DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.. — ^285 — ,


25. pomada Istog a drvotržc a za jelovinUj salazet^u se u đrvosjeku Mala
Kapela, kr. Škaracke Šumarije, fiposobna za, tebaicke svrbe i prelimiiiirarsa na 3413
m^ sa cienom od 1 fr. 97 nč,, napram izkličnoj cieni od 1 fr. 91 n. po m^ u oblovini ^
26. ponuda Vladimira Olivieria iz Senja za pod S. naznačenu bukovinu sa
cienom od 1 fr. 51 n, pa m^ oblovine i napokon
_ 27. ponuda Marka Biondića iz Kompolja za pod toSkom 21. označenu bukovinu
sa cienom od 1 fr. 80 nS. po m^ u oblovini, a za u istom đrvosjeku naIazese drva za cgriev, preliminirana po prilici na 12617 pr. xn. I. II. \ III. razreda sa
cienom od 38 n. po prost, met, I. II. i III. razreda napram izklicnoj cieni od 85 nč.


Od svib tib ponuda prihvatil o je kr. šumarsko ravnateljstvo u Zag-rebu one
pod toSkami 5, 8, 9, 10, (ovu potonju za tebniČku svrbu sposobnu bukovinu), 11,
12, 13, 17, 18, 12 i 27 stavljene ponude, dočim su druge zabačene.


Osim tib ponuda stavio je Antun DevSic; posije dovršene dražbene razprave
jos sliedede ponude i to:


a) za pod točkom 2, oznaSenu bukovinu sa cienom od 2 fr. po m^ u oblovini ^


b) za u đrvosjeku Visibaba (Sužanjska Draga) kr, babinopotoSke šumarije nalazecu
se omorikovinu i jelovinu, za tebničke svrbe sposobnu i na 1923 m^ prelimiairanu
sa cienom od 2 fr. 41. n6. napvam izkliČnoj cieni od 2 fr, 41 nč. po m^ u
obloviui;


c) za u đrvosjeku Palež kr. babinopotoSke šumarije nalazeĆu se> za tebnićku
svrbu. sposobnu, i na 13G3 in^ preliminiranu jelovinu sa cienom od 2 fr. 41 uč., napram
izklicnoj cieni od 2 fr. 41 n6. po m^ u obloviui i


d) za u Crnom. Vrbu (paljevina od god. 1891.) oštećena stabla sa cienom od
2 fr. 41 u$. napram izklicnoj cieni od 2 fr. 41 nS., koje ponude ali nisu pribvadene,
posto nisu u odredjenom roku predložene bile.


Sitnice.


Drvoredi U2 ceste 1 sadnja šumskog drveća na privatnom zemljištu.
Veliki posjed kao i svaka druga foi´ma velikog kapitala upliva na okolicu, na manje
kapitaliste, a medjusobni život jednih nua druge zabtieva od velikog kapitala odnosno
nalaže mu, da njegov upliv i utlcaj bude koristan malom kapitalu.


Predstavljaju^ u Hrvatskoj nalaze(5i se veliki Šumski posjed urbarskib i imovnih
ob(5ina, koji je sav pod upravom domaćih ljudi t. j . strukovujaka, mislim, da bi se uz
radnju oko pošumljeuja. šum4 moglo mnogo učiniti i za boljak malog posjeda pojedinih
privatnika.


Današnja velika vriednost drvu radi obt^e potrebe i stovrstne ubarne uporabivosti
istoga^ ponukala je sve i svakoga na to, da se proSiri sadnja šum:skog drveća i izvan
samih Šuma.


Osim njekolicine gradova i mjesta, u kojih ili sama poglavarstva ili mjestna
družtva za poliepšavanje svoje okolice sade drvorede od šumskog drveća uz ceste i
puteve, ili ukrasuju druga mjesta takvom sadnjom, nije ovakova kultura kod nas joS
obćenita, a skoro niti u zametku. Drvoredi uz ceste i puteve veoma su rledki, a ono
malo što jib ima, reilm su đielom od prvanjJb vremena, te su skoro posvad na pravo
ruglo današnjeg kulturnog napredka. Po gdje koji veći drvoredi od posadjenib jag njed
a uz državne ceste u nekadanjoj vojnoj krajini jesu iz dohe tadanje vojuiSke
uprave. — Da je izbor ovakovog đrveta za drvorede veoma nesretan i neprikladan,
sliedi odtud, sto takovo drvo neima skoro nikakovu vriednort, a nije ga ni liepo
ridjetl. Osim toga kvari ono ne samo cestu i uz cestu nalazeću ae agrikultumu zemlju^
nego pravi jo§ i drugih neprilika.