DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1892 str. 37     <-- 37 -->        PDF

~ 133 —
Sa drvarskog tržišta«


Bražba stabala. — Kod gradskoga poglavarstva u Koprivnici obavila se Je


14. siečnja t. g, o podne javna dražba hrastovih i briegtovili stabala, koja se nalaze u
gradskih štimah Le š (i e (1657 hrastovih stabala, 49844)7 kubič, met procienjene drvBe
množine, izkMusL cieiia for. 21.101"70), Čokljevin a (357 hrastovih stabala,
984-32 kubič. .et. for. 6.44M8) ; Čikladjev o (1037 hrast., 9 briestovih stabala,
3040-28 kubič. rnet. for. 22.751-32), Ukupna .^..... ciena for. 50.294-20, Ogrievno
drvo i odpadke od izradbe pridržalo si je gradsko poglavarstvo za gradske potrebe.
Prem da gore označene gurnske čestice leže u neposrednoj blizini grada i kolodvora,
nije postignut osobito povoljan rezultat, jer su sve ponude glasile izpod p r ocjenbene
vrieduosti. Sve ponude glasile su na sve tri skupine aajoduo i to :
Kronberger iz Budimpešte ponudio je for. 40.200; Dragutin Schlesinger iz
Zagreba for, 39.912: Šandor pl. Weiss iz Zagreba for. 41.000; Guido Prister iz
Zagreba for. 41.110 for. i Deutsch i Berger iz Zagreba for. 42.512, Dražbom
upravljao je kr, vladin povjerenik Koloman pl. . atach i eh.
Uspjeh dražbenih prodaja drva. I. Kod gradiSke imovne obćineobdržavana
je javna dražba na 1730 hrastovih stabala u Šum, predjelu J a vi Čkagre d a,
a ti hrastovi procjenjeni su na 62819 for.


Kod dražbe .. 3. studenoga 1891. prodana je gornja kolikoda hrastovih stabala
za 64587 for. 88 BOVČ., a ponudili su Jos. SchleBinger 629B1 for.; Sigmund Kosenberg
60666 for.; L. Blasich 63000 for. i Drag. Sehlesinger 64387 for, 88 iiov6„ te je
po tom ovaj potonji postao dostalac.


II. Kod gospodarstvenog ureda križevaČke imovne oh6ine obdržavala se
je javna dražba vrhu hrastovih stabala^ koja su na temelju drvosječne osnove za god.
1891/2. za prodaju izluđena i to :
U sumi ^Gnjilo " 133 stabla sa 259*85 m^ cjepke i 113´63 .^ gradje za
lies, te 30´67 .^ za pođvaljke u procjenbenoj vriendosti od 3578 for, 2,5 novč. Dostalac
je Šandor Weiss sa ponudom od 4522 for,; u gumi „Markovački lug"
76 stabala sa 186-11 m^ cjepke i 32´13 m^ gradje za ...^ te 8°10 m^ za pođvaljke
u procjenbenoj vrieđnosti od 1928 for. 38 novč. Dostalac je Alberfc Eechnitze r
sa pnudom od 2251 for.; u šumi „Brdarine" 351 stablo sa 89*11 .^ cjepke i
486´81 .^ gradje za lies, te 9´97 .^ za pođvaljke u proejebenoj vrieđnosti od
4069 for. 3 6 uovć. Dostalac je Šandor W e i a s sa ponudom od 49 22 for. — ;
u šumi jjŠikava " 99 stabala sa 338*39 m´* cjepke i 66-16 m^ g^´^dje za lies, te
sa 12*82 m^ za pođvaljke u procjenbenoj vrieđnosti od 3579 for, 14 novČ, Dostalac
je Vencel Hartman n sa ponudom od 3750 for. —; u šumi „G-logovnica"
272 stabla sa 968*34 m** cjepke i 497-64 m^ gradje za lies, te 49´42 m^ za pođvaljke
u procjenben^e* vrieđnosti od 10770 for. 72 novč. Dostalac je Albert Rechnitzer
sa ponudom od 11000 for.; u šumi „Marča" 159 stabala sa 148*69 m^
cjepke i 136*03 .^ gradje za lies, te 2´92 m^ za pođvaljke u procjenbenoj vrieđnosti
od 1683 for. 89 ...., Dostalac je Albert Kechn i tzer sa ponudom ođ 17l0 for.—;
u sumi „Žutica Ravneš" 455 stabala sa 1139-8 m´^ cjepke i 653´34 m^ gradje
za lies, u procjenbenoj vrieđnosti od 11599 for. 12 nove, Dostalac je Albert E.eehnitzer
sa ponudom od 12000 for.; u šumi „Jasik" 93 stabla sa 189´13 .^
cjepke i 178*42 gradje za lies, te 1*12 m^ . pođvaljke u procjenbenoj vrieđnosti
od 2869 for. 18 novč. Dostalac je Albert Eechnitze r sa ponudom od 2901 for.
i napokon u šumi j^Žabnjački I u g^´ 313 stabala sa 1016-40 m^ cjepke i
530*45 .^ gradje za lies, te 8´55 m^ za pođvaljke n procjenbenoj vrieđnosti od
12651 for. 9 nov6. Dostalac je Albert Eechnitze r sa ponudom od 12751 for.


Neprodana su još ostala hrastova stabla u Saraah "Veliki tSantak, ZdenaSkl
gaj i Trupinski gaj.