DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 80 —.
tako slab voditelj toplote, kao i snieg; ou neda dakle s jedne strane, da se
toplina tla izMapljuje, a s druge strane prieči, da prebrzo neprodre u tlo niti
velika topliiaa, niti jaka studen.


Ako saberemo sve ovo, što smo o važnosti pokrova tla (šušnja) rekli, to
dolazimo do podpunog osvedočenja i zaključka, da je pokrov od šušnja najvažnija
Sinjeniea za plođovitost šumskog tla.


Od svih sredstava, koja može šumar da upotrebi . nzdržanje šumskog
tla u pođpunoj snagi, najvažnije je, da očuva pokrov tla, koji je sastavljen iz
šušnja i humusa.


Ako još spomenem i to, da je šuma obično ili većim dielom ođsudjena na
najmršavije tlo, na kojemu nebi mogli uspjevati nikakovi poljski usjevi,, onda
sa punim pravom tvrditi može: da je pokrov tla (od šušnja i humusa) najnuždnije
i najvažnije sredstvo za gajenje šume.


LISTJ^LK:.


Zakoni f normativne naredbe.


Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 22. prosinca 1891.
br. 44978 0 kriomčarenju šumskih proizvoda, upravljena svim kr. županijskim
oblastim, glasi ovako:


Povodom tim, što je potaknuto bilo, da se izdadu stroža sredstva za ...........
kriomčarenja sa Šumskimi proizvodi, koja se uvažaju u gradove ili ..radi iii uz naruSbu^ obnašla je kralj. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, sliedeće
odrediti:


Mjestni redarstveni odnosno Šumsko-ređarstveni organi mogu u smislu naredbe od
^.. srpnja 1883. br. 28.52. kontrolirati ne samo uvoz šum. proizvoda, koji se u gradove
ili vec^a mjesta prodaje radi ili uz naruSbu uvažaju, nego takovi organi mogu i
u svako doba kontrolirati i privoz drva na ciglane ili na takove tvornice, kamo se drva
privažaju za obrtnu svrhu, ako su takove ciglane, pile i tvornice izvan dotii^noga grada
ili mjesta.


Premetačina kunego samo u onom slučaju, ako se radi o progonjenju šumskog pi-eatupka i ako ima
temeljite sumnje, da su u kojoj kudi ukradem Šum. proizvodi sakriveni.


U gornjih slučajevih dužni su spomenuti redarstveni organi o naumljeuoj pretragi
kude obaviestiti najbliži obdinski ured odnosno gradsko poglavarstvo, a kućnu, pretragu
imadu obaviti u prisudu organa obd. ureda ili gradskog poglavarstva, te kude-gospodara
ili kojega člana njegove obitelji.


Bez pređiduce prijave obd. uredu ili gradskom poglavarstvu može mjestno ili
šamsko-redarstveno osoblje kudnu pretragu u prisuću jednoga člana krivdeve obitelji
obaviti samo onda, ako je pogibelj u odvlaci i kad se krivac u oinu zatede ili pako
kad dotidnika posije čina javna podera ili javHO đovikivanje označi sumnjivim, da je
šumski kvar počinio ili napokon, ako se kod njega nadju stvari, koje iz prestupka proizlaze
ili p^I^o sudjelovanje kod prestupka dokazuju.
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 29     <-- 29 -->        PDF

" —. 81 —
Ali i u tom slupaju mora ae kuena pr^etraga u prisutnu jednog člana krir^eve
obitelji obaviti.
...^ se priob<5uje znanja radi s tim, da ta oblast sbodne odredbe učini o tom,
da se nazočna naredbu obćeg obdržavanja radi proglasi;


Osim toga primjećuje se, da su o nazočnoj naredbi ..* obavješteni svi zamjenici
vladnib povjerenika za imovne obćine bivšeg područja krajiškog/ te .., gum. ravnateljstvo
u ZagrebUj kr, nadšumarski ured u Vinkovcih i kr. šumski ured u Otočcu.


Odredba kr. župan, oblasti u Osieku od 1„ rujna 1891. br. 6628. glede
razdieljenja kamata od šumskih glavnica na pojedine ovlaštenike. Kr. ova
županijska oblast opazila je, da se pri razdieljivanju kamata od šumakih glavnica medju
dofcicae ovlaštenike ne postupa jednolično i onom oprezooetij kao Što to valjana novčana
manipulacija iziskuje, pa se toga radi za buduče točno obdržavanje izdaju sliedede
odredbe :


