DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 32     <-- 32 -->        PDF

_ . ,— 224 —,


zaista najglavcija mana kod naših §uma, što neimamo nikakvih dobrih putova,
te je uslieđ toga nepristupan prolaz kroz iste, a .saobraćaj dosta mučan. .


Prenos gradje iz naših šuma vrši se na dva-načina: vodom sa splavovima,
a suhim na kolih. Sitnija gradja iznaša se još i na konjih, a debla
sa volovi.


Budaci put vratiti ću se na novi zakon „o šumama^´ i primeni njegovoj,
a iztaknuti ću i giavnije odnošaje naše trgovine sa građjom kao proizvodom
našim u zemlji i za strani izvoz.


Bukov ! cerov trud i bokova guba.


Međju šumske uzgredne užitke spadao je bukov i cerov trud, te bukova
guba, kojimi su se ljudi služili za kresanje vatre^ Skoro svaki đuhandžija nosio
je kod sebe trud ili gubu sa kresivom u kesici. Bukov i cerov trud, 6im se je
iz debla izvadio, valjao je odmah za kresanje, doSim bukovu gubu, koja na
bukvi raste, trebalo je za kresanje prije prirediti. U tu svrhu morala se je
guba najprije od kore oguliti, zatim u lužnici izkuhati i valjano stuci, da
omekša. Bukov je trud od bolje vrsti smedje-žut, mekan, lahak i može se na
male komadiće odlamati. Kad gori, onda ugodno vonja i žeravicu poduže drži.
Ista svojstva ima i cerov trud, samo Što je nješto žilaviji, ali još ugodnije vonja,
kad se ukreše, te ga pravi đuhandžija po mirisu razpoznati može od bukovog
truda. Obe vrsti truda tražili su duhandžije vrlo rado, a u trgovini dobro se
je plaćao. Manje je vriedila bukova guba. Ovakova guba suviše je spužvasta,
brzo gori, te se dimi neugodno, pa ni istim komarcem takav dim negodi. Za
kresanje vatre treba samo mali komadić truda ili gube. Za zapretanje vatre
na ognjištu turio se je njekad mali ugarak truda ili gube u snopić siena, slame,
mahovine, šnšnja i t. d., te se je u ruci dotle mahalo, dok nije snopić planuo.


Ovaj način zapretanja vatre sa kresivom postoji po pripovjedanju već od


14. stoljeća i rabio se je u obće sve do godine 1832. Prve žigice pronadjene
su u Beču pod imenom „Congrevische Streichholzer", te su se već g. 1835.
u Beču danas u porabi stojeće žigice u tvornicah u velike proizvađjale. Godine
1837. razpačavale su se žigice po cieloj Njemačkoj u trgovini. I naši krajevi
dobili su tu robu, a dan danas već svaki đuhandžija, drvodjelac i čoban nosi
sobom žigice, a neima ni najsiromašnije kolibice, u kojoj nećeš naći žigica.
Od to doba izgubio je trud i guba sve više i više svoju vriednost za
kresanje. Porabom žigica svatko je uvidio, da se brže i laglje vatra zapretati
inože, a uslied toga zanemarila seje guba i trud, te kresivo. Sad se već malo
rabe za kresanje, a toga radi nećemo naći po selih kod sitničari ni gube, ni
kremena, ni kresiva, a malo ćeš danas naći i seljaka, koji bi te sprave kod
sebe nosili.
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 225 ~
Na gospoflarako-Kuniarskoj izložbi iaiijf^ke godine opazio sam jedan komad
truda u jednom kutu izložen, pa žalim, da ne znam, je li je bio bukov ili cerov,
jer ga Die^am hivio u ruci. Isto tako žalim, da ga nije izložite!] sa drvetom izložio,
u kojemu se je zavrgao (izrasao), a to bi bilo upravo zanimivo, jer bi
imao svaki .priliku viditi, od kud drveni trud potiče i kako u prirodi ra^te. —
Ovo mi povod daje, da o trudu nješto pišem, jer u literaturi niesam našao rasprava
koje bi razpravljale, od kud pohtaje, da li od kakove bolesti u niitrinji
stabla ili oštećenjem debla, te koliko vremeua treba, dok ga priroda za kresanje
valjano priredi.


Prigodom moje prakse bio sam često od prijatelja zamoljen, da im bukova
ili cerova truda pribavim, što mi ba,^ uviek idje za rukom pošlo, a to
s toga, jer trud ueviri iz debla kao guba, koja na deblu bukve raste, koju
možeš kad hoćeš skiniti. Svakako treba vještine i vremena, da možeš trud u
bukvi ili u ceru naći, jer nije i.stina, kako se tvrdi, da u bukvi, ua kojoj guba
raste, ima i truda, jer sam se cesto o tom osvjedočio.


Sabiratelji truda i gube, koji su njeko& za komad truda u veličini čovječe
glave po 2 do 3 for. dobivali, obilazili bi mnogo rali stare bukove šume, dok
su našli truda, a mnoga je bukva prije reda sjekiri podlegla, pa ipak nije u
njoj bilo truda.


