DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 353 —


0 racionalnijem njegovanju mladih šumskih nasada.


Piše Mat. J. Dudan.


Ako pomnjivo motrimo njegovanje šumskih biijka naprain ostalim gospodarskim
bilinam, odmali nam u oci pada ogromna razlika težatby. Šume nam
skoro bez ikakvog truda rastu, docim kuiturne biline trebaju marljiva njegovaBJa.
Ipak ako se sa iizioložkog gledišta sve to kritično promatra, onda doznajemo,
da hrast, bukva, jela i t. d. treba da ri tla crpi ista rulna počela
kao i vinova loza, breskva^ jabuka i t. d. Stroge dakle razlike u hrauitbl tih.
biiina neimade. Odkud dakle ta ogromna razlika u njegovanja? To je zadaća
ove naše razprave naime, da dokažemo, kako bi barem kroz mladjano doba
svi šumski nasadi u obće trebali intenzivnije njege prama naravi tla, u kojem
rastu, e da se tim uskori njihov razvitak i bolje osigura njihova budućnost.


Glavni je uvjet, da se ma koja biljka brzo razvije taj; da u tlu oadje u
dovoljnoj količini sva ona hranivna počela, koja su joj nuždna. Svi šumari znadu,
da i tkanina šumskih stabala sastoji uvjek iz samih 14 počela — naime iz 4
tako zvana organska t. j , iz ugljika; vodika, kisika i dušika, a osim
toga i iz 10 rudnih počela t. j. iz fosfora, pepelika, vapnika, kreni
i ka, natrija, sumpora, hlora, magnezija, željeza i mangana.
Ova potonja 10 počela sve biljke bez razlike jedino iz tla kroz konenje crpe
u različitih razmjerih. Ova počela dakle, kad izgorimo biljku, sačiDJavaju njezin
pepeo. Izkustvo je pokazalo, da 7 od ovih iO počela nalaze se uvjek u dovoljnoj
koiikoći i u tlu najmršavijera, dočim trojica naime: fosfor, pepelik
i vapni k često manjkaju u raznih tlih, te se za njih pod oblikom, fosforne
kiseline, pepeiikovih soli i vapna moramo više ili manje pobrinuti.


Glede organskih počela t. j . ugljika, kisika i vodika znademo, da prvog
biline asimiiuju iz ugljične kiseline, koja se u uzdahu nalazi, pomoćti hlorofile
listova pod uplivom sunčanog svjetla i topliae, dočlm vodik i kisik sve biljke
dobivaju pod oblikom vode (kiše) opeta \z uzđuha. Kod svih biiina u obće ta
tri organska počela sačinjavaju popriečno 93% od cielokupne ?ijihove težine.
Tako na pr. kod hrastovog drva našlo se je u 100 dielova: 49^5 ugljika,
5´3 vodika, 43-7 kisika t \. ukupno: 98-o^´o. Tako za ova tri počela ne tare
nas nikakova briga.


Preostaje nam dakle još dušik. Ovaj iznosi popriečao iV^^´o -^-^^ biljke,
a biline ga na tri načioa asimiiuju t j . iz tla pod oblikom dušična-^i:lii soli —
takozvanih nitrat a i amonijakalnih soli, te organskih gajijaeih tvari, 7.i\xim
kao amonijak iz uzduha kroz lišće, a napokou isto tako pomoću listova iz aeizcrpivog
vrela vazduha kao čisti plinoviti dušik, gdje ga imade T9´V,^.


Na to važno pitanje o dušik u kašnje ćemo se osvrnuti, rr^edjutim sada
samo to iztičemo, da na pr. u iišću hrastovom imade 2´PA* dušika, dočini ga
u žir u ima 7-3 postot. Na taj način sama ova četiri organska poi^.eIa sačiojavaju
popriečno 94 V2 postot. svib biiina. Prema tomu preostaje dakle na ono
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 26     <-- 26 -->        PDF

™ 354 —
deset prije napomenutih mineralnih -počela još 57^ postot., od kojih 3 postot.
spadaju na ona 7 počela, o kojh rekosmo, da šnjima i najmršavije tlo obiluje, \
dočim 27^ postot. pripada fosfornoj kiselini, pepelikovu kišu, vapnikova kišu.;


Da se i u tom stvar jasnije prikaže, nastavljamo primjer sa hrastom(
Quercus robur L,)- Tako u lišć u hrasta nalazimo popriečno 5 postot pepela,
u drvu IV2 postot pepela, u kori 4—6 postot pepela, a u žiru 2^2 do
372 postot. Ti djelovi hrasta sadržavaju ona 10 rudna počela po 100 kako sliedi:´


Lišće Drvo Kora Žir
Pepelikova kiša 141 31.7 8.3 62.8
Fosforne kiseline 3.0 4.3 4.6 12.6
Vapnikova kiša 63.1 17.3 72.9 7.0
Kremikova dvokisa 13.1 26.9 0.4 1.3
Fatrijeva kiša 0.2 6.7 2.0 0.7
Sumporne kiseline — 8.3 0.6 5.5
Hlora 0.6 2.4 0.4 2.9
Magnezijeva kiša 3.9 1.4 6.7 4.9
Željeznoga kiša 0.2 4.3 0.4 0.6
Manganova kiša 1-0 3.3 2.5 —


Iz -ovih brojeva đoznajemo, da od rudnih počela, na^ kojih često tlo oskudieva,
hrast u prvom redu treba vapaika odnosno- vapna, zatim pepe1
i k a, te f 0 s f 0 r n e kiseline. Pošto će nam za dalnja razmatranja biti
nnždno, da se upoznamo sa sastojinam najvažnijeg šumskog drveća, to ćemo
ovdje JOŠ nekoliko analiza priobćiti. Tako n. p. kod bukv e (Fagus sjlvatica)´
suho drvo sadržaje u 100 dielova: 49´8 ugljika, 6"0 vodika/43-1 kisika, 1 1
dušika i 1"06 pepela.


