DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 189 —


Predložim Ja, da je najprikladnije, da kocka odluči, Šiji da bude zec. I zbilja
svi pristadoše na tu odluku. Komu bog, tomu i svi svetci^ veli naša poslovica. Ja
šumar, dakle meni i zec. Tako je i kocka slučajno odlučila.


Yraćaju<$i se kudi, reći ću lovcem P. i L-u: Ma bora ti, ja znadem, da vi niste
baš brzi u pucanju, pa s toga dvojim, da si ti opalio pušku na tog zeca. L, je tvrdio,
da je on pucao.


Pravi lovac ali zna svačemu u tmg ući, pa tako i Gr. Pogleda pušku od L-a,
a cievi njegove puške bile su iz nutra Čiste i mastne.


Kasnije smo često taj dogodjaj spominjali, te sam iste lovce upozorio, da treba
u buduće u sličnom slučaju odmab naboje pregledati, pošto se samo tim načinom može
uvjeriti o tom, da li je lovac na dotičnu zvjer pucao ili nije, Jer nije nemoguće, da
mu cievi i od prijašnjeg pucanja mogu biti garave.


Moji prijatelji lovci posumnjaše, da je bio takav slučaj i sa mojim zecom, nu ja
ipak i sad tvrdim, da sam na njega pucao.
.... mi se dokaže protivno, U ostalom mene za to neboli glava: kocka je
odlučila meni u prilog, a i danas se ugodno sjec´am, da je zec bio dobar i slastan.


.. .—ne.
Osobne viesti.


Promaknuća i imenovanja. Kod kr, lipovljanske šumarije promaknuti su 1.
ožujkom t. g. sljedeći lugari: Pajo Lončarević iz II. razreda u I.; Ivan Lukačević i
Joso Turković iz III. razreda u II. — Lugarski zamjenik Vaso Papučić imenovan je
privr. lugarom IV. razreda.


Ban kraljevina Hrv, Slav. i Dalmacije blagoizvolio je imenovati abituriente Šumarstva
Nikolu Dembića i Vaclava Fuksa privremenim! Šumarskimi pristavi
sa sustavnim! berivi kod gjurgjevačke imovne obćine, a abiturienta
Šumarstva Gavru KovaČević a šumarskim vježbenikom u privremenom svojstvu sa
sustavnim! berivi kod petrovaradinske imovne obćine.


Sitnice.


šteta u šiimah uslieđ poledioe. Šteta, koja je ove zime u posavskih lumab
područja kot. Šumarije stubičke nastala, vrlo je znatna.
Idući po starih porastlinah opaziti ćemo silu granja, gdje stranom na zemlji
leži, stranom pako jošte sa drveća visi, a naći ćemo i cielih hrastova izvaljenih.
Po mladih pako porastlinah ne ćemo naći toliko polomljenog granja, al tim više
izvala.


Posljedice nesretnih šumarskih kvarova, na koje ću se u svoje vrieme obazrieti,
pokazuju se ovdje najjasnije: svagdje gdjegod je veća čistina naći ćemo i po koju
izvaiu; brašće se nagne usHed pritiska leda na otvorenu stranu te^ ako ne nadje na
blizu kakova naslona, pretrgne se u polovici ili se sa žiljem posve izvali. To biva
ponajviše kod briestić4.


Naravno je, da je tim veća žteta, Čim je veća Čistina.
G-djegod je sklop podpun neima ni kvara.
0 uzroku postanka takove poledice veli Br, .. Nordlinger u svom djelu o ´ču


vanju Šuma sliedeće:
Poledica nastaje upravo na protivni način od inja/
DoČim inje nastaje sniženjem temperature, nastaje poledica povišenjem iste.
Ako iza studeni krene srednji viažui zapadnjak, tad se na svib hladnih pred


naetih, dakle i na drveću^ uhvati ledena kora.
Ova ledena kora pako riedko kad bude debela, pošto je kora drveća loš vodić
topline odnosno studeni, a nslied toga ta ledena kora nije ni od osobite važnosti.
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 46     <-- 46 -->        PDF

^ 190 —


Deheh ledena kora postane onda, ... iza stroge ^ime naglo nastane juŽBO


rvhme, te ako 112 mutno dosta mirno zračižte kiga pada. Ako se sada padajuće kapi


kiše kroz hladni doljni zrak izpod 0" ohlade i djelomiSno kod padanja, najviše pako


u momenta dodira sa drvećem, travom . tlom, odmah smrznu^ onda se sve to deblja


ledena kora stvara.


