DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 220 —´"´"-. ´
U neposrednoj morskoj blizini do kakovih 800 stopa nad-morem, zatim
na Trijikastih gorskih grebenih i ajihovili- visočinah prevladjuje mjestimice ta
tvorba vapnenca.


Po aproksimativnoj procjeni imade takovih ploha na cielom primorskom
krasu 20—21.000 jutara.


U viših položajih od 800 do 1000 stopa nad morem nalazi se pCrljenice"
dosta, a osim toga naslagana je često na istoj šipkasta prašinasta humozna
zemlja 20 do 50 cm. visoko, ™ Vapnenac je više manje izprepucan i kod toga
sa naslagami glinice i okra izpremješaii; takova za kulturu povoljna zemljišta
spadaju k trijadskoj tvorbi.


Obzirom na okolnost, da kraško pučanstvo većinom od stočarstva živi,
bila bi velika pogrieška, ako bi se svakolika, za šamogojstvo sposobna ploha
kraškog zemljišta, na kojem se takodjer najbolji pašnjaci nalaze, u kraške branjevine
pretvorile.


Posve bi dakle opravdano bilo, da se od tih, za kulturu sposobnih ploha
u površini od 35,000 rali u buduće polovica dakle samo 17.600 rali zagaji.


Ali prije, nego što će se glede takovog zagajivanja kraških ploha ipak
potrebito odlučiti, morao bi se svakako u tu svrhu posebni zakon stvoriti i to
onako, kako ga je stvorila legislativa za Kranjsku i Istru.


Trgovina sa drvi u Srbiji


´ Piše M. Dj, PaiSić, kralj. srp= držav. šumar o ostavci.


Pored ostalih proizvoda ix trgovini našoj veoma je važan promet sa liesom
kako od hrastovih, tako i od četinjastih (čamovih) šum4, koje su na glasu sa
svojih velikih površina raznovrstnog, mnogobrojnog, mladog i starog drveća.
Već sama priroda obdarila je balkansko poluostrvo šumskim bogatstvom, a naročito
kraljevinu Srbijo, u kojoj leži čuvena Šumadija, Iz ovih je gora sinula
srpstvu zora oslobodjenjem od turskog zuluma, U ono vrieme bijahu Sr^
binu šume štićenice od neprijateljskoga zuluma, a sada pak kao i ostalim kulturnim
naprednim narodom služe mu šume aa trgovinu.


Može se reći, da je kod nas u novije doba vrlo razvijena trgovina sa
raznovrstnim liesom kako za naše domaće trgovinske potrebe, tako i za izvoz
na strani.


Što kod nas trgovina nije u tolikoj mjeri razvijena, kao kod drugih naprednih
naroda sa hesom, ima dovoljno uzroka, da nas je to .pobudilo, da o
tom pišemo.
. Kod nas se najviše, izrađjuju drva za razuovrstne građjevinske naprave i
to ponajpače u glavnijih šumskih predjelih kao:´u Tari, Šarganu, Jelovoj gori,
Torniku, Martenici, Mučoji i drugdje, a u okruga: Užičkom, Soču, Jastrepcu,
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 29     <-- 29 -->        PDF

^^^mmmmmmmmmsmmmmmm.


221 -


Stolovima i đr.; u okr. Kruševai^kom i Maljenu, u okr. Valjevskom i još u
drugih naših šamah, te u okr, Rudničkom, Topličkom, Krajinskom, PožarevaSkom
i t d.


Materijal, koji se kod nas preradjtije za trgovinu kao: daske, trenice,
letve, gredice, grede i t d. izradjuje se na starih primitivnih striižnicah, obično
sa jednom tasterom, koju pojedini planinski potočići i vrela pokreću. Odtuđ i
dolazi, da je naša izradjena gradja na ovakvih stružnicah mnogo lofija od one,
koja nam se sa strane dovlači, te konkurise vrlo s našom građjom.


Kao što napomenusmo, naša gradja u obće sbog svoje lošije izradbe ima
i lošu prodju kod nas. Ali ipak i kao takova ima svoju prodju i to sbog oskudnosti
na takovoj gradji u onih mjestih, u koja nedopire strana gradja i koja
su udaljena od obale savske i dunavske. Medju tim često vidimo od nekog vremena
naša gradju, koja se do^]aći na splavovih Drinom i Savom duž naše obale
i iztovaruje kod Loznice, Šapca, Obrenovca i kod dragih mjesta.