Što se tiče., kolikoće pepela kod- ostalih dielova bukve doznajemo, da
liš:će, koje jeseni odpada, sadržaje 6 postot,, da kora sadržaje 6"6 postot.
pepela, a bukvic e (plod) 3*7 postot pepela. U 100 dielova tog pepela Balazimo
kod: " "


Drva Lišća Bakvic e


´ ^ Pepelikova kiša 10´9 5 1 20-0´,
Fosforne kiselina 5-6 4*8 18-2Vapnikova
kiša /´. , 13-5 Oki 21-5
Kremikova dvokisa 6´3 . 28´5 1-7
Natrijeva kiša 1-2 l´O 8-3
Sumporne kiseline 1-0 1-3 1-9
Hlora 3´8, . 0-2 0-5
Magnezijeva kiša 12´0 7-9 10-2
Željezova kiša — 0-4 —
Manganova kiša´ 3´4 2-4 2-7


I kod bukve opažamo, da se vapnikov kis u najvećem razmjeru u pepelu
nalazi, zatim pepelikov kis, a napokon fosforna kiselina. — Pošto će nam za
kašnja razmatranja biti od potrebe analize pepela poglavitijeg šumskog drveća,^
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 27     <-- 27 -->        PDF

^ . — 355 ~


to ovdje prioMujemo sadržiae pepela iz drva sliedećih biljka: bieloga bora
(Pinus sjivestris), bukve (Fagus silvatica), lipe (Tilia europaea), breze (Betula
alba), johe (Betula alnus), jele (Abies pectiuata) i smreke (Abies ex.celsa).


U 100 đielova suhog drva sadržaje pepela: lipa 5-00^ breza 1.00, jela 0´83*


Pepeo sadržaje:


Pepelikova ", k isa (Eg 0) bieli bor 12´23, bukva 6*94, lipa 2´72^
breza 12´72, joha 4´60, jela 12´80, smreka 4´4L
. . Fosforne kj´ s e 1 in e (Ha PO4) bieli bor 5*05, bukva 7´54, lipa 2´5l5
breza 3-61, joha 6´25, jela 314, smreka 0 91.


V apnik 0 v a kisika (Ca 0) bieli bor 50*26, bukva 43´595 lipa 46´53,
breza 43´85, joha 40´76, jela 29-72, smreka 38-5L
Kremikova dvokisa (Si O2) bieli bor 2*45, bukva 2*13, lipa 1´97, breza
4-78, joha 4*06, jela 5*15, smreka 4´37.
´Natrijeva kiša (Naa 0.) bieli bor;0´445 bukva 0´34, lipa 0-5-6, bre^a 0´48,
Joha 0´60, jela 3-90, smreka 3*53.
Sumporne kiseline (Hs S) bieli bor r07, bukva 0-62^ lipa 0*81, breza
0-37, joha-1-24, jela 0-80, smreka 1´67.
Hlora^ (CL) bieli bor 0-25, bukva 0"20, lipa 019, breza 0-06, joha 0-08;
jela 0-n, smreka 0-92.
Magnezijeva Msa (Mg 0) bieli bor 8-43, bukva 5´39j lipa 1*97, breza
2-52, joba 2-03,Jela 328, smreka 9-56, ´
Željezova kiša (Fs Os) bieli bor 0´61, bukva 0´62, lipa 009, bra^a^ 0-42,
Joha 2-92, jela 10-53, smreka 0 09.
Manganova kiša (Mn 0) bieli bor 0-39, bukva (tragovi), .lipa 0´54, breza
2-94, jela 4-48, smreka 0*36.


I kod svih ovih šumskih drveća opet opažamo, da glavna sastojina njihovog
pepela safcinjava u prvom redu vapno, zatim pepelika, te fosforn
a kiselina . Od ostalih nuzgrednih sastojina magaezijev kis i kremikov
dvokis (Si O2) zapremaju znatan postotak.


Pošto suho lišće raznih šumskih drveća imade veliku važnost, jer iz njega
nastaje crnica (humus), 0 kojoj će kašnje biti govora, to se moramo svakako
i na analize tog suhog lišća osvrnuti. Evo dakle glede toga brojeva, skraćenih
samo obzirom na ćetiri glavna ćinbenika plodovitostij´ naime dušika, fosfornekiseline,
pepelikelvapna.


U 1000 kg. suhog lišća ima dušika: hrastoviaa lO^Oj bukovina lo´O, borovina
8-, smrekovina 9´0, arižovina 8°2, jelovina 8´7.
Fosforne kiseline: hrastovina 4*3, bukovina BI, borovina 1"0, smrekovina
2*0, arižovina 1*3, jelovina 27.
Pepelike (K2 0): hrastovina 3-5, bukovina 2´3, borovina l´S. smrekovina
1´3, arižovina 1*6, jelovina 2*7.
Vapna (Ga 0): hrastovina 17´2, bukovina 2l"2, borovina 4´6, smrekovina
16*0, arižovina 7-5, jelovina 19-5.
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 850 —


Vode: hrastovioa HO, bukovina 140, borovina 135, smrekoviaa 126,
arižovina 140, jelovina 132.
Pepela: lirastovi^a 46´1, bukovina 4675 borovina 12-2, smrekovina 40´3j
arižovina S4´3, jelovina 28*L


I kod lišća dakle našeg šumskog drveća opet opažamo^ da Je glavna sastojina
v a p n o, tatini kod nekih p e p e 1 i k a, a kod nekih fosforna kiselina
, doćim je dušik skoro kod svih u istoj količini sadržan.


