolje, ja ću ga prvi dragovoljno
prigrliti.


Neznam doduše kako su stajale druge stvari u ono zlatno staro doba,
za kojim još i sada naši starci čeznu, ali znam, da je šumarstvo na vrlo
slabom stepenu bilo, te po tom da šumari ništa u prošlosti tražiti neimaju,
nego Jedino u budućnosti Tko je znao pred dviesto, tristo godina za šumarstvo?
Nitko! Drva i druge potrebštine namirivale su se doduše iz šume, ali za uzgoj
šume nije se nitko brinuo. Glavna briga tadanjih vlastodržaca vrtila se je oko
lova, kojemu je šumarstvo bila prikrpina.
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 21     <-- 21 -->        PDF

™ 477 ~


Mladić, koji se je htjeo posvetiti šumarstvu ili bolje rekuć lovu, motao
je tri godine biti naučnik kod kakvoga lovca. Prve godine bio mu je posao
hraniti pse i konja svoga gospodara, posao, na kom bi se svaki današnji nadobudni
šumar liepo zahvalio. Imao je naučnik dapače i pravo čuvati šumu.
Druge godine učio je pucati i loviti, a za dokolice mogao je nadgledati obaranje
stabala i tu slušati razgovore šumarskih radnika, e da bi tako što god od
njih iz šumarstva profitirao. Treće godine vodio je lov i obaranje stabala
sam, a poslie toga dobio bi izučnu svjeđočbu. Svjeđočba bi mu se po tadanjem
običaju uručila uz razne ceremonije, on bi se oprostio od svojih učitelja, uzeo
štap u ruke, a torbu na ledja, pak hajde u „vanđrovku". Koliko su ovakovi
šumari mogli znati i koliko su u istinu znali, neće biti štovanim čitateljem težko
odgonetnuti.


Kad su šumari samo iz šume vukli, a u nju ništa nosili nisu, opaziše na
jednoć, daje ciena drveću poskočila, jer ga već nije tako mnogo bilo. Uvidiše da bi
trebalo novo drveće saditi, ali kako? trebalo bi preostalo drvo čuvati i što koristnije
upotrebljavati, ali kako? Nevolja ih osviesti te spoznaše, da od šumarstva sbilja
ništa neznaju. Onaj, koji je imao dovoljno izkustva, pozvao je k sebi neizkusne i
počeo ih učiti. Na taj način postale su škole s pojedinim i učitelji.
Jedan učitelj ali nije sve znao, niti je mogao na sve dospjeti, nije preostalo
dakle ništa drugo, nego zovnuti kojega praktičnjaka, koji se je u taj predmet
bolje razumio. Malo po malo došla su skupa po dvojica, trojica ili još više
učitelja i od škole pojedinca postade srednja škola. I ove škole davale
su izučne svjedočbe, ali gle čuda, nitko nije htjeo primati takove pitomce.
Uzrok je bio taj, što su mnoge pokrajine još po starom sistemu uzgajale si
lovce, koji su po njihovom mnienju jedini sposobni za šumare bili. Nije preostalo
drugo, nego su vladari morali izdati naročitu zapovjed, da se izučna
svjedočba srednje škole mora smatrati sasvim jednaka izučnoj svjedočbi lovca.
Ta zapovjed bila je povod, da su malo po malo i privatnici ustrajali srednje
škole, iz kojih su se u početku XIX. stoljeća razvile tako zvane izoliran e
strukovne škole. Zadaća tih zavoda bila je davati slušateljem nauku o
čistom šumarstvu bez pomoćnih kakvih znanosti. Bilo ih je u više pokrajina,
a priznati se mora, da su liepo napredovale i da su se zbilja trsile, da svojoj
zadaći udovolje.


Istom pred kojih 50 godina nastade šumarski prevrat. Šumari sami
uvidješe, da se čisto šumarstvo uzgojiti neda bez drugih znanosti. Potrebito je
bilo poznavati tehničke i naravoslovne predmete. Kako ću na drugom mjestu
navesti, razvila se je u to doba tehnika, koja je mnoge za šumarstvo potrebite
predmete predavala. Ti su predmeti ali njekoji bili predavani i na univerzi.
Nije dakle čudo, da su se šumari htjeli osloniti na koju od tih škola. Našlo
se je dakako ljudi, koji su zahtjevali samostalnost u predavanju. Sudbina je
Mjela, da je svim trim zahtjevom udovoljeno, jer su nastali šumarski odsjeci
na poljtechnici i na univerzi, a nastale sa takodjer i samostalne šumarske škole
li akademije. S radošću možemo konstatirati, da su se profesori i sljedbe
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 22     <-- 22 -->        PDF

-- 478 -—


nici svih trijah škola pobrinuli, da šumarstvo usavrše, a´ to im je zbilja za
rukom pošlo- Kako sada stvari n Njemačkoj stoje, težko da će u budućem,
stoljeća biti šum. akademija. Osim njekojih neznatnih mana imaju akademije
još jednu veliku manu, a ta jebježanje profesora s akademija na univerzn. Neće
dakle ništa drogo preostati, nego akademije pripojiti ili tehnici ili sveučilištu.


tJ zapadnoj polovici Austro - Ugarske monarkije bje god, 1806. po Caru
Franji I. utemeljena šumarska škola u Purkersdorfu, mjestu ležećem blizu
tako ZV. ;,Wienerwalđa´^, te je imala zadaću uzgajati šumarsko osoblje za tu
šumu. Škola je dakle bila lokaln e naravi. God, 1813. bude joj podieljeno"
prav o javnost i i bje prenesena u Mariabrun. Istom kada je škola došla na
glas, kada su joj predavanja razširena bila i kada su u nju vrvili pitomci iz
svih strana monarkije, bude podignuta na akademiju. Napokon se je po-"
kazala potreba za najvišom šum, naobrazbom. Još uviek naime manjkala su
predavanja iz državoslovnih i tehničkih predmeta. God. 1866. budu i ta predavanja
uvedena i škola kao savržena podignuta na visoku školu. God. 1875.
bude spojena s netom ustrojenom gospodarskom školom u Beču i podignuta na
raug univerze. ´ " -


Iz navedenoga povjestničkoga điela proizlazi, da su se šumarske škole
malo po malo razvijale, i da današnji viek od šumara zahtjeva akađemičku
naobrazbu. Faktična potreba te akademičke naobrazbe sliedi iz već pod 1. navedenih
činjenica. Na kakovom zavodu ima Šumar svoju naobrazbu steći, nije
još definitivno odlučena stvar u nijednoj zemlji; samo se je u svih zemljah
pojavila želja^ da naobrazba bude akademička t. j . da bude jednaka naobrazbi
sveučilištnih slušatelja. Jedina Bavarska izjavila se je do sada za univerzu, ali
svoj zaključak još podpunoma ostvarila nije, nego je razdielila šumarstvo na
akademiju u Aschaifenburgu i sveučilište u Miinđenu. Ostale zemlje imaju što
akademije, što univerze i to: ^


Pruska akademija u Neustađt-Eberswalđa i akad. u Miindenu; Wurtenbergžka
sveučilište u- Tiibingenu, Hessenska sveučilište u Giesenu, Bađenska
na poljtehnici u Karlsrohe, Saska šum, akademiju u Tharandu. Osim toga
imamo već spomenutu školu u Dolnjoj Austriji: „Hochschule fiir Bodencultur",
šum. akademiju u Sehemnitzij šum. odsjek na poljtehnici u Ziirrichu i Stockholmu,
Nancju i Petrogradu.


Kako se iz toga vidi, predaje se, šumarstvo na ´ svih mogućih visokih
školah, ali još najviše na´ akademijah.´ Njemačka je počela uvadjati, kako sam
to već spomenuo — šumarske odsjeke na univerzi, dočim Austrija misli podieliti
svršenim slušateljem šumarstva sva prava svršenih slušatelja univerze, te na
taj način školu kao^ .samostalnu strukovnu i nadalje zadržati. Sami slušatelji te
visoke škole imaju već .sva prava, Što ih universitetlije uživaju, a oni slušatelji,
koji se kašnje učiteljskom zvanju na zavodu posvete, imaju sva prava svršenih ^
slušatelja univerze, koji su postigli naslov ^^doktor".


Na svih navedenih zavodih zahtjeva se kao prednaobrazba matura gimnazije^
realke ili realne gimnazije, ´
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 479´ ~
Pošto smo se mi već za maturu odlučili, morali bi se još odlučiti za
akademiju ili sveučilište: Z,.agTeb ili Križevac!-


Istina je, u Zagrebu bi se šumari više svjetski naobrazili, nego u Eriževcili,
ali što se tiče same struke, bilo bi svejedno, postojao šumarski odsjek na sveučilištu
u Zagrebu ili šum. akademija u Križevcih u raugu univerze/ To nam
posvjedočavaju druge zemlje u kojih ima šumarstvo uauniverzl i na akademiji,
a slušatelji u oba zavoda dobro napreduju. Troškovi kod ovog pitanja ne mogu
doći u obzir, jex svaka zemlja, koja za prosvjetu svojih sinova više žrtvuje, ima
od njih kašnje i više koristi, te joj se trošak opet naknadi.


