DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1892 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 41) -~~-
JlvednlHro rečenog Hsta obn´Ce, da će list dobitak, ako ga bude, upotrebiti za
nabavu divljači, na aredjenje raassih sprema za 6uvauje i razplodjivanje divlja&i, te
na nagrade za poatigmite uspjelie.


Mi .. radujemo od srca, što de naž drug kao. prvi organ te ruke božje svietlo
ugledati, pa ga svim našim vriednim Manovom „Šumarskoga lista" prepornćujemo, te
se nadamo, da će se bez svakog primižijaja predbrojiti na „Lovački lisf i po mogudnosti
i svojim perom i gavjetom podupirati.


Bitf će naoi miio, ako nas prvi „Lovački iiat^ u svoni plemenitom podu^^edu i
Bakani sjajno uspije, jer će to biti samo na diku i ponos našega domaćega lovstva i
Šumarstva, a na korist i nliar naše domovine. Bilo sretno !


„"Poljska privreda^, učbenik za školu i narod, knjiga druga. Ovakova knjiga
štampana je u Biogradu po državnoj štampariji kraljevine Srbije, a napisao ju je Paja
., Todorovi(>Gj.4kov<5i(-, činovnik ministarsl;va financija, Ciena joj je 2 dinara (1 for.)
Mi ćemo o sadržaju te knjige drugi put obzirnije progovoriti. Za sad budi reeeno, da
jt^ ta knjiga posve nedostatna, jer nije ni za lugare, niti za šumare poučna. U toj
su knjizi mnoge učbe o sadjenju suma posve netemeljite t. j . one su se posve preživile.
Isto tako su i tvrdnje o čuvanju šuma posve neosnovane^ nazivi su sfcari latinski
i nevaljani, koje više nitko u šumarskoj etimologiji nerabi, a najglavniji zarezniei, te
bolesti drveća posve su u knjizi izpuštene. 0 drugim granama sumogojatva neima u
toj knjini ni govora.


j,Zakori o šumama" . Ovaj gumarski zakon za kraljevinu Srbiju štampan je u
Biogradu god. 1891., te je ua ime srbskog kralja po kralj, -namjestnicima svoju
snagu zadobio.


Cieli taj novi šumski zakon dieii se u sliedeća poglavja: L Podeia i ograničavanje
šuma od cL 1. do čL 15.; IL Šumska uprava i ustanova od .. 1.. do -čl,
Bi.; III. O postupanju sa državnim šumama od ći. 32 do čL 36. ; IV. Postupanje
sa opštinsliim šumama od čl, G-i, do ČL 80,; V. Postupanje sa manastirskim šumama
.1. 81; VL Postupanje sa privatnim š u (. a . a (zabranima) od čL 89.
do čL 84.; ... 0 popaši i žiropasi od čl. 85. do čl. 9.. i Vili. Šumske
krivin e i to: A) opšte odredbe od ČL 94. do čl. 117.; .) o kradji od čL 118^
do 122.; C) 0 povredi šuma i šumskih proizvoda od čk 123. do čK 129.; D) nedopuštene
radnje od čI, lUO. do 134.; E) sudjenje, nadležnosti postupak od čl. 135.
do čl. 154. i napokon ,,prelazna naredjenja" od čl. 155. do Čl. 158,


Mi ćemo njeke znamenite i za občuvanje šuma od haranja smjerajuće ustanove
toga zakona dokolice priobćiti.


Lovstvo.


Osnova ...... o lovu. Zakonskim Člankom XYIIL od god, 1870. uredjeno
je u Hrvatskoj i Siavoniji pravo lova, U dvadeset godinab, što se u našoj zemlji
lov izvršuje po tom zakonu, postiglo se obće uvjerenje, da njegove ustanove nipošto
nedostaju, da bi se plemenita divljač mogla tako uzgajati i razplodjivati, da bude unosnom
granom narodnoga gospodarstva. S toga je kr. zem. vlada, da zadovolji obćoj
želji za preinakom zakona o lovu sastavila novu osnovu zakona, kojom se ima urediti
izvršivanje lovskoga prava. Prije medjutim, nego što osnovu zakona predloži saboru na
ustavnu razpravu, preuzv. g. ban grof Khuen-He d ervar v sazvao je anketu, da
priredjenu osnovu ...... još sa vještačkoga stanovišta pretrese. Ta anketa sastala se
Je prošlih dana pod predsjedanjem Nj, preuzvišenosti kod kr. zenh vlade, te je dovršila
razpravu osnove. .. anketi bijahu: ... odjelni predstojnik za unutarnje poslove, presvietli
gosp. Danilo Btanković, presvietla gg. grofovi: Bombelles ml. Drašković Josip^
. r d o d . Stjt pau, . e g 1 e v i ć Oskar, . u i m e . Miroslav i Y o j k f 7 Janko : zatim gospoda
državni nadodvjetnik Oto Spitzer, narodni zastupnici Julio pL Jellačić, Josipović


4
ŠUMARSKI LIST 1/1892 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— - 50 -—


pl. Gejza, Galjuf pl Ljudevit, dr. ,Egersđ-orfer Šanđar, Zec MiM, kr. ....^.


saTJetnik J. E» Tomić, Šumarski nadzornik Vrbaiii<5; nađgumari Ke&ter^.... i
Dojkova<5j te kralj. šum. povjerenik Fiscbbacb .


