DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 240 —


doQiaku{W se k živici, eto me tik očajnog ovogodi5nj>,c^ aoćića, kojoga lasica, prikva5iv
2:a za vrat, svom silom u gastiž povlači. Zeci(^. bio je Uj čas u Resviestict od
straha. Lasica me oči u oči ne vidi iz proždrljivosti krvopijAe, ali z>i čas ožinem po
grabežljivcu i sastavim ga sa hladnom zemljicom, te B.im tako spasio ranjeniku život.
TUŽBI zečič tako spušen drhtao jo i klimao glavicom, al ve6 danas skakuće radostan,
jer sam ga ostavio živa n živici. Z-a kratko vrleme nestalo je zeca, pa sam zvedijiv
znati, ]io<^e li moj zečić doći ikad pred pušku svoga spasitelja? M. R.


Piletina ili piljevina, kao jeftino i isvrstno gorivo t^Dapis). Dosta put se
je pitalo, što bi se moglo s pilotinom učiniti, kad je ima.


Ja sam ove zime u svom stanu smjestio željeznu peć, te sara ju grijao s piletinom.
Osvjedočio sam se nmah, a može se i svaki drugi kod mene uvjeriti, da neima
jeftinijega, ni valjanijega goriva za grijanje soba, nego sto je piletina, bila od ma
kakove mu drago vrsti drva. Pilotma može biti za grijanje suha ili mokra ; ona izvrstno
gori i grije, da si netrebaš bolje želiti.


Željezna pe6 za kurenje s pilotinom treba za sobu oko 100 Q mt. prostranu
na dan po pi´ilici 2 vreće ili 60 klgr. piletine za grijanje. Ovakova peć ima sliedeča
dobra svojstva t


1, HetrebaŠ ju ložiti svaki čas, nego jedan ili dva put na dan;


2. Peč se nikad neraažari kao obične željezne peci, a onda, kad ti se Čini^ da
je suviše vruća, trebaš samo zatvoriti škulj (ventil) i odmah će toplina popustiti; usuprot
kad želiš, da ti slabije grije, trebaš samo otvoriti škulj. Tako možeS toplinu po
volji ravnati i napokon
S. Peć možeš rabiti i za loženje sa drvi ili ugljom, ako ti nestane pilotina,
Ovakove peći bile bi vrlo priklagdje ima sijaset pila i i-ezaonica za drva i gdje se do sad piletina u vodu baca
te tim vodu muti i ribe truje.


Bilo bi dobro, ako bi se našao odvažan poduzetnik u Zagrebu ili ma gdje
drugdje, gdje ima dosti pilotine, da nabavi takove peči za kurenje s pilotinom. Takav
poduzetnik mogao bi osim toga imati još i skladište piletina^ a neima dvojbe, da bi
unosan posao učinio.


0 željeznoj peči za kurenje s pilotinom daje drage volje i bez ikoje nagrade
poželjeni naputak član trgovačke tvrdke Bačića i Kopajtiča A. Bačič, zadnja pošta
Varaždinske-Toplice.


Ovakova peć stoji 3G for. 40 nČ., nu ona je tako liepa, da može u najotmenijem
sobaru (salonu) =^ za ukras služiti. A. B—.


Izpravak. Gosp, pisac članka „Lov i lovni zakoni u Hrvatskoj"
(Vidi „Sum. list" za travanj) umolio nas je, da izpravimo u pregledu o ubijenoj divljači
u Hrv. i Slavoniji kod izkaza ptica naziv „alpinska kokoška" sa „jarebica gr i v nj a"
fPerdix saxatilis) s primjetbom, da se jarebica grivnja (Das Stiilnhuim) nalazi jatomice
po hrv. primorju, Dalmaciji i po susjednih zemljah, dočim se pod nazivom alpinska
kokobka ili sniežna Jarebica razumjeva Lagopus alpinug (Das Schneehuhn).


UredniČtvo.


´^ U Slavoniji zovu seljaci veom a prostran u i bolje urešenu sobu „sobar«,
pa stoga bilo bi posve nmjestno, da tako prozevemo tako /,vani ,salon"* sa našim
pučkim nazivom. UredniČtvo.


UredniČtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. -^ Tisak C. Albrechta.