DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 41     <-- 41 -->        PDF

uživanje šumskih koristih odnosno o brisanju \z iižitnOg katastra: to valja takove rasprave
prosuditi po obćenitih načelib uprave t, j . analogno onomu, kako je to za slieue
predmete propisano u § 30. alinea 5. zakona od 5. velja<5e 1886. ob ustroju županijah
i uredjenju uprave u župauijab i kotarih (glava II. djelokrug upravnog odbora
u poslovih autonomne uprave)."


Sa drvarskog tržišta.


Prodaja hrastova^ bukava i drugih inih stabala. Kod kr. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu prodavati de se dne 21, travnja 1892. nz pridržanje odobrenja
po visokom kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo niže naznačena stabla i to :


1. u podruSju kr. šumarije u Pitomafii:
a) desetgodišnji drvni etat od god, 1892. do uključivo 1901 sjekoreda VI.
Storginagreda. sastojeći se ....1.... godimice po prilici od 952m^ brastovine i po
prilici od 1595m^ briestovog, jasenovog, bukovog i drugog inog drvlja na sveukupnoj


sječini od 190 jutara, koja se sastoji iz sekcijab "^ji^ 5 i dielomice iz sekcije ^...


Izklična je eiena po kubičnom metru brastovine bez razlikovanja sortimenta i
zajedno sa granjem do 7cm. promjera 4 for. 12 nov., a po kubičnom metru briestovog,
jasenovog, bukovog i drugog inog drvlja takodjer bez razlikovanja sortimenta
i zajedno sa granjem do 7... promjera 1 for. 48 nov.


b) Desetgodišnji drvni etat od god. 1892. do uključivo 1901. sjekoreda I. Brzaja,
sastoje<5i se popriečno godimice po prilici ođ .345.^ bukovoga grabrovog i drugog
inog listnastog drvlja, izuzam pomješano nalazeće se Iirastove, koji nisu predmetom
prodaje, na sveukupnoj sjeŽini od 325 60 jutara, koja se sastoji iz sekcije 55 i dielomice
iz sekcije 56/i.


IzkliČna je ciena po kubičnom metru bez razlikovanja sortimenta i zajedno sa
granjem do 7cm. promjera 90 nov.


2. U području ki\ šumarije u Ivanovomselu desetgodišnji drvni etat od g. 1892 /
do uključivo 1901. sastojeći se od bukovog, grabrovog i inog listnastog drvlja, izuzam
pomiešano nalazeče se hrastove, koji nisu predmetom prodaje i to;
u sjekoredu I[. TurČevićpolje popriečno godimice po prilici 4255m^; u sjekoredu
III, Turčevicpolje popriečno godimice 3227m^;


u sjekoredu V, Peratovica poprieČno godimice po prilici 1453m"^;


u sjekoredu VIII. Ceremušina popriečno godimice po prilici 1997m´^;


Drvni etat tib Četirijub drvosjeka može se po predhodnom sporazumku sa pro


davateljem dobaviti takodjer samo jednim drvosjekom iz jednog od prednaznačenih


sjekoreda, ali moraju desetgodišnje sjecine jedna s drugom u neprekidnom savezu stajati


i zabtjevom racionalnoga vođjenja sječine odgovarati. 10 godišnja sječina sviub četirijub


drvosjeka iznaša 7 63*80 jutara, a izklična je ciena po kubičnom metru bez razliko


vanja sortimenta i zajedno sa granjem do 7... promjera 66 nov. Drvni etat svake


predspomenute šumarije sačinjava za sebe samostalni prodajni objekata


Grlede pod točkom 1. b) i 2, na prodaju ponudjenib bukovih di´vnih etata, mogu


se ponude takodjer po katastralnom jutru sjeČine staviti.


Pismene ponude imadu se najdulje dne 21. travnja 1892, do 11 satib prije


podne, providjene sa biljegovkom od 50 novč. kod uračbenog zapisnika šumskog ra


vnateljstva predati, ter valja, da se istima kao žaobina priloži glede drvnog etata


Šumarije pitoraačke 3000 for. a glede drvnog etata Šumarije u Ivanovomselu 2000 for.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se kod šumskog ravnateljstva i kod prednaznačenih
Šumarija uvidjeti. Na zahtjev priposlati če se svezčiei uvjeta poštom.