Važnije je pitanje o osamljen ju učenika i učitelja. OđkinM od
sljedbenika drugih znanosti ne mogu se ni jedni ni drugi sa sebi ravnimi
porazgovoriti, te se na taj način na čas osloboditi strukovnoga posla, češće
ekskurzije slušatelja i šiljanje profesora za vrieme praznika u strane zemlje
na proučavanje, odmoći, će ovomu zlu. Dobro bi bilo, da se u Križevcu samomu
namjesti više oblasti, te na taj način stvori više inteligencije.


U malom građu rieđko je gdje naći dovoljno liepih stanova za
slušatelje i profesore. Ova mana, koja može često vrlo štetno uplivati na napredak
učenika, dade se odstraniti jedino voljom kućevlastnika. Koliko sam
čuo 0 požrtvovnosti Križevčana mislim,, da bi oni ovaj uviet vrlo rado izpunili.
Kako u svakom gradu, tako i u Križevcih morala bi se sagraditi gradska
zabavišta: kazalište, kavana i slično, a ako je to nemoguće, morao bi zavod
pružiti priliku slušateljem, da se malo raztresu. Sgodno sredstvo bila bi pođuka
u jahanju, koje je i onako važno za šumare, zatim u gombanju, mačevanju,
vožnji na bicjclu, plivanju, sklizanju i slične zabave, kojima se tielo jači.


U Nemačkoj se je većina strukovnjaka dapače i samih profesora izrazilo
za predavanje na univerzi s razloga, što na akademijah profesori samo tako
dugo ostanu, dok ne bude mjesto prazno na univerzi. Tim se mienja prečesto
učiteljsko osoblje, koje je i onako većinom složeno iz mladih još neprokušanih
sila. Ovaj nedostatak ne može kod nas doći u obzir, jer na jugu neima sveučilišta,
na kom bi se predavalo šumarstvo. Pošto dakle ta važna, dapače najvažnija
mana njemačkih šum. akademija kod nas neobstoji, opravdana je
zamisao o utemeljenju akademije u Križevcih pođpunoma: profesori će s vremenom
postati izkusni, te zadovoljavati svim na njih stavljenim zahtjevom.


Pošto se neuvidja do danas prednost sveučilišta ni akademije, jer bi se
mane i jednog i drugog zavoda lahko odstraniti dale, mislim, da bi najbolje
bilo ostaviti šumarski zavod ondje, gdje je i sada, naime u Križevcih. Zavod bi
se morao podići na akademiju,* te prama tomu providiti učiteljskimi silami.
Profesori za šumarsku struku imali bi rang .sveačilištnih profesora dočim bi
profesori temeljnih znanosti, pošto su i .onako osposobljeni za, srednja učilišta
i predaju na gospodarskom odjelu zavoda, biU u rangu profesora srednjih


* Ime jjakademija" moglo h\ se zadržati^ jer je obće poanatOj ali rang škole
same bio bi jednak univerzi.


ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 480


učilišta. S^akili 10 ili 20 godina morao bi se po koji bolji slušatelj ili asistent
poslati na koju drugu školu, da kroz sve tečaje polazi predavanja, ista po
mogućnosti zabilježi, ter onda možebitne reforme u predavanju na akademiji
kod nas predloži. Tim bi se naš zavod od vremena do vremena pomaknuo u
savršenosti napređ, ako bi slučajno gdje gdje zaostao«.


S vremenom i j . onda, kad naše šumarske prilike, pođpunoma poznate
budu, nećemo se trebati oslanjati više na tudje zavode i tuđja iztraživanja,
nego ćemo na jugu stvoriti šumarski zavod, koji će moći za uzor služiti svim
zavodom šumarskim, koji će se tekom vremena na jugu Evrope osnovati. Do
toga vremena biti će i naša Atena — Zagreb — malko veći nego što je sada,
moći će uzdržavati ne samo tri fakulteta, nego sva žetiri; do toga vremena
trebat će i naši susjedi malo više šumara, nego što ih sada žalibože trebaju,
biti će po tom i malo više slušatelja šumarstva, a ako im bude Križevac
pretjesaa, neka se razdieli predavanje na dvoje i utemelji nova šumarska
akademija u Zagrebu, za kojom sada već mnogi čeznu!


Na akademiji upravlja direktor, kojega imenuje zemaljska vlada. Postoje
to doživotna čast odnosno čast, koju dotičnik uživa sve do umirovljenja, nije
ni izbor osobe za tu čast tako lagan. Strukovna naobrazba, praktična sposobnost,
ugled međju vanjskim! šumari, ugled medju profesori, čvrst značaj i takt za
upravljanje zavoda jesu sposobnosti, koje direktora riesiti moraju„


Hoće ii se svake godine birati rektor poput na uaiverzi ili izabrati
direktor, ovisi o mjerodavnih faktorih. Za samo šumarstvo neima ta stvar nikakove
važnosti,


Njekoji profesori obićavaju njekoje partije razvlačiti na daleko i široko,
dočim druge samo letimice prođju. Pita li vladin izaslanik na izpita, mora se
čuditi, da učenici kađkada sasvim jednostavne stvari neznaju. Potrebito je dakle
predavanja ograničiti osobito ona iz temeljnih znanosti. Na koji način se dadu
predavanja indirektno ograničiti, opisat ću kašnje u pogla\Ju „o izpitih".


Promotrimo li naše šumarske prilike, uviđit ćemo takodjer odmah, da je
utemeljenje akademije neobhodno nuždno.


Sjeverni đielovi Evrope obiluju crnogoricom, dočim južni Imaju ponajviše
listaJa, ponajpače dubrava. „Bog je najprije sebi bradu stvorio," veli naša
poslovica. Zato Njemci i uđešavaju svoja šumarska predavanja prama svojini šumarskrni
pnlikam, te onda ako im pretekne vremeBaj osvrnu se ponješto i na šum.
prilike drugih zemalja. Iz toga sliedi, da bi se u južnoj Evropi navlastito za
zemlje: Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju, Istru, Bosnu, Hercegovina, Srbiju,
Bugarsku i t. d. morala utemeljiti šumarska akademija, kojoj bi bila zadaća
njegovati šumarsku znanost prama šum. prilikam balkanskoga pokostrva. Ta
akademija morala bi se utemeljiti u Hrvatskoj kao najprosvjctljetiijoj zemlji na
slavenskom jugu i to kako sam prije spomenuo n Križeveu, iipotrebiv za nju
sve dosada za gumarski zavod u Križevcih rabljene sgrade, vrtove i t. d.
Nedvojbeno je, da bi se broj slušatelja podvostručio, jer bi dolazili slušatelji
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 25     <-- 25 -->        PDF

-— 48i ~~


iz eavedenili zemalja, a uSili bi mnogo laglje na poznatom im hrvatskom jezita,


nego na njemačkih-školah rabećera se njemafikom.


Glavai program predavanja imao bi se uzeti sa akademije u SchemEitzi,
jer bi tim omogućeno bilo primanje slušatelja naše akadamije u državnu službu,
što do sada nije bilo s razloga, što se na našem sadašnjem križevačkom zavodu
nepredavaju oai predmeti ni u onom obsegu, kao na spomenutoj akademiji.


S akademijom mogla bi se spojiti lugarnica, koju bi uzdržavala zemlja.
Tim bi bila pružena prilika mladim šumarom, da nauče upućivati lugarsko
osoblje u izvršivanju dužnosti.


Napokon bi popriermo dobili vrstnije šumare, koji bi brzo potrebito im
praktično znanje naučili i koji bi u ljudskom đružtvu zauzimali položaj, odgovarajući
ostalim slušateljem sveučilišta.


4 Trajanje^ HaBin i obseg predavanja.


Trajanje akademickih predavanja moglo bi biti dvo- ili trogodišnje.


