DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1892 str. 35     <-- 35 -->        PDF

131


." ." .! ..^ A .^


Družtvene viestL


Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv. slav. šumarskoga


đružtva, držane 23. stnđenoga 1891. pod predsjedanjem p. n, g. Milana pl. Duršta


i u prisutnosti p. n. g. odbornika E, Fisehbaclia, L, pl. Graliuffa, J. Koilara, ..


grofa Kulmera, V. Bačkoga, A, Soretićaj .. Vrbamća i tajnika F. X. Kester^anka.


Predmeti viećanja bijahu:


1. Tajnik prožita zapisnik redovite odborske sjednice od 17. kolovoza 1891.^
koji bje bez prirojetbe primljen i tada ovjerovljen.
2. Tajnik javlja, da je družtvo izgubilo smrću tri mnogogodišnja družfcvena Člana
i to : Šumare An. Giirtlera, Josipa Bednjaea i predsjednika L banske imovne obćine Pav.
IS[aranči(5a. — Članovi odbora izražuju svoje sažaljenje.
3. Čita se molba udove Milke Gurtler, da joj se dieci podieli podpora iz družtvene
pripomoćne zaklade obzirom na to, Što je njezin pokojni muž bio Članom rečene zaklade.
— Zaključeno, da joj se koncem ove godine pođieii podpora od 50 for. i to
na račun ovogodišnjih kamata od glavnice rečene zaklade.
4. PredsjedniČtvo javlja^ da se je veletržac Jak. Sorger iz Osieka prijavio za
utemeljiteljuog družtvenog Člana. — Prima se na znanje.
5. PredsjedniČtvo javlja, da je gradskomu mjerniku i članu eksekutivnog odbora
jubilarne gosp. izložbe izjavio na ime šum. dvužtva pismenu zahvalu sbog uredjenja
kolektivne izložbe, — Prima se odobrenjem na znanje.
6. Čita se dopis gdje. udove .. Fausa, kojim se ista zahvaljuje Šum, družtvu
na viencu, kojega je isto družtvo položilo na grob pokojnoga joj muža odnosno sudruga
Grustava Pause prigodom obdržavanja glavne skupštine Šumar, družtva u Petrinji. -—.
Prima se na znanje.
7. PredsjedniČtvo javlja, da je visoka kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,
odpisom od 23. kolovoza 1891. br. 38.133 pozvala šum. družtvo, da sastavi i predloži
veči broj pitanja za državni ižpit, koji je obdrzavau 12. i sliedečih dana mjeseca
rujna ... g. — Učinjeno je.
8. DjaČko družtvo „Siavulj i Plug" u Križevcih moli, da mu se bezplatno daje
..... list." — Zaključeno, da se družtveni časopis bezplatno dade.
9. PredsjedniČtvo Javlja, da je preč. prvostolni kaptol zagrebački početkom IJstopr.
g. dostavio šum. družtvu 100 for. kao prinos za pokriče troškova kolektivne
šum. izložbe. — Prima se zahvalno na znanje,


10. PredsjedniČtvo javlja, da je na molbu učitelja prirodopisnih nauka kr. gimn/
zagrebačke, zatim ravnateljstva ... zem. obrtne škole i kr. kot. oblasti zagrebačke, te
sveuč. prof. dr. Heinza i kr, gosp. šum. učilišta križevačkog ovim zavodom poklonilo
više predmeta^ ustupljenih u tu svrhu po raznih izložiteljih .. šum, izložbi, — Prima
se odobrenjem na znanje.
11. PredsjedniČtvo javlja, da je gumarnik kutjevaČkog vlastelinstva poklonio
družtv, knjižnici po njemu sastavljen „Propisnik službe za obranbeno osoblje vlastelinstva
Kutjeva." — Prima se zahvalno na znanje.
12. Predsjednik i tajnik predlažu konačni obračun i tzviešee o prihodu
i razhod u kolektivne družtvene izložbe na prošloj jubil. gosp. šum. izložbi, po kojemu
je u n išl o: .


ŠUMARSKI LIST 3/1892 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 132,—´
" a) prinosa družtv a t j . na ...... dnižfcvene Hagajne kao ostatak od god.


