DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 568 —


dalje Viktora Maisatza za Vranjak 3.210 for. i za Vitojevačko Ostrovo


2.490 for., ova zadnja ponuda glasi znatno izpod prociene, đočim je ponuda tvrdke
Gamiršek kao povoljna prihvaćena.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Hrvat, šumarski koledar za god. 1892. XIII. tečaj priugotovio je đosađanji
izdavatelj p. n. g. kr. vlađni šumarski nadzornik Mijo Vrbanić, te je isti već
dotiskan i priređjen sasvim shodno za vanjsku službu. Naročito sadržaje „Šumarsk i
koledar" za buduću godinu sve potrebite skrižaljke i naputke službene,
koji se u vanjskom službovanju dogođice s probitkom uporaviti mogu.


Pomenuti koledar obsiže preko 15 štampanih araka u žepnoj veličini, a sadržaje
i šematizam šumarskog i inoga pomoćno-upravnog osoblja, koje je namješteno kod zemaljskih
i državnih oblasti i ureda, te kod raznih moralnih korporacija i privatnih
vlastela u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji.


I ovom prigodom pobrinuo se je izdavatelj, da se "Šumarski koledar" za
god. 1892. i kao službovnik upotrebi ti može za šumarsko-upravno, a takodjer
i za pomoćno-Sumsko osoblje, u svrhu bilježenja svih poslova u šumi i izvan šume
tečajem ciele godine. S toga ima dovoljni broj paginiranih stranica. Ovim se .dakle
umoljavaju učtivo p. n. gg. naručitelji i predbrojnici u obde, da točno naznačiti izvole
u svojih dotičnih naručbah, da li žele imati „Hrvatski šumarski koledar" za
god. 1892.:


A) s dodanim rastriranim papirom za bilješke kao i dojakošnja
izdanja ili


B) ujedno sa službovnikom, kao Stoje već gore spomenuto.


Koledaru udarena je ciena i to:


1. Izdanju pod A) za jedan komad 1 for. 20 novč. uz nefrankirano pošiljanje
naručitelju, (pojedini primjerci, priposlani na zahtjev pod omotom nakrst, računati će
se 5 novč. više za poštarinu).
2. ^Izdanju nadalje pod B) za jedan komad 1 for. 60 novč., sbog više potrebitoga
tiska uz nefrankino pošiljanje naručitelju, (pojedini primjerci, priposlani na zahtjev
pod omotom nakrst, računati će se 10 novč. više za poštarinu, jer su teži od onih pod A).
Glede naručbS, iz Bosne i Hercegovine upozoruje se, da se novci poštanskom
naputnicom doznačiti izvole.
Vez koledaru ndešen je takodjer sasvim praktično, a sastoji se iz jakoga zelenetlačenog
platna.


Primjećuje se nadalje, da je ciena koledaru tako primjerena, da se obzirom na
razmjerno malen broj otisaka, koji se kod nas razpačati može, lih tiskovni, biljegovni
i ini troškovi, naročito knjigovežni namire. Dakle o kakvom posebnom dobitku neima
tu niti govora, jedino je do toga stalo, da i mi šumari u našoj domovini imamo naš
strukovni koledar.


Naručbe glede koledara neka se uprave neposredno na izdavatelja uz točnu
oznaku broja primjeraka i to : da li naime poštanskim pouzećem, ili pako uz naknadno
priposlanje novčanog iznosa.


Osobne viestl.


Dragutin Ferdinand Hlava, profesor šumarstva u kr, gospodarskom i šumarskom
učilištu u Križevcih, navršio je dne 1. studena o. g. tridesetgodišnjicu službovanju.
Tim povodom smatramo si za osobito ugodnu dužnost, da ocrtamo iskrenimi
riečmi život i đielovanje prvoga učitelja šumarske struke na domaćem našem učilištu.
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 569 —
Dragutin Hlava rođjen dne 21. ožujka 1837. u Seskoj Lipi, potiče od stare i razgranjene
obitelji, od koje je bilo vrstnih gumara.


