DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— :2m je,
da se revni šuniari za, svoje dugo službovanje nagrade, ali to iiebi smjelo
biti samo kod jedne, a ne i kod druge imovne obćine. Tim se probudjuje njeka
zavist,, njeka apatija´u revnovanjii šumara, ako Tidi, da mu se neće nikad nagraditi
njegov rad oko promicanja dobrobiti imovne obćine, radio on svom
revnošćii ili radio oa hoćeš nećeš. A. K-


MinluMiil [WT|^ ^^M ^ mmđmm i /. i\ i I ^^i n


Đružtvene viesti.


ir korist đružtvene pripomoćne zaklade poslao je p. n. g. kr. žup. uadšumar
M. Conte Bona predsjedniČtvu šumarskoga družtva iznos od 270 for. 60 novč.
na ime čistog priliođa zabave, kojti je, imajudi pred očima plemeniti clij te zaklade,
na 24. ožujka t. g. priredilo p. n. šumarsko činovniČtvo područja modvužko-riečke županije
u prostorijah ogulinske čitaonice. Troškovi zabave namireni su subskripeijom po
tamošnjih šumarskih Činovnicih državnoga erai*a, ogulinske i slunjske imovne obćine,
po urbarnih imovnih obdinah i gospoštije Čabar, Sušica i Bosiljevo, te je ukupni gore
rečeni prihod priposlan u korist zaklade.


P. n. gg. prirediteljem te zabave kao i prinosnikom budi ovJm po predsjedniČtvu
družtva izrečena javna zahvala i toplo priznanje sa željom, da se i ostali naši drugovi
. đogodice sjete udova i sirotčadi Članova te zaklade.


Sa drvarskog tržišta.


Uspjeh dražbene prodaje. -Prigodom dražhovanja jedogodišnjih drvnih etata
na 21. ožujka 1892. kod kr. Šumskog ureda u Otočcu bijahu predložene sliedeče
ponude i to:


1. ponuda Antun a DevČič a iz Senja na bukovinu za tehničku porabu sposobnu
i procienjenu na 300 m^ u drvosjeku revira Javorovo Bilo kr, brložke
šumarije sa 3 for. 35 nč. po m.´^ u oblovini napram izkliČnoj cieni od 2 for„ 5 nč,,
a za ogrievna bukova drva, procienjena u istom drvosjeku na 7415 prost. metr. I.^
II. i III. razreda sa cienom od 61 novč. po prost, mt, I.^ II. i III. razreda^ napram
iz,kličnoj popriečnoj cieni od 44 BČ. po prost, mefc,;
2. ponuda istog a trgovc a na 753 m^ procienjenu bukovinu u drvosjeku Kapela
sa eienom od 1 fr. 83 nČ. po kubiČ. metru, napram izkličnoj cieni od 1 f, 80 nČ. ;
3. ponuda rečenoga trgovca na bukovinu n drvosjeku Markovac za tehničku
porabu sposobnu i procienjenu na 689 ra´^ sa cienom od 1 fr. 83 nč., napram
ižkliČnoj cieni od 1 fr. BO nČ. ;
4> ponuda istog a trgovc a u drvosjeku Javornik, Prieka kosa kr. babiapo^
toČke Šumarije nalazeeu se oko 942 m´^ procienjenu bukovinu za, tehničku porabu sa
cienom od 1 fr. 92 nč. po m*^ u oblovlnij napram izkličnoj cieni od 1 ff^ 84 nČ. i


5. ponuda istog a drvotržc a za drvosjek Palež kr. babinpotočke Šumarije
sa proi´aČUDom za tehničku svrtiu sposobnom bukovinom od 1325 m^ sa cienom od
1 fr. 92 nč, po m^ u oblovini, napram izkličnoj cieni od 1 fr. 84 ;
6. ponuda Antuna Kogovit-,a iz Ogulina za drvosjek Opaljeuik kr. babinpotočke
šumarije za tehničku bukovinu, procienjenu na 923 m´^ sa cienom od I fr. 52 nČ*
po m^ n oblovini, napram izkličuoj cieni od 1 fr. 30. nČ. ^


ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 42     <-- 42 -->        PDF