Kod traženja truda niesam pronašao, da bi bilo truda nizko u deblu, nego
visoko ili u krošnji debla, a to su mi i pepelari potvrdili jednoć, kad su drvodjelci
u šumi bukvu u hvatove prirezivali, te su našli i trud. Ja sam dao onaj
komad drveta, u kojem se je trud nalazio, odpiljiti i na polovicu razkoliti, da
vidim, od kud mu je 2:araetak. Ja sam pronašao, da je temelj zametka truda
ona grana, koja je bila blizu debla odlomljena ili slučajno odsječena u vrieme,
kad je sok u stablu počeo kolati, te se na istoj grani sušio i okorio. Na tom
mjestu bio je odlomak crnim mazom omazau, i tim je bio liermetički zatvoren
tako, da do njega vlaga doprieti nije mogla, te je i životna suaga odlomka
grane za daljoi razvitak uništena, jer je napokon u podužem vremenu prirastom
drva zarasla tako, da se od nje na deblu nije ništa viditi moglo osim
nabreknute hrapave kore. Bukva, na kojoj je ta grana odlomljena, bila je stara
oko 70 god., 35 centim, u promjeru jaka i podpuno u srćini zdrava. Kad je
grana na istoj bukvi odlomljena biti mogla, morala je biti grana 4 cm. debela,
te je na deblu oko 6 metara visoko stajala. Bukva mogla je biti n onu doba
52 godine stara. Na godišnjem drvnom prirasta povrli zaraštene grane, koja
se je u trud izvrgla, kako sam pronašao, bilo je do 18 kolobara, koji su preko
5 cm. na prirastnom drvu imali. Komad truda, koji je iz bukve izvadjen, bio
je kao gušće jaje velik sa đržkom od 4 cm. dugim, a na vršku držka >sa crnirn
okoritim mazom zarašteu. Ovo me je osvjedočilo, đa je držak postao ođ odlomljene
grane, iz koje je u proljeće sok izticati morao. Trud je bio za kresanje
podpuno dobar, dapače ćiui mi se, đa je onaj od dr^lca bio tiuiji i žutći,
nego onaj od grude, koji valjda još podpuno dozrlo nije, na svakako bio je
cieli komad truda za kresanje dobar«
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 226" —


Prema tomu moglo je biti odlomku grane oko 18 godina, od kako se je
lislied prirasta drva zarasti mogao, a po tomu slutim, da je trebala grana sa
svojom u deblu izraslom kvrgom najmanje 15 do 20 godina, dok je iz kvrge
trud postao.


Sličan trud sa debelim držkom opazio sam više put na velikih komadih,
koji su bili crnim okoritim mazom obaviti. U debelih starib bukavah cesto se
fflože viđiti u deblu trudu slična trulež, ali ta nije za kresanje, jer je to samo
biela trulež, koja od starosti bukve nastaje. Ali ondje, gdje se biela trulež nalazi,
često ćemo naći o bukvi i dobroga truda, koji je ipak postao od kakove
prijašnje grane, od koje se tragovi poslie neviđe.


Mjesto, na kojem se trud u bukvah i cerovab nalazi, nemože se po stalnib
znakovah pronaći, t. j , neima takovih znakova, po kojih bi se moglo sigurno
zaključiti, da li ga i gdje u bukvi ili u ceru ima.


Ali slutim, da će se trud naći u onomu stablu, koje je đjetelj visoko na
deblu prokljuvao za svoje gojezdo, jer će biti takovo drvo u srčini manjičavo
i natrulo, pak s toga može djetelj stablo do truda lako prokljuvati. To se može
dokazati sa izkljuvanim iverjem, koje na tlu pod stablom leži, I na deblu visoko
opažene kvrge daju slutiti, da može u deblu truda biti. Isto tako gataju
ljudi, da ima i na onom bukovom stablu- truda, na kojemu guba raste.


Napokon primjećujem, da sam u bukvi sa crvenim drvom obično našao
trud, dočim se nesjećam, da sam ga ikad našao u bukvi sa bielim drvom, a
osim toga niesam takodjer ni vidio, ni čuo, da mora biti bezuvjetno srašćena
s drvom odlomljena grana, od koje se trud izvrgue (izmetne) i koju već okorita
maz od kiše i vlage štiti, da neiztruue, jer nam to dokazuju tanke grane
od ođiomitih mlađjih stabala.^ J. E—r.


* Po najnovijih iztraživanjib postaje guba (koja se broji medju gljive, polypovus)
na otsih mjestili drva, na kojih se ne mogu tvoriti godovi, te koja 3U gola i izložena
sporom razpadnuuu drva. Pri tora se ozledjene naslage drva i kore, — kako to i naš
vriedni pisac primJ0(5uje, — sve više preraacuja, te onda nabrekuu. Ovako nabreknuti
dio drva prenaglo se razvija^ a nslied toga se razori drvno tvorivo (drvnina), pošto se
3iabreklica po sredini u jednu ili vise usnati h česti razdvoji. Buduć u takovih brazdicah
djelovanje naslag a earabij a prestane^ postaje uslied toga blizu ozledine (rane)
preraSćivanjem velika gnka (dakle guba),
Frimjećnjemo još i to, da se u južnoj Evropi veoma rabi za kresanje, a u liekarstvu
za ustavljanje krvi i druga vrst gube — naime „ariseva guba" (listvenička, Poljporus
officjnalis, Fr., Poljporus iarieis. Jasp.), te se n Rusiji takova guba u velike prodaje
i po svietu izvaža. U tu svrhu očisti se guba od kore i cievčica, te se uroni u posadu
sa vodom, u koju se meee pepel i salltar, Poslie njekoliko tjedana izvadi se guba iz
takove vode, te se snsi i sa krupnimi kijaćaml (batom) tako dugo lupa, dok nebude
P^´^^^´ Uredništvo.