DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 369 —


Sa drvarskog tržišta.


Dražba hrastovili stabala. Kod kr, kotarske oblasti u Pakracu obđržavaii <5e
se 29. kolovoza t. g. n 10 sati prije podne dražba od 947 lirastova sa li09´6 1 m^
26 pilenje sposobnog drva ia pašnjaka „Krndija" trgovištno obline Pakrac.


Upitna stabla procienjena su na 9.984 for. 21 novč.


Na isti dan i n isto Trieme obdržavati će se kod gornje oblasti dražba i od
742 hrastova stabla sa 842-44 m^ za pilenje sposobnog drva iz pašnjaka urb. obćine
Brekinska. Upitna stabla procienjena su na 3.669 for. 69 aov6.


Pismen e ponud e imaja se gornjoj kotar, oblasti predati do ustanovljenog
roka dražbe do 12 sati prije podne.


Ponnda ima biti providjena sa biljegom od 60 uovč., te se ima istoj priložiti
žaobina od 10*^/^ ponudjene svote, koja 6e se dostalcu u jamčevinu uračunuti i to a
gotovini ili u državnih papirih po burzovnoj vriednostl.


Na omotu ponude ima se naznačiti: j,Ponuda za hrastova stabla trgovištne obi^ine
Pakrac odnosno urbarske obćine Brekinska".


Nuditelj ima u ponudi izriSno napomenuti, da su mu uvjeti dobro poznati.


Pobliže može se o tom saznati kod kr. kotarske oblasti u Pakracu.


Šumarsko I gospodarsko kiijlžtvo.


„Forstliehe Betriebslehre". Pod tim nadpisom izašla je u Zitncbu u Švicarskoj
knjiga o Šumskom gospodarstvu od profesora i nadžumara El. Landolta.


U 3. broju „Šumarskoga lista" t. g. ocienili smo knjigu .,Lelirbuch der Forsteinricbtung"
o istomu predmetu, te smo tamo spomenuli, da se ista odlikuje teoretičnimi
nazori pisca; doSim su praktične stvari vise zapostavljene. Knjiga prof, Landolta je
skroz protivne naravi: bavi se naime više praktičnom stranom šumarenja i to specialuo
za Švicarske odnošaje. Ista je namienjena već u toj struci naobraženim Žumarom.


Pisac se ne di´ži običajnih granica šumskoga gospodarstva, nego u kratko ali
jezgrovito aalazi i u ostale grane šumaske znanosti, osobito u nauku o uzgoju šuraa.
Upravo se moramo Landoltu diviti, kako je tako obsežnu granu šumarske nauke na
269 stranica smjestio, a ipak je predmet podpuno izcrpio, pak još k tomu toliko iz
nauke o uzgoju šumd: kao izbor vrsti drva, izbor vrsti gospodarenja, pretvorba jedne
vrsti gospodarenja u drugu i t. d., gdje je potrebito bilo pridodao^


Na svakom mjestu^ gdje je potrebito, govori on o prednostJh, o nedostatcib dotičnoga
mnienja, kaziva nam o odnošajih u Švicarskojj te napokon razlaže, što bi bilo
bolje i za^o bi bolje bilo-\


Sadržaj same knjige je sliedeći:


U uvodu se osuačuje šumsko gospodarstvo kao skup svega znanja, koje je potrebito
za „sastavak" šumskog inventara, za sistematično uređjeuje^ upravu i kontrolovanje
svega šumarskoga djelovanja.


Nadalje nabraja osobine šumarske znanosti, tumači pojam ^^normalna šuma^ i gto
sve k normalnomu t. j . valjanomu šumarenju spada kao: medje, sredstva za odvoz,
postupanje kod uzgoja i t. đ.


Dainja razdieiba knjige razlikuje se od razdiobe knjiga iste vrsti. On dieli svoje
djelo u 4 odsjeka: predradnje, razđieljeuje i opis, gospodarstvenu osnovu i kontrola.
Naše dosadanje knjige diele nauku o šumskom gospodarstva u predradnje, glavne raduje
i naknadne radnje.


Odsjek j,gospodarstvena osnova" govori:


a) o okolnostih, koje nplivaja ua regnlisanje šumskoga gospodarstva;


b) o uredjenju budućega gospodarstva (izbor vrsti drva, vrsti šumarenja, pretvorbe,
izbor obbodnje, sječni red, vrst pomladjivanja, njegovanje porastlina ,