DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

" — 144 —


Konačno se oudja na prodaju 743.000 smreka (Abies exeelsa) nepresađjivanih.


Dvogodišnjih smreka ima 64.000 ...., a stoji svaka tisuća 2 for.; trogodišnjih
smreka ima 538.000 kom. po 3 for. od tisuće i četverogodišnjih
smreka ima 151.000, a tisuća stoji 4 for, racunajuć postavljeno do kolodvora
u Vrbovcu,


Naručbe neka se uprave ..
Josipa KratochTillaj


šumara u Zrinšćini.


U pomoći


Poslie smrti našega sudruga, kr, nadsumara Antun a Benakovi<5a, ostalo je
bez roditelja sedmero unučadi, koje je tetošila, Štitila i branila stara baka,
supruga pokojnikova, dok i nju nedavno neshrva smrt u hladan grob.


Sad je ta nejaka unučad ostala bez zaštite i pomoči, dapače dospjela je u takovo
oskudno stanje, da je izvržena najvećoj biedi, buduč ono malo sirotinje, što joj osta
poslie smrti branitelja, nije dovoljno ni toliko, da se mogu pogrebni troškovi namiriti.


S toga apelujemo na dobrostivo srce vriednib Članova hrv.-slav. Šumarskoga
družtva, da iz pieteta prema pokojnomu sudrugu nastoje o tom, da sa milodar i
priteknu u pomoč biednoj sirotČađi.


Posebice molimo gg. upravitelj e gospodarstvenog ureda imovnih obdina i kr,
županijske nadsumare, da takove milodare sakupi jaju medju šumarskim
činovničtvom svoga kraja i neka dostave uredoiČtvu „Šumarskoga lisfea", koje <^e priposlane
milodare na opredieljeno mjesto predati.


Čestite darovatelje uz naznačaj milodara priobčiti će svojedobno ,,Sumarski lisf*.


Urediiičtvo/


Dopisnica urednidtva.


P. .. gg. dopisnikom V. P — cu u Kosinju. Priposlano priobdujemo u ovom broju.
Javite se često. — N. .—cicu u Jasenovcu. Žalimo, da ne možemo priobčiti Vašu
kritiku, buduč nije posve stvarna , a ne želimo izazvati prepirku, koja bi i Vam i
dotičniku možebit nepovoljna bila. Inače biti de nam milo, ako se često javite, .. . — ku
u Glini. Molimo i drugi put. — .. K~č u u Brinju. Naknadno priposlano priobčiti
demo u bududem broju, a po Vašoj želji dobiti ćete 5 likova. Javite se opet. —
Prof. 0. 0, Ličanin u u Biogradu. Posliednji sastavak priobčiti ćemo buđudi put.
Mislimo, da si nećemo ogriešiti dašu, ako Vaše sastavke izpravljamo prema jeziku,
kojim piše naš Časopis.
Gg, pisce ponovno molimo, da neizpis u sve stranice arka, nego neka svoje
sastavke onako upriljče, kako smo o tom kazali u 1. broju „Šum. lista* za mjesec
siečanj.


Osim toga upozorujemo gg. Članove Šum. družtva, da svoja pisma ili dopisnice o
naručb i časopisa i o eventualnih reklamacija h ne šalju uređničtvo, nego gosp.
družtvenom tajniku F. X. Kcsterčanku, pošto se uređničtvo ne bavi 8 mirui^hom
i s odpremom đružtvenog Časopisa, a niti sa primanjem članarine.


Uređničtvo.


Uređničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Aibrechta.