Dvogodišnje predavanje po mom mnienju i osvjedočenju nebi bilo nikako
dovoljno, 0 čem nas pogled na ovdje sastavljenu skrižajku o neobhodno nuždnih
pređmetih odmah osvjedočiti može (vidi skrižaljku na str. 484.). Jedino kada
bi odpalo predavanje temeljnih znanosti, bez kojih ali šumarstvo obstojati ne
može, te se odmah, počelo sa predavanjem strukovnih predmeta, moglo bi se
predavanje svršiti u dvie godine. Slušatelji bi u te dvie godine ipak morali
svladati ogromni material, te neprekidno raditi, ako bi za dobe izpite načiniti
htjeli. Bolest ili ini koji uzrok na pr. vojna vježba, koji bi slucatelja samo
mjesec ili dva dana od posla suzdržao, onemogućio bi mu pravljenje izpita. Iz
izkustva je poznato i samim čitateljem, da se vrlo težko onaj odlučuje na
pravljenje izpita^ koji ga za dobe načinio nije. Na taj način obilovao bi zavod
„starimi đjaci" kao sredovječne njemačke škole. Ne samo da bi ovi zavadjali
mladje slušatelje, nego bi i zavod sam gubio ugled, jer bi iz milosrdja prama
sledim glavam morali profesori stare djake na izpitih propuštati.


Neprestani posao kroz ,đvie godine nebi se slagao ni sa akađemičkom
slobodom slušatelja, osobito kad se uzme u obzir, da slušatelji univerze samo
do podne t. j . najviše 4 sata na dan, odnosno 20 sati na tjedan predavanja
imadu. Slušatelji šumar, akademije imali bi naprotiv minimum 7 sati na dan
predavanja i još k tom.u praktične vježbe. Da zadovolje i praksi i predavanju,
izostajali bi slušatelji sad s predavanja sad s praktičnih vježba, a to sigurno
nebi koristno uplivalo na njihov napredak.


Kad bi slušatelj učio na dan samo 2 sata, a na predavanju sjedio 7 sati
u praktičnih vježbah: laboratoriju ili kojem kabineta 2 sata, imao bi 11 radnih
sati na dan, dakle više nego i jedan radnik na svietu!´


Uzev na dalje n obzir, da ekskurzije mnogo ^ vremena oduzmu i da^ se
češće puta slušatelju raditi oeda^ nebi se smjelo od njega zahtjevati, da
akademiju u 2 godine svrši.
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 482 —
Slušatelji moraju dakle na akademiji imati po m()gu(5nosti sve pogodnosti
syeuoili.^ta, a to je jedino moguće, ako se predavanje razdieli na 3 godine.


Predmeti, koji bi se preduv^ili bili bi obligatn i t. j . takovi, koje ređo^
viti slušatelji zapisati moraju i neobligata i t j . takovi, koje slušatelji po
volji Zapisuju. Zatim ima takovih predmeta, \z kojih se na izpitih pita i takovih,
iz kojih se eoloouiji prave prije izpita, ako slušatelj oa izpit doći želi, te napokon
takovih, iz kojih treba prije izpita dokazati, da ih je slušatelj polazio.


Ob;L!rom na navedeno bili bi predmeti za


I Tečaj: Obligatni


izpitni predmeti.
Nacionalna ekonomija . I. sem. 3 sata II. sem. 3 sata
Viša matematika . . j, „ 4 „ « « —
Geodezija „ „ 3 „ „ „ 3 „
Botanika ,....„„ 4 „ „ „ 4 ^
Geologija i mineralogija „ „ 3 „ n ;? 3 „


Predmeti za coIo(j[uije,
Kemija (gimnazialci) . I. sem. 3 sata IL sein. 3 sata
rizika „ j, 3 » ;j j5 ^ w


Podpis.
Zoologija (realci) I. sem. 3 sata
Početci opisnoga mjerstva (gininaz.) IL sem. 3 sata
Agrikulturna kemija L sem. 2 sata=


N e 0 b 1 i g a t n i:
Pathologija bilina IL sem, 1 sat
Za ove predmeie potrebita praktika: Geodetički praktikum i mjerenje u
naravi; botaničke mikroscopiranje i cooversatorium, geologičke ekskurzije i
učenje u sbirci, kemijski praktikum u laboratoriju, risanje iz opisnog mjerstva
i risanje planova.


IL Tečaj; Obligatni


izpitni predmeti
Odgajanje žurna , , . I. som. 3 .sata IL sem, 5 sati
Čuvanje šuma = . „ „ 3 „JI„ ., 4 sata


r »


Uporaba sume , , n fi ´-iO T,
n
H
Šumarska botanika.


)i 7? it


o n
Predmeti za colo(iuije.
Meteorologija i klimatologija L sem, 8 sata IL sem. ~
Opisno nrjerstvo ... . 2 H ^^n^j
yamsko-kem. tehnologija , . „ — 2
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 483 —


Podpis.
Povjest šumarstva iL sern 2 sata
Sepetitorij matematike L seii). 2 sata
Anatomija drva IL sem. 3 sata


Neobligattii:
Lovstvo (izmjenice visoki i nizki lov) L sem. 1 sat


Ribarstvo I, sem. 1 sat
Graditeljstvo I, sem. 3 sata, IL sem. 2 sata
Obća meLaii. tehoologija IL sem. 2 sata.
Praktika : Gonverzatorium za odgajanje šuma, za čuvanje šuma, mikros


kopiranje za šumsku botaniku i anatomiju drva, luetcorologijski praktikum


(poznavanje uporabe instrunjenata) i risanje iz opisnog mjerstva,


IIL Tečaj: Obligatni


izpitni predmeti.
Pravo I. sem. 6 sati IL sem. 4 sata
Eačunanje vriednosti šuma . „ „ 3 sata


Denarometrija „ „
Ingenieurstvo ......„ „ G sati
Uredjenje žurna „ „ 4 sata « „ 4 sata


Zagradjivanje bujica ...„„—„ „ ^ 3 „


Podpis.
Organizacija šumarstva IL sem, 3 sata
Mehanična tehnologija IL sem. 4 sata
Gradjenje kanala i mostova IL sem. 3 sata


Neobligatnir
Melioracija I- sem. 2 sata
Encjklopedija gospodarstva L sem. 2 sata
Odgajanje i uporaba vrba IL sem. 3 sata
Jahanje IL sem. 2 sata.


Praktika : K računanju vriednosti šuma, u dendoinetriji, uredjenju šuma,
risanje iz inginieruvstva, zagradjivanja bvsjica i gradjenja mostova i kanala,
Lagljega pregleda i-adi evo skrižaljke o predavanju:
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 28     <-- 28 -->        PDF

84
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 29     <-- 29 -->        PDF

´ ^ 486 ~ ,.


Način i obseg predavanja morali bi se ravnati po programu, kojega odobri
kr. zemaljska vlada. Program sam imao bi se sastaviti nakon viećanja en^uete,
koju bi kn zemalj. vlada sazvala. U enciuetu pako imali bi se pozvati kapaciteti
šumarstva n zemlji, zatim mladje sile, koje tek njekoliko godina praktično
službuju, te napokon po mogućnosti istom absolviraiii slušatelji. Da se taj
predmet još svestrardje pretrese, moglo bi se od navedenih šumara sasvati
takove, koji su s dobrim uspjehom svršili realku i takove iz gimnazije/Enqueta
hi imala viećati o svakoj pojedinoj partiji pojedinih predmeta, te izraziti svoje
mnienje o tom, koja bi se partija prama našim šumarskim okolnostim imala
razširiti, a koja skratiti.


Samo se po sebi razumije, da bi se program od vremena do vremena
promieniti morao, jer bi se njekoje partije uslied boljeg upoznanja naših šumskih
prilika morale preinafiiti.


U glavnom pako imao bi se ravnati program prama svrsi akademije, a ta
svrha bila bi „podavanje najsavršenije šumarske znanstvene naobrazbe*. Prama
tomu morala bi predavanja obuhvaćati sve predmete, koji su za postignuće
te svrhe potrebiti i to u onom obsegu, da ih slušatelj u šest semestara svladati,
te po tom akademiju absolvirati može.


