DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 73 ~
Savet", da je sa zadovoljstvom dočekao i u načelu usvojio projekat „zakona
0 šumama".


Ministar narodne privrede, koji je novi „zakon o šumama" pred ovogodišnju
„Narodnu skupštinu" iznio, zaista je prvi stručno naobražen srbski državnik.
Ime tog ministra je prva svietla točka u historiji šumarstva Srbije, a
novim ,,zakonom o šumama´´ pocima nov život, nova era ove vrlo važne privredne
grane naše slobodne kraljevine. Bože daj, da i Srbija plod tog zdravog
sjemena na vlastiti svoj uhar žeti može.


Pravila prvog obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova
i ribarstva. "^


Odsjek prvi.


DpBžtvo, ...^... svrha i djelovanje.


§ 1. Družtvo obstoji pod naslovom: „Prvo obće hrvatsko družtvo za gojenje
lova i ribarstva"* Ovo imade svoje sjedište u Zagrebu, te se stavlja pod
zaštitu doživotno izabranoga pokrovitelja.


§ 2. Svrha družtva jest, da §-om 3. označenimi sređstvi unapredjuje cielokupno
domaće lovstvo i ribarstvo u obće, i da brani interese svojih članova
posjednika i čuvara lovišta.


§ 3. Prema tome družtvo:


a) drži javne skupštine i sazivJje polag potrebe sastanke na raznih mjestih
Hrvatske i Slavonije u svrhu viećanja u poslovih lova i ribarstva, kao i
zakona o lovu i ribolovu, kojom se prigodom mogu i poučni izleti obdržavati;


b) stoji u savezu sa sličnimi i srodnimi strukovnimi đružtvi tu- i inozemstva;
´ c) sakuplja znanstvena djela o lovstvu i ribarstvu i tomu srodnih grana;
d) izdaje strukovne časopise i knjige u svrhu razvitka hrvatske lovačke


knjige;
e) priređjuje izložbe lovačkih i ribolovnih sprema i proizvoda;
f) nastoji oko provađjanja i obđržavanja lovozašti´tnih propisa nastojeć, da se


postojeći zakoni i propisi o lovu i ribolovu što točnije izvršivaju, podnašajući
u tom smislu i ... zemaljskoj vladi svrsi shodne predloge, predstavke
i vještačka mnienja;


g) podupire nastojanja vlastnika lovišta oko podignuća lova i ribolova;


h) nastoji svojim putem, te u okviru postojećih zakonskih propisa oko prepriečenja
i umanjenja lovokradja, kao i tomu sličnih prekršaja, zakona i
naredba o lovu i ribolovu;


* Ova po kr. zemaljskoj vladi odobrena pravila priobeujemo s toga, da se s njimi
mogu okoristiti i druga slična druživa, koja bi se nakanila ustrojiti. Uredništvo.


ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 74 — ´
i) izriče .).1/:..... i dieli nagrade osobito vriednim nadzirateljem lova i inim


osobani, koje svrhe družova proiiilću, 2vjerokradice, krioničare ili kupce


kao i prodavce ukradjenib ili za dobe lovostaje ubijene divljači i riba


takovim, naciiiom prijave, da jih zaslužena kazan stigne;


j) podupire uvadjanje takovih pomagala i uredba svake vrsti, kojim se lov


i ođnožaji lova i ribolova u zemlji u obćeuBapređjivati mogu;


k) daje podpore šumarskom, lovackoTU i ribarskom osoblju, koje bude izvrši


vajući svoje dužnosti po zvjerokradicah ranjeno, kao i udovam sirotčadi


u takovih sgodah ubijenog osoblja.


Odsjek drugi.


CrHŽiveni žlaBovi, iijilsova prava i dožnosti.


§ 4. DružU´o brcji članove: L uterneljitei...; 2, pođupirajuće; 3- prave,
redovite članove prvoga i drugoga razreda i 4. začastne članove.


