DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 39     <-- 39 -->        PDF

367 —


XIIST.A.K:.


Zakoni i normativne naredbe.


šumski požari Odpis kr. hrv.-slav.-dalm. zem, vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 3L svibnja 1892. br. 25.751., kojim se na mmeDJe saob(5uje upravnim
oblastima osnova naredbe, kako bi se uspješno zapriečiti mogli gumski požari.


jjPovodom tiaij sto je kr, zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove Iz ovamo
predloženih izvješdab razabrala, da šumski požari uSestaju, koji znatne §tete prouzro&ujm
s razloga, što se jedno nisu doti^ii krivci prenagli i zasluženoj kazni podvrgli a drugo,,
jer se sume slabo nadziru i neupotrebljuju eva dosele poznata sredstva proti požarom,
kani zem. vlada u svrhu uspjeSnijeg zaprečenja tih požara abog javnog interesa izdati
pooštrene odredbe, koje su sadržane u niže sliedećoj osnovi naredbe.


Šumski požai´i mogu se zapriefiitij ako se:


a) strogo obdržavaju topogledni žumsko-redarstveni propisi;


b) preduzimlju šumsko-redarstvene mjere i


c) iztraživanja od iugarskog i Šumarskog osoblja u slučaju dogodivšeg se šumskog
požara svestrano i točno obavljaju, odnosno ako nadležne oblasti, čim kakova prijava
0 Šumskom požaru stigne, s mjesta razpravu povedu i tom zgodom uztrajuo i temeljito
nastoje pronaći dotičnog knvea i istoga najstrože kazne.


Ad a). Ši2mgko-redarstveni propisi imadu svoje uporižte u tom^ da
Jugarsko osoblje osohito pomno pasi na žume, imenito za, vz-ieme suše i da kriepoŠovlasti sadržane u § 53, i najstrožom uporabom ustanova § 55, šumskoga zakona iz
suma iztjera sve one osobe^ koje svoj boravak u Šumah opravdati ne mogu, odnosno
da zabrani ulaz u zabrane pastirom i inim žiteljem, koji se bave sakupljanjem šumskih
plodina, gljiva, sa rezanjem palica i t. d., te da proti dotičnim prekršiteljem rečenih
ustanova imenito onih, koji su sadržani u § 60. ah V, šumskoga zakona i koji zabranjuju
ostajanje u šumah proti naročitoj odredbi šumskog osoblja, odmah po propisu
prijavnicu predloži.


Ad b). Šumsko - gospodarstvene mjere pako idu za tim, da se u šumah osobito
u mladicah, branjevinah pokrešu prosjeci od primjerene širine, koji se vazda čisto
držati imadu od narašfaja, od granja, od korova i inih lahko upaijivih stvarih, zatim
da se uz puteve i ceste, kuda se mnogo prolazi i na okrajeih šuma odstrani ležet!e
suho .drvo i potišteno drveće.


Ad c). Način i obseg^ kojim se imadu iztražiti okolnosti, uz koje se´ je požar u
šumi dogodio ili uz koje je opažen, nedvojbeno spada medju najvažnija uredovanja
šumskog i lugarskog osoblja, huduč da će se u slučaju, ako ae upitna istraživanja
temeljito i svestrano predtizela hada, postupajučoj oblasti na ruku dati dovoljno podataka,
da može sa uspjehom razpravu povesti, eventualno krivca pronaći, te ga zasluženoj
kazni privesti.


Prigodom toga istraživanja imat če dotični kotarski šumar ili upravitelj šumarije
siiedeče podatke sabrati i iste, u koliko ih je točno ustanovio, uaieti u posebni sa oto
i^dat se imajuči Izkaz i to:


: 1. tko je najprije opazio požar?


2, kad je požar opažen (doba i dan)?
3.
gdje je požar opažen (mjesto, srez, kotar)?
,."
4. koji su ljudi u blizini požara opaženi?
´ 5. kada´ i komu je prijava o požaru učinjena?
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 868 —


6= koja je pomo6 kod požara prva bila (da li od lugara, šumara^ oružnika,
mjestnili poglavara, žiteljstva)?