1. Pošto uplate kamata od raznib Šumskih glavnica za pojedine urbar, občine
takodjer u raznib godišnjih obrocih dospievaju, imadu občinska poglavarstva dospjelost
upitnih kamata u očevidnosti držati i o tom nastojati, da se kamati odmah iza dospjelosti
redovitim putem realiziraju, . koju svrhu valja glede onih glavnica, koje m iz
javnih vriednostnih papira sastoje, propisane namire pravodobno nadležnoj kr. kotar,
oblasti podnieti; kr, kotarska oblast pak obratit će .. tada službenim putem na izplatnu
blagajnu i brigu voditi o tom, da se novac sigurnim putem u ruke ob<^in.
poglavarstva odpremi.
2. Danom dospjelosti kamata imadu obćinska poglavarstva iz temeljnih knjiga
Šumskih ovlaštenika priugotoviti, ter na S-doevni javni uvid izložiti razdieljeni izkaz
polag pod y„ privitog obrazca, od kojeg se prvih pet stupaca prije izloženja izpuniti,
a možebitni prigovori u posliednji stupac ubilježiti imadu. Ovdje se razumievaju samo
takovi prigovori, o kojih bi prije pokušati se imajuča nagoda stranaka pred občin.
poglavarstvom bez uspjeha ostala,
3„ Po izminuču 8-dnevnog roka ima se na omotnom arku razdjelbenog iskaza
izloženje istoga po obćin. poglavarstvu , potvrditi, eventualni prigovori stranaka uz
ovjerovljene izvadke iz razdjelbenog izkaza, i to svaki posebnim izvješćem, nadležnoj
kr, kotarskoj oblasti na prvomolbeno riešenje predložiti, a kr. kotar, oblast postupati
de tada u smislu § 49. privr. naredbe vis. kr. zemalj. vlade od 4. ožujka 1871.
br. 2194.


4. Pošto se prigovori stranaka, označeni pod točkom 3, ove odredbe, utočnim
putem do dana faktične razdiobe konačno riešiti moči ne će, to ee se prigodom razdiobe
prieporne tangente u privremenom pologu občin. blagajne pridržati i to u izvornom
razdjelbenom izkazu pod stupcem 14. ubilježiti.
5. Kad obcinsko poglavarstvo odnosni obrok kamata za razdiobu primi, ima oso
u sjedištu dotične urbar« občine odmah odrediti rok za individualnu razdiobu j te
k razdiobi sve u izkazu naznačene ovlaštenike pravodobno pozvati tim dodatkom^ da
svaki svoje porezne i nametske knjižice radi možebitnih obustava od kamatnih tangenta
sobom ponese^
Zastupanje ovlaštenika po drugih strankah dopušteno je, nu u tom slučaju dužan
je zastupnik porezne i nametske knjižice s posebnom punomoći doprinieti, koje potonje
se tada razdjelbenom izkazu priložiti imade.


Zabranjuje se ipak pod prietnjom najstrožih disciplinarnih mjera/ da mjestni
knez ili poslužitelj od ovlaštenika porezne i nametske knjižice u tu svrhu sakuplja, da
ih u odsutnosti samih ovlaštenika občin. činovnikom radi upisa obustavit se imajudih
iznosa preda.


6. Razdiobi kamata imade občinski načelnik sa blagajnikom, odnosno onaj obdinski
organ, koji je za supodpis poreznih uplata opredieljen, prisustvovati, k istoj imadu se


ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 30     <-- 30 -->        PDF

™ 82 —


potrebite glavne knjige, registri i t, d., sa uplataimi dnevnici ponieti, ter u prisutaosfei


svakoga pojedinoga ovlaštenika ili izkazauoga mu zastupnika izpuniti stupci 6 do 18.


razdjelbenog izkaza, pri tom valja svaku stavku obustavit se imaju(5ih dada stranki na


zalitievanje razjasniti, obustavljene iznose, kao uplatu u poreznih i nametskih knjižica


valjano provesti i potvrditi, a eventualni ostatak stranki u gotovom na ruke dobrojiti, te


XI znak, da je doista tako postupano, ima sVaka stranka pod stupcem 12. razdjelbenog


iskaza svoj podpis ili nikoznak uvrstiti.


Kod rukoznaka nemogu biti imena podpisateiji oni obdin. organi, koji razdiobu


kamata rukovode.


7, Nakon obavljene razdiobe ima se raz;dielbeni izkaz glede svota sbrojiti i za


ključiti i u daljnjem roku od 8 dana kr. kotarskoj oblasti predložiti.


Kr, kotarska oblast ubllježit 6e tada u odnosne izvadke prieporne stavke iz
stupca 14., pa de odnosne izvadke iza pravomoćnosti dotičnih riesitba obćin. poglavarstvu
dostaviti radi naknadne razdiobe u pologu se nalazećih tangenta polag gore ........
propisa, tom ipak iznimkom, da se takove naknadne razdiobe u sjedištu obi^in. ureda
predtizcti imadu.