§ ., Začastnimi članovi biraju se takova lica, koja se bud znanjem svojim
odlikuju, te su voljna družtvene svrhe unapređjivati, ili koja su se činom
kakovim po rlružtvo zaskižnimi učiniia. Utemeljiteljnim, pođupirajućim i pravim
redovitim članom družtva može biti svaki (i gospoje), koji želi svrhe dražtva,
napomenute u §. 2. podupirati, te družtvo poupomagati kod postignuća njegovih
ciljeva, ako ga upravni odbor družtva, kojemu taj svoj naum objaviti
imade, takovim dostavom družtvenoga znaka, odnosno družtvene diplome primi.
Odbor nije dužan nikome kazati razlog, s kojega koga u družtvo primiti neće.
Svaki član dobije kod primitka u družtvo jedan otisak družtvenih pravila, kućnoga
reda, te pristupnicu, koju je dužan vlastoručno podpisanu družtvenomu
pređsjedničtvu povratiti, kao i družtveni znak, koji mu služi izkaznicom, da je
član družtva;


§ 6. Svi članovi družtva, osim redovitih članova drugoga razreda, imadu:
a) pravo glasa u skapšfcinah; b) pravo birati, a i sami biti izabrani u upravljajući
odbor družtva; c) rabiti družtvene zbirke i knjige po ustanovah kućnoga
reda; d) ustmene i pismene predloge stavljati; e) nositi družtveni znak. —
(´lanovi redoviti drugoga razreda, kakovimi samo lovozaštitno i obranbeno osoblje
biti ..)/., uživaju sva ona prava kao i ostali članovi družtva, samo što nemogu
biti izabrani u upravljajući odbor.


^ 7. Dužnosti redovitih članova prvoga razreda jesu: da prema pravilam
sve družtvene svrhe kriepko pođupiraju, naročito pako obvezani su: a) da uplate
upisninu odnosno pristupninu u iznosu od 1 for, u družtvenu blagajnu; b) da
plaćaju godišnji prinos od. 3 ibr., koji se imade u prvom četvrtu svake godice
uplatiti; c) da uplate za družtvenu diplomu, u koliko žele, da jim se takova
izda 1 f-n-,; d] dr.žni su povjerena im počastna službovanja preazimati; e) u
družtvene skupjtino i sastanke dolaziti; .) preuzeti povjerena im izvješćivanja,
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 23     <-- 23 -->        PDF

, ^ 75 — ;


ista u opredieljeno vrieme izraditi, te glavnoj skupštini ili upravljajaeem odbora


podnašati.


§8 . Pravi redoviti članovi drugoga razreda plaćaju godišnji prinos od
1 for., a za družtveni znak odštetu od .. nove.; glede diplome pako vriede i
za njih iste ustanove kao i za prave redovite članove prvoga ruzveda.


§ 9. Tko želi postati uteraeljnim članom, uplatit će jedan put za uviek
u družtvenu blagajnu najmanje 60 for. a. vr. Uplata te glavnice može uzsliediti
i obročnim uplaćivanjem u roku od jedne godine dana. Tko želi postati podupirajućim
članom, obvezan je uz pristupninu od 1 for. najmanje još 10 for,
na godinu u družtvene svrhe đoprinieti.


Podupirajućimi članovi mogu biti takodjer i gradovi, obćine, korporacije i
zavodi, koji interese i svrhu družtva žele podupirati. Začastni članovi neimaju
osim promicanja družtvenih svrha nikakove druge obveze prema đružtvu,


§ 10 Svakomu je članu slobodno, koncem godine izstupiti iz družtva, ako
taj svoj naum najdulje do 20. prosinca iste godine pismeno predsjedničtvu družtva
prijavi, nu svakako je dužan svoj družtveni prinos za tekuću godinu družtvenoj
blagajni podmiriti.


Pravodobno neuplaćenu članarinu kao i ine dugovine članova ......
družtvu, vlastan je odbor dignuti poštanskim pouzećem; onoga pako člana, koji
ni tada svojim obvezani zadovoljio nebi, vlastan je odbor sudbeno utužiti. Osim
redovidh godišnjih prinosa prima upravni odbor takodjer i dobrovoljne prinose
toli od članova kao i nečlanova družtva u svrhu pospješenja družtvenih ciljeva.


Treei odsjek.


Druživeiia .......


§„11. Predsjednik družtva sa upravljajućim odborom vođi družtvenu upravu.
Predsjednik zastupa družtvo prema vani.


§ 12. Upravljajući odbor sastoji se od predsjednika, dvajuh podpredsjednika
kao njegovih zamjenika, tajnika, blagajnika, petorice odbornika i dvajuh
odborskih zamjenika, dakle ukupno iz dvanaest lica. Odbor bira glavna skupština
izmedju družtvenih članova većinom prisutnih glasova. Odborničtvo traje
tri godine dana. Odbor se kreće u novčanom poslovanju u granicah proračuna,
odobrenoga po glavnoj skupštini. Ostalo poslovanje odbora biva po kućnom redu.
Biranje odbora preduzimlje glavna skupština pismenim giosovanjem. Kućni red
pako ustanovljuje si sam upravni odbor.


