DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1892 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 7, u ZAGREBU, 1 srpnja 1892. God. XVi


0 gojenju gomoljike ili |e!en-gljive.


Piše M. J. DndaH., -


Našim je šumarom dovoljno poznata gomoljika (Triiffel), ta najtečnija
gljiva, koja osobito u hrastovih šiimah Savoye (južna Franceska) uspieva, te se
u trgovini skupo plaća.


U vidivši pronicavi franceski gospodari, daše iz gomoljike, koja je nuzgređni
proizvod šume, liep dohodak dobiva, nastojaše umjetno gojiti tii važnu
gljivu i doista poslie 10-godišnjih pokušaja podje im posve za rukom "tu kulturu
usavršiti na korist njihovog šumarstva.


Kad samo promislimo, da je Franceska god. 1873- producirala IV^ milijuna
gomoljika u vriednosti od 16 milijuna franaka, onda će nam. biti posve
jasno, od kolike bi vriednosti i po našu domovinu bilOj kad bi se jednani udomila
i kod nas ta kultui´a.


Što se tiče uvieta, pod kojimi najbolje gomoljika uspieva, treba znati,
da u Franceskoj dan danas obuhvaća ta kultura srednje i južne krajeve republike,
a središte gojenja jest srez Vaueluse. — Gomoljika uspieva .u svih
krajevih srednje Europe, te njezina geografična razprostranjenost biva ista sa
onom vinove loze. S toga neima dvojbe, da se može u naših šumah Hrvatske
i Slavonije gojiti, a sva je prilika, da će ta gljiva kod nas isto tako liepo uspie-^
vati kao u južnoj Franceskoj, pošto su klimatičke okolnosti skoro identične.—
Buduć je ciena gomoljiki najmanje po´građovih naše monarkije 7—8 for.
po kilogramu, jasno je, da svi posjednici šuma lateći se ove kulture mogu znatno
povećati dohođke iz svojih dobara, bez đa ulože veliko svotu u tu svrhu, kako
ćemo eto doznati«


Usljed izkustva, stečena u Franceskoj, prvi uvjet da uspjeva umjetno
gojenje gomoljike jest taj, đa ta kultura mora svakako biti spojena sa nasadom
nove šume. Što se vrsti nove šume tiče, rekao bi, da vrst stabala
nije mjerodavna, nego glavno je to, da neprave stabla toliko sjene na zemljište,


da ovo bude dosta vlažno i topio,
20 ´
ŠUMARSKI LIST 7/1892 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 290 —


Ipak gomoljika najbolje uspieva u šumah iirastovih i bukovih, au
takodjer i gtlje rastu crnogorice i lješnjaci. Obzirom pak na tlo treba
da isto bude propustu o, duboko, vapnenast o-ilovasto, na podnožju
briega ili u poaikvah (dolovi), te može biti i nešto šljunkom pomiešano.


Kad siao prikladno tlo i položaj našli, onda treba prije svega zemljište
plugom preorati 20—30 ceatimetra duboko i to prvi put n pramaljeće, drugi
pat u vnjim. pa oađa n listopadu ili sleSnjn sijati gomoljike, — Za
Base krajeve biti će svakako umjestnije sijanje mjeseca listopada . Da doznamo,
jesu li gomolji za sijanje sposobni, dosta je, da ih bacimo n vodu, pa
da one, koje potonn, za nasad biraino, Gomolji se sade ili siju u redove^ oda-
Ijene 30—35 centimetara, a pojedini gomolji u razmaku od 20—35 centimetara,
te duboka i>—8 centimetara; ako se je pako bojati miševa , onda ih treba
još dubije posaditi, a zatim se sve zemljom zagrne


Što se sadjenja nove šume tiče, treba žirke sijati u redove, koji stoje u
r:i;^maku od S—6 metara, a u pojedine redove da stabla budu ođaljena 1—3
metra. Pano je probitačnije, ako se iz razsadnika mladi hrastići ili bukvići po
gore spomeniitoia načinu sade-


Prostor dakle izmedju redova i pojedinih stabala obuhva(Ja kultur u
g 0 m 01 j i k e-


Svakako biti će nmjestno, da se tlo za cieli nasad dovoljno pognoji i to
i-abeći 10.000 kg. stajskog djubra na hektar; ovo ćemo djubre prvim oranjem
II zemlju pođorati. Kod drugog oranja pak trebamo posipati na hektar tla 300
kg. V a p n i k o V a s u p e r f o s f a t a, 350 kg, s a d r e i 200 kg. p e p e 1 i k e
(Potasche), sve to prije pomiešano sa 4 strukom količinom suhe zemlje- Mladu
šumu treba jedino plieviti, a tlo rahlo uzdržavati. Na taj način poslie 6—10
godina možemo računati na prvi urod gomoljike.


