DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 35     <-- 35 -->        PDF

, —´ST, ~


Prama đražbenom uspjehu ra^produlo bi se 8 tog od razpisanili 12 hrpa njih 9
za ponuđjeuu vriednoat od 117.129 .\ 18 novo., dočim .. ostale tri hrpe nijedna
ponuda stigla nije, Š—~c.


Lovstvo,


Poziv. Pod pokroviteJjstvom Njegove cesarake i kraljevske ..... gospodina nadvojde
Franje Ferdinanda, osnovalo se je na temelju odpisom visoke kralj, lirvatsko-sla


vonsko-đalmatinske zemaljske vlade od 30, lipnja 1891. br. 21086. potvrdjenih pra


vila družtvo j,2a gojenje lova i ribarstva".


Znajući pako, da ćemo samo tada modi uspješno djelovati, budu li i doista svi
prijatelji lova i ribarstva u našoj domovini U2 nas prionuli^ čast nam je ovirne uz dostavu
družtvenih pravila pozvati i p. n. Gospodstvo Vase^ da dražtvu našem kao Član
pristupite.


Predsjednik : Josip grof D r a š k o v i ć. I. Podpredsjednik : Miroslav grof . u I m e r.


II. Podpredsjednik: Dr. Lavoslav barun Edelslieim-Gjulaj. Tajnik: Erau. Žav.
Kesterčanek. Blagajnik: Ljudevit vitea; Ma š eg. Odbornici: Spiro Bru si aa, Mareel
pl. Kuschevich, Ante Kogl, Josip Torbar, Dragutin pL Mihalovio i Makso
L eitg eb el.
Osobne vlestf.


Ban kraljevina Hrv, Slav. i Dalmacije izvolio je imenovati Šumarskoga vježbenika
kod ogulinske imovne obdine Gjuru Cesari<5a gumarskim pristavom kod gospodarstvenog
ureda slunjske imovne obćine u Sakovcu sa sustavnimi berivi, povjerlv ..
upravu kotar. Šumarije rakovačke.


Sitnlce-


Plemidko dobro Pleterniea Velika, ležeće u požežkoj županiji, dosada vlastničtvo
baruna Rudolfa pL StilIfrieđa-Rateni6kog i suvlastnika Lamorala kneza
Thurn-Taxisa, Friedncha kneza . h u r n - . a . i s a, Frieđricba Karla grofa S e L . .borna-
Wiesentheida i Klementa grofa S chon b or na-AViesen theida, kupila
je brodska imovna obćina iznosom od 550.000 for, uz odobrenje visoke kr. zem. vlade.


Spomenuto vlastelinstvo leži u obsegu 21 porezne obt^ine^ a ima 15.939´7 rali
brastove i bukove Šume, 1.135´44 rali oranica, 46.56 rali vinograda^ 263´08 rali livada,
15-07 rali voćnjaka i vrtova, 562-6 rali šikare i pašnjaka, 11´42 rali kućišta
i 17*42 neplodnoga tla. Po obavljenoj procjeni ^uma ima 40´136 .^ hrast, za gradju
a 175,645 .^ hrast, za ogriev^ nadalje bukovine 31.268 m^ za gradju i ino tvorivo^
te 652.556 .^ za gorivo.


Povjerenstvo^ koje je obavilo procjenu dobra Pletermca-Yel!ka, ustanovilo je vriednost
istoga prema ondješnjim odnošajima iznosom od 647.190 for.^ uzev u račun §ume
i gospodarstvena zemljišta, dočim razni vlasteL gradjevni objekti, kojih do 50 ima, kao
I znatni fundus instructus, nisu pri procjeni u račun uzeti«


Brodska imovna obćina kupila je upitno dobro jedino s razloga, da može za svoje
pravoužitnike namaknuti potrebito drvo za ogriev, jer kao što je obće poznato, u posavskih
gumab ima znatnoga viška na drvu lih za tehničke svrhe^ koje je di-vo obzirom
na svoju osobitu vrstnoću mnogo vriedno, doČim drva za ogriev u velike manjka.


Svi dohodci iz ovoga dobra teći će nakon pokrića upravnih i inih troškova u
zakladu nepotrošivili glavnica brodske imovne obćine, iz koje zaklade je takodjer i kupovnina
za isto dobro namaknuta.