DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 159 —


Njibovc površine i njihovi prihodi unašaju se u onoj množini, koja je jur
ustanovljena, ii dolična razdobja, te se za svaki glavni odjel i svaki sjecni
poredak sbrojc.


0. Sastavak posebne gospodarske osnove.
Na tenieJju obćenite gospodarske osnove sastavlja se za prvo razdobje
posebna gospodarska osnova i to posebice:


a) za glavni užitak,


b) za predužitke (medjutimne užitke) i napokon.


e) za nuzgređne užitke.


Posebna gospodarska osnova, koja se tiče glavnoga užitka, 1.. sadržavati
sve podođjele, iz kojih će se tečajem prvoga razdobja crpiti užitci, zatim one
površine, koje su u prvo razdobje uvrštene i napokon očekivane prihode na
drvu po vrsti drveća i po razvrstbiiiah.


U ovoj osnovi valja nadalje naznačiti red, kojim se sječe najsbodaije nizajUj
zatim kako se iraa i gdje sječom započeti, u kojem smjeru i u kojem obliku
dalje nastaviti.


Površine i prihod na drvu, koji će se sječnjom dobiti, ima se razstavljeno
izkazati za prvu i zn, drugu polovicu razdobja, a osim toga ima se zabilježiti
ne samo na prvu polovicu razdobja odpadajući sbroj površine^ nego i godišnju
sječnu površinu sa dotičnim prihodom na drvu.


Posebna gospodarska osnova za predužitke izkazuje one površine, na kojih
se po obćenitoj gospodarskoj osnovi tečajem cieie obhodnje u gospodarstvenom
razreda imadu porastline proredjivati i očistiti ili u kojih se mogu druge vrsti
drva uživati. Prema tomu dakle izkazuje ova osnova sve pododjeie sa svojimi
površinami i dotičnom drvnom gromadom (razlučeno po vrsti drveća i po razvrstbinah),
koji dolaze na red tečajem I. razdobja, zatim ustanovljuje susliedicu,
po kojoj se predužitci najshodnije unovčiti mogu.


Posebna gospodarska osnova o nuzgrednih užitcih iaia samo takove nuzgredne
užitke sadržavati, kojih je uredjenje prema uzdržavanju ^... i svrsi
shodnog gospodarenja od prieke potrebe, a takovi su nuzužitci: paša, žirenje,
travarina, sakupljanje stelje i smole, kamenolom i t. d.


Dotična, gospodarska osnova ima izkazati i one pcdodsjeke, u kojih se po
obćenitoj gospodarskoj osnovi jedan ili drugi nuzgredni užitak doista uživati
smije (u koliko na ove posjednik šume računa), kao što i obseg, do kojega se
ovakovo uživanje razširiti može.


Za ravnanje neka bude u tom pogledu sliedeće (§ 4. i 17. šuta. zakona):
Paša se može samo na onih mjestih i u onom obsegu dozvoliti, u koliko
se s njom uzdržavanje šuma u pogibelj nestavlja.


Tj porastlinah; koje se pomlađjuju, zatim u mladicih i na površinah, na
kojih će se skoro sječnja osnovati i napokon u onih šumskih predjelih, u kojih
marva tla naškoditi može, nesmije se paša dozvoliti.


Žirenje pako ima *se tamo zabraniti, gdje se namjerava pošumljivati
ili sječi.