DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 158 - ´
sravni s onom, koja ođpada za jednu godinu od drvne groniade, koja je prema
razšestareBJu za prvo razdobje sbrojena. ´
Sumarni račun ima se po sliedećem oblicku učiniti:


..^ ^^— + ^"1,


u ..... znači: &. sađanji prihod, GZ ukupni sadanji tekući godišnji prirast
na drvu, NZ normalni sadanji prirast .. drvu (koji je jednak prihodu), G-.
sadanju ukupnu zalihu na drvu, NY ukupnu normalnu zalihu i u obhođnju.


Sbroj sadanjeg prirasta i sadanje zalihe na drvu može se doznati iz posebnoga
opisa porastlina.


Normalni prirast i normalna zaliha na drvu obračuna se posebno.


Normalni prirast i normalna zaliha na drvu treba da vriedi za ono normalno
stanje, koje imaju uz sadanji dobni razmjer porastline^ obraštene sadanjom
vrsti drveća, kako to razšestarenje izkazuje, samo s tom promjenom, da se
predmjeva, da su podpuno obraštene i da imaju onu starost, koju dotični dobni
razredi označuju.


Rečeno normalno stanje bitno se razlikuje od onoga, koje se želi postići
i 0 kojem se predmieva, da su površine obraštene s onom vrsti drveća, koju
želimo uzgojiti, te da vlada onaj dobni razmjer, koji odgovara najpovoljnijoj
susiiedici i kojega se drvna zaliha sa sadanjom zalihom prispodabljati nesmije.


Da se dozna normalna zaliha i normalni prirast, koji se svakako u račun
uzeti mora, biti će shodno, da se sastavi posebiti izkaz, u koji se popisu sve
površine, koje su uvrštene u pojedina razdobja i to razstavljeno za svaku vrst
drveća i vrst stojbine, kako ih daje razšestarenje, te se sa skrižaljkom o prihoda
i prirastu ustanove normalne zalihe i normalni prirasti za dotičue površine,
koje su za svaku vrst drveća i vrst stojbine u pojedinih razdobjih sadržane.


Sbroj ovako dobivenih normalnih zaliha i normalnih prirasta označuje one
oline, koje se u gore spomenuti računarski obličak prenieti imaju.


Na temelju ovih podataka proračunana užitna množina neće se.smatrati
za podloga budućega uživanja, već će jedino služiti kao njeka kontrola, da se
prosuditi može, da li onaj prihod, koji je opredieljen po razšestarenju, odgovara
ili ne onomu razmjeru, koji izmedju sadanje sbiljne zalihe i normalne zalihe
tada postoji. Uživanje ima se samo po površini upriličiti, koju razšestarenje
daje, buđuć se tečajem trajanja jednoga razdobja nesmije uživati veća površina,
nego što je ona, koju razdobje zaprema.


4- Sastavak obćenite gosp. osnove.


Čim su prihodi, kako to točka 3, propisuje, uredjeni kako obzirom na
površinu, tako i obzirom na drvnu gromadu, onda se ustanovljeni podatci više
puta medjusobno sravnjivaju, zatim s odnošaji, koji vladaju u šumskom gospodarstvu.


Ako je tom prigodom pronađjeno, de ovi podatci zaista odgovaraju rečenim
ođnošajem, onda jih treba uvrstiti u redovitu gospodarska osnovu, u koju se
pojedini pododsjeci nizaju kao sječe, te s tekućimi brojevi razstavljeno upišu.