Za ova rudna počela t. j . ona, koja se u pepela nalaze, pozitivno znamo,
da jih sve biline bez iznimke pomoću korienja iz tla prinjaju. S toga prvi će
biti uvjet, da se miado drveće uzmogne kriepko razvijati, ako budemo nastojali,
da u tlu korieDJe nacije dovoljne količine vapna, fosforne kiseline i pepelike
i to u Iako raztopivom stanja, Sekosrno lako rai^topivom stanju, jer imade
slučajeva, gdje kroz kemičku analizu tla doznajemOj da ono mnogo tih trijuh
činbenika plodovitosti sadržaje, đočim ipak biljke ostanu kržljave i u obće
slabo rastu; uzrok je tomu taj, da ta tri glavna činbenikaj akoprem u obilnoj
mjeri sadržana u tlu, nenalaze se u lako raztopivom stanju t. j . nisu pristupna
korienju bilina. Da se te nzmoge bolje razumieti, pomislimo, kako bi se hranilo
mlado diete, koje još niti zube neima, ako bi ga hranili suhim kruhom ili
žilavim n*esom! To se isto đogadja i sa mladimi biljkami. One poput djece
trebaju majčinog mlieka, a to mlieko jesu za njih u prvom redu gore spomenuta
tri činbenika plodovitosti u dosta raztopivom stanju zajedno sa dušikom.


Veoma je važno pitanje o asimilaciji dušik a kod bilina, pošto je taj
činbenik plodovitosti najskuplji od svijuh ostalih. Glede tog dušik a rekosmo
s početka, da ga biljke asimiluju na tri načina — naime 1, iz tla pod oblikom
dušičnih soli t. j . nitrata, amonijakovih soli i organskih gnjijaćih tvari (humus),


2. kao plinoviti amonijak ili amonijev karbonat ili raztopinu ovih u rosu pomoću
listova, a 3. ravno pomoću listova kao čisti plinoviti dušik iz neizmjernog
vrela našeg vazduha.
Do malo godina nazad, akoprem se već preko 30 godina razpravlja i eksperimentalno
dokazuje, ipak je u svih šumarskih školah i u drugih nastavnih
zavodili vrieđio kao dogma, da sve biline samo iz zemlje korienjem crpe dušik
i da je to jedino vrelo za tog važnog činbenika plodovitosti. Napokon istina je
morala jednom da pobjedi, te sada i oni protivnici asimilacije dušika kroz
listove, bilo kao amonijak, bilo kao čisti plinoviti dušik pokoriše se čiajenicam,
pa napokon usvojiše modernije nazore.


Pri tom važnom pitanju nesmijemo nipošto zaboraviti na muža, kojemu
jedino moramo zahvaliti, du se je to pitanje sretno koncu dovelo. Taj zaslužni
muž jest proL Georges Ville. Baveći se iztraživanjem, koliko am.onijaka uzduh
sadržaje, on je već god. 1849. naslućivao, da bi biljke morale dobar dio . d ušik
a neposredno kao plina iz zraka asimilirati.


U tu svrhu je ta iztraživanja nastavio kroz tri godine, te god, 1852. definitivno
dokazao, kako kroz kišu nemože tlo dobiti na godinu nego samo kg>
292 dušika pod oblikom amonijaka , a isto tako samo kg. 2*92 dušika na
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 29     <-- 29 -->        PDF

~ 357


hektar i godirui kroz kišu pod oblikom nitrat a (salitroviDe), dakle svega
uslied kiše samo kg. 5,84 na godinu i hektar. Nasuprot eksperiraentalaom težatbom
raženili biljki^ kao žitarica, komuškovica, ckopavina, te žumskog drveća
dokazao je, da se je po odbitku dušika, kojega su te biJjke dobile u g´noju i
kišom, ipak nažao uvjek viš a k u plodu. Tako n. pr. kod peenice Iznosio je
taj višak kg. 1´53 na hektar i godinu; kod petogodišnje obhodnje sa; krumpirom,
pžeaicons, djetelinom, pšenicom i repicoui, te zobi bijaše visak od kg,
12´6 na hektar i godinu: kod tetverogodišnje obhodnje sa: krumpirom i burakom,
pšenicoiu, djetelinom i pšenico^i, vi.-ak je iznosio 39 kiiogr. dušika na
hektari godinu; kod šiimskog drveća naime hrasta, bukve, breze i
šipk a (Fagots meies), taj višak dušika iznosio je po hektaru i godirra kg. 33.


Odkud dakle dolazi taj višak dušika u plodu biiiua? To bijaše pitanje,
koje je Vilie i riešio, naime eksperimentalno dokazao ^ da su doista taj dušik
biline rz uzdaha Fieposređno kao plina crpile.


Taj je klasični eksperimenat izveden prvi put god. 184.9., te obielodanjen
pod naslovom: „Eecherches exp6rin5entales sur la vegotation´* in fclio, cbez.