§ 13. Predsjednik zastupa družtvo prema oblastim kao i iiapram trećim
osobam; on predsjeda redovitim kao i izvanrednim glavnim skupštinam i ođborskim
sjednicam; razredjuje poslove i sazivlje odborske sjednice, podpisuje zajedno
sa tajnikom družtvene izprave i dopise. Kod glasovanja u odborskih sjednicah
kao i u skupštinah, kad se glasovi ra2polove, njegov je glas odlučujući.
Podpredsjeduik je zamjenik predsjednika, kad je ovaj zapriečeo uredovati Pred
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 24     <-- 24 -->        PDF

sjediiik odnosuo njega zastupajući podpredsjedaik, tajnik i blagajnik sačinjavaju
predsjeJničtvo družtva.
§ 14. Tajnik vodi zapisnike sjednica, kao i skiipština, sastavlja dopise


i predstavke, te rukovodi u obće pismeno poslovanje družtvene uprave. Blagajnik
vodi družtvene raćiine, prima i zaračunava prinose pojedinih članova, izpiaćuje
družtvene račune, te ućefuje tražbine dL4ižtva po naputku upravljajućeg od


bora, te je za sve ovo poslovanje sam odgovoran družtvu.


§ Sjednice upravljajućeg odbora drže se polag potrebe. Da upravljajući
odbor sto valjano zaključiti uzmogne, potrebita je prisutnost predsjednika, tajnika
i najmanje još trojice odbornika. Kod razprava odlučuje absoiutna većina
prisutni!) glasova, a u slučaju dvojbe odlučuje glas predsjedatelja. Zapisnik sjednica
pođpisuje predsjednik sa tajnikom. Zapisnici se ti u sliedećoj odborskoj
sjednici imadu pročitati i po dvojici odbornika, koji su rečenoj sjednici i)risustvovali,
ovjeroviti,


§ 16. Odbor podnaša redovitoj glavnoj skupštini: a) izvješće o ukupnom
svom prošlogođišjem djelovanju; b) račune o prihodu i razhodu, kao i o cielom
stanju družtvenoga imetka, o inventaru i zaklada, kojimi družtvo upravlja;
e) proračun za buduću godinu; d) predlaže poslovođje i izviestitelje za eventualne
družtvene izlete i skupštinske strukovne razprave.


§ 17. Upravnomu odboru pristoji pravo onakove članove družtva, koji bi
se bitno ogriešili o družtvena pravila i družtvenim ciljevom, iz družtva izključiti.
Tako izključenim članovom ipak ostaje slobodno prizvati se .. obranički
sud (§ 22.),


Odsjek četvrti.


€r 1 a V a a skupština.


§ 18. Svake godine drži se po jedna redovita glavna skupština, i to u
mjesecu veljači ili ožujku u gradu Zagrebu. Glavnu skupštinu sazivlje predsjcdničtvo
družtva, oglasiv to u javnih glasilih najmanje četrnaest dana pred sastankom,
isto vriedi i za slučaj potrebe^ te saziva izvanredne glavne skupštine. Redovite
kao i izvanredne skupštine drže m javno.


§ 19. Izvanredna se skupština može sazvati, kad je skupštinskomu sazivu
velik kakov povod, a mora se sazvati, kad to uz naznaku predmeta viećanja
zahtjeva barem dvadeset članova družtva.


§ 20. Glavnoj skupštini pripada: a) izbor predsjednika, podpredsjednika,
tajnika, blagajnika kao i ostalih člaiiova upravljajućeg odbora: b) izbor začastnih
članova: cj izbor revizora družtvenih računa; d) odobrenje zaključnih
godišnjih računa iz prošlih godina, kao i ))roračuna za dojduću godinu; e) tumačenje
družtvenih pravila u dvojbenih slučajili kao i preinaka družtvenih
pravila, koja se preinaka ipak imade .. odobrenje kr. zemaljskoj vladi podnieti;
f) odluka 0 razpoloženjd sa družtvenim imetkom, u slučaju, da bi djužtvo prestati
moralo; g) pretresivati razne predlo-e pojedinih članova, ako su isti osam