DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1892 str. 1     <-- 1 -->        PDF

V
\ ........,


Br. I u ZAGREBU, 1 sieenja 1892, God. XVi


Obznana štovanim družtvenim čfanovom.


Naš prednjak kod zemaljske šumske uprave i vrli pregalac napolju
stručnoga knjižtva g. Mijo Vrbanic zahvalio se je na urednictvu „Šumar.
lista",´ koga je kros niz godina svom pomnjom i uztrajnošcu uredjivao,
te je slav, upravljajući odbor hrv.-slav, šumai´skoga družtva meni povjerio
urednictvo toga đrnžtvenoga časopisa.


Nijesam. se mogao oglušiti tomu po mene laskajućemu pozivu —
jedno s toga, što mi se prigoda pruža.j da se svojim književnim radom
bar ponješto odužim na onoj ljubavi, koju mi danomice daje moja draga
domovina^. s´druge strane smatram´ si za dužnost/ da: i ja kao urednik´
družtvenoga časopisa stupim još tiesnije u redove onih. pregalacaj koji
čeznu za tim, da bude naš j^Sumar. list" ono, što po svomu zadatku mora
biti — naime: pravo ogl ed alo duševn. ogstanjanaš e"g"a
k r V.- s lav. šumarskoga družtv.a i na.predka našega
dom.aćega´ šumarstva,


Sjeme, koje je posijano po šačici domaćih pregalaca god, 1846., palo
je na plodno tlo, pa ako je izdavanje tadanjeg družtvenog časopisa
j^prvoga hrv.´ šumarskoga družtva" god. 1847. pod imenom: „Das Forstblatt.
Zeitschrift" burnom godinom 1848. prestalo, i god. 1851. do 1852.
op6t započelo, a onda za uviek zaspalo, tim ipak nije udušeno pregnuće
njekih naših rodolj4iba-strucara pred desetak godina, da se slično družtvo


opet uzkrisi, koje će novi m duho m disati i novi m smjero m
svo j ra d n a preporo d domaćeg a šumarenj a započeti .
I tako bi,:


Cim je današnj e hrv. slav. šumarsko družtvo utemeljeno, odmah
se je pojavila želja, da se ...... i đružtveni časopis- u svrhu, da mogu
drnžtveni članovi u svom vlastitom listu plodove svog uma i pera na
korist i promicanje družtvene svrhe priobćiti. .,/ .


Pojav taj značio je pobjedu nauke i znanosti međju našimi hrvatskiini
šumari.


" 1 /
ŠUMARSKI LIST 1/1892 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 2´ —


Primiv dakle nasliednu književnu ostavštinu naših pregalaca od
g, 1847.5 to 6e reći: primiv iirednictvo „gumar, lista« nadam se, da ee naš
družtveLi časopis i pod mojim uredniotvom naći kriepko podporu revnih
i za struku zanesenih domaćih šumara, te prijatelja naših zelenih dubrava.


Zna svaki od nas, da je naše šumarstvo još uviek pasto polje, koje
moramo i kao rodoljubi i kao struSari potrebitim marom i u znoja lica
obradjivati, ako želimo žeti plodove našeg uma i naše djelatnosti. Ta „o
trudu žito rodi, a o muci grozdovi vise".


To su čuvstva, koja gojim kao urednik ^Sum. lista", — to su nade,
koje mi i^punjuju grud, te me hrabre, da ćemo božjom pomoćju i zajedničkim
radom korak po korak našu zajedničku zadaću
sretno riešiti.


Ali tomu se hoće čvrste volje i žilave uztrajnosti. Ako bude ove i
one, onda nemojmo podvojiti, da nećemo medjusobnim pregnućem naše
domaće šumarstvo podići do najvišega mjesta, koje mu po važnosti i
obsežnosti naših šuma zaista dolikuje.


Da bude naš „Šum. list^* zaista pravo stjecište našega duševnoga
rađa: to je potrebito, da ga svi družtveni članovi kao j,mezimca "
hrv.-slav. šumarskog družtva prigrle svim žarom ljubavi, te da mu i
tvorom i sborom što više pomognu.


Imenito molim, da me u mučnom zvanju vještim svojim perom
pođpomognu dojakošnji pisci-strucari, i to : gg*. Jos, . o z a r a c, kr. šumar
u Lipovljanih j Drag. N a n i c i n i, vlast, nadšumar u Našicah; Jos,
Ettinger , umir. nadšumar u Zagrebu; Šandor Pere , nadšumar u
Otočcu; Vilim Pere , br, šumar u Kosinju; Vinko .....^ nadšumar u
Petrinji, Mijo Radošević , vlast, šumarnik u Kutjevu; prof. Drag.
Hlava i prof. Yl. Kiseljak u Križeveih; Ivan Kolar i Julijo
Kuzma , .., nadšumar u Zagrebu; Dušan Ilijć , šum. procjenitelj u
Otočcu; Ed. S 1 a p n i . a ., šum. procjenitelj u Belovaru; Milan D. 0 b r adović-
Licanin, prof, šumarstva u Biogradu; Stjepan .......,
šumar u Valpovu; Josip Majnarić , šumar u Čavlih; Marino pl.
Bonna, žup. nadšumar u Ogulinu; Josip Sabljak, šumar uSurcinu;
G-ašo Vac, šumar u Stubici; Julijo Vran i car, šumar u Novigradu;
Drag. Mocnaj, šum. pristav u Klenku; Bog. ml. Ha jek, šum. pristav
i procjenitelj u Glini i Rudolf ...., šum. vježbenik u Dubici; Pavao
Barišio, nadšumar u Mitrovici; Ivan Zezulka, kr. šumar u Ogulinu.


Zaista ću se radovati, ako bude broj suradnika od sad poskočio, jer
ee to biti očiti znak, da je „Sum. list" našim družtvenim cianovom
mio i drag,


U ostalom primjećujem, da će se strukovni dopisi i razprave nagraditi
u^buduće kao i dojako po pristojbenom cjeniku.


Dopisi odnosno razprave neka se i nadalje dostavljaju „ured ^
mžtv u Sam, lista" u Zagrebu.