6. IzpitL \ , -
Akoprem većina slušatelja radi iz vlastitog nagona, nebi bilo sgorega,
kada bi se oni na rad i poticali, jer to bi bilo u interesu sušatelja, a takodjer
i u interesu zavoda. Čim vfstniji učenici, tim glasovitiji profesori i tim glasovitija
škola!
Za dokaz, da su učenici sbilja marljivo radili i da su predavane predmete
temeljito proučili, te po tom sposobni postali za svoje buduće zvanje, postoji
na zavodih već od vajkada uredba izpita. Kada su dakle izpiti tako važna
uredba, mogli bi se isti nedvojbeno kao vrlo dobro poticalo na rad upotriebiti.
Dva su načina, na koja se taj cilj postići može i to osobita strogost kod
pitanja na izpitu i sgodan poredjaj izpita med ju semestri uz
primjerenu strog,ost kod pitanja.
Pređpostavili smo na našoj akademiji slobodu predavanja i slobodu učenja,
te stoga nebi mogli, a niti smjeli braniti slušateljem, da se za jedan predmet
ili za koju partiju iz istoga više zanimaju, nego za koji drugi predmet ili koju
drugu partiju, jer baš na akademiji ima slušatelj prilike, da se u predmetu,
koji ga osobito zanima izviešti, te ga kasnije kao strukovDjak koristno upotriebi.
Kako su razni ljudi različite ćudi, biti će i na našoj akademiji s jedne strane
slušatelja´ raznog temperamenta, te će jedan radje učiti njekoje predmete
potankosti gđjekojih predmeta, nego druge predmete i obćenite stvari, docim
će s druge strane biti i eksaminatora, koji će pitati potankosti i takovih, koji
će više obćenito pitati.
Uzmimo, da je slušatelj vrlo marljiv, ali da voli učiti potankosti njekojih
predmeta, dočim druge predmete obćenito prouči, pa neka se sastane na
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 30     <-- 30 -->        PDF

-"´ 486 — - -. "


ijžpitu s eksaminatorom protivnog temperamenta; njihovi nazovi neće se slagati,
a posljedica će biti, da će slušatelj slabo ili nikako proći.


Ta razlika temperamenata pokazat će se još većma međju slušatelji,
koji su naučni na pitanja profesora i eksamiiiatora, koji pitanja sgođno stavljati
neznadu. Koliko i koliko prilićno dobrih učenika samo s toga na izpitu
padne, što eksamioator ima osobito pasiju znanstvene doskočice pitati ili kako
se obićno veli 5,motati" kandidata. Takova jedva znanstvena doskočica je pitanje:
za koje vrieme odpadnn češeri sa jele; ako slušatelj momentano se nesjeti, da
češeri neodpadaju, nego samo ljuske, pak naprosto veli za 1 god, dana, reći će
eksaminator, da nevalja i zabuna je gotova. Slično pitanje je iz meteorologije: U
koliko satih izlazi sunce na sjevernom polu 1, listopada? Učenik mnijuć, da je
to predavano, ali da on čuo nije, zaboravi posvema, da sunce šest mjeseci šija
na polu, a šest mjeseci da je noć, te ili šuti ili se upusti u pogađjanje.


Uvaži li se napokon okolnost, da mnogi učenik dobije na izpitu tako
zvanu „tremu", premda je inače marljiv bio, čini mi se, da osobita strogost
kod izpita nebi uspješno djelovala kao poticalo na rad, jer saznavši slušatelji,
da koji eksaminator na izpitu „mota", oslone se iz njegovog predmeta na sliepu
sreću, a uče one predmete, koje će prama svomu temperamentu lakše odgovarati.


Strogost je opravdana samo kod pitanja onih slušatelja, koji su sbilja
predavanja nemarno polazili, jer glas zavoda i interes struke zahtjeva, da nevrieđni
na izpitu s lahke i-uke ne prodju« Primjetiti mi je ali ovdje odmah, da
mnogi slušatelji mnogo lakše iz knjiga uče, nego po predavanju, te stoga kod
kuće ostanu i uče iz knjiga, dakle se međju marljive učenike ubrojiti moraju.
Pošto ali tu marljivost većina učenika, koji nemarno predavanja polaze, neposjeduje,
opravdava se strogost, koja se kod nemarnih učenika upotrebiti ima.


Iz navedenoga sliedi, da bi osobita strogost samo onda kao poticalo
uinjestna bila, kada bi svi slušatelji i svi eksaminatora jednakog temperamenta
bili, pošto ali to ne postoji, moramo potražiti na poticanje drugo sredstvo, a
to je zgodno poredanje izpita medjii semestre.


Ako je već njetko dužan njekoga uzdržavati da radi, ima nedvojbeno i
pravo, da zahtjeva dokaz njegovoga rada. Na akademiju dolazilo bi slušatelja
(i to razmjerno velik broj), koji bi uživali podpore i stipendije što zemaljske
vlade, što opet imovnih obćina, a ove su zakonom obvezane zahtjevati od
slušatelja, da prave izpite, koloquije i t. d., da iz njih prosuditi uzmognu, je
li slušatelj, dalnje podpore vriedan ili ne. Pošto se podpore običavaju dieliti na
početku svake godine, to je i najzgodnije vrieme za izpite svršetak svake godine,
jer onda slušatelji mogu svjedočbe o svojem prošlogodišnjem uspjehu odnosnoj
oblasti predložiti, koja im je pođporu dala. Ovo doba za pravljenje izpita je
sgodno i s drugih razloga. Ako učenik radi ciele godine, neće se žacati poći
na izpit na koncu iste, tim više što zna, da hi inače mogao n naucih zaostati.
Na pravljenje izpita potiče ga takodjer i njegov ponos, koji mu nedopušta, da


m svojim! kolegami zaostane i kasnije izpit s mnogo mladjimi od sebe pravi.
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 487 —


Poslie ovoga držim, da bi bilo suvišno navadjati, u koje doba se izpiti
prave tia drugih akademijab. Netom spomenuti poredjaj izpita nalazi se od
preklani na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču, te se je već u đvie godine
što obstoji, vrlo dobrim pokazao, jer je nestalo „starih djaka"", koji su ohrabreni
BovorG uredbom zadnje sile naseli^ izpite položili i razišli se širom bieloga
svieta,


Prvih 15 godina obstanka spomenute visoke škole bio Je diplomnl izpit,
koji se je đielio u dvie polovice, a kasnije su uvedena (8. prosinca 1881.) i dva
državna izpita. Prvi državni izpit i prva polovica điplomnog, mogli sa se praviti
nakon trećeg semestra, a drugi izpit nakon 6 semestra.


Već stoga, što nikakove bitne razlike medju obje vrsti izpita bilo nije (osim
da se je za diplomni izpit veća taksa plaćala), nije ova uredba dobra bila/
Glavna mana te uredbe postojala je ali u tom, da su prvi izpit državni i prva
polovica diplomnog izpita padali za vrieme predavanja. Marljiv ućenik nerado
je izostao od predavanja, te je izpit od dana do dana odgadjao, što mu je
lagano bilo, kada termina stalnih bilo nije> Napokon je pravio ili nepravio
izpit na koncu četvrtog semestra. Posljedice toga odgadjanja bila je, da su slušatelji
većinom prve godine pozivali, te istom druge godine posla se prihvatili,
te na vrat na nos radili su, da skuju izpit. S


Pošto svaka nova metoda ide za tim, da ćovjeku ućenje olakša, pokazala
se je nova . metoda za pravljenje izpita vrlo sgodnom, jer su državni izpiti
učestali, a diplomni se mnogo manje prave, dočim toga prije nije bilo. Novi
poredjaj izpita je po tom potakao slušatelje na rad.


Svaki državni izpit ima sada tri termina: srpanj, listopad i siečanj. Ako
s-lušatelj nenačini izpita, ne gubi godinu dana, ali mora Čekati do sliedećeg
termina. Jasno je dakle, da će iole marljiv učenik nastojati, da u najkraćem
roku svojoj dužnosti zadovolji^ a to mu neće ni težko biti, jer su predmeti sada
na tri izpita razdieljeni. Prednost leži već u tom, što izpiti padaju u vrieme,
kada neima predavanja ili barem dok još mnogo predavano nije.


Svaki slušatelj, koji je polazio za izpit propisane predmete, položio za
dotični izpit potrebite coloquije i udovoljio praktičnim vježbam, ima pravo biti
pripušten k izpita. U ta svrha zamoli on dozvolu od proferskoga sbora, koji
mu osam dana prije izpita obznani, da li je k izpitu pripušten ili ne, te mu
opredieli, ako je k izpitu pripušten, dan izpita.


Eksaminatore za izpit imenuje zemaljska vlada izmedju profesora zavoda,
sveučilištnih profesora ili strukovnjaka i to obično za svaku hrpu po jednoga.
Već prije toga imenovala je vlada predsjednie izpita izmedju profesorskoga
sbora, a obično je predsjednik L izpita rektor ili u našem slučaju direktor.
Izpiti traju za pojedinog učenika maximum 2 sata. Nijedan slušatelj nemože
biti od izpita oprošten.