Pošto dakle prostor od 3—6 metara, koji nam izmedju redova stabala i
izimeđju stabala ostaje, nebi nosio kroz 6—10 godina nikakve koristi, to će
briga svakoga racionalnog gospodara biti, da taj prostor izrabi sgodnom težatbom.
Da se to bez uštrba gomoljika uzmogne izvesti, odmah upozorujemo
naše šumare, da sade gomoljike svakako 7—8 centimetra duboko. U Franeeskoj
na toni prostoru siju j e č a m, r a ž ili 1 j e k a r i c u. Pošto ječam i raž izsisaju
ne samo pepelike i fosforne kiseline, nego u još većoj mjeri i dušika iz
tla, to da se kroz to 6 godina tlo odviše neizLroši na štetu mlade šume i gomoljike,
treba da izaberemo sgođnu težatbenu o b h o đ n j u (rotaciju). Takova
zgodna obhođnja bila bi po našem sudu obzirom na naše klimatične okolnosti
četvero- ili šestgodišnja i to:


Prv e godin e t. j , polovicom listopada najkašnje morali bi sijati
ozimou raž-


Drug e godin e pognojiti jeseni svaki hektar prostora sa: 100 kilogr,


amonijeva sulfata, 150 kg. superfosfata, 100 kg. pepelike i 200 kg. sadre, te


sve do u raoa proljeća mirovati. Ožujka mjeseca sijati slovačk i ili C h e


valier-iefiam t j . ječam za pivovare.
ŠUMARSKI LIST 7/1892 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 291 —


T r e d e g 0 d i n e poslie Žetve je&ma prirediti tlo, te početkom listopada
sijati raž i djetelinu.


Četvrt e godin e pognojiti jeseni djetelinu sa 150 kg. superfosfata,
100 kg. pepelike i 100 kg. sadre na hektar, a u pramalječe sadriti djotelište
sa 200 kg. sadre i posipati 100 kg. amonijeva klorida t j . salraijaka na hektar.


Pete i šeste godine ostala bi još uviek djetelina. Tom četvero
odnosno šestgodišnjom obhodnjom bi mi sa ono 10.000 kg. stajskog gnoja i kemijskih
gnojiva, za koji bi cieli trošak iznosio 102 for. t, j , 26 for= na godinu
i hektar, dobili prve godine najmanje 28 hl raži, druge godine 30 hl ječma,
treće godine barem 25 hl raži, četvrte godine 58—60- mt. centi suha djeteiinog
siena, a isto toliko pete i šeste godine, sve po hektar. Na taj način kad
bi marljivo obradjivali te prazne prostorije, neima dvojbe, da bi se oložeiii trud
obilato izplatio.


Usljed pokuSaja, izvedenih u Franceskoj, dodjoše do uvjerenja, da slabo
gnojenje tla, gdje smo posadili gomoljike, sa amonijevim kloridom t j . salmijakom
(Salmiak) izvanredno pomaže brzom razvijanju tih gljiva tako, da uz
pomoć tog gnojiva već se četvrte godine dobiva urod od 60 kg. gomoljika po
hektaru. Akoprem nekažu Francezi koliko salmijaka rabe na. hektar, to poznavajuć
dobro svojstva tog gnjojiva možemo preporučiti, da se uzrae onda, kada
se nije rabilo kemijskih gnojiva, polak naše četverogodišnje obhodnje druge godine
u listopadu 100 kg. salmijaka na svaki hektar, gdje se je rabilo kemijsko
gnojivo, onda samo 20 kg, salmijaka na hektar, nu tog treba u proljeće sa
4strakom kolikoćom zemlje posipati. Treće godine opet, držale se gornje obhodnje
ili ne, treba uzeti barem 60 kg. salmijaka na hektar i posipavati ga na
poznat način (t. j . uviek sa 4strukom količinom zemlje pomiešano) u proljeće