1888.J 1889. i 1890, u izBosu od 4B7 for. 39 .....;
b) na ime prinosa eksektit odbora izložbe u iznosu od 2000 for.;
c) na ime prinosa kr. Šum, držav. erara u iznosu od 2000 for.;
d) na ime prinosa krajiških imovnih obeina u iznosu od 5000 for.;
e) na ime prinosa lovačkog odsjeka izložbe u izaosu od 175 for.;
L) na ime prinosa pojedinih družfev. dlanova u iznosu od 1040 for.;
g) na ime prihoda za p rod an e i dar o vane družtvu izložke, te razne


preostale predmete u iznosu od 746 for.;


.) na ime vraod 689 for. 71 novŽ. i napokon
i) na ime kupovnine izložbenog paviljona u iznosu od 1750 for,, Što


5im ukupno 14.738 for. 70 nov.
Po računa izdano je:
a) za nabavu izložbenog paviljona 6610 for, 60 nv(S.,
b) za bojadisanje paviljona 700 for.


c), za vanjsku i nutarnju dekoraciju paviljona 969 for^ 32 nov6.,
d) za uređjenje izložbenog šumai´skog vrta 75 for. 47 novč.,
e) za razne napise i tiskanice 64 for. 70 novč.j
f) za podvorničko i ino osoblje 359 for, 45 ....,
g) za priredjenje družtvenih izložaka 192 for. 94 novč.
h) za priredjenje izložbe lovstva 330 for.,
i) za razne nepredvidljive troškove 249 for, 77 nove. i napokon
j) za troškove osjeguranja 169 for. 91 novČ.; sto 6ini ukupno 9722 for. 18 nv^.
Primiv odbor ovo izvješće s odobrenjem na znanje, ...^...! odbornikom gg. Pisch


bacbu i I. Kolaru, da na ime odbora 26. studenoga 1891. preduzmu potanko izpitanje


dotičnih raeuna i družtvene blagajne, te da posljedak priobće u budućoj odborskoj
sjednici u svrhu, da se voditeljem računa podieli absolutorij. Podjedno zaključi odbor
na predlog L. dl. Galiuffa, da se družtvenomu tajniku na maru i uspješnom djelovanju
kod izložbe i kod vodjenja družtv. blagajne izjavi u zapisniku priznanje odbora, sto je
i učinjeno.


13. Čita se dopis urednika „Šum. lista" gosp. .. Vrbanića, kojim se isti zahvaljuj
e na uredniČtvu j,Sum. lista" i moli, da odbor u smislu ustanove § 13. družtv.
pravila pristupi k izboru novog urednika. — Na predlog družtv. predsjednika bje g.
.. Vrbaniču izjavljena zahvalnost i priznanje na petgodišnjem uredjivanju „Šum. lista",
fce je na predlog g. Fisbacha jednoglasno izabran urednikom „Šum. lista" g,
Vatroslav Kački,
14, Tajnik javlja, da je odpravničtv o „Šum. lista" nesgodnim slučajem
mjesto kot. šumariji br. III. u Vinkoveih odpravilo njekud drugud 10 kom. „Šumar,
lista" više, dočim je u Vinkovce odpravljeno samo 18 kom. „Šum, lista" i pošto je
naime više otisaka „Šum. lista" od br, X. i XL u zalihi: to je 10 tamošnjih lugara
ostalo bez tih brojeva. Dotična šumarija želi pako, da se dotičnim lugarom toga radi
povrati članarina za cielu god, 1891. uz povratak brojeva „Šum, lista" od iste godine.


Razsudiv odbor potanko stanje upitne stvari, te uvidiv, da je tomu samo puki
slučaj kriv kao takodjer i neučtivost dotične stranke, koja je prekobrojni broj Šum.
lista primila, a nije ga povratila, zaključi odbor, da se dotičnim lugarom vinkovačke
šumarije odpis e članarina za zadnji četvrt 1891., i da se uračuna na račun prvog
četvrta g. 1892. te da se o tom zaključku dotična šumarija obaviesti.


Tim je dnevni red ove sjednice izcrpljen, a sjeduica bi zaključena.