Za trgovinu spremna gradja splavlja se na Ibru i zapadnoj Moravi i na
splavištih izpod Tare planine na ol^ali drinskoj, a na jedan sabat od varoši
Bajuue Bašte, gdje stanuju ponajviše trgovci s liesom, koji se samo s trgovinom
te ruke bave. Bajinoj Bašti predstoji liepa budućnost glede trgovine s
liesom kao trgovačkom mjestu sa izradbom gradje, a to uslied njenog položaja
uz Drinuj a nedaleko od Tare planine.


Tara planina jest najveći šumski kompleks, a ima u obilju razuovrstnu
četinjaču, od koje trgovci sa liesom u ovomu kraju na stružnicah ponajviše izradjuju:
borove, smrčeve i jelove daske, letve, gredice i grede.


U šumah sreza Zlatiborskog, u maloj Tari i pod Šargan planini ima
stružnic^ iste konstrukcije, na kojima se takodjer izradjuju mahom od borovog
drva daske, koje su u gradjevinarstvu vrlo dobre i najviše se traže od kupaca
u velike, U ovih šumah izradjuju se i sitnije gradjevinske naprave od smrče,
jele i bora, kao: buce za vodu, razne kačice i čabrice za sir i kajmak, nešto
za svoju domaću potrebu i za trgovinu. S ovom izradom bave se najviše stanovnici
oko Murtenice i Mučoja.


Pravljenjem katrana (maza) za kola i luči bave se stanovnici oko Šargan
planine i Pornika od izkorutina, t j. klada i panjeva, sve od crnobora, te ovo
prodaja na pojedinih sajmovih i tržištib.


U Maljen planini izradjuju se četinjače za daske i na drugo za domaća
potrebu i za prodaju.


Kao glavni izvor 2a izvoz našega liesa poznate su državne šume sreza
Trsteničkog, Kasinskog i Žičkog, a iz većih takodjer čuvenih šumskih predjela,
kao: Soča, Stolova i Jastrepca. I u ovih kao i u drugih šumah izradjuje se
gradja od smrče, bora i jele. U Jastrepcu izradjuje ise lies još i od bieie nerodne
lipe, bielog i crnog javora. Izradjene lipove daske vrlo su dobre, široke
i dugačke, a to je riedko vidjeti u naših ostalih šumah. kao što ih vidimo u
Jastrepcu, Na jugo-zapadnom kraju ove planine nahođe se čiste lipove šume na
velikih površinah, a po gdje gdje ima Je po okrajcih pomješano pooješto j^a
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 30     <-- 30 -->        PDF

. -— 222 —
bukvom i javorom. Ositn toga izrađjuju se još u ovoj planini na stružaicali
daske i letve od bielog i craog javora, koga takodjer ima na sjevero-iztočnom
kraju Jastrepca, aa kosah duž stare granice s jedne i s druge strane kao i na
najvećem planiiiskom visu, zvanom „Djulica i Bela stena".


Pored ove vrsti drveća izradjiije se u većoj količini bukva, granica i cer
za letve, kao i, za dužice ka6arske od granicevog drveta za razBovrstnu veću
i manju burad, koje u ovom planinskom" kraja,sami mještani izradjuju, pošto
su se prije u ovom zanatu usavršili kod roajslora-kaćara u varoši. Ovi kaSari
dolaze kući, te u svojih^ selih uz težački i stočarski posao prave i kacarske
dužice. Od takovog drveta izradjuju vrlo liepu i dobni burad, te ju prodavaju
na pojedinih sajmovih i tržištih« — U većoj koU6ini prodavaju ovakovi kacari
raznovrstne dužice stranim veletržeem.


