DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— IGl. —


ostatak ua cielo prvo i´azdol>je, onda se tiiiie doznaje ona miriimahia površina,
koja se svake godine, osim popravaka pošumijenja, uclaljeiio kultivirati ima.


Kod površina, koje će se prirodrtiiu ...1... požumiti, iraa se paziti, za
koje će vrieme površina obziroia na jur ustanovljenu oplodnu dobu podpuno
poniladjena biti i u kojoj .. dobi ima ruči^o pomladiti, ako naravno pomladjenje
viepodje .. rukoin.


U osnovi .. pošumljenje napozninje se osim toga jos i to, gdje i kako se
imaju šumski vrtovi za predložene kulture osnovati.


F. Predloži m iiređjcnje posjeda, pravnih odnošaja i niiuturnjega poslovanja.
S uredjenjem šuraarenja uzko je skopčano i uredjenje posjeda, pravnib
odnošaja i unapredjenje unutarnjega poslovanja.


Toga radi potrebito je, da se ustanove sve one odredbe, koje će promicati
buduće šumsko gospodarenje, zatim da se predlože ne samo ona načeia, kojih
se kod provadjanja ovoga ili onoga poslovanja držati valja, nego se imaju iztaknuti
mjere i naputci, koji će zaista do željenoga cilja dovesti.


Da se ovo uredi potrebito je:


1. Da se predloži shodno uredjenje pravnih odnošaja i
odnošaja posjedovnih, imenito
a) glede načina, po kojemu se mogu vršiti i osjegurati prava, koja su sa
šumom skopčana,
b) glede sredstva, kojimi bi se moglo pospješiti, da se tekuće eventualne
parnice što prije dovrše,
c) glede odkupa šumskih služnosti na drvu, paši i t. d.
d) glede ustanovljenja razmjera na pravo vlastničtva, kad više posjednika ima,
e) glede diobe posjeda i
f) glede arondacije kupnjom ili izmjenom.


2. da se predloži, kako se ima organizirati uprava, i to:
a) razdieljenje šumskoga posjeda u šumske srezove upravne i obranbene.
Upravnim šumskim kotarom (srez) označuje se onaj dio šume, koji zaprema
jedan ili više uredjajnih razreda, u kojih su gospodarski odnošaji slični,
izvoz i privreda drva jednaka i koji nslied svoga naravnoga položaja posebno
gospodarenje zahtieva, a povrh toga se po posebno postavljenom činovniku
(šumaru ili posiujućem nađšumaru) upravlja,


U svakom upravnom kotaru, koji posebno svoje računovodstvo i knjigovodstvo
imaj šumari se po posebnoj za dotični kotar sastavljenoj gospodarskoj
osnovi.


Kad se radi o ustanovljenju upravnoga kotara, mora se obzir uzeti na
osebine razvitka i budućnosti gospodarenja, zatim na broj sječnih poredaka
(površinu drvosjeka), .. udaljenost i položaj mjesta napram šumi, u kojem je
činovnik smješten i napokon na naiav poslovanja i t. d.