DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 19     <-- 19 -->        PDF

kao četvrgodisajak donašao je članke gos[»odarske i Šumarske i onih grana, koje
u to zasiecajii. F. X, Kestercaiiek sabrao je Bajpotrebitije zakone i naredbe,
tiradi se šumai´ritva i izdao ih pod na^ilovom; „Sbirka zakoiia i naredaba
odnosećih se na šuiTiarstvo i lov, valjainh ... kraljevine "Hrvatska
i Slavoniju". Zagreb 188?.


Mio Vrbaiiić izpunio je ćutljivu pra^^ninti hrvatske šumarske literature izdavanjem
„šumskoga koledara^´, jer je takav koledar miždau i prakticnira šumarom,
a i prigodora riešavanja primjera u obuci vrlo Duždao poniag-alo.


Godine 1890. izdao je Josip Ettinger „humsko grmlje i drveće i:
Hrvatsko j i Slavoniji´-- sa 52 ..... Ovo je djelo za hrvatsku i^unj.sku botaniku
važno, a upoznao nas je pisac sa množinom odlika naših domaćili hrastova.
Djelo nagradjeno je po hrv.-slav, šurn. družtvu. Način oko impregnacije
po Piiisterovom sistemu opisao je 1. X. Kesterčanek u prigoduoj bro.šuri. pisanoj
njemačkim jezikom, koja je izašla u Zagrebu podnaslovom: „Beschreibung
des Pfisterischen patentirten Impregnirungs-Verfahrens und
des dabei In Aav^endung kommendenApparates´´. Osim toga povremena
literatura donosi članaka dom.aćih strukovnjaka. a imade i u austrijskoj
njemačkoj šumarskoj literaturi mnogo raznovrstnih članaka, raspravljajući na^e
šumarske prilike, koji su potekli djelomično iz pera naših domačiii sti´ukovnjaka.


Time završujemo pregled hrvatske šumarske literature, gojeći pouzdanu
nadu, da će domaća šumarska literatura još bolje tečajem ´lalnjih godina procvasti
i douieti po hrvatsko šumarstvo onih plodova, kojim se od ... nadamo.
Moguće, da je po koji pisac-stručar izpuštea prigodom sastavka ovoga pregieda
našega knjižtva, nu to se je moglo samo slučajno dogoditi.


Šumarstvo u SrbijL


Piše proi. Milaii D. 01)radović~Li6aiiiii.


Uživanje u veličajnoj prirodi, a u našoj divnoj zelenoj šuini naposeb, koje
čovjek osjeća razgledajući i motreći ju kako sa naučnog, tako i sa etičnog i
estetičnog gledišta .........) se uvećava, kad se mislima vratimo u prošlost i
umnim okom razgledamo dogodjaje ijudske. koji se ovdje sbiše tečajem tolikih
prošlih vjekova, i od kojih oni najsvježiji stoje ne samo u tiesnoj svezi sa historijom
Srbije, nego joj čine najvažniji dio historije.


Uazgledajući svu ovu divotu, koja nam se .. vrhuncia srbskih planina
prikazuje, i koja pri tom izaziva srbskoj duši i tužne, ali i drage i miie uspomene,
čovjek se mora ljuto ražaliti i onda mu nehotice dolazi pred
očima škola u Srbiji, koja se je tako malo postarala, da u Srbinu razbudi Ijnbav
prema čistome vazđubu, ..... prirodi i njenim okolišnim Ijepotam i prema
našoj domaćoj historiji, prema elementima dakle, na kojima se temelji jedino


sasvjestno rodoljubje.
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Srbija je od vajkada biia ..... sa svojii) šurna. Srbske same bile su
izvor snage i moći Mletcićirna, jer su ?e iz njih gradile one mletačke ubojne i
trgovačke flote, koje su pronosile slavu mletačkog oružja po dalekom .... i
jnletačku trgovinu do najudaljenijih svietskili tr/.išta. Srbske su šume bile strašne
svim neprijateljima srbskog naroda, u njima su tonule i propadale čitave vojske
njihove. Sto godina trebalo je, pa da Turci kroz njih prodru od Kosova, pa do
Beograda.


One su drage bile srbskoj slobodi: u njima su se radjali srpski junaci,
ođnegovale junačke vrline, odgajila patriotska poezija, kojima je malo ravnih u
historiji najvidjenijih naroda. U srbskih šumah odigrali su se najtragičniji, ali u isto
vrieoie i najveiičanstveniji prizori u historiji srbskog naroda, a iz tih prizora ponikla
je i današnja srbska država.