Iza obavljene naknadne razdiobe priepOrnih tangenta povratit .. obdin, poglavarstva
kr, kotar, oblasti pomenute izvadke iz razdjelbenog izkazia,


Kr. kotarska oblast pako podnieti ie izvorni razdjelbeni izkaz odmab, Čim joj po
obćin poglavarstvu predložen bude^ a odnosne izvadke od slučaja do slučaja ovoj kr.
županijskoj oblasti na uvid predložiti, nakon čega će se isti kotar, oblasti na pohranu
povratiti.


Razumieva se samo sobomj da se ova naredba odnosi samo na takove kamate od
Šumskih glavnica, koje su za individualnu razdiobu medju ovlaštenike opredieljene,
druge kamate^ koje imadu svoju stalnu posvetu, rukovodit će se u budn6e prema toj
posveti polag posebnih propisa i uputa.


Svaki odstup od gornjih propisa imat Će ...... obćin. činovničtvu posljedice
najstrožeg postupka, pa s toga neka se ova odredba svim obćin. poglavarstvom
točnoga ravnanja radi priobći time, da se odmah po prispjeću u znak pročitanja po
dotičnih občinskih činovnicih podpisom potvrditi ima.
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 31     <-- 31 -->        PDF

83


Kotar ´Upravna obćina .
Urbarialna obćiiia


HAZDJELBEiri IZEA2


kamata od šumske glavnice for uovc., dospjelih na izplatu
dne 189 u iznosu od for. nove. imajućih
se razdieliti ...... urlKuijalne ovlaštenike obćine uslied
odredbe slavne kr. kotarske oblasti u od


189 broj


Br 180 ..


Ovaj razđjeibeni izka^, izpunjeri pod stupcih 1. do 5. bio je na javni uvid
iziožeo od 189 do 189 ter mu
nije s nijedne strane prigovoreno (ter su prigovori pod t. br.


u stupac 15. uneseni).


Obćinsko poglavarstvo.


U dne 189


´odpis načelnika i bilježnika


(Pecat).
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 32     <-- 32 -->        PDF

9


4 I 5 6 1 7 8
1 ^ -^


3


... 1


Od li^nosa pod stnpecm 5. obustavljeno je i žara


i. ^ L..
\
Broi


i Ti a
i -^ ^


J4


o
-i-*


-i


´^ .


>.> ´TI


Y


^-^ ui


´ ´oa´ ´ .-i . .^ ^


... urbarialnog o 3 o fl .p;


O
cc R


i
>


>^
´.* ^


.. ^ L ^ ". 1


ovlaštenika . o 1S3 1
—.


fl


^ S1 ? .
t;2 . w ^ . O


1


s
s
Qi ´^ r~l m 45 >-^
>m


i 1 i ^ ^ g


0
fl >5


O


S3
ciaD. 1 član, olan.. član.


for. ne.
uplat. 1 for. no. uplat. for.i ne. «plat. for.ine. uplat. for. ne.
dnevn. dnevn. dnevn.1 dnevn.


a) 34 1 50 a) 64 ~ 60
; 2. Jozo Andraševie 732 u 60 b) 35 1 50 a) 66 7 4 27 1 20 b) 12 34


i


!


´ ´


2.
3. Gjnro Vldakovie .32 7 3
,


´


3.
4. 1... Bošnjak 7.. 14 60
.


4, 6.
Josip Miokovie V32 . 60


Ukupno . . V32 i d. 3 d.


1


Da je
gornj a razdi oba .i HL bšoj


´´ ´


U Osieku, dl le
189
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 33     <-- 33 -->        PDF

85


10 11 12 14 15


&0


c´unano u ime


o o .. P.


o g
^^ CP
Obrazloženje priepornosti


ga-rt ^ ^ ^ .a
bC 2 « ´^ P; ^::! pod stapeem 14. u polog


tSJ


1^1


1^ . 7:3 ce -^ .


p-s< --d . rt


-^ n c primljenog iznosa


gt^ ..^ d^


I*? Cđ .. p 53


.;=; -o


lil-t


rt ^ ..


elan. I .....


rt rt O .


iri


uplat. iforJ nc for. ne. for. ne <^ne.


dnevn.


doevn. , I .


12 521 Jozo Andraševi-C


Piigovara sestra ... iidata


Borić kao ovlaštenic-a na


polovicu imetka iza smrti


114 30 otea Grjore i moli, da joj se
polovica tangente izda, našto
Gjaro Vidakoyić ne pri


staje.


Prigovaraju Marko i Favo


Bošnjak, uslied potajno izve


11; U GO dene zadru/me diobe i traže
svaki po jednu trećinu, na
što Ivan Bošnjak ne pristaje.


Folovien zahtieva Mato
Grjurie, koji je glasom ugovora
od .. . - polovicu se


.6 . 60


lištnog posjeda kupio, a
stranke glede tangente nae´oditi
se .^. ...^..


prisutnosti obavljena potvrdjujeino.
.. N . načelnik.
N . . blagajnik.