Anketa je s. nekoliko izpravaka jednodušno odobrila od ... ´.^.. vlade- predloženu
osnovu. Osnova ima .. §§. u VI. poglavlja. Najživlja vodila se razprava o pi.
tanju, koliko privatan vlastnik mora imati zemljišta, da može iavršivati pravo lova.
(§. 2. osnove). Dočim dosadašnji ..... daje to pravo vlastnikom spojena kompleksa,
aemljišta od 200 rali, osnova ište 400 rali. Neki žlanovi željeli su, da se pridrži količina
od 200 rali, drugi su .... u interesu zagorske vlastele predlagali, da se sidje=
i pod taj minimum, no vegkšuju(5i, da se i na 400 jutara jedva može divljač racionalno uzgajati — odobrila je
vladinu osnovu. Pored privatnib vlastnika zemljišta u spojenu kompleksu od 400 ...
vlastne su vršiti pravo lova (po §. 2. osnove) upravne ob(Sine na zemljištils, koja niesu
pridržana vlastnikom. Po §. 5, izpravljene osnove obseg jednoga obd. zemljišta nesra-ije
4a bude manji od 1000 jutara. Lovišta daju se na 12 godina u zakup i to samo
osobam ......... života. Pristane li obć. zastupstvo nadpolovičnom ve<5inom glasova,
može se zakupni ugovor i bez nove dražbe produžiti,


Tažna je ovdje ustanova, da se iznajmljena lovišta mogu dati u podzaku p
samo dozvolom kotarske oblasti, pa da zakupnici ob(^. lovišta nesmiju nikomu za plaću
ili drugu kakvu odštetu izdavati lovne dozvolnice, koje bi jib ovlastile, loviti po dotičnom
lovištu.


Poglavje II., od § 14. do 23., uredjuje potanko lovostaju za pojedinu divljač i
lovitbu. iJ §. 15. osnove bijaše ustanovljeno, da vlada može lov na srne (koze) na
opredieljeno vrieme zabraniti posvema, budi samo u stanovitib predjelih; anketa pak
okrenula je tu ustanovu, te se lov na srne (koze) zabranjuje, pak se samo iznimno
vladinom naredbom može dozvoliti. Srnjaci pak smiju se loviti samo od 1. listopada
do 31. prosinca; zečevi od 1. rujna (do sada 1. kolovoza) do 15= siečnja (do sada


2. veljače); jarebice od 1, rujna do 15. siečnja; trčke od 16, kolovoza do 31.
prosinca. Na lov za vrieme lovostaje udara osnova zakona oštre kazni. § 19 osnove
donosi ustanova, koje su kadre preprieČiti kriomčarenje (prodavanje kradene) divljači.
Poglavje III. ustanovljuje potanko o naknadi šteta, počinjenih po divljači i za
izvršivanja lova, a poglavje 1.. radi o zaštiti lova. Zakupnici lovišta moraju držati za
nadzor lovišta izučene lovce, inače če se zakupni ugovor . njimi razriešiti. Nadzirači lova
uživaju pravo javne straže.


Poglavje V. ustanovljuje lovne prekršaje i kazne. Sudi i dosudjuje kotarska oblast
(gradsko poglavarstvo). Ustanove su tako stroge, da pružaju jamstva, te će se lovni
prekršaji u buduče umanjiti. Anketa povisila je globe na 25—50 for. Medju ostalim
odredjuje §. 48.: „Tko za lovostaje — §. 13. proda ili kupi koristan divljač, ili ju
u gostionicah u jestvenicib na prodaju ponudi, kaznit će se novčanom globom od 50
do 100 for. Ista ustanova valja da se uporavi i proti onim prodavaocem ili kupcem,
koji se nebi mogli izkazati, odkle jim divljač, koju su ponudili na prodaju ili kupili
(§. 19. osnove potanko propisuje tu legitimaciju). Od utjeranih novčanih globa ili utr»
žaka zaplienjene divljači ide po predlogu ankete polovica prijavitelju. Zvjerokradici oduzeto
oružje ima se uništiti, te kao .staro željezo prodati na korist zaklade za promicanje
gospodarskih svrha.


Ovo su najvažnije ustanove osnove novoga zakona o lovu. Članovi ankete jednodušno
su priznali, da ova osnova zakona spada medju najbolja naša zakonarska djela,
pa da će ona, kad postane zakonom, lovstvo u Hrvatskoj odlučno podići.


Količina ubijene grabežljive zvjeradi, .. koju je novčaBa nagrada plaćena.
Po do sad stigavšim izvješćima ... županij. oblastih ubijeno je tečajem I. do