Ovako stvarajuda kora obnhvada krošnju i deblo sve više, a to biva tako ponaj


više na onih djelovih istabla, koja su isložena vjetra.


Ako se kod ovako obteredeaog granja vjetar podigne, onda ova ledena kora nz


silni prasak u obliku spirale popuca.


Teret, što ga tako obteredeno granje nositi ima, Šesto put je osam do deset put


ve<5i od same težine granja.


Navodeć ovo tumačenje 0 poledici iz NordlingerovOg čuvanja šuma, primjenjujem,


da je postanak poledice u šumah područja II . banske imovne ob<^ine tim razjašnjen,


što je iza dosta jake više dnevne zime naglo nastalo južno kišovito vrieme.


Vrlo znatnu štetu od polediee vidjeti je po voćnjacih, gdje su šljive, a po go


tovo kruške, jako razvaljene.


Sva je sre<.^a, što je poledica prošla hez svakog vjetra i što je naglo nastalo


pravo ljetno vrieme, te su tako ...... traci brzo sav led raztopili. R. E.


Uspjeh trovanja grabežljive zvjeradi. U broju 2, „Šum. lista" spomenuo


sam, pjšuć 0 hajci na vukove, da dubiČka šumarija kani uništiti grabežljivu zvjerad


trovanjem sa strychninom.


Kr. žup, oblast . Zagrebu dozvolila je svojom naredbom od .../... br. 16 6G


es. 1891., da šumarija u Dubici u područnih šumah izloži trovila.


Pošto su oMinski uredi po ovoj šumariji o rečenoj naredbi ohaviešteni bili sa


molbom, da narodu svestrano oglase, gdje takovo trovilo leži, te da ga upute, da


marvu sa takovih mjesta (to su branjevine) uklanja u svrhu, da se kakova nesreća


dogodila nebi, zapoSesmo dana 13. siečnja sa trovanjem.


Kupljeni konj imao je biti kao prva meka t. j . pol litre zobi sa jednim deka


gramom čistog strychnina (´8trychninara purum) usmrtilo je istoga nakon 21 .....


Odbiv 15 Časaka, za koja je konj 20b pozobao, nastupila je njegova smrt nakon


6 .......


Zob, koja se u tu svrhu rabi, mora biti posve čista i dovoljno nakvašena.
Ako se uzme nečista zob, onda ide mnogo strychmna u kvar, poŠto konj svaki
komadić od takove otrovi izpljune.
Zob se nakvasi stoga, da se otrov s istom dobro sljubi, pošto bi se inaČe otrov
po zdjeli razmazao.


Konja razsjekosmo, te razdlelismo na mjesta, na kojih se je najviše lisičjih tragova
vidjelo, urezav jošte u debelo meso, a u rezotine nasipasmo otrovi, pošto po svoj
prilici nedopire otrov u dovoljnoj količini u debelo konjsko meso, nego se više po slinavkah
razdieli,


Izkusili 8.0, da je dobro, ako se oko branjevine, u kojoj de, se takovo trovanje
pređuzeti, naokolo vuče komad utrobe od kakove god životinje, jer sva grabežljiva
zvjerad, pa i psi, nanjuše takav trag, te uslied toga upadaju u branjevina, u kojoj
takovo trovilo leži,


Kesultat trovanja dosta je liep. Nadjosmo 32 lisice, jednu divlju mačku, jednog
vuka i množinu pasa, svraka, vrana i jastrebova.


Jednog dana doživio sam zanimiv slučaj. Kad sam došao do´ strvine, opazi me
jedan gavran, časte<5 .. . mrcini, te kano da je zaboravio na letenje, zatrči prema
meni uz silno graktanje. Tako je pet časaka skakutao prema meni, dok se napokon
neprevali mrtav na ledja.
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 47     <-- 47 -->        PDF

,- 191 ~


Bilo je mnogo otrovanib lisica, koje niesmo nagli na mjestu troviia, jer su poslie
seljaci dortieli 10 lisičjih koža kr. kot. oblasti, da jim se plati tistanovljena Bagrada/
Poslie trovanja sakupilo se jo puno naroda u vige hrpa, da traže po gjkarju
otrovane lisice, .... se o tom nije ništa znalo, niti je prijavljeno, da je Što nadjeno.