Neima danas više tih šuma! U današnjoj srbskoj državi još od početka
njenog postanka zanemarena je njega i uprava sa srpskim šumama tako, đa su
sve geiieracije, koje su dolazile jedna za drugom, sa oštrom sjekirom u ruci
nemilostivo vršile smrtnu presudu nad njima. Ono što nisu mogli učiniti neprijatelji
srbskog riaroda, jurišajući vjekovima na naše šume, učinila je srbska sjekira
u miru i tišini za šestdeset godina. Da li su to bili zahtjevi više kulture,
što su nalagali ovakav postupak sa šumama, koje su njekad bile narodu moćna
zaštita protiv svim neprijateljem? Jesu li šume u današnjoj srbskoj državi toliki
neprijatelji narodnoj privredi, te jih je trebalo u takovoj mjeri satrti? Ni
jedno ni drugo. Na mjestih upropašeenih šuma ne samo da nije zasnovana nikakva
viša kultura, već na njima opada i ona, koja je tu prije bila. Na mjestih
.......-enih ^uma danas skupljaju se rušeći prirodni elementi, da neobuzdanim
bjesnilom u očajanje bace svu zemljodjelsku privreda u pitomih dolinah.


Pusti i ogoljeni krševi: užičkog, čačanskog, aleksinačkog i knjaževačkog
okruga predstavljaju danas uzburkano more od okamenjenih talasa, na kojima
su prije šestdeset godina ljudi živih, a danas neima na njima ni toliko zemlje,
da travka može korenja uhvatiti, ni toliko vode, da se ptica napiti može. Pitoma
Mačva, ta žitnica srbska, široka moravska dolina od požarevca do Paraćina,
ta delta privrede srbske, danas su u opasnosti od poplava, koje se kotrljaju
sa golih briegova obezšumljenih okruga, a u njima danas napušta zemljoradnik
hiljadama hektara najplodnije zemlje, pa bježi na visove, gdje je zemlja
mnogo lošija, no gdje ne dopiru pustošeće poplave.


Poremećeni klimatski odnošaji, koji se sve češće javljaju u krajnosti pretjerane
žege ili suvišne vlage, što je cboje štetno i po zdravlje ljudi i stoke a
nepovoljno po napredovanje usjeva i kultui´nog bilja, — sve je posljedica bezrazložnog
opustošenja šuma. Danas u upropašeenih šumah Srbije propao je
ogroman kapital državni i nenaknadua zaštita kulturnom napredku 1 razvitku
naše zemlje.


Ove pojave do današnjeg pustošnog kućenja u Srbiji i još strasnije privredne
slike, koje će doživiti budući naraštaji u Srbiji od ovakovog čina, ako
mu se odvažno na put ne stane, pobudile su još prošle godino Sibski „Državni
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 73 ~
Savet", da je sa zadovoljstvom dočekao i u načelu usvojio projekat „zakona
0 šumama".


Ministar narodne privrede, koji je novi „zakon o šumama" pred ovogodišnju
„Narodnu skupštinu" iznio, zaista je prvi stručno naobražen srbski državnik.
Ime tog ministra je prva svietla točka u historiji šumarstva Srbije, a
novim ,,zakonom o šumama´´ pocima nov život, nova era ove vrlo važne privredne
grane naše slobodne kraljevine. Bože daj, da i Srbija plod tog zdravog
sjemena na vlastiti svoj uhar žeti može.


Pravila prvog obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova
i ribarstva. "^


Odsjek prvi.


DpBžtvo, ...^... svrha i djelovanje.


§ 1. Družtvo obstoji pod naslovom: „Prvo obće hrvatsko družtvo za gojenje
lova i ribarstva"* Ovo imade svoje sjedište u Zagrebu, te se stavlja pod
zaštitu doživotno izabranoga pokrovitelja.


§ 2. Svrha družtva jest, da §-om 3. označenimi sređstvi unapredjuje cielokupno
domaće lovstvo i ribarstvo u obće, i da brani interese svojih članova
posjednika i čuvara lovišta.


§ 3. Prema tome družtvo:


a) drži javne skupštine i sazivJje polag potrebe sastanke na raznih mjestih
Hrvatske i Slavonije u svrhu viećanja u poslovih lova i ribarstva, kao i
zakona o lovu i ribolovu, kojom se prigodom mogu i poučni izleti obdržavati;


b) stoji u savezu sa sličnimi i srodnimi strukovnimi đružtvi tu- i inozemstva;
´ c) sakuplja znanstvena djela o lovstvu i ribarstvu i tomu srodnih grana;
d) izdaje strukovne časopise i knjige u svrhu razvitka hrvatske lovačke


knjige;
e) priređjuje izložbe lovačkih i ribolovnih sprema i proizvoda;
f) nastoji oko provađjanja i obđržavanja lovozašti´tnih propisa nastojeć, da se


postojeći zakoni i propisi o lovu i ribolovu što točnije izvršivaju, podnašajući
u tom smislu i ... zemaljskoj vladi svrsi shodne predloge, predstavke
i vještačka mnienja;


g) podupire nastojanja vlastnika lovišta oko podignuća lova i ribolova;


h) nastoji svojim putem, te u okviru postojećih zakonskih propisa oko prepriečenja
i umanjenja lovokradja, kao i tomu sličnih prekršaja, zakona i
naredba o lovu i ribolovu;


* Ova po kr. zemaljskoj vladi odobrena pravila priobeujemo s toga, da se s njimi
mogu okoristiti i druga slična druživa, koja bi se nakanila ustrojiti. Uredništvo.