Naš je svetčar svršio početne škole u rodnom si mjestu, a gimnazijalne nauke u
mlađoj Boleslavi i češkoj Lipi. Imajući prirođjenu ljubav za šumarsku struku, stupio
je dne 1. travnja 1855. god. u šumarski zavod u „Bi e loj vodi" (Weisswasser),
koj je te godine upravo svetčano otvoren i u život stupio.


Na istom je učilištu školske godine 1855^56.—1856^57. svršio dobrim uspjehom
šumarske nauke.


Nakon svršenih strukovnih nauka nastupio je u domovini svojoj umah i službovanje,
a to je po njega tim koristnije i važnije bilo, što je Ceska u svakoj struci, a
po gotovo u šumarskoj napredna zemlja, gdje se uzorno šumami gospodari.


Prvu službu nastupio je Hlava dne 1. svibnja 1857. kao pristav kod nadšumarskog
ureda u Bielohradu, kod grofa Aiohelburga. Kasnije je služio ua veleposjedu
čeških velikaša, i to: kao volontair od 1/5. 1859—21/1. 1861. kod grofa Wald8teina
na imanju Dux-Oberleutensđorf, a od 21/1. 1861. do 8^10. 1861. u češkoj Lipi, na
imanju grofa Kaunitza. Na liepo uredjenih imanjih spomenutih velikaša upoznao je
Hlav a sve radnje i poduzeća šumskoga gospodarenja u svakom pravcu. Imenito je u
pogledu gojitbe i procjene šuma, te šumske tehnologije, steko si toliko znanje i izkustvo,
da imade danas malo mladih šumara, koji se sličnim pohvaliti mogu.


Kad je godine 1860. mjeseca studena svetčano otvoreno i u život stupilo kr.
gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcih, imale su se popuniti za pojedine struke
učiteljske stolice na spomenutom učilištu.


Hlav a bude imenovan učiteljem za šumarsku struku na kr. gosp. i šum.
učilištu u Križevcih, te je položio službenu prisegu 29. listopada 1861. god., a nastupio
službu 1. studena iste godine.


Sa učiteljske je stolice Hlava vršio revno i savjestno učiteljsko zvanje, te je
zdrav i čil doživio tridesetgođišnjicu službovanja kano Nestor šumarskih učitelja u
domovini, te najstariji i jedini član učiteljskoga sbora na tom učilištu, od postanka
njegova.


Od postojaloga kr. namiestničkoga vieča, a kasnije od visoke kralj, zemaljske
vlade, dobio je Hlava za svoje savjestno službovanje više priznanica. Kano poznati
izkusni strukovnjak bio je često u povjerenstvu i radio kod šumskih segregacija, procjenivao
mnoge šume u domovini i sastavljao za njih šum.-gospodarstvene osnove.


Hlava je izpitnim povjerenikom kod šumarskih državnih izpita za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva, bio je porotnikom kod minule jubilarne gospodarskošumarske
izložbe u Zagrebu. Član je hrvatsko-slavonskog šumarskoga družtva, i kranjskoprimorskoga
u Ljubljani, kao što i član više stenografičkih družtva u inozemstvu.


Iskren prama svakomu, blage ćudi, a poštena srdca, Hlav a uživa obde štovanju
a nada sve veliko štovanje svojih sudrugova i kolega.
Toga radi primio je svetčar sa sviuh strana iskrenih čestitaka na sretno dovršenom
30-god. službovanju.
Presvietli gospodin kr. veliki župan varaždinske i belovarsko-križevačke žnpanije,
Radoslav pl. Rubido-Zichy, upravio je Hlavi sliedeće pismo:
Br, 670. V. Ž.


Veleučenom gospodinu


Dragutinu Ferdinandu Hlavi,


profesorn na kr. gospodarsko šumarskom učilištu


u Križevcih.


Prigodom riedke i liepe svetčanosti 30-godišnjice profesorovanja, koju je Veleučenost
Vaša početkom ove školske godine svetkovala, smatram si ugodnom dužnosti,
da Veleučenosti Vašoj i sa moje strane izrazim iskrenu čestitku i priznanje na dugo