DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 183 —


pilite) izrastke; takovi šukaui razlikuju se oJ ostalih srnjaka, da su im noge
puno svjetlije, skoro biele, dotim su u ostalih srnjaka žutkaste. Biti će po svoj
prilici mnogima lovcima poznato, da se neke srne i na proljeće pare (tjeraju),
a to t!e valjda biti one, koje su se usljed lova pojalovile (pobacile plod); akt
parenju opažao sara u ožujku, a da je tomu sbilja tako, osvjedočio sam se na
lanjadi, inedju kojima sam u prosincu naišao na takove ..1., da je nedvojbeno,
da su se 2—3 mjeseca kašuje normalnoga vremena okotile.


Naš ..Lovački list^ sigurno će nam donašati interesantnih takovih crtica,
kakovih u našima lovištima ima dosta i dosta. J. ..


Xjisa?.iL:K:-


Družtvene viesti.


Družtvenoj pripomocnoj zakladi, pristupio je g, Jovan Veljkov^ lugar obdiae
Bnkovae u t^riomu uplatom svote od 5 for,


Kovom godinom 1892. pristupiše šumarskomu družtva: I. kao pravi
članovi prvog a razreda : ...... . Franjo, šumar vlastelinstva jastrebarskog;
Kain z Alfred, šumar vlastelinstva Sodolovci; Bieiamari d Sime, kotarski Šumar u
Ludbregu; Viđal e Jaromir, šumar, pristav u Vinkovcih; Fuks a VaelaVj ... šumarski
vježbenik u OtoScu ; Hoffmann Mate, kr. šumarski pristav u Grospidu. — II. kao
članovi drugoga razreda: Stoj an ovi ć Ljubimir, Jovanović Ilija i S u vakovi
ć Uroš, lugari šumarije SurĆin. Veljko v Jovan, lugar obćine Bukovac u Sriemu,
R a d e t i ć Josip, lugar obdine Čavle. Forenbacher Kuzma, ... lugar u Grižanih,
Uzelac Franjo, Marković Mile, Biljan Mile ^ Vranjes Petar,
Biljan Joso, Vuksan Todor, Pavifiić TomOj Tomlj eno vić Ivan, KaiČević
Mile, Šarid Jure i Papeš Ivan, lugari kr. đi-žavne šumarije u G-ospidu. Jankovid
Joso, Salvar j Lovro, lugari kot. Šumarije Novigradske. Kranjfiid Stiepan,
Barid Mijo, Kodumilo Ignac, Kralid Ivan, Tandarid Gjuro, VI ahovid Vinko
i Par aga Martin lugari gjurgjevačke imovne obdine Šumarije br. IV, u Belovaru,
Kova de vid G-juro, lugar kot. šumarije u Pitomadi. Božid Gligorije, kr. lugar
Šumarije u Ivanovomseiu, Krnjači d Simo i Tr i vun i d Ivo, lugari kr. šumarije
u Jasenovcu. Dekani d Luka, lugar šumarije broj .1. u Vinkovcib. Kneževid
Petar, Lovi6 Grga, Bendic Josip, Dorid Josip, Ferid Antun, lugari
kot. Šumarije u Trnjanih. StanČid Marijan, Dretvid Andrija, Spoljar Ivan,
Tueakovid Marko i Bubalovid Marko, lugari kot. Šumarije br. IV, u Eajevomselu.
Antoli d Pavao, lugar kotarske Šumarije u Dubici. Mati d Dmitar i
L j u š t i n a Nikola, lugari kr. Šumarije u Udbini. F a j a g i d Marko, L o t i n a
Gligo, Samardzia Milutin, Zuber Adam, Orlovi d Petar, Jok a Blagoje, . oroevi
d Favao i Nenadi d Kade, lugari imovinske kot. Šumarije u Dvoru.


Izkaz dugo vine na članarini za g. 1800 |9L Članovi I, razreda duguju
u to ime i to p. n. gg, Alandsee de Napoleon 5 for, Althaier Franjo 10 for. Barišid
Pavle . for, Barlovic Josip 5 for, Benak Vinko 5 for, Bejer Gjuro lO for, Bi?kup
Ferdo 5 for, Brndid Ivan 5 for, Cervidek Franjo 5 for, Čanid Ante 5 for, Czeruickv
Dragutin 5 for, Dobiaš Eugen b for, Devan pl. Bobert 5 for, Ettinger Josip 2 for.