M. Victor Masson, Pariš. Buduć je veoma zanimiv taj pokus, evo mi ga ovdje
u prevedu skraćena priobćujerno.
Pokusi 0 upijanju dušika, izvedeni po Georges Vilie-u.
Sjeme
osušeno pri 120" C. Dušika
Grama Grama
Grbač 0-531 0 026
Vučjak (veliki) 0 991 0-064
Vučjak (mali) 0´99l 0´064


Ukupno sjemena 2´513 Ukupno dušika 0-I54
Priro d (plodina)
osušen pri 120** C. Dušika
Grama Grama
Grbač 8-73 0-147
Vučjak (vel.) 3*50 0´0G4
Vučjak (maL) 2.5(3 0-047


ukupno priroda 14-79 ukupno dušika 0.258


Resultat pokusa:
Dušika u prirodu 0-258 gr.
Dušika u sjemenu 0154 gr.


Dušika upijena iz uzduha . . 0´J04 gr.


Svi su ovi pokusi izvedeni zaista u loacih: tlo. zrak i voda bijahu kod
svijuh absolutno slični, a ipad unatoč tih identičnih uvj^da samo jedna od tih
triju kultura jest podpuno uspjela — uaiine ona o grbaču. — Ooa od velikog
vučjaka ne pokazuje ni gubitka, ni dobitka, dočim ona od n^alog vučjaka poka
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 30     <-- 30 -->        PDF

.... ^ 358 —


zuje oKto gubitak, a taj gubitak mora se pripisati izvanrednoj okolBOsti; lišće´
tog raalog vučjaka priliepilo se je na stienah stakle-aog zvona i tako se´ alteriralo,
da se biljka nije mogla dovoljno razvijati.


Iz ovog pokusa možemo izvući dva praktična zaključka, prvo: da sve biljke
nisu jednako sposobne, da se prilagode tom umjetnom načinu kulture; drugo:
da pješak i destilovana voda faktično nesadržavahu ni traga dušičnatih tvari,
jer veliki vučjak, koji je prilično uspjeo, nije pokazao napram sjemena nikakav
su višak dušika.


Uslied te publikacije počeo je odmah čuveni Boussingault napadati na
Ville-ove zaključke i nasuprot tvrditi, da biline jedino korienjem primaju dušik
pod oblikom nitrata i amoaijakovih soli. To je dalo povoda Ville-u, da zapita
kod najvišeg znanstvenog zavoda Franceske — naime kod akademije znanosti —
neka odbor akademije izvoli kontrolisati njegove zaključke i riešiti tako to pitanje.
G-od. 1855, odbor sastavljen od prvih učenjaka franceske akademije znanosti,
naime gospode: Duraas, Regnault, Payen, Decaisne, Peligot te Chevreula
kao izvjestitelja pođnesoše akademiji izviešće, koje se nalazi tiskano u „Comptes.
reudus de V Academie des sciences, 1855, t. XLI, pag. 757** pod naslovom:
„Esperience de verification faite au Museum d´ Histoire naturelle*^, gdje se čita
slieđeći zaključak: „L´ esperience faite au Mus6um d´ histoire naturelle per


M. Ville est conforme aus conclusions .qui 11 avait tirees de ses travauz anterieurs"
što hrvatski znači: j,Zaključci^ izvedeni uslied pokusa, učinjenih kod
prirodopisnog muzeja po gosp. Ville-u, posve su istovjetni sa onimi, kojih je
na temelju prijašnjih svojih radnja izvodio.^ To sam izričito ovdje htjeo da iztaknem,
pošto i kod nas u Hrvatskoj imade nekih učitelja agrikulturne kemije,
koji još danas neprateć razvitak znanosti vjeruju in verba magistri, te neće da
znadu za asimilaciju dušika iz uzduha, pa pripisuju po´ nekih krivih njemačkih
izvorih Heliriegelu i Wilfarthu čast, da su prvi odkrili tu asimilaciju, nu samo
za´ kom usko viče (Leguminosa), dočim isti pravedni Memci, kao B. p. Dr.
A. B. Frank , prof. bilinske fiziologije na poljodjelskoj visokoj školi u Berlinu,
u svojem novom djelu „Lehrbuch đer Botanik, I. Band. 1892. Zellenlehre, Anatomie
und Phjsiologie", u prvom redu citira Ville-a, a tek poslie Hellriegela
i Wilfartlia, buduć su ovi potonji tek god. 1886. svoj obret priobćili.
Po najnovijim iztraživanjem kako u Franceskoj, tako u Njemačkoj nazori
još nazad 30 godina.od prof. Ville-a- priobćeni i dokazani, nadjoše podpunu i
svestranu potvrdu, te danas neima više dvojbe, da sve ^biline u obće, koje u
većem, koje u manjem stepenu, asimiluju neposredno iz uzduha dušik . Jedno
indirektno vrelo dušika za mnoge biline jest takozvanaSy mb i osa. Ta Symbiosa
sastoji se u tom, što medju stanicam korienja i nekih sićušnih gljivica,
koje se u tlu nalaze, nastane međjusobno življenje naime, gljivice ulaze u stanice
korienja i za neko vrieme crpe dušik, te, ga biljki pružaju, a napokon
ciela gljivica bude pojedena od stanica korienja. Tu je Sjmbiosu najbolje za
komuškovice (Leguminosa) proučio gore pomenuti prof. Frank, te takodjer konstatovao
sličnu Sjmbioso za poglavite šumske biline naime: , Cupulifera, Betu
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 31     <-- 31 -->        PDF

~: 359 ^´ ^


lacea, Gamfera i Ericaceaa podobi takozvanih Mjkorhiza , a onda za Ela.
agnacea i Mjricacea u podobi Mykodoinatia.