Saznao ... ipak tekar ovih dana, da je 17 lisiea nadjeno.


Ako se nznae u obzir, da je ova zima ...§1. bez Bniega, te da je samo u neposrednoj
blizini trovila nadjena otrovana zvjerad, pošto se nije trag mogao po eJkarju
pratiti, onda se može reći, da je uspjeh trovanja dosta dobar.
Od tri vuka, koja su se strvinom nahranila, nadjea je .... jedan, do^im se je
trag pd drugih izgubio.
, Da je pako broj grabešljivaca znatno umanjen^ dokazano je tinijšto su pritužbe
naroda posve prestale.
Primjećujem, da je trovanje sa otrovanimi vrebei mnogo bolje, nego s ve6om Životinjom,
jer sam vidio, da su svi otrovan! vrebei požderani bili od grabežljivaca.


Kod trovanja s vrebei postupa se tako: Ubijeni se vrebei odmah prorezu, a u´
svakog vrebca metne se po prilici toliko strjchnina, koliko bi stalo u mjeru od 1 cm."
Kad smo tako uSJnili, onda se prereziaa na vrebcu sklopi. Prerezina se sama po sebi
uzko sljubi, 6im vrebčevo tielo ohladni.


Trovanje može se preduzeti i s ocvJrci. U tu svrhu izreže se ocvirak 4 cmt.
velik, te se malo poprži sa lukom i to u toliko, da samo ponješto bolje mirisi. Sad se
na jednoj plohi ocvirka iareže ćep, a od čepa se odreže šiljak, te se umetne otrovi
toliko, koliko je treba kod trovanja sa vrebei, a onda se otvor ocvirka čepom opet
zatvori.


Primjećujem, da grabežljiva zvjerad neće da okusi otrovana vrebea ili ocvirka,
koji su u ruci ili u torbi dugo bili odnosno, koji su premještani bili od jednog mjesta
na drugo.


Opazio sam, da je lisica dolazila svaki dan do ocvirka odnosno do vrebca, te ga
je samo onda požderala, ako je više dana na jednom te istom mjestu ležao, a to je
Očiti dokaZ; da lisica vrlo oprezno postupa, kad hranu uzima,


Razumjeva se samo po sebi, da se opreznosti radi mora vidijivo označiti svako
ono mjesto, ha kojemu se trovilo nalazi, a uz to treba imati i povjerljivo nadzorno
osobljCj koje če paziti, da se svaka pogibelj zaprieči, koja bi mogla prietiti Ijudem i
domaćoj stoki.


Time sam u kratko nacrtao uspjeh i način trovanja grabežljivaca. Ako bog da
i sreća junačka bit će buduće zime uspjeh bolji, buduć se je grabežJjivaca u području
ove Šumarije toliko nakotilo, da će trebati više godina, dok se posve iztriebe.


.. E.
Hrvatski „lovački list." Po uredničtvu prvog hrv. siav. dalm. lovačkog lista
umoljeni smo, da priobćimo sliedeću viestieu:
„Sa kolikim! je potežkoćami skopčano izdavanje lista u provinciji, gdje ga susretaju
razne neumoljive zaprieke, izkusio je dovoljno prvi naš ,,lovački Hst" i u kratko
vrieme svoga života. Već pri štampanju drugog broja, koji je joŠ i iia tehničke zaprieke
nasrnuo bio, pa se poradi toga dogotoviti mogao samo uz težke i zbilja ćutljive
materialne žrtve^ pokazalo se, da će ove zaprieke i u buduće i to tako neuklonive
biti kao sada, s toga moradosmo napustiti svaku misao o daljnjem izdavanju lista u
Varaždinu. Pošto izdavateljem lista lebdi pred očima jedino Čvrsta volja, da posluže
interesom hrvatskoga lovstva, te da list tačno i valjano izlazi, preselilo se uređničtvo
iz Varaždina u Zagreb, Usljed ovih indi zaprieka dogodilo se^ da je ne samo već drugi
broj lista zakasniti morao, nego da ... prisiljeni bili uzprkos cieloj .&^.. požrtvovnosti,
volje, ri-da i nastoj^mja ovaj put još razaslati iz istog bielog Zagreba ćak treći i če-´
tvrfci broj lovačkog lista zakažnjeejem.