n. p. polovicom mjeseca ožujka do 15. travnja Četvrte godine trebati će takodjer
50—60 kg salmijaka po hektar, kojeg ćemo opet u proljeće kao treće
godine tlu dati.
Da ovog salmijak a uzmognemo uspješno samo za gomoljike rabiti,
treba dobro promatrati druge i treće godine kako ječa m i ra ž uspievaju. Pri
tom promatranju ćemo bez dvojbe nabasati na njeke okruglaste plohe zemljišta,
gdje će ječam i raž slabo uspievati, a te plohe nam sigurno pokazuju, da se
tu gomoljike dobro razvijaju; s toga pri gnojenju sa salmijakom ćemo ga na
takove prostore najviše posipavati. Trošak, kojeg ćemo uložiti na salmijak, iznašati
će držeći se naše obhodnje kakovih 30 for. ukupno na hektar, što nečini
više, nego 10 for. na godinu, a medjatim smo sigurni, da ćemo četvrte
godine đobit[ barem 60 kg. gomoljika na hektar, te će tako taj urod predstavljati
po 7 frt. za 1 kg. svotu od 420 frt. po hektar iii po našem računu
cielokupni trošak za gnojenje i rM kroz sve četiri godine.


Na tai način mi smo kroz tri do četiri godine iz naše mlade šume uživali
dohodak od raži, ječma i djeteline bez ikakvog troška, te počamši
od pete možemo računati na čist dohodak gomoljika . Dakle već pere -odin.´
ŠUMARSKI LIST 7/1892 str. 4     <-- 4 -->        PDF

--. 292 -


možemo rai-niiad na urod od kakovih lOO kjj;. j^omo]jika na hektar t j . na


uo´hon:ik od ´7^>0 frt. iia godina.


Da pak uzmogriemo povisiti rodovitost tih gljiva i uzdržati je na istoj
visini kroz 15—20 godina, biti će nuždao svake godine pognojiti gomoljiko sa
2i)—25 kg, salmijnka na hektar, a svake treće godine sa 150 kg. superfosfata,
loO kg. pepelike (Potasclie) i 300 kg, sadre sve sa hektar. Salmijak ćemo
rabiti \i praiiialječe, đočiia ostala gnojiva u jeseni.


To ćemo g!iojenJ3 obavljati kroz prvih 1.6 godina t= j . sve dotle, dokle
r.ara se J^nma bude prilicp,o ojačala; kašnje toga iietrebanio, jer će crnica (humus),
koja je nastala, pružati gljivam dosta hrane; nu ´da crnica uzmogne si-
i;urnije djelovati, mi čemo sve zeodjište, gdje gomoljike narasta, svake treće
godine sa 500 kg. živog vapna na hektar vapniti.


Jedn,n pnt tako nasadjene gomoljike trajati će nam dotle, dok šumu ne
po;?ie<´emo^ a možemo sjegurnošću raSunati, da će od 10 godina unapred srednji
urod dati barem 180 kg. po hektar gomoljika, koje ćemo unovčiti po najmanje
f; ivi, na kilogram, sto iznosi brutto dohodak od lOBO frt. Da pak polučimo
taj prirod, moramo svakako isamu racionalno njegovati, naime tlo svake godine
barem jedan put pomno kopati, da neoziedimo gomoljike, a da sve suho lišće


f.i zemlju j^akopamo ; to ćemo izvesti, ako vriome dopusta, prosincem, inaće ožujkom,
kad je nestalo sniega. Gdje su zime oštre, tu ćemo zakapanje sahog lišća
obaviti proljer´em najka^nje do polovine travnja. S druge strane moramo se pohvin-
utl, da sav korov iz tla odstranimo,. pošto ovo isto tako hraniva počela
k /ernlje oduzimlje kao i gomoljika, jer gdje dva jaganjca sisaja ovcu, brzo
nesrane mlieka. S toga ćemo zubačom dva do tri puta na godinu izfiupati sve
korenje i zemljom ga zagrnuti, da iz njega crnica (humus) postane. Uzprkos
ti)^ godi:^:njeg trojaka, koji stavimo da sa komičnim gnojenjem iznosi poćamši od
pete godine kakovih 120 frt na godinu i hektar, dobivamo prvih 6 godina
i*.isti dohodak od 560 frt., a kaSnje od 800 frt. najmanje na godinu po hektaru.
Ovi brojevi odviSe jasno dokazuju, da će umjetno gojenje gomoljike
iicpi iohoihk donieti posjednikom šamii. Kod nas u Hrvatskoj i Slavoniji bilo
privatniri, bilo obćinc i državni erar svake godine dižu novih nasada mlade
same, s toga mi svim našim šumarom najtoplije preporučamo, da se odmah
pneima siunnje, da kako u srednjoj i južnoj Franceskoj ta kultura uspieva, morati
će i kod nas na prikladnih mjestih takodjer liepo uspievati, što se tiće
razprodavanja glj i ve-gomoljike^ buduć dosada jedina Franceska obskrbljuje
cieii Hviet tom gljivom, jasno je, da ma i kako narasla naša produkcija, naći
će uviek kupaca, pa ako i bude pala joj clena od 8 M. na G ili 5 frL po
kjlogramr;, svakako će se uloženi trud liepo izplatiti.


