DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1892 str. 34     <-- 34 -->        PDF

^ 322 ™


Šiirnarako I gospodarsko knjtžtvo.


Ispod Mska Iziiila su pocef-kom ove ^oaine slieded-e knjige:
Dr, .i?\ Grđtoji f>.. ´"Ci*. -^0 nov. II knjižari H. L a u p j) a.


— LutUvig D i mit 2: ,,Foi-at<-^. iid Fotsfc^virthachaft an der WcMide des noun.?:
oii!il-u JahriiuiKlorr" (Vortrag g<4t^^lten im Clnl> dev L;U5đ- und Povstv.ir^.lie zu ´\Vien
;urs (1- -M;irz 1S92.\ sfoji 40 iiovč, \i c. kr, dvorskoj knjižari \V\\, Fricka u Beilu,
— A, HcSiii3d]or: ,-D´c Wildbjic]i- und Fiass-Verbaang nach don Gesetzen
dev "N´atiii:´% Ziiiiei´=, J; stoji 1 for. 50 nvo.
— JT, M a r t i n e i t: „ Aiileitung zur "VTaldbereciinung nnd Bonitierung von
^ytud^ulgO!^ 3:^errni, VovUig Tou FMUI Parez, a si;oji "2 {-br. 40 nov<;.
— „F t i (-e lir va fcsk 0 -grbske ob z i r om n ». og i^al i sls-i veus k i j u g."
Ovu k^diga izdala je srbska akadeurdja znaiiosti i nn^jetnosti u Biogniduj ik s-as^tavlo ju
je prof. zagvobal^´kog 3venoili5(;a Spiro Brasir.a. U toj knjizi nabrajaju se svo ptice
balki.uiskog poluostrva, .Knjigu produjc Dionička tiskara u Zagrebu.


Sitnice.


Odlomak iz izviesća o stanju uprave žiipamje zagrebačke u II. polugodištu
1891.: „[TrbiU"je i ploinidke ^nme područja županije Kagrebačke podpadat^c u
saifisko - gospodarsf-veuorrm i upravnom pogledu pod ukupno 12 šumarija, i to deset
kojarpkili šr.ifiafija ^a sjcdiSrera SumarskiI) upravitelja u uredu dotične kotarske oblasti,
fi^ obt^iriske snroHi-ijc u Dragaiiieu i Ve´i, (jiorici za plemenitu obdirsu Turopolje odnosno
´Dra^aTn<5.


Obzirom na obseg I veličinu latih zapi´cmaSe:
Huni^ki koUr zagrebački 27 žumeko-imovniii obdina sa 3f»05 nili sume.
S^unski kotar samoisorski 43 šumsko-imovne obelne sa 6230 rali sume.
Sunifiki kot.ar jastrobarskl 28 šuiaako-iinovuiU obdiua sa 11,^)78 rali Šume.
SvJiDski kotar stubički sa 10 suriiftko-iTfiOvnih občJna 1 98*27 rali žurne.
Siiinski kof.jir plsarovački sa 14 .šuinsko-iTuovnih obiSina i 5424- rali .sume.
Šumski kotar sisački sa 44 5umako-imovne ob(5ine i 13.072 s^ali fiume.
Siira^fki kotar dagoselski sa S8 šuujtiko-imovnib obćina i 07 8*5 rali sume.
Siunski kotar sv, ivauski sa 25 ynmsko-iu^rlinntiki kotar karlovački sa 28 5i:3mfiko~iMiovniu obćina š 5570 rali Suino.
Šufdski kotar vel. gorički 33 sumsko-imovnib občina i 7289 rali šume.
Zatim obćiijska .šumarija u Dragnnicu sa 4 imovne ob<´riue i <>775 raU šuiru* i


yumurija p´iemeoito občine turopoljske sa 0430 rali sume tako, da je svesakupna pod
;ifjdzorom i upravoin občiniškog šumskog osobdja se nalaze<5a šumska povri^ina odpadajuča
na ukupno "ji75 žnuisko-irnovniii občina iznašala u okruglom broju 88.156 rali.


i*oLdov;ujje suinarHkcg osoblja kretalo se je pod konae prošle godine poglavito
oko zagajivanja i kisiturnih radnja, to doznačivanja gorivib i gradjevnih drva ovlasteliikoiu,


Zaj^ajouo je tečajem prošlo jescm vi kotara:
Sv, [vJiTiskorri 10() raU sjime, dugoselskom 1.01 rai šume, samoborskom 131 ral


´:uror^ voi.^):orlčkoin *)B rali šume, sisačkom 270 rali šume, jastrebarskom 12() rali
v"un;, karlovačkom Of> rali šume, zagrebačkom 27 i*aii Su´.ifU^ Ukupno 825 rali.
Obzirom na to, da i lanjsk:.; gokot?ir;i jos nebnaju dovoljni^* biljka za razsad, te nvažujuč ine otežkujueo okolnof^
ti kod pr(!va=tjanja kultura u občinskiVi šumali, može se taj uspjeli označiti do;sta
povoij´^-i´n thi\ večma, jer je osi.n^ tiii kultura ukupno još do 500 raU šume stavSjeno
pod Z´il´rann pa.ie i sjj.´čii t, j . /agnjeno.