Te M y k 0 r i z e nisu drogo, nego tanke niti korienja, gdje staBlce istog


skupa sa sičiišoom gljivicom živu već u prvoj godini razvitka Cupulifera, Be


tulaeea, Conifera i Erica.cea5 đočim Mjkodomatia ili gljivičine sobice su na


brekline, koje se opažaju na korienju Elaagnacea i Myricacea, te u prvom i


u drugom slučaju imadu svrhu, da pružaju mlađim biljkam skoro cieli potre


biti dušik u podobi bjelančevina (albuminata).


Taj. izvor dušika mogu jedino te šumske biljke dobivati u tlu, u kojem obiluje
crnica (humus), jer se bašn toj crmci nalaze te gljivice, koje Sjmbiosu
prouzrokuju. Nu buduć je koiistatovaoo, da n. p. kortmškovice i bez Sjmbiose
asimiluju dušik iz uzduha osobito onda, kad´su dovoljno razvile lišće, to možemo
lakođjet uztvrditi, da i gore navedeni rod šumskog drveća to isto svojstvo
posjeduje. Ovoj okoteosti treba da šumari veliku važnost dadu, jer kako
ćemo kašnje tumačiti,, tu leži veći dio uspjeha, da se uzmognu brzo i dobro
,mladi šii.mski nasadi razvijati.


Sada kad smo se dovoljno upoznali sa glavnimi načeli bilinske fiziologije,


to prelazimo na praktičan dio overazprave t, j , razvita načela morama konse


kventno u praksi uporabiti.


Kao´ kod svih gospodarskih bilina, tako i kod šumskih ima tlo jednu od


glavnijih uloga vršiti bilo kao podloga, na kojem raste šuma, bilo s toga, što
iz njega biljke sva mineralna počela crpe.
Plodno tlo t. j . u kojem mogu dobro biljke uspjevatij mora na temelju najnovijih
izkustva sastojati:. ´ , ,


1. Iz mehaničkih počela, koji bez da sudjeluju kod vegetacije,
služe jedino kao podloga MIjM kao neki naslon, u kojem su usadjene.
2. Iz a k t i V n i h p 0 č e 1 a" a s i m 11 a c i j e 5 koji su pravi´ činbenici
Mlinske produkcije, iz kojili izključivo sastoji plodovitost tla^ te napokon
3´ Iz "p r i č u V a i h počela asimilacije, koji akoprem igraju ulogu
mehaničkih počela, mogu u stanovito doba biti od biljka asitnilovani t j . pre-
laže u aktivna počela asiDiiiacije.


Ovo je razdieljenje ustanovio prof. G-. Ville, te neima dvojbe, da ono doduše
odgovara faktičnim, okolnostim vegetacije. Da vidimo daktej iz čega sastoje
te tri kategorije.


Kod m ehan i čkih p 0 če la tla nalazimo: pješak, vapnenac,
ilovaču i šIjunaL


Kod aktivnih počela asimilacije imamo dvie hrpe, prvo organska,
drugo mineralna ili rudna počela. Medju organska spadaju: crnica
(humus), amonijak i nitrati (soli dušične kiseline). Medju mineralna:
pepelika, fosforna kiselina, vapno, magnezija, sumporna kiselina, kremikova
kiselina, soda, hlor, željezni kis,i manganov kis.


Kod pričuvnih počela asimilacije nalazimo: organske neraztvorene
ostatke i´ neraztvorene rude.
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 32     <-- 32 -->        PDF

-- 8G0 —


PreiVia tomu bi dakle sliedilo, da poosoću kemijske aualize tla možemo na
brzu ruku doznati, jesu ii sva aktivna počela asimilacije u dovoljnoj količini
sadržana. Doduše većina lučbara misli, da se aktivna počela asimilacije mogu
naći, kad se tlo i^icrpljuje sa somom kiselinom, nu to nipošto nestoji, pošto dobiveni
brojevi veoma nadmašuju onu količinu plodonosnih počela, koja biljke
faktično asimilirati mogu. Da se o tom uvjerimo, evo nekoliko neoborivih brojeva.
Prof Ville na temelju kemijske analize našao je u posve mršavom tlu
svojeg pokušaiišta u Vincennesii kod Pariza na hektar zemlje t. j . gdje je meko
ta iznosib 4 milijuna kilograma težine, sliedeće kolikoće aktivnih počela
asimilacije:


Fosforne ki^^eline 1797 kilogr.


Pepelikova kiša 2301


Vapnikova kiša 29365 „


Alagnezieva kiša 4313


Kako vidimo, to su znatne kolikoće, koje bi morale biti u stanju, da obilno
prehrano bujnu vegetaciju. Buduć da je tom tlu manjkalo đušicnatih počela, to
je prof. Ville istom dušik pod oblikom amonijeva sulfota dodao, te posijao kroz
četiri godine pšenicu. Svrha je bila ta, da se osvjedoči o tom, je li sbilja u
tlu toiiko aktivnih počela asimilacije, koliko kemijska analiza dokazuje. Kad
tamo, ali već četvrte godine pšenica nije mogla više nego veoma slabo uspje=
vati t. j . urodila je sa 9 hektolitara zrnja na hektar; a znate, koliko je kroz
ta četiri pšenica uroda aktivnih počela izcrpljeno?