Predmeti se prema množini gradiva razđiele na tri diela t j . na tri izpita.
Prama tomu bili bi predmeti za
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 32     <-- 32 -->        PDF

L državni izpit: Viša matematika, geođe^sija, botanika, geologija i
nacionalna ekonomija. Za taj izpit moraju položiti prije gimnazijalci eoloquium
iz kemije, a svi slušatelji iz fizike. Osim toga moraju pridonesti gimnazijalci
dokaz, da su slušali opisno mjerstvo (početke), a realci, da su slušali zoologiju
i kemiju;


II. državni izpit: Odgajanje šuma, čuvanje šuma, uporaba šuma i
šumarska botanika. Svi slušatelji imaju k molbenici priložiti cologuialne svjedočbe
iz agrikulturne kemije, klimatologije, opisnog mjerstva i šumsko-kemijske
tehnologije. Svi moraju imati takodjer podpis iz povjesti šumarstva i anatomije
drva.
III. državni izpit: Pravo (zatonarstvo), računanje vriednosti šuma,
uredjenje šumskog gospodarstva (dendrometrija, uredjenje šuma), šumsko graditeljstvo
i iogenieurstvo i zagradjivanje bujica. Podpis, da je slušao organizaciju
šumarstva, mehanizmi tehnologiju i građjenjo kanala i mostova.
Za svaki državni izpit dobije slušatelj posebnu svjedočbu, u kojoj je naznačeno
vrieme, kada je izpit položio i redovi, koje je iz pojedinih predmeta
dobio. Osim toga su naznačeni redovi iz predmeta, koje je učenik coloqmrao,
a u svjedočbi trećega izpita takodjer red iz risarskih radnja.


Možebit će se naći Ijidij koji će pr!e:ovoriti upisivanju redova za pojedine
predmete s razloga, što mnogima nebi bio loš red iz kojeg predmeta u svjedočbi
mio. Ako mu nije loš red mio, trebao je bolje dotični predmet proučiti, da
dobije bolji red, a ne da kasnije dodje na pr. k reambulaciji medja, a mjeriti
nezna ili da dodje k sađjenju šuma, a nezna kako se sadi. Ovo je dobro za
privremene službe, jer ua pr. imovna obćina želi kultivirati znatne površine, a
neima dosta osoblja, pa s toga mora uzeti privremeno vježbenika. Ako nebi u
svjedočbi pisali redovi o pojedinih predmetih, moglo bi se dogoditi, da dobije
takvog vježbenika, koji se za taj predmet nezanima. Tim bi štetovala obćina,
a za slušatelje bi se reklo, da ne uče, ne gledeć na to, da ovaj taj predmet,
proučio nije.


Na koncu moram se dodirnuti i tako zvanih strogih ili diplomnih izpita.
Po mojemu sudu bili M ovi izpiti suvišni, kad već imamo državne, već s toga
razloga, što se veli, da profesori propušćaju slušatelje zato, što su izpit dobro
platili, te se na neki način tim baca ljaga na profesorski sbor. Po istini govoreć,
težko je pojmiti u cem´ se sastoji strogost tih izpita. Profesor neće nikada
svoj način pitanja za volju izpita promienit!, a mora se uzeti u obzir, da popriečno
dodju učenici jednake naobrazbe i jednake volje za rad, pa što jedan
nauči za tri godine ^ može i drugi. Pošto pako jedan nema više vremena za
učenje, nego drugi, ne može jedan toliko od drugoga više naučiti^da bi mogao
polagati stroge izpite t, j . takove izpite, za koje se zahtjeva više, nego što se
je predavalo,


´ Obično se događja, da bogatiji prave diplomne izpite, jer imaju više novaca,
dočim siromašniji, akoprem bi možebit bolje strogi izpit načinio, nego, onaj,,
pravi državne izpite, jer su jeftiniji. Iz toga nastane prepiranje medju sluša
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-"- 489 -™


telji sami, koja prepirka napokon u javu prodre, a trpi sam /.avod najviše, a
kako i Debi, kad sami njegovi pitomci okolo pripovjedaju, da je državne izpite
iako naMciti, dočim su strogi izpiti već po imeru strogi. Drugi opet veie, da
su državni teži, a điplomoi da sis mačji kašalj. Ova razlika bi bila onda donjekie
opravdana, kad bi se za dipiomne izpite zahtjevala najprije barem jednogodišnja
praksa, jer onda bi slušatelji, koji ih polagati žele, sbilja iiaali više
vremena za čitanje diela, te po tom mogli nješto više naučiti od onih, koji
prave izpite državne u 3 godine.


6. Praksa.
U njekojih pokrajinah zahtjeva se za šumarski stadiam praksa prije i
poslie polazka akademije, a u drugilt samo poslie studija.


Praksa prije polazka studija Je u teoriji viio dobra, te se s mnogo strana
i preporuča. Ona bi imala biti na njeki način uvod u šumarstvo. Mnogi mladić
bi u toj predpraksi učio poznavati ljepote i potežkoće šumarskoga zvanja, te
mu se na temelju vlastitog izkustva nebi težko bilo odlučitij da ostane ili ne
ostane kod šumarske struke. Na taj način dobili bi šumare, koji bi dušom i
tielom uz svoje zvanje prirasli, to je istina, ali uzmemo li u pretres potežkoće,
koje su s pedpraksom skopčane, nećemo joj sigurno u prilog govoriti, makar
da je u teoriji opravdana. Dvanaest godina probavi slušatelj u srednjoj školi,
tri godine na zavodu, a dvie godine u praksi poslie svršetka akademije. Pribrojimo
li još k tomu jednu godinu, koju većina slušatelja kao dobrovoljci u
vojničtvu probaviti moraju, imamo već punih 18 godina, kroz koje se šumar
proturati mora, da do stalnoga kruha dodje. Po mojem mnienju nebi bilo
nikako ljudski naprtiti slušatelju još godinu ili dvie predprakse tim više, što
on znanje, što bi ga u predpraksi stekao, može vrlo lako i za kratko vrieme
u praksi poslie studija nadoknaditi. Kada bi se s praktikantom u predpraksi
onako postupalo kako to teorija predprakse zahtjeva, neka bi bilo, ali po pripovieđanju
kolega iz austrijanske polovice monarkije postupa se u istinu
s njima gore, nego sa dnevničari. Kad je tomu tako, onda je svakako izgubljeno
vrieme, što ga,, stušatelj u praksi provede.


Praksa poslie svršenih studija zahtjeva se u svih zemljah i to za sve
struke. Ova praksa je uvedena zato, da se slušatelj praktično donjekle uvježba
u onom, što je teoretično naučio, te se pripravi za praktično-teoretični izpit.
Prvo vrieme svoga namještanja, naime za vrieme prakse poslie studije morali
bi se slušateljem povjeravati svakovrstni poslovi, šumari bi im morali od temelja
tumačiti kod njih uobičajene metode itd. jer samo na taj način polučiti će se
praksom onaj cilj, koji se postignuti, želi naime, što svestrana ja praktična naobrazba.


0 svom radu u praksi morali bi slušatelji voditi dnevnike, u koje bi bi.
Iježili sva opažanja na polju šumarstva, što su ih doživjeli u svojem reviru.
morali bi bilježiti sve prednosti i nedostatke pojedinih metoda, koje su pri
poslu upotrebljavali, te podjedoo navesti, koje bi metode možda prikladnije


33
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 490 —


bile, i zašto bi prikladnije bile itd. Te dnevnike imali bi slušatelji predložiti
povjerenstvu praktičnih izpita, koje bi se osvjedočilo o zrelosti mišljenja pojediJh
viežbenika, ocieailo ih, te ih onik odstupilo šumarskoj akademiji. Makar
da dnevnici nebi sadržavali bog zea kakovih velevažnih stvari, ipak bi bili od
neprocienjive vaŽEOSti, jer bi iz njih mogli profesori skupljati materia!, na temelju
kojega bi naša akademija postala osebujnom akadeinijom južnih zemalja
Europe, Iz toga materiala naime — predpostaviv saviestno pisanje vježbenika


— uvidiii bi profesori, koje partije predmeta kod predavanja treba razširiti, a
koje opet skratiti, te bi na taj način razlikovao se program naše akademije od
programa drugih akademija sjevernih dielova Europe, a sama akademija postala
uzgojilištem šumara za južne zornije, jer bi mladići južnih zemalja, uvidiv da
se akademija naša specialno brine za promicanje šum.arstva na jugu, radje na
njoj šumarstvo slušali, nego na akademijah Njemačke, kojih se profesori jedva
na naše šumarske prilike osvrnu.
Trajanje prakse poslie studija odabrano je obćenito na dvie godine.


7. Praktični izpit.
Praktični izpit može se njekim načinom smatrati jednim dielom svih državnih
izpita, jer slušatelj na njemu odgovara sve predmete obzirom na njihovu
praktičnu vriednost. Iz potonjega sliedi dakle, da imaju pravo pitati na ovom
izpitu samo oni strukovnjaci, koji se ?ami praktičnimi radnjami bave, jer njima
je poznato, što slušatelj za dvie godine prakse naučiti možee Pošto se ali sasvim
praktični izpit ni pomisliti nemože, moraju se izabrati dakle kao examinatori
takovi strukovnjaci, koji se osim praksom, takodjer i literaturom bave. Examinatora
osim toga moraju riesiti sposobnosti profesora, naime, on mora „znati
pisati", mora biti pravedan u dosudjivanju ociena, a što je glavno, mora si
znati promisliti svoje doba za vrieme prakse, te prama tomu prosuditi, kakova
pitanja da kandidatu dade.