Ako samo promis´luno, da šumski posjed kr. državnog erara u Hrvatskoj
i Slavoniji zaprema 544.251 jat. sume, medju kojima imade 108.095
hrastovrii, a 357 904 bukovih \ inih bjologonca, Oi´:evidno je, da so na
t/akovoin ogn;ms?om kompleksu svako godJue iimo^o jutara novih šuma sadi
ŠUMARSKI LIST 7/1892 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 293 —


da će se sigurno prikladnog zemljišta za gojeiije gomoljik e naći. Jos večš
humski poi:Jje(i od kx. državnog erara in^adu krajiške mumie obćine naime
ukupno 75-1.1)92 jut., s i-,oga .se i kod tih obćioiA svake godine novi nc^sudi i/;vadjaju,
te smo posve uvjereni, da bi Aojenje gomoljik e skoro u fsvih lili
obdiia iHioglo uspievati, navlastito pak oudje, gdje se vmogradi u biiziai šuMia
obradjujiL


Kako rckosjiio, najviše siguroo.sti za dobar iiyp.jeh goiuoijik e unadeiuo
ondje, gdje vinova ioza podpuuo dozrieva, a avukako prednost imadj mlada
iirastove i bukove šuine, a zatim eruogorice i Iježujacl. Gdje jur obstošo 4 do
5 godišiije mlade šume hrastove [ bukove, bib bi vriediio, da :>e |?oktišii uu
prostoru izinedju stabala po gori opisaaorn načiim prirediti tlo I saditi go-
in olj iku i to na malo, jer je velika vjerojatnost, da bi tu ta gljiva mogla uspievati,
a kad bi to uspjelo, bilo bi od velike važnosti za mlade šume.


Nu obziroia na blago podnebje trebalo bi svakako, da se u one pouikve
krasa u našem Primorju i Dalnsaciji, gdje ima dosta dubokog tla, ka(t šio suiv
to sami vidiii nazad mnogo gotlina na planini Biokova nad Makarskom (Dalmacija),
gdje rastu bukve, kao takodjer i kod novih nasada crnogorice u tih krajevib,
da se pokuša gojenjem gomoijike , jer bi se sa takovoai kulturom u
velike potuoglo pošuiuljiva^ju krasa, buduć bi doteklo iicpih svota a tu s\rbii.


Pošto se nama čini, da pitanje o umjetnom gojenju gomoijik e iijora
veoma zanimati sve šuniare i posjednike šuma, to smo se obratili na njeke
prijatelje u južnoj Franceskoj, da mim kažu, uz koju dotm se može i kod koga
nabaviti gomolj e te gljive za nasad, pa čim dobijemo odgovor, javit ćemo
to sve u „Sun\arskom listu".


Medjutim stavljamo ua dušu svim šumarom gojenje gomoijike , a u
budućemu broju i do potrebe osvrnuti ćemo se još na koju [)otaukosl; te smo


— u koliko nam slabe sile dopuštaju — osobito glede kemijskih gnojiva pripravni
svakomu dati najtočnija razjasnenja.
Važnost šuma sa zdravstvenog (hygijen8kog) gledišta.


Piše Milau. 01)radovsi>LicainrK


Mnogo se je već pisalo i govorilo o važnosti šume Sii zdravstvenog gledišta,
odnosno o njezinu djelovanju na zdravstveno stanje čovječje, aii još postoje
u ovom pitanju razni nazori, dapače i neistinitosti. Današnji dau, gdie se ^eć
toliko stara i radi na poboljšanju zdravstvenog stanja čovječjeg, zaista je dužnost
znanosti, da na temelju eksaktnih iztraživanja čim više radi o tom, da se ovo
vrlo važno pitanje razjasni.


U posliednje vneme razbistrio je ponjošto ovo pitanje ^čuveni bvgijeijičar
prof. Dr. Eberniaje r temeJjitimi i istinitimi tvrdnjami i dokazi.