Fosforne kisehne . . . , , 71 kilogr.


Pepelikova kiša. 116 „


Vapnikova kiša 68 „


Magnezijeva kiša 34 „


Nu gore više smo doznali, da je kemijska analiza pronašla klgr. 1797
fosforne kiseline, dočim. pšenica nije ih našla nego 71 klgJ Pepelik e bilo je,
kako gore vidismo, 2301 kg., dočim pšenica je našla samo 116 kg.! Što to sve
znači? To znači, da mi nismo u stanju iz kemijske analize tla da zaključimo
0 pravom stanju plodovitosti istoga, nego jedino pomoću kulture stanovitih
biljka možeirio pozitivno doznati, koliko aktivnih počela asimilacije zemlja sadržaje,
dri]gimi rieči možemo prosuditi plodovitost dotičnog tla.


U šumah nikada se negnoji zemlja, jer se, kako znamo, kroz suho lišće


tlu u obliku crnice (humusa) povraća dobar dio fosforne kiseline, pepelike,


vapna i donekle dušika. To smo doznali iz prije priobćenih analiza suhog lišća


bukova, hrastova, borova, arižova i jelova lišća.


Da li je uviek dovoljno hrastu, bukvi i boru Jedino suho lišće kao


naknadu za gubitak, koji nastaje trošenjem ploda t. j . žira, bukvice i pinja,


možemo svakako posumnjati osobito pogledom na fosfornu kiselinu, koje ima


mnogo u plodu, dočim ju nasuprot suho lišće razmjerno malo povraća tlu.


Kako kod masline, tako bi trebalo i ovdje zemlju često pognojiti sa


fosfatom i pepelikom, S toga ouslimo, da bi vrlo umjestno bilo, da i šumari
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-^ 361 -™^


pokušaju pražati fosMa barem hrastu, bukvi i boru. Tim bi se moglo pokušati,
da li bi se redovitost tih stabala povivsila tako, da bi se to gnojerije izpiatiio
obzirom na postignuti uspjeh.


Glede crnice (humusa) moramo primjetlti, da ista sad više sad manje
vrieđi prema koHkoći vlage, koja oaa sadržaje. Izkustvo je pok3?:alo, da crnica
ima veoma malo aktivnih počela asirijilacije, te da pričuvna počela brzo u aktivna
prelaze onda, kad se crnici pridoda živa ili ugažena vapnju Vapno osobito
djeluje na raztvorbu pričuvnih počela asimilacije, s toga ako šumari žele
povisiti djelatnost crnice^ moraju vapuiti tlo. U tu svrhu je dostatno 600—800
kilograma živa vapna na hektar.


Uslied prije priobćenih analiza pepela raznog šumskog drveća doznali smo,
da je kod istih vapn o u prvom redu najviše sadržano,


Po nauci o mjerodavnih gnojivih, koju je prof. Ville kroz 30 godina prakse
sjajno potvrdio 5 mjerodavno grtojivo za šumsko drveće u obće moralo bi biti
svakako vapno, a zatim fosforna kiselina.


Nu mjerodavno gnojivo jedioo onda djeluje, kad su dovoljno zastupana i
ostala počela, koja su potrebita za razvitak biiina. Poznato je, da naša tla. te
u obće više manje i ostala zemljišta drugdje, dosta oskudjevaju na fosfornoj
kiselini, dočim pepelike isnade uviek dosta u ilovastih, a ne tako u vapnenastih
tlih. Što se dušik a tiče, neirebaju šumari da si glede toga razbijaju glavu.
Priroda je tako mudro stvar udesila, da ga, kako smo to već prije razložili,
sve važnije šumske bihne dobivaju kroz Symbiosu, ako je u tlu dosta crnice,
a kašnje ga dobivaju kroz hšće iz uzduha.


Promotrimo drvored divljeg kestenika. Ovdje se skoro svake godine kroz
plod, kojim rodi n. pr. drvored kestenog drvoreda na savskoj cesti u Zagrebu
oko 150 klg. po stablu, proizvadja dušika 10´/,, klg. Suho se lišće nepovraća,
s toga se taj cieli manjak ni na polak nenadoknadjuje lišćem, te zato neima
dvojbe, da taj dušik divlji kesten iz uzdaha crpi, jer inače odkud bi mu bio plod?


Pošto smo se dovoljno uputili o onom, što nam šumsko drveće na hrani
treba, spomenuti ću sad, kako moramo isto racionalnije njegovati.


Kako smo jur doznali, postoji ogromna razlika medju mhidim nasadom i
gotovom šumom, Mi smo duboko uvjereni, da mlade šumske nasade treba podpuno
njegovati na onaj isti način, na koji se način njeguju i mlade voćke. U
tu svrhu neka se pazi prije svega na tlo. Gdje je tlo pretežno vapnenasto, kao
u našem krasu, tu se moramo pobrinuti, da mladoj biljki priredimo sgodno tlo
sa mnogo aktivnimi počeli asimilacije, pa ako neimamo crnice zemlje, onda evo
kazati ću, kakova će i koliko umjetna gnojiva trebati na svaki četvorni metar
prostora zemlje, u kojem ćemo iz razsađnika mladi bor, jelu, bukvu i t. d. presaditi.
Ako želimo pružati liViadlm nasadom uspješno djelujuće kemijsko gnojivo,


onda ćemo uzeti: Vapnikova superfosfata . . , . 600 kg.
Kalijeva nitrata 500 »
Sadre 400 ^
Ukupno . . 1500 kg.


