DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Sa drvarskog tržišta.


Dražba stabala kod otočke imovne obćine. Oko dražbe; koja se je vrbu
drvnog etata otoSke imovne obćine u procjenbenoj vrlednoati od 138.893 for. za godinu
1892. kod gospodarstvenog ureda ...... imovne obline na 16. prosinca primanjem
pismenih ponuda obaviti imala, skupila se je mala, ali ujedno i sva jezgra drvotrzaca
-gornje Krajine.


Od predanih ponuda bilježimo:


I. Ponudu Žige Štiglida iz Senja na 443 kub, metra bukovine za ciepanu gradju
u srezu Krekovača sa 3 for. 01 nov. po m^ na okruglo premjerene surovine .....
izkliSnoj eieni od 2 for. 80 nov5.
IL Ponudu Dionisa Krajacza iz Senja na 1000 .^ bukovine za cjepanu gradju
u srezu Brušljan sa 3 for. 12 nv6. po m^ prama izkli6noj eieni od 3 for. i na 3000
prostornih metara ogrievnog drva I. razreda .. istom srezu sa 1 for. 21 nov5. po prostornom
metru prama izkiiSnoj eieni od 1 for.


IIL Ponudu Ivana Mlađinca iz Senja za gore navedeni srez sa 3 for. po m""^
metru ciepane i 1 for, 92 nvČ. piljene bukovinCj isto za srez Brušljan sa 3 for. 25 ...
po ,m´^ metru ciepane bukovine i 1 for. 25 nvč. po prostornom metru gorivog drva
I, .razreda.


Ponudu istog trgovca za 465 m´"* bukove ciepane gradje u srežu KalSica vrh sa
2 for, 65 nvč. po .^ surovine prama izkličnoj eieni od 2 for. 50 nve., te u istom
srezu za 315 m"* tvorlvog jelovog drva sa 2 for. 32 nv5. po m´"^ prama izkliČnoj eieni
od 2 for. 90 nvč.


Ponudu tog trgovca na 4000 .^ bukove ciepane gradje u srezu Bakovac sa 1 for.
51 novC, po .´^ prama izklicnoj cieni od 2 for, 20 nov6.


Konačno ponudu toga trgovca za 1000 m^ jelovog tvorivog drva u srezu Crno
jezero sa 2 for. 74 nvč. po m´´ prama izklicnoj eieni od 3 for. 20 .....


IV. Ponudu Ladislava Oliverla iz Senja za jur navedeni srez Krekovaea sa 3 for.
01 nov5. po m^ bukove ciepane gradje.
Ponudu istog trgovca za 1000 m´^ jelovog tvorivog drva u srezu Crno jezero sa
2 for. 57 nv5. po m^ prama izkliČnoj eieni od 3 for. 30 BV6. za pred "spomenuti srez
Brušljan sa 4 for. 06 nv6. po m^ ciepane bukove gradje i 1 for. 61 novČ., po prostornom
metru bukovog gorivog drva I. razreda.


Nadalje ponudu toga trgovca za 1000 .^ bukove ciepane gradje u srezu Biele
i Crnegrede sa 1 for. 95 nove. po m^ prama izkliČnoj eieni od 2 for. 20 nov6.


V. Ponudu Ante Devčiča iz Senja na srez Brušljan sa 3 for. 99 novč, po m^
ciepane bukovine i 1 for. 26 novč. po prostornom metru gorivog drva, te ža srez ...kovača
sa 2 for. 98 nov6. po m´^ ciepane bukove gradje.
VI. Ponudu tvrdke Widmar i Eogić iz Sv. Jurja .. 4000 m^ ciepane bukove
gradje u Bakovcu .. 2 for, 20 nv6. po m´^ prama istoj takovoj izkliČnoj eieni i ponudu
iste tvrdke na 7000 .^ bukove ciepane gradje u srezu Begovaća sa 2 for. po m´^
prama izkliČnoj eieni od 2 for. 20 novč./te u tom srezu i Ilijinoj gredi na 29„823
.^ jelovog i omorikovog tvorivog drva sa 2 for. 30 novč. po m´^ prama izkliČnoj eieni
od 2 for. 60 novč,
YIL Ponovnu ponudu Ladislava Oliveria iz Senja za Brušljan sa 4 for. 25 nvč.
po .^ nietru ciepane bukove gradje i 1 for. SG novč. po prostornom metru bukovog
ogrievnog drva, . ,


Konačno:
... Ponudu Isidora Israela & ........ .. Lev;^ya iz Bihaća na 4000 m^ jelovog
tvorivog drva u srezu Usma<^ev vrh sa 1 for, 98 novč. po m^ prama izklicnoj
cieui od 2 for. 30 nvč. Sve eiene razumjevaju se za kubični odnosno prostorni metar
surovine na panju.