DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 2     <-- 2 -->        PDF

14^


Naputak o sastavku gospodarskih osnova, koji valja za
kraljevinu Ugarsku.


.... je obće poznato, propisuje § 17. n´)voga šumskoga zakona, koji od
godine 1880. za Ugarsku valja, da se sve šurne osim onih žurna, koje su u
posjedu posebnika, šuraariti iraajo po pravilno sastavljenoj gospodarskoj osnovi,
te da će se dotične ustanove, kojih se kod sastavka g´ospodarskih osnova držati
treba, naknadno proglasiti posebnom nuniste^-ijalnom naredbom.


Ta naredba, koja je uz obširni naputak izdana pod brojem 23.574 od
god. 1880 po kr, ug. ministarstvu za poljodjelstvo, obrt i trgovinu prvih
nijesecih godine 1881., bila je pod tiskom, te se je dobiti mogla u svih kojižarah,
ali samo na jeziku madjarskom.


Nu da se sa propisi i iatencijami ove vrlo važne naredbe upoznati mogu
i oni koji nisu vješti jeziku madjarskom, poduzeo je gradski šumarnik Josip
Binder u Sibinju (Sedmogradskoj), da ju sve>trano obrazloži i prevodi u njemački
jezik, da tiin živoj potrebi mnogih šumara, te po.sjednika šuma bar donjekle
pomogne.


Držeći, da će i naše čitatelje zanimati sadržaj ove naredbe, odlučismo se,
da joj . naiđem listu ustupimo mjesto, razpravljajuć o njoj u čim kraćih crtica.


Prevod ove naredbe, koji je u brošuri pod naslovom „lastruktio n
f ti r A n f e r t i g u n g d e r f o r s t w4 r t h s c h a f 11 i c h e n . e t r i e b s-
plane** javnosti predan, ima tri poglavja, iz kojih vadimo sliedeće:


I.
Svrha šumsko-gospodarskih osnova.
Šumsko-gospodarske osnove imaju svrhu, da ustanove način, kojim se
iz šuma razumnim šumarenjem obzirom na postojeće odnošaje najveći potrajni
prihod crpiti može, a osim toga da se uzdrži ne samo produktivna snaga tla,
nego da se ona još povisi odnosno, da se šuma čim prije privede na ono stanje,
koje udovoljava načelom i zahtjevom racionalnoga šumskoga gospodarstva.


Gospodarske osnove dakle unapried, a i posebno propisuju granice, gdje
i kad i na koji način, zatim u kojoj se množini smiju uživati šume: nadalje
gdje i kad se pomladiti moraju i napokon, gdje i što se učiniti ima, da .se
šume njeguju i uzdržavaju t. j . da se šumsko gospodarstvo u obće unapredi.


Gospodarsko uredjajni poslovi izkazuju se stranom u brojevih, koji su
složeni u preglednih izkazih, a stranom na risankah, na gospodarskih mapah,
te opisavanjem.


Da se u sumah po gospodarskih osnovah redovito sanjariti može, potrebito
]e, da se ovakove osnove vjoštački sastave ohzmnn na uredjenje gospodarstva
u obće, a na uredjenje uporabe i pošumijeoja na pose.