25
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 34     <-- 34 -->        PDF

^ 362 ^
Od te smjese trebamo" 150 graaia na svaki žećvorai, metar. Pošto kod nas
u Austro-Ugarskoj tvoraice od kemijskih gnojm netrže kalijev nitrat, to smo
lai osiied činjenice, da sve biljke rađje i brže asimiloju kalij ili pepelik pod
oblikoBi pepelikova karbonata, goriiji propis preinačili, te ćemo ii2:eti;


Vapaikova superfosfata . . 600 kg„
Pepelikova karbonata (Potasclie) . 450 ,„
Čilske salitre
. ,.".... 400 „
Sadre , , ,. ........ 400 ," ^
Ukupno . . 1800 kg.
Od. ove smjese trebamo 180 grama na svaki četvorni metar nasada. Ciena
ovom gnojivu (koje nazoačismo br. 4) jest lO^a for. od svakih 100 kgr., te
prema tomu trošak za svaki četvorni metar nečini. više nego 2 novč. Ovo valjano
gnojivo br, 4= osobito preporučariao da se r^bi u sjemeništu šumskih biljka,
jer smo se sami uvjerili, da na razno drveće veoma dobro djeluje. Ovdje odmah
upozorujemo sve šumare, da akoprem šumsko drveće, kad je već odraslo, imade
to svojstvo, da asimiluje dušik iz uzduha, to ga ipak ima u vrlo neznatnoj
količini, kad je mlado, S toga pođpuno gnojivo br. 4. sadržaje i dušika pod
oblikom nitrata t. j . u najprobavljivijem stanju." Ta gori označena količina od
180 grama po četvorni njetar neka se rabi kro2 prve dvie godine; kašnje je
dosta-, ako se svake treće godine tim gnojivom razsadnik pognoji.


Ako se radi o đefinitiviiom presadjivanju šumskog drveća i razsadmka u
krasu ili u obće na stanovitom mjesta, onda preporučujemo jeftini Thom":asov


fosfat ili sitno sameljenu Thomasovu trosku obzirom´ na to, ^što fosforne
kiseline u tlu u obće malo ima, a osobito malo Je ima \i lapornom^ vapnenastom,
pjeskovitom i ilovastom tlu.
Ovaj Thomasov fosfat sadržaje 20% fosforne kiseline, a 50% vapoa; nu
oba ta sredstva plodovitosti nisu u vodi topiva,, nego jih biljke polako tekom
vremena asimiliraju. Na taj način pružiti ćemo drvu neko skladište, iz kojeg
će kroz 6—8 godina i više uvjek crpiti potrebitu fosfornu kiselinu i vapno. Tim
najbolje udovoljavamo zahtjevom mjerodavnog gnojiva za naše šumsko drveće.
Što se tiče razmjera, u kojemu se ima Thomasov fosfat rabiti, evO´ navesti
ću nekoliko podataka. Kad se presadjtije drveće iz razsadnika na opredieljeno
mjesto, onda treba izkopati jame razne dubljine= Tako ako se izkopa na
svaki četvorni metar površine jama u. dubljini od 100 ceutimetara, tu. trebat
ćemo 600 grama Thomasova fosfata; u dubljini od 75 ceBtim; trebamo 450 gr.,
u dubljini V)d 50 ctm, 300 gr,, a u dubljini od´ 25 ctm; ćemo, trebati 150 gr,
Thomasova fosfata,


. Ta se količina Thomasova fosfata mora dobro pomiešati sa zemljom,, te
Š njom izpunjavati jame, u koje ćemo saditi drveće.´Kao pravila neka nam služi
to, da na svaki kubični metar zemlje treba pomiešati 600 grama posve sitno
samljevena Thomasova fosfata. Od takovog, kao fino brašno samljevenog Thomašovog
foefata stoje 100 kilograma 3´ for, 75 ´novč. Rekosmo, da takav fosfat
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 35     <-- 35 -->        PDF

-^ 363 —


mora da bude fino samliTen/a to s toga, što o finoći njego vili Šestica zavisi


asimilacija fosforne kiseline i yapna po korienju.


Mi preporučamo, da se svakako duboke jame kod sađjenja ili presađjenja
stablića izkapaju i da se jame sa zemljom, u kojoj smo Thomasov fosfat pomiešalij
dobro izpune^ jer se na taj način valjano razvija i stablić i njegovo
korienje u dubljini, i tim se sva biljka jaca. Osobito u kraških pređjelih neka
se to uvaži, jer ta fosforna kiselina Thomasovog fosfata ocelicaje nasade, da
mogu bolje odoljevati suši i ci6oj zimi,


´ Trošak sa tim Thomasovim fosfatom jedanput za uvjek stoji jedva 2 ni.
na svaki kubični metar zemlje. To je svakako posve neznatan trošak prema
uspjehu, kojega ćemo polučiti.


Ovom prilikom ne možemo prešutiti onu okolnost, da pomoću kemijskih
gnojiva mogu šumari najbolje oporaviti neka bolestna stabla i u obće mlade
nasade, koje slabo uspievaju. Uzrok skoro svake bolesti drveća´leži u slabom
načinu hranitbe t. j . sad manjka jedno, sad drugo počelo, koje je svakako potrebito
za normalni razvitak biljke. Pošto obično manjkaju činbenici prave plodovitosti,
u koji brojimo poglavito fosfornu kiselinu, a kad kad i pepeliku,
s toga ćemo naći u kemijskih gnojivah pravi liek, kojim ćemo bolestno
stablo izliečiti.