7. kad &e je po^eo požar gasiti (dan i doba) i kada je gašenje dokončano (dan
i doba)?
8. kada je pismena prijaTa o požaru od iBgara podnesena kot stimaru?
9. vrst požara, da li Je prijemni ili nadzemni požar?
10, površina, rrst i doba zatim vriednost izgorjele sume;
I L troškovi oko gašenja požara;
12. da li je potrebno, da se 2;agaji požarom nastradala Šuma?
13. da li treba, da se požarom uništena površina ručno pomladi ili pošumi, na
kojoj površini i s kojim troškom? 14.
da li su se mjestni poglavari, načelnik, starješina, zatim žiteljstvo pozivu da
dodjn sbog gašenja požara-na lice mjesta, pravovremeno odazvali, dotično tko nije?
Ovaj izkaz imadu šumarije neposredno priposlati nadležnoj kr, kotarskoj oblasti,
koja je uz osobnu odgovornost predstojnikovu pozvana i dužna na temelju istog s mjesta
povesti razpravu svom uztrajnoš<5u. sve dotle, dok se ne pronadje krivac i krivca najstrože
kazniti, eventualno uzčuvati si otvoren rok za slučaj, ako se provede sudbenokazneni
progon, da može proti dotičnomu kriveu i onda, kada kod sada nevinim proglašen
bude, postupati u smislu šumsko-rederstvenib propisa § 44,, 45., 48. i 49.
šumskoga zakona, o Čem se posebna očevidnost držati ima.


Ta oblast poziva se, da prema tomu na područne kr, kotarske oblasti izda i
istim što strože i silnije naloži, da u interesu zaprieČenja Šumskih požara sa svimi
silami nastoje oko toga, da predstojeća naredba u svojoj cielosti obdržavana bude, naročitom
opazkom, da će se svako neobdržavanje iste najstrože kazniti na dotičnom kriveu.


Osim toga imat ee se ob ovoj naredbi shodnim proglasom obaviestiti privatni
vlastnici Sumab budučeg ravnanja radi, zatim žiteljstvo putem obdinskik poglavarstva,
do^im se šumarsko osoblje kr, državnog šumskog ei´ara i imovnih ob<5ina bivše krajine
posebnim dostavkom ob ovoj naredbi obavieš<5uje."


Zakup obćlBSkih lovišta. Odpis kr. brv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za
unutarnje poslove, od 26, lipnja 1892. br, 29.680., upravljen na sve kr, županijske
oblasti i gradska poglavarstva.


„Povodom tim, da ponajveči broj zakupnik ugovora glede občinskih lovištah iztiče
koncem ove godine 1892., imala bi se na temelju postojećega Jovskoga zakona od


29. prosinca 1870. obt^inska lovišta, glede kojih je prestala valjanost postojavših ugo=
vora, iz nova dražbo vati i na dalnjih 10 godina u smislu zakona u zakup dati.
Pošto medjutim kr, zem. vlada sprema za uredjenje lovstva u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji osnovu novog zakona o lovu^ u kojoj je osnovi uzeto n kombinaciju
kako dulja zakupna perioda od dosadanje, tako i veča izmjera lovištne površine nebi
bilo svrsi shodno, ni prema intenciji novoga zakona, da se občinska lovišta uz dosadanje
zakupno trajanje i s dosadanjom izmjerom površine u zakup izdadu.


Toga radi i za slučaj, da novi zakon o lovstvu do izmaka valjanosti postojećih
zakupnik ugovora nebi stupio u život, nalazi odrediti kr. zem, vlada, da se obdinska
lovišta, glede kojih zakupni ugovori koncem ove godine iztiču, samo na jednu daljnu
godinu u zakup dadu putem javne dražbe.


Dražba ima se obaviti po dosadanjem zakonskom propisu, pri čem se dodaje, da
potreba plaćanja jamčevine odpađa, jer se i onako jednogodišnja zakupnina ima unapred
platiti.


Slučajevi, gdje nebi pošlo za rukom ovim načinom občinska lovišta dati u zakup
na daljnu jednu godinu, imadu se ovamo daljne odredbe radi prijaviti."