. ´ — 284 -


7. ponuda Petra Vukelić a ia Jesenice za dr^osjek Titra, paljevim od god.
1890., kr. babinpotočke suiaiarije na 346 m^ procieiijeBti jelovinu i smrekovinu m tehničku
porabu sa cienom od 1 fr. 92 n5„ napram iakliSnoj deni od 1 fr. 91 n5.;
8. ponuda Dragutina Žuđenig e iz Senja, pod točkom 8. naznačeni drvosjek
sa eienom od 2 fr. 3 nS, ;
9. ponuda tvrdke Vidmar i Eogić h &v. Jurja, stavljena za pod točkom 1.
naznačeni drvosjek sa cienom od 2 fr. 20 nč. po m^ za tehnički sposobnu bukovinu
i sa cienom od 71 n. po prost, metru za ogrievna drva I. II. i III. razreda;
10. ponuda ist e tvrdk e na drvosjek Ravno Biace kr. brložke šumarije za.
tehnički sposobnu bukovina, prelimiiiiranu na 647 m^ sa cienom od 2 fr. 5 nč. po
m^ u oblovinj, napram izkličnoj cieni od 2 fr. 5 nč., a za u istom drvosjeku nalazeea
se ogrievna bukova drva od 20122 pr. m. L, II. i III. razr. sa cienom od 30 nč.
po pr. m. I,, II. i III. razreda napram izkličnoj cieni od 44 nč po prost, met. I.,
II. i III. razreda^
11. ponuda iste tvrdke za tehničke svrhe sposobnu na 543 procienjenu i u
drvosjeku Lomska DuUba kr. šumarije u Krasnom nalazeču se bukovinu sa cienom od
1 fr. 58 nč., napram izkh´Čnoj cieni od 1 fr. 57 nč. po kubič. metr. u oblovini;
12. ponuda ist e tvrdke , stavljena za tehničke . svrhe sposobnu na 236 m´^
procienjenu i u drvosjeku BegovaČa kr. krasanske Šumarije nalazeču se bukovinu sa
cienom od 1 fr, 58 nČ. po m^ u oblovini, ssa tehničku sposobnu jelovinu na 3325
m´^ u istom drvosjeku procienjenu sa cienom od 2 fr. 18 nČ, po m^ napram izkličnoj
cieni od 2 fr. 16 nč. *,
13. ponuda ist e tvrdke , stavljena za tehničke svrhe sposobnu, na 1942 m^
procienjenu i u drvosjeku Kosinjska BegovaČa kr. krasanske šumarije nalazeču se jelovinu
sa cienom od 2 fr. 18 nč,, napram izkličnoj cieni od 2 fr. 16 nč. po m^ u oblovini;
14. ponuda Jose Markovič a iz Stajnice za bukovinu, nalazeću se u drvosjeku
pod 2. sa cienom od I fr. 74 nč. ;
15. ponuda istog a trgovc a za bukovinu, nalazeću se u drvosjeku pod 6.
sa cienom od 1 fr. 66 nč,;
16. ponuda istog a trgovc a za bukovinu, označenu pod toČkorn 4. sa cienom
od 1 fr. 94 nč.;
17. ponuda Bogdana Zagar a iz PlaŠkog za bukovinu, označenu pod točkom
2. sa cienom od 2 fr. 15 nč.;
18. ponuda istoga drvotržca za bukovinu, označenu pod točkom 6. sa cienom
od 2 fr. 15 nč. po m´^;
19. ponuda istoga trgovca za bukovinu, označenu pod točkom 4. sa eienom od
2 fr. 36 nč. po m^;
20. ponuda Ivana Mlad inča iz Senja za pod točkom 1. navedene etate i to
za tehničku svrhu sposobnu bukovinu 2 fr. 51 nč. po m^ u oblovini, a za ogrievna
drva I razreda 65 nč. po prost, mt., II. razreda 45 n, po prost. met. i za drva III.
razreda 32 n. po prost, metru;
21. ponuda istoga trgovca za drvosjek Švičko Bilo kr. brložke šumarije sa
proračunanom, za tehničku porabu sposobnom bukovinom na 651 m´^ sa cienom od 1 fr.
85 no., napram izkličnoj cieni od 1 fr. 75 n. po m^ u oblovini;
22. ponuda istoga trgovca za pod 2. naznačeni drvosjek sa cienom od
1 fr. 95 nč. po m^ u oblovini;
23. ponuda istoga za pod 3. naznačenu bukovinu sa cienom od 2 fr, 1 nč.
po m^ u oblovini; .
24. ponuda istoga trgovca za pod 4. naznačenu bukovinu sa cienom od
i fr. 89 nč. po m^ u oblovini;