Izpođ Jastrepca, na podnožju ove planine, leže dva zaselka Se^emća i Vitanovaf,
a naseljena sa sa cigani-koritari, koji se izključivo karličarskim zanatom
bave. Oni imaju i svoje izabrane kmetove i odbornike, koji kupe porez i srezkoj
policijskoj vlasti prodavaju, te i medjusoboe sporove sami medju sobom razpravljajn.
Njihovim r^dom i vrlinom služe oni za primjer drugim okolnim se-
Ijanom. U karličarskom zanatu pravi su majstori. Korita, karlice, kašike, vretena,
povesma, slanike, zastruge i drugo u velikoj količini izradjuju i u izvjestno
vrieme preko godine na raznih tržištih i sajmovih po cieloj kraljevini Srbiji i
susjednoj Bugarskoj kneževim voze na svojih vozovih (volovskih kolih), te prodavaju
svoje proizvode. Orudje, s kojim preradjuju drvo, posve je primitivno- i
prosto, ali ipak izradjuju dobru i liepu drvenariju na pođpuno zadovoljstvo kupaca.
Njihovoj izradi u obće, a osobito izradbi zastruga ponajviše od javorovog
drveta neima prigovora. Oni obično izradjuju i jednostavne zastruge od 3 do
6 izdubljenih činija na formu porcija, koje se slažu jedna na drugu sa dobrim
i lakim zatvaranjem jedan od drugog.


Potrebita drveta za izradbu plaćaju državnoj kasi i to za svako drvo propisnu
taksu.


U drugih pak naših većih šumah u okr. Moravskom, Topličkom, Vranjskom,
Krajinskom, Požarevaćkom, Rudničkom i t. d- nalazi se hrastovina, od
koje se najviše izradjuju raznovrstne kacarske dužice za naše strane trgove.


Sve ove već spomenute šumske površine svojina su državna (po novom
zakonu o šumama), a prije bijahu obće narodne.
U ovih šumskih površinab ima i šume manastirske, obćinske, odnosno
seoske i privatnih posjednika.


Tako je država u izvjestno vrieme veće šumske prostorije i veću količinu
drveta ustupila za sjecnju u okr. Topličkom, Požarevačkom, Vraojskom, Moravskom
i Eudaičkom drvotržcem Volfoeru,,, Hajterhagenu, Kaotu, Goldsteinu,
Kernu, njekom frances. družtvu i dr. stranim trgovcem.
Strani veletržci kupuju iz državnih šuma drveće većinom za dužice kacarske
za izvoz; a^ tako isto kupuju i iz zabrana (Šuma) privatnih posjednika.
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 223 —


Stružuice su odmah podignute na ^emljištih državnih, a ima ih u manjern
broju palignutih i na privatnih zernljistih i to većinom a blizini državne ili
obćiuske šume.


Svaki strugar i drvotržac mora predhodno tražiti dozvola ^a podignute
stružnice od miuistra oarodue privrede, pa biio da ih podiže na svoma ili ua
državnom zemljištu. Za dobivenu dozvolu za podignute stružnice plaća se državi
na svaku stružnicu s jednom testerom 50 dinara na godinu i to na OSDOVU
zakona o stružnicah. Zakoniti je rok od 15 godina najveći, za koji se davaju
ovakve dozvole.


Sje&nja drva u naših državnih šumah u obće kako za domaću potreba u
zemlji, tako i za izvoz na strani vrši se prebirnom sječom drva, a nikako sa
sjećom do gola po kakvom eksploatacionom planu, kao što se to vrši u šumah
drugih kulturnih država. Nadzor kod sječnje drva u pojedinih šumah vrši država
preko državnih šumara. Šumar sa državnim propisnim žigom (čekićem)
markira nakon, Što je šumska uprava po pohcajskoj vlasti obavieštetia, svakomu
kupcu onohko stabala, za koliko je platio propisnu taksu ili ako je kao siromah
drvo dobio.


Državni šumari svaki u svom ođredjenom šumskom području vođe nadzor
nad svima stražnicama. Ako se kod koje stružnice eadju kakve neurednosti,
onda je šumareva dužnost, da to odmah prijavi ministru narodne privrede. Po
učinjenom izvidjenju kod sobstvenika stružnice i ako postoji kakva krivica,
namah dotična policijska vlast po sili zakona o stružnicah zatvori stružnicu i
za dalji ju rM učini nesposobnom.


Dozvolu za sječnju drva u šumah državnih daje policijska vlast, gdje šum^
ima, za domaću potrebu bezplatao onim žiteljeoi, koji su siromašni, a nisu u
stanju da kupe. Takovi dobivaju: lies za gradnju kuće, staje, ambare, kuše,
kola, vile, lopate i za ostali poljoprivredni težaku potrebiti alat. Za trgovinu u
zemlji i za izvoz drva u inostranstvo daje se po naplati takse, koja je određjena
po razredbi stabala, koja su taksirana sa vrlo malom i neznatnom cienom.
Tako je ciena najvećega hrastovoga stabla, koje ima u priečnika 63 centimet.,
najviše 12"63 dinara, a od četiajastog (čamovog) stabla od jednakog priečnika
plaća se 3*37 dinara.


Ovakova je šumska ciena trajala sve do prije 2 mjeseca, dok nije šumarsko
odjelenje ministarstva narodne privrede taksiralo svaki komad stabla
od razne vrstiJdrva po visini i debljini stabla u priečniku iznad zemlje od 1
metra sa znatno povišeaom cieaom. Dakle sva je razlika izmedju stare i nove
ciene u tomu, što je ova nova znatno povišena i ništa više.


Tako po novom cjenovnika šumske takse jediio veliko hrastovo drvo stoji
50 dinara; a tako i^to jedno cetinjasto stablo od iste debljine i veličine stoji
6´60 dinara.


Potrebitih saobraćajnih putova u naših šumah neimamo. I ono malo što
ima, vrlo su hrđjavi i gotovo nepristuptii, osobito u četiajastih šumah. Ovo je
ŠUMARSKI LIST 5/1892 str. 32     <-- 32 -->        PDF

_ . ,— 224 —,


zaista najglavcija mana kod naših §uma, što neimamo nikakvih dobrih putova,
te je uslieđ toga nepristupan prolaz kroz iste, a .saobraćaj dosta mučan. .


Prenos gradje iz naših šuma vrši se na dva-načina: vodom sa splavovima,
a suhim na kolih. Sitnija gradja iznaša se još i na konjih, a debla
sa volovi.


Budaci put vratiti ću se na novi zakon „o šumama^´ i primeni njegovoj,
a iztaknuti ću i giavnije odnošaje naše trgovine sa građjom kao proizvodom
našim u zemlji i za strani izvoz.


Bukov ! cerov trud i bokova guba.


Međju šumske uzgredne užitke spadao je bukov i cerov trud, te bukova
guba, kojimi su se ljudi služili za kresanje vatre^ Skoro svaki đuhandžija nosio
je kod sebe trud ili gubu sa kresivom u kesici. Bukov i cerov trud, 6im se je
iz debla izvadio, valjao je odmah za kresanje, doSim bukovu gubu, koja na
bukvi raste, trebalo je za kresanje prije prirediti. U tu svrhu morala se je
guba najprije od kore oguliti, zatim u lužnici izkuhati i valjano stuci, da
omekša. Bukov je trud od bolje vrsti smedje-žut, mekan, lahak i može se na
male komadiće odlamati. Kad gori, onda ugodno vonja i žeravicu poduže drži.
Ista svojstva ima i cerov trud, samo Što je nješto žilaviji, ali još ugodnije vonja,
kad se ukreše, te ga pravi đuhandžija po mirisu razpoznati može od bukovog
truda. Obe vrsti truda tražili su duhandžije vrlo rado, a u trgovini dobro se
je plaćao. Manje je vriedila bukova guba. Ovakova guba suviše je spužvasta,
brzo gori, te se dimi neugodno, pa ni istim komarcem takav dim negodi. Za
kresanje vatre treba samo mali komadić truda ili gube. Za zapretanje vatre
na ognjištu turio se je njekad mali ugarak truda ili gube u snopić siena, slame,
mahovine, šnšnja i t. d., te se je u ruci dotle mahalo, dok nije snopić planuo.


Ovaj način zapretanja vatre sa kresivom postoji po pripovjedanju već od


14. stoljeća i rabio se je u obće sve do godine 1832. Prve žigice pronadjene
su u Beču pod imenom „Congrevische Streichholzer", te su se već g. 1835.
u Beču danas u porabi stojeće žigice u tvornicah u velike proizvađjale. Godine
1837. razpačavale su se žigice po cieloj Njemačkoj u trgovini. I naši krajevi
dobili su tu robu, a dan danas već svaki đuhandžija, drvodjelac i čoban nosi
sobom žigice, a neima ni najsiromašnije kolibice, u kojoj nećeš naći žigica.
Od to doba izgubio je trud i guba sve više i više svoju vriednost za
kresanje. Porabom žigica svatko je uvidio, da se brže i laglje vatra zapretati
inože, a uslied toga zanemarila seje guba i trud, te kresivo. Sad se već malo
rabe za kresanje, a toga radi nećemo naći po selih kod sitničari ni gube, ni
kremena, ni kresiva, a malo ćeš danas naći i seljaka, koji bi te sprave kod
sebe nosili.