DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 192 —


´ o kontrolnom satu. (Dopis). Na´opazku slar. urednlSfcva „Šumar/lista" u
br 2, str 95 primjećujem, da ima veĆ više tisuća stražarnica, koje imaju kontrolne
dobnjake, a sad aeima skoro .1 Jedne tvornice bez takovih dobfijaka. Ovakovi dobnjaci
rabe se u Pongra<5evoj parket-tvornici, .. pilani u Slatini, Belišju, Ogulinu, na Vratih
kod Fužine i t. d., a takove dobnjake ima i tanin-tvorniea n Mitrovici, Županju, Gjur


gjenovcu i t. d.


Prema tomu imadu naši ..... dosta prilike, da se upoznaju sa takovimi
dobnjaei, a ako ovakove dobnjake uporabe .. kontrolu lugar^^, onda odpada avako
dalje propitkivanje o praktičnosti takovih dobnjaka za šunasku svrhu. Ovoliko na rečenu
opazku jjSum. lista", ., ..


Natječaj.


Kadi popuDJenja đvajuh, kod kr. šumar, ravnateljstva u Zagrebu izpraž-
Bjenih iBJesta šumskih vježbenika II. razr., čim je pripomoć od 360 for. na
godinu skopčana, razpisuje se natječaj do konca travnja 1892.


Natjecatelji imadu svoje ....... ... šumar, ravnateljstvu podastrieti i
sliedećini prilozi obložiti:


1. Krstnim listom.
2. Liečničkom svjedočbom, kojom županijski ili domobranski liećnik potvrdjuje,
da je natjecatelj tjelesno jak i posve zdrav, da dobro vidi i čuje i da
pogrieške u govoru neima.
3. Svjedočbom o izpitu zrelosti.
4. Svjedočbom, da Je dobrim uspjehom polazio i svršio šumsku akademiju
u Schemnitzu ili na drugom kojem ovoj uzporedjenom višem učilištu.
5. Izkazom, da je vješt hrvatskomu ili kojemu drugomu slavenskom
Jeziku.
6. Potvrdom, da je natjecatelj svojoj prezentnoj vojnoj dužnosti zadovoljio.
ISpra>"VOi-U broju „šumar, lista" za ožujak učinjena je . na
strani 141. krupna pogrieSka, jer stoji „Izvoz dužine" 1891. godine, a moralo bi biti
Izvoz dužice 1891. godine, a na strani 141. pod nadpisom: Koliko je vriedio
servitut bivše brodske p uk o vnij e? ima biti kod prve brojke mjesto u vrieđnosti
od 807.000 for. samo 307.000 for,, što se ovim izpravlja.


Dopisnica uredničtva.


^ P> n, gg, piscem, koji su nam svoje Članke priposlali, iiepo se zahvaljujemo na
uslugi. Članke pHobćiti ćemo onim redom, kojim smo jib primili.


G. I. K—Qu, kr. držav. gumaru u Lipovljanib. Liepo se zahvaljujemo za priposiano.
Kolike za nas sreće, kad nam Vaše zlatno pero piše! Usrećite nas često.
Uredmčfcvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga dmžtva. - Tisak 0, Albrechta.