Akoprem se na prvi mah čini, da je ovim zahtjevom vrlo lako udovoljiti,
ipak se u izboru examinatora pogrieši, odnosno exarainator neshvati svoju zadaću,
pa makar ou bio neznam kako vrstan strukovnjak.


Samo se po sebi razum.ije, da i examinator prije izpita pojedine partije
prgledatl mora, jer uz silni posao, što ga kao strukovnjak obavljati mora, nemože
sve naučeno u glavi zadržati, a kadkada ni vremena nema zaboravljeno
opet repetirati, ali on nebi smjeo kandidata pitati najmanje potankosti, što ih
je čitao, jer i kandidat uz posao, što ga u prakisi obavlja, nemože sve predmete
temeljito proučiti odnosno opetovati.


Na praktičnom izpitu moraju se pitati jedino strukovni predmeti, a pitanja,
osobito pismena, moraju biti čim obćenitiju, da kandidat predmet, izcrpiti
može.


Pošto su već i onako redovi za pojedine predmete zabilježeni u svjedočbah
0 državnih izpita, nebi trebalo u svjed^ičbi o praktičnom izpitu redove iz poje
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 35     <-- 35 -->        PDF

~ 49J —


dinih predmeta opei opisivati. Dovoljno je naznačiti uspjeh ospo^obljenja s obćenitiffii
redovi: veoma dobro, dobro ili dovoljno osposobljen.


Svaki i^pit, što ga slušatelji akademije prave, može se opetovati tri puta;
treći put Jedino s dozvolom visoke kr. zemaljske vlade« U svjedočbi bi se imalo
opetovanja izpita naznačiti.


Dodatak:


Kada sam već kod razpravljanja šumarske nauke, nemogu mimoići još
jednoga pitanja, koje je u posljednje doba mnogo prašine uzvitlalo, i koje stoji
u uzkom savezu sa šumarskom naukom. To je pitanje o akademičnom
naslovu.


Prije nego počnem razvijati moderne nazore o podieljenju toga naslova,
moram se osvrnuti u njekoiiko rieči na ona lanjsku i predlanjsku hajku za
naslovom, koja se je u Šumarskom listu podigla bila, tim više, što je, ako se
nevaram i uredničtvo Šumarskoga lista bilo pozvalo slušatelje visoke škole u
BečUj da svoje mnienje o toj „borbi za naslov" izjave. Da sa je borba vodila
onako, kao što bi se bila morala voditi, bilo bi došlo do izjave, aii ovako mogu
reći onOj što bi i drugi moji kolege rekli: S v a d i i e se zebe za t u d j e
proso . Ciela razprava po mom mnienju nije imala nikakvoga temelja, niti
ikakve svrhe. 0 čem se je pisalo? o ničem, Kako se je pisalo? da bog oslobodi!
Praznu slamu mlatiti nismo htjeli, a pravdati se za ništa, a još k tomu za
drugoga takodjer ne. Veli se, da su križevčani zahtievali naslov, a da visokoškolci
nisu na to pristali. Kakov je taj naslov po svojoj naravi; da li su
s njime skopčana kakova prava, da li je taj naslov samo zato, da se njim šumari
— križevčani — služiti mogu kao što se služe realci i gimnazijalci naslovom
maturant, ili je to naslov, koji ima istu vriednost sa naslovom „Doctor", o tom
svem negovori nijedan članak. Iz razprava dalo se je razabrati, da se radi o
njekakvom naslovu, koji se usljed pastignute naobrazbe dobiti ima. Kakova je
to naobrazba, neveli takodjer nijedan članak, ali zato ipak svaki članak sadržaje
riee naobrazba po stotinu puta- U koliko sam ja iz članaka razabrati mogao,
pravda se je vrtila najviše oko naobrazbe, ali ne oko naobrazbe u naucih, nego
0 finoći u kretanju, fitioći u društvu i življenju itd. a ti predmeti nespadaju nikako
u šumarske stvari ni najmanje, jer čovjek može biti fin, ali az to biti
velika bena, dočim naobražes čo\^ek nemože biti bena, ali može ako je u
sgodnimi friliskama odrastao biti iin. — Iz svega toga proizlazi, da nismo
imali našto odgovoriti, jer ciela razprava ob tobožnjem naslovu ticala se je jedino
uljudnosti, uglađienosti ili kako oni vele naobra;;be pojedinaca, o kojoj mi
nemogosmo suditi, jer većinu pisaca poznavali nismo.


Ako su križevčani zalitjevali akademički naslov — o čemu ali dvojimo
— onda su zahtjevali cješto nemogućega, jer akademički naslov može dobiti
samo onaj, koji je polazio u akademickom stapaju stojeći zavod i položio propisane
izpite. Ima dodaše samouka t. j . takovih ijadih, koji se iz osobitog veselja
knjigom bave^ te se iz pojedinih predmeta vrio izobraze« Dodia li ti ljudi na
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 36     <-- 36 -->        PDF

-- 492 —


glas kao vrlo učeni, onda ini koje sveučilište, a to su vrlo riedki slučajevi, podieli
izvanredni naslov doktora. Oni sumi ali na temelju svojega znanja nemogu
žahtjevati akađemičkoga naslova, pa makar da nisu mnogo više znali, nego akademičari,
niti jim je universa dužna taj naslov dati.


Križevcani su po svoj prilici :^ahtijevali njekakov naslov u svrhu, da. svoju
struku tini naslovom označe — ali taj naslov nebi bio akademički naslov, niti
bi s njim bila skopčana prava akademičkog naslova — a takov naslov kao što
su ga oni valjda zahtjevaii, imali su i pravo zahtjevati, te od strane akademičkih
gradjana u obće dakle niti od šumara akademičara nije proti takvorau naslovu
smjelo biti prigovora.


Sve kada bi Križevcani i zahtijevali akademički naslov; to objektivno govoreći
nebi umjesno bilo, već šumarske kolegialnosti radi, da proti tomu prvi
ustanu šuRjari akademičari, jer našlo bi se već drugih akademičara, tehničara
ili universitetlija, koji bi svoj glas digli proti podieljenju akademičkog naslova
slušateljem jedne srednje škole.


Toliko rieči o toj ljutoj borbi, a sada se vratimo na našu razpravu.


Pripada li absoiviranim slušateljem tehničkih visokih škola akademički
naslov? Prije nego ćemo izreći sud o ovom pitanju, moramo obćenito promotriti
one faktore, koji su za podieljenje naslova i one koji nisu za podleljenje,


Univerza, koja već od vajkada postoji, dobiva slušatelja sa gimnazija,
dočim tek u najnovije vrieme nastala tehnika dobiva slušatelje sa realskom
prednaobrazbom. Mislim da će k jasnoći same stvari mnogo doprinjeti kratka
poviest svih čotirijuh vrstih tih zavoda.


1. Gimnazij a zasnovana je još u starom vieku, a značila je u početku
mjesto, gdje su se mladići gon^bali a kasnije učionu u kojoj su se mladići
pripravljali za učenje filozofije. Nastavni jezik bio je grčki. Za vrieme protestantizma
bje uveden latinski jezik kao nastavni, ali se je još uviek i grčki
učilo. Učenici su bili preobterećeni, jer su morali previše na pamet učiti, zato
bje ponukom Komenskoga, Ratkea i Eouseaua uvedeno učenje praktičnih predmeta
na temelju zorne obuke. Nastavni jezik bio je materinski jezik, a stari
jezici učiii su se vrlo malo. To je doba, u kom se je gimnazija sasvim pribUžila
bila kasnije nastavšoj rcalci, I opet se je pokazala potreba za starim! jezici,
te su se praktični predmeti morali izbaciti, a uvesti opet učenje grčkog i
latinskog jezika. Podjedno bje odlučeno, da je svrha gimnaziji uzgajati mladiće,
za sveučilište.
2. Realka . Utemeljenje iste pada u prvu polovicu 18, stoljeća. Prvo
vrieme predavali su se san)o praktični prednseti, a s vremenom se je to predavanje
pretvorilo u teorctično.
Prvobitni karakter srednje škole bio je podieljenje obće naobrazbe. Kako
se iz navedenog ali vidi, prornienio se je taj prvobitni karakter srednje škole
osnutkom reaike sasvim, jer se sada neda objektivan siui izreći o tom, koja od
obijuh škola podieijuje obću naobrazbu. Njekoji predm.eti predavaju se i u reaki
i u gimnaziji, dočim svaka škola ima opet svojih specialiteta: gimnazija.
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 493 —


latinski i grčki, a reuika risanje, discriptivnu geometriju, kemiju i koji moderni
jezik. Dan danas je izpravo nemoguće kazati koji od ovih predmeta više
vriede za obeu siaobrazbu tim vi:^e, što i definicija pojma „obća naobrazba"
ovisi 0 subjektivnom mruenju pojedinca. Pakat je taj, da obje škole teoreti(ina
predavanja imadu, da su na istom stepenu i da je razlika u predavanju
nedvojbeno samo stoga nastala, što je jednomu
Čovjeku nemoguće sve predmete, koji su za o b (i u naobrazbu
potrebiti, proučiti/*


Realka se dakle nesmije smatrati kao nješto posebnoga od gimnazije, niti
obratno, nego se obe imaju smatrati tako ka(j njeka cielost, kao jedna duša u
dva tiela. One su obje današnjem kulturnom ljudstvu potrebite kao za hodanje
obje noge čovjeku« Ako dakle realka ništa drugo nije, nego prama zahtjevom
velikog diela pučanstva modificirana gimnazija- i obratno, onda bi se i učenici
reaike morali pustiti k stuđijam na sveučilišta, a gimnazijalci na tehničkim
školam, pa makar se oni služili tim pravom ili ne. —


Kada smo ovako riešili pitanje o srednjih školah, biti ćemo brzo gotovi sa
visokimi školam!; univerzom i tehnikom.


Sveučilište = u n i v e r s i t a t. Postanak univerza pada u 9. stoljeće.
Kako u ono doba nije bilo mnogo učenjaka, skupljali su se stranci iz
svijuh zemaljg samo na njekojih mjestih da uče. Ti stranci — schoiares forenses
— nisu imali u tudjih zemljah nikakovih prava, ali su si s vremenom
izvojstiji privilegija, na temelju kojih su dobili ista prava kao gradjani. Na njekojih
mjestih odlučivali su slušatelji sami o svih pitanjih kao na dr. na glasovitom
njegda sveučilištu u Bologni, dočim su opet na drugih univerzah imali
veliki upliv crkvene ili svjetovne vlasti. Dandanas su stara prava univerze jako
okrnjena, samo je još ostala samostalnost u nutarnjoj upravi. —


Svaka univerza dieli se na četiri fakulteta: filozofijski, juridički, teoložki
i medicinski.


Tehnika . Kada se je počela industrija i promet dizati, pokazala se je
potreba za takovimi visokirni zavodi, koji bi naobražavali više za praktični
život. God, 1795. utemelji, se u Parizu Eeole polrtechuique, koja bi bila imala
gornjoj svrsi udovoljiti, a dielilo se je u više. Sva predavanja imala su s početka
praktični smier, ali kašnje kada je material skupljeni 1 sistematično poredan
bio, dobila su predavanja znanstveni karakter. II to bje izumljena i diskriptivna
geometrija — stup današnje tehnike. Naravoslovne i matematične znanosti
dotjerala je tehnika doskora na takov stupanj savršenosti, da je i nehoteć nastalo
pitanje, koji je zavod viši : tehnika ili univerza?


´^´- Da jft ova moja tvrdnja podpuno opravdana, vidi se i iz toga^ što u novije
doba — od kada je joS veća naobrazba iz pojedinih pvedmeta potrebita — mnogi
zahtjevaju trostruko dleljenje srednjih škola i to na odjel starih jezika, odjel novlK
je/.ika i odjel matematično-iiaravoalovr.i. glavni predmeti odjela predavali bi ee obsežiiije,
nego do sada, doČim bi se ostali predmeti ograničili. -—
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 38     <-- 38 -->        PDF

0 ovom pitanju neniožeir.o ovdje razpravljati, nego ćemo samo sjetiti čitaoce,
žto smo malo prije rekli, kad smo svršili Daše razinatranje o gimnaziji i
redid uaime: da su ove dvie potonje dva tiela jeđae duše. To isto možemo
sada uztvrditi i za tehniku i univemi. Telinika nije ništa drugo,
nego jedan fakultet u n i v e r 2 e ^ koji se je razvio i razviti
morao tek u najnovije v r i e m e^ j e r s e j e i n d u s t r i j a i p o digla
tek u najnovije doba. Današnjoj i budućoj prosvjeti jest i biti
će tehnika ono, što je zjenica oku, ono, što je alem kruni.


Smislimo li nakon ovoga razlaganja sve misli u jednu, morat ćemo se i
nehotice zapitati: s kojih razloga neima tehnika onih prava, koja imade univerza?
Za tehniku se zahtjeva matura, zahtjeva se isti broj semestara kao na
sveučilištu, zahtjevaju se izpiti i sve što na univerzi, a ipak tehničari neimaju
prava sveučilištnih slušatelja.


Koji su ti razlozi neznarn, ali mi se čini, da će biti sebičnost sveučilištnih
građjana i nepriznavanje ili bolje rekuć nepoznavanje velikih zasluga tehnike.
Tehničari su se odlučili boriti za njihova prava, te će kako se iz uspjeha u
ovom kratkom razdobju vidi i uspjeti, U toj težkoj borbi pomaže ih u nojnovije
doba nasiala težnja za ravnopravnošću na jednakom stepenu stojećih slojeva
pučanstva.


Prvi korak k posvemašnjom izjednačenju sa sveučilištnimi gradjani učinjen
je pred njekoliko mjeseci. Svjestni tehničari podnieli su na ministarstvo,
odnosno oa sabor molbu, da im se podieli „akademički naslov" na temelju
položenih državnih izpita. Svi govornici, što su do sada govorili (raedju
timi je dvorski savjetnik prof Esner i zastupnik Tilšer) u bečkom parlamentu,
bili su za predlog, a svi su pođjedno dokazali, đa su tehničari vriedni, da im se
naslov podieli i. zakonom zaštiti. — Nakon tih sjajnih govora, koje su štovani
čitaoci u izvadku u prošlom broju Šum. lista čitali, neusudjujem se više ni
pera zamočiti, nego još jedino sa kolegami tehničari uzkliknuti: Ist e đ u žn
0 s t i, i s t a p r a V a i


Zakijučak:


Iz ove moje razprave mogli bi se dakle na koncu konca izvesti sliedeći
zakljačci:


1. Na jugu Evrope neobhodno je nuždna šumarska akademija, visoka šu.
marska iikola ili šutnarski odsjek na sveučilištu, na kojem učilištu bi slušatelji
mogli steći najviše znanje iz šumarskih predmeta. Pri predavanju tih predmeta
imao bi se uzeti osobiti obzir na šumarske prilike ciele južne Evrope.
2 Ta visoka šumarska skoia morala bi se osnovati u kojem gradu Hrvatske
stoga, što je upravo ta krunovina od svih zemalja balkanskoga poluostrva
iiajprosvjetlenija i najuvaženlja u stranom šumarskom svietu sbog svojih
hrastovinom obilujućih šuma.


3, Od svih gradova Hrvatske morali bi doći u prvom redu u kombinaciju
Zagreb, ili Križevac a po mogućnosti i gradovi Požega, Otočac i Slunj.
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 495 —


Zagreb s toga, što je stjecište hrvatskoga života, Križevac stoga, što su gracijani
već luaogo za šumare žrtvovali, a ostali gradovi sbog svoga ubaviioga poioJ^.aja.
Po mojem sudu nije jošte hora, da se akademija smjesti u Zagrebu ili da se
pripoji šumarstvo sa aiiiver:5om s razloga što je još grad premalen, a da njegove
ljepote nadoknade ljepote prirode, što no bi ih pružale okolice spomenutih
gradova.


4. Akademija bi morala imati rang univerze i akademičku slobodu glede
predavanja i polagaDJa izpita.
5. Slušatelji, koji kaae stupiti u službu, morali bi se podvrći državnim
izpitom, a kašnje, kada se pitanje o naslovu rieši, onim izpitom, koji bi se za
postignuće naslova ustrojili.
Ja sam svršio, a čitateljem stoji prosto svoje mnienje o mojih nazorih
izreći. Bude li njihovo mnienje bolje, vjere mi, da ću ga prihvatiti.


Pravo lova*


u kraljevskom odpisu, kojim je otvoren zakonarski period sabora kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije 1892.—1897., nabraja se medju zakonima
narodno-gospodarskoga karaktera, koje valja zamieniti novim zakonskim
uredbama takodjer i zakon o pravu lovo.


Pojam prava na lov dopušta dvojako shvaćanje. Jedno je shvaćanje naravi
subjektivne, te razumjeva pod tim pravom takove činitbe ili djelovanja, kojima
se divljač progoni u svojoj prirodnoj slobodi, bilo to sada namjerom, da se lovac
stavi u posjed divljači, bilo to samo namjerom, da se progonjena divljač utamani,
primjerice grabežljiva zvjerad.


No pravo na lov tumači se i u objektivnom smislu, po kom dotičnomu
ovlašteniku pripada izključiva vlastnost divljači, nalazeća se unutar prostorno
točno omeđjašenoga lovišta.


Uputiv se tako u temeljna načela o pravu lova, kušat ćemo, da se prije
svega upoznamo sa povješću toga iustituta.


Izbodište nam je rimsko pravo, koje smatra pravo zemljištnoga viastničtva
izvorom onih djelovanja, kojima se lovi divljač. Vlastnik zemljišta može svakomu
braniti, da stupi na njegovo zem.ljište, u koliko nije stekao tomu protivno
pravo; — tiem opet može vlastaik faktično unutar granica svojega posjeda
zabraniti izvršivanje lova. Korist, koju može eventualno vlastaik zemljišta
crpsti od lova, ne smije mu nitko treći kratiti. To sam služi podpunim dokazom,
da su već Rimljani poznavali pravo lova u onom smislu, da je netko
ovlašten loviti izkjjučenjem svih drugih.


^- Ovu vrlo zatumivu riupravu prioI)div> „Ob<5inar/´ te avraiamo svu pozornost
naših stru5ttjaka na istn. Urednictvo,


ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 40     <-- 40 -->        PDF

«» 496 —


Dalje ipak Dije se u Eimljanab razvio pojam prava na 3ov, naror^to oepoznavahu
pravo vlastnika na divljač, nakzeću se unutar granica čijega posjeda.-
Divljač smatrahu poput ostalih za lov oesposobmb životinja kao stvar
bez gospodara, te je svakomu slobodno posvojiti je, U činu pcsvojenja ne ima
kriterija kradje (furtum), jer kod krađje predmojeva se, da je odnosna stvar
već bila čije vlastničtvo. Đivijač je pako stvar bez gospodara (res nullius), te
je prema tomu posve logično, kad Paulus poriče tužbu vlastniku, na čijem si
je" zemljištu okupant posvojio roj pčela. ´"´.´´´


Sriednji viek razvio je u velike kraljevštine te feudalna prava, koja su
zavladala starim svijetom, dala su posve drugi oblik pravu na lov, koje je najuže
svezano zemljištnim vlastničtvom.


U hrvatsko-Hgarskom pravu nalazimo prvi trag u članku 18. petoga dekreta,
kralja Vladlslava IL od god. 1604. ^Venatio et aucupium rusticis pro-
Mbitum" (lov i pticolov zabranjuje se seljacima). U uvodu toga dekreta razlaže
se podrobno, kako su se biskupi i baruni te ostali državljani gorko tužili na
seljake, da zanemaruju obradjivanje zemlje, već da se radje bave lovom; kako
ih je to dovelo na prosjački štap, pače i na vješala, jer su u neradu smišljali
i izvađjali razne opačine, pa im se za to pod osjetljivim kaznama zabranjuje
loviti jelene, košute, zečeve i veprove, dalje od peradi fazane.


Mnogo širi i podpuniji je članak 22., trećega dekreta Karla VI. kao rimskoga
cara i III. kao kralja ugarskoga od god. 1729,


„De moderandu Venatioae et Aucupio". U tom dekretu proteže se zabrana
lova i na gradjanstvo, na sve neplemiće i na sve stanovnike kraljevine
ma kakova roda, ako nisu inđigene. Tu se posve točno iztiče staležka opreka,
koja pravo lova ograničava na plemstvo i na one, koji uživaju prerogativa poput
plemstva, dakle imenice na svećenstvo, dočim su svi ostali državljani izključeni
bili od toga prava. To podpuno odgovara pojmu feudalne države. U ostalom
znamenit je napredak u tom članku, jer već zabranjuje lov za veću obranu
razploda divljači u stanovito vrieme, opredieljeno raznovrstno za svaku vrst
divljači poseb,


Dalnji napredak polučen je u članku 24., trećega dekreta kralja Franje IL
od god, 1801, „De venatione et aucupio´´, jer su po tom dekretu zemaljska
gospođa vlastna bila pridržati polovicu svoga posjeda kao posebno, odieljeno
lovište, dočim je u drugoj polovici slobodno bilo loviti plemićima i ovim ravnim
osobama. I tu se opetuju propisi o lovostaji, koji su ustanovljeni bili za jelene
od 15. rujna do 1. lipnja; za košute od 1. siečnja do 1. rujaa; za srne od 1.
ožujka do sredine svibnja; konačtio za zečeve od 1. veljače do konca ožujka.


Eeforma francezkoga lovskoga prava, koja datira iz vremena revolucije


od god. 1789, nije a kasnije doba ostala bez upliva ni na razvitak našega lov


skoga prava, akoprem je pošla svojim putem.


U izvršenje zaključaka glasovite noćne sjednice staleža od 4. kolovoza


1789., likiuut je regal lova zakonom od 3. studenoga 1789., a tiem prestala


su i sva prava lova na tudjem zemljištu. Od ono doba može svaki francezki
ŠUMARSKI LIST 11/1892 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 497 ™državljan
na svom zemljištu po pripadajućetri mu pravu vlastiiičtva Izvršavati
lov. Tamo se ne traži za to, kao u Njemačkoj i u Austriji stanovita površina
ili kakvoća tla, već je svaki vlastiiik zemljišta ovlašten loviti na svom tlu, ako
izkupi iovsku kartu pred upravnim oblastima, te ako zadovolji uvjetima, što ih
zakon traži (dekret od IL srpnja 1810., zakon od 3. svibnja 1844,)


Godine 1848. oslobodila je i lov od starih spona, te je naročito na razvitak
našega lovskoga prava bitno nplivao carski ukaz od 7. ožujka 1849.,
kojim Je izdan zakon o lovu za zapadni dio monarkije i za Galiciju. Carski taj
ukaz ukinuo je prije svega regalitet lova, odnosno pravo lova na tudjem zemljištu.
Nu za to ipak nemože svaki vlastnik na svom zemljištu izvršivati lov,
već samo onda, ako njegov posjed u jednom spoju pokriva površinu od najmanje
200 katastralnih. jutara. Na prostoru, koj nije pridržan prije rečenim
posjednicima, ovlaštene su po tom zakonu obćine izvršivati pravo lova. Obćinska
lovišta davaju se nerazdieljeno u zakup, ili obćiaa sama namješta vještake,
koji upravljaju lovištima. Čist prihod đieli se koncem svake upravne ili zakupne
godine po razmjerju površine medju sve vlastnike zemljišta, unutar hatara, na
kojem obćina izvršuje pravo lova.


U nas nije još godinom 1848. prestao regalitet lova, jer carski ukaz od


2. ožujka 1853. o izvršbi razterećenja zemljištnoga i o uredjenju kako urbarskih,
tako i srodnih im posjednih razmjera u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,
nije se taknuo vlasteoskog prava lova, te uslieđ toga ne bijaše dvojbe, da je
regalno pravo lova ostalo u krieposti |edino tom razlikom, da je na prostoru,
po vlasteli ne pridržanu, slobodno bilo svakomu lov loviti, jer su godinom 1848.
prestale bile staležke razlike, te je Jednakost svih državljana pred zakonom
ukinula preiraućtva plemstva i u lovu.
Privremeno uredjeno je lovstvo u nas tek obznanom c. kr. hrvatsko slavonskog
namjestničtva od 4. travnja 1859. br. 2993.
Lovišta, koja su si vlastela pridržala prije godine 1858. po ondašnjih
zakonih, potvrđjena su.
Sav za vlastelu nepriđržan prostor razđieljen je na lovišta^ koja su se
izdala pod zakup na 5 do 10 godina.
Zakupnina lova, lovarina i globe, ubrane za lovačke zločine tekle su u
zakladu za materijalni napredak zemlje (Landeskulturfond).


Na temelju ove naredbe počivalo Je u nas lovstvo sve do valjanosti zak.
članka XVIIL: 1870. o lovu, koji je u suštini svojoj kompilacija austrijskoga
zakona vd 7. ožujka 1849., razpisa ministarstra unutarnjih posala od 31.
srpnja 1849., 10. rujna 1849. i 15. prosinca 1852., konačno netom spomenute
obznane c. kr. namjestničtva od 4. travnja 1859. br. 2993.


U svom §. 1. ukinuo je zak. članak XVIIL: 1870» pravo regalno lova bez
svake odštete, te se je time povratio na izvorno, a sada opet moderno stanovištCj
da pravo lova ide sviikoga vlastnika zemljišta. (Nastavit će se.)