U pretežno ilovastom tlu dosta je, ako rabimo kao liek Thomasovu trosku
ili Thomasov fosfat za ona .stabla, koja su kržljava. U svrhu, da uzmogne doinje
korienje stabla dobiti potrebitu fosfornu kiselinu, treba na prostoru, kojega
krošnja pokriva, sa svrdlom kod krupnih stabala od 100 — 120 centimetra duboko
sve naokolo 8—10 rup^ izvrtati, te onda u ove smjesu od Thomasova
fosfata sa zemljom po gornjem razmjeru usipati. Tako n. p. ako računamo, da
ono tlo, koje obuhvaća korienje stabla a dubljini od 100 centimet, sačinjava
4 četvorna metra zemlje, onda ćemo trebati 2^2 kg. Thomasova fosfata. Ovu
količinu razdielit ćemo na jednake dielove u svaku rupu.


U laporastom i vapnenastom tlu uzrok kržljavosti i boležljivosti stabala
leži u pomanjkanju fosforne kiseline i pepelike. S toga treba na ovakovona
tlu uz gore označenu kolikoću od 600 grama Thomasova fosfata da se
rabi 2 kg. pepela t. j . onakova pepela od šumskog drva, kojega nismo vođom
lužili. Pepeo se pomieša sa zemljom i Thomasovim fosfatom. U gori pomenutom
primjeru trebali bi za 4 četvorna metra zemlje 2V2 kg.. Thomasova fosfata i
8 kg. pepela.


Mlade nasade, koje nam pokazuju žu tkaš to lišće,´ moramo liečiti sa
gnojivom br. 4., te rabiti po četvornom metru nasada I80 grama tog gnojiva.
Ta količina vriedi za stabliće, koji su l^^—^ metra visoki, te se mora sa trostrukom
količinom zemlje pomješano gnojivo okolo svakog stablića barem 16
do 20 centimetara duboko zakopati u svrhu, da odmah kod prve kiše uzmogne
djelovati na korienje. Ovakovo gnojenje smije se obavljati samo od ožujka ili
ŠUMARSKI LIST 8/1892 str. 36     <-- 36 -->        PDF

-^ 364 ~


travnja pa sve do rujna. Ako bi se i u rujnu gaojivo rabilo, onda mlado drvo,
koje bi tjeralo, nebi moglo do zime dozrieti, te bi tako postrađalo.
I tako završiijoć ovu razpravu, pripravan sam svako razjašnjenje dati, a
za nabavku tili umjeteib gnojiva neka se gg. šumari ovamo na mene obrate.


jjFagus žutija´^ (zlatioa), nova suvrst (varieteta) bukve
u SrfjijL


Ovakim imenom naziva narod tu novu bukvu, koja je valjda samo njeki
odrod ili suvr&t naše obiSne bukve. ^Žutiju" nadjoše kmetovi još prije 2 godine
prilikom njekog povjerenstvenog posla, idući kroz šumu u Vranjskom
okružju u južnom dielu Srbije. . ,


„Žutija** stajaše posve osamljena izmedju drugih naših običnih bukava,
a svakom prisutniku pala je ta vrst bukve u oči i to, kao što to i samo ime
kaže, B toga, što se je svakomu prisutniku na prvi pogleđ^ pričinila kao da je
"žuta, hmni je lišće prama onomu od naše obične bukve svjetlo-žuto onda, ,kad
je još zeleno^ a osim toga je i kora žuta, osobito na Ijetorastib, te nije tamno
zelena- Držeći ovo za neko čudo, htjeđoše seljaci odmah da ju posjcku i izgore,
nu kmetovi im nedadoše, već ponesoše nekoliko grančica od „žutije*" sobom,
da ih pokažu okružnom načelaiko«


Načelnik je potvrdio, da to nije ona ista bukva, koju je on nekad sjekao (!),
a pritegnuv dobro svoje naočale i prispodabljajući grančice sa granama od
obične bukve, upoznao je, da je lišće žutijino zaista mnogo veće i da ima
drugu boju, te uslieđ toga odredi, da se donese više grana od žutije i da se
pošalju u ministarstvo narodne privrede u Beograd na slručnjačko izpitivanje.
Sakupljeni kapaciteti posavjetovaše se i ^akljočiše, da pošaJju grančice od žutije
nekom profesoru u Monakovo, da.jim ovaj kaže, kakvo li je ovo čudo božje.
To´ i nčiniše.


Nije mi poznato, do kakvih je zaključaka došao taj profesor, ali čujem,
da je i´ on te grančice kalamio, kao što smo i. mi učinili još prošle godine
u topčiderskom porivoju kod Beograda. Kalam! žutijini na običnoj bukvi liepo
su se primili i ove godine već su u velike izdjikali, ali na njima se ne može
ništa drogo viditi, nego ooo, što već gore rekosmo, osim´ da su Ijetorasti još
mnogo bujnije izrasli i da je kora. dlakavija, nego kod obične bukve.


Trebalo bi još viditi kakav je žatijin cviet, plod i t d., da možemo od
tud .zaključiti, da li je žutija zaista samo suvrst naše obične bukve= (Jednu
takovu grančica sa lišćem poslao sam^ g. nadšumaru Kesterčaneku na uvidj jer
ZLiam, da će ga kao i ostalu gospodu ondašnjih stručnjaka interesovati).


Moje je- skromno mnienje, do kojega sam došao dosadanjim izpitivanjem
uz gore spomenuto, evo ovo: