DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 12     <-- 12 -->        PDF

.— 156 —


se odnose . sadanje stanje šuma, slože po okružjih za svaki uređjajni razred
u jedan pregleđni izkaž.


Da se popriecni podatci .. pojedina okružja proračunati mogu, (vrsti
drveća i njihova poprieČDa smjesa, popriecni obrast, popriečna starost, popriecna
stojbinska dobrota i reducirana površina) biti će sliodno, ako se sastavi
poseban izka2, u koji se imaju unieti ovi podatci po okružjih, te iz dotičnoga
sbroja pronadjeni popriecni brojevi.


Bez izkaza o dobnih razređih, u kojemu imaju biti naznačene površine
pojedinih porastlina (i to: sbiljna površina i na prvu stojbinsku dobrotu
reducirana površina od 300 metar, prihoda), te njihova drvna gromada sadanje
starosti, neđa se ni pomisliti, da bi se šume mogle valjano umitati.


Sbroj u dobnih razređih posebno označenih podataka daje sađanju sbiljnu
površinu i drvnu zalihu svakoga dobnoga razreda.
Za veće šumsko gospodarstvo dobro će biti, ako se sađanji dobni razredi
.. posebnih mapah bojadišu,


3. Kako se udešuje prihod?
Pošto je glavna zadaća svakoga uređjenja šuma ta, da se obistini potrajaost
užitka i da se šuma u što kraćem roku svede u stanje normalno, biti
će Dajsbodnije, ako se prihod udesi razšestarenjem po plohi obzirom na
to, da se površine na jednaku prihodnu snagu obračunaju.


Kod manjega šumskoga posjeda i kod jednostavnijeg šumskoga gospodarstva
dovoljno je i prosto razšestarenje po plohi. -
Kad se prihod udešava, onda je površina u tu svrhu najsigurnija podloga
obzirom na tu okolnost, što se ovo uredjenje proteže na cielo obhodno vrieme.


Prema tomu ima se sravnjivati sbroj površina pojedinih razdobja, koji su
sadržani n izkazu dobnog razmjerja sa površinom onih razdobja, od kojih
moraju površine medjusobno jednake biti. Ta površinu pronaći ćemo tako, ako
ustanovljenu godišnju sječnu površinu (sveukupna površina dieljena brojem
godina obhođnje) pomnožimo sbrojem godina dotičnoga razđobja.


. Ta prispodoba uvjeriti će svakoga o tom, da li je obzirom na sadanji
dobni razmjer dozvoljeno ili ne, da se uživa propisana sječna površina ili da li
se pogledom na sadanje odnošaje više ili manje od iste uživati može.


U oba napomenuta slučaja ima se sječna površina za svako razđobje
ustanoviti i prema tomu zabilježiti.


Kada su na taj način pronađjene površine za pojedina razđobja, onda se
ima započeti redanjem pojedinih odsjeka u razđobja obzirom na jur ustanovljen
normalni sječni red i obzirom na sadanje stanje šum^.


Ovo zaređanje može se lako provesti, ako se na slični način upriliče
sječni redovi posebice obzirom na starost porastlina, na razvitak i na uspievanje
istih i obzirom oa financiaine odnošaje, te na odnošaje izvoza i t d.


Kod tog posla dobro će poslužiti i mape, u kojih je urisana prispodoba
normalnog stanja šuma napram sadanjem stanju.