DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 566 —


Zahvala. Predsjednifitro hrv.-slav. gumarskoga družtva smatra si osobitom dužnosti,
da na ime družtva ovim javno izrazi zahvalnost: slavnim zastupstvom ogulinske, otočke,
gjurgjevaCke i II. banske imovne obdine, zatim vlastelinstvom Čabar, Golubovac i
Balagoviđvori, kao i p. n. gg. đrvotržcem: Nikoli Srići u Novom, R. Turciohu u
Kutini, Bačiću i Kopajtidu u Drenovcn, Stigliću i Viđmaru u Sv. Jurju te Antunu
DevSidu u Senju, Mati Kratohvilu, Mihi Mancetu i R. Schlesingeru u Vrbovskom,


B. ´Wei8su u HruSevcu, Carlu Schlesingeru u Zagrebn a navlastito i tvrđki Societe
d´ Importation de chćne u Barču, kao nađšumaru V. Benaku u Petrinji, na raznih
đružtvu darovanih predmetih, što no ih na ovogodišnjoj gospodarsko-šumarskoj jubilarnoj
izložbi kolektivno u šumarskom paviljonu izložiše.
Sa drvarskog tržišta.


Prodaja drva putem javnih dražba. Nađopunjujući naše posljednje izviešće


o prodajnih
prilika drva, imamo priobćiti nadalje sliedeće :
Kod dražbe, obđržavane dne 31. listopada t. g. kod kr. nađšumarskog ureda u
Vinkovcih, dostađoše:
Čađjavski Bok 80´40 jutara, proejen. na 46.068 for., tvrdka Hartl iznosom
ođ 50.000 for.
Dvojan e 50´04 jut., proejen. na 41.015 for., tvrdka J. Schlesinger
znoBom
od 42.165 for.
Veliki gjol 120´58 jut. ostade neprodan.
Suše 57-38 jut., proejen. na 22.922 for., tvrdka Leop. Kern iznosom od 24.511 for.
Javička greda 16´00 jut., proejen. na 2.043 for., tvrdka Krlić iznosom od


2.677
for.
Med j ustru go ve I. 78*04 jut., proejen. na 55.819 for., tvrdka Pollak i
sin iznosom ođ 58.100 for.


Medj ustru gove II. 16"42 jut., ostade neprodano.


Slavir97´25 jut.,procjen. na 219.538 for., tvrdka Prister iznosom od 245,687 for.


Bok 76´65 jut., proejen. na 107.584 for., tvrdka Hirschle r i dr. iznosom
od 120.955 for.
Zib 40-48 jut., proejen. na 1.259 for., tvrdka Mehner iznosom od 2.014 for.
Boljkovo 284-05 jut., proejen. na 269,525 for., tvrdka Soči ete d e chene,


iznosom od 294.000 for.
Žeravina c 86-92 jut. proejen. na 79.704 for., doatade tvrdka Franjo Gamirše
g iznosom od 81.800 for.
Neprodane ostadoše hrpe Gradina s 58-28, Smogva s 39-44, Ilijna greda 48-60,
i Medjustrugove 21-98 jutara površine.


Kod dražbe koja se obdržavala dne 3. studenoga t. g. kod gospodar, ureda
gradiške imovne obćine u Novoj gradiški, dostala jo tvrdka Drag. Schlesinge r iz
Zagreba 1730 hrastova u predielu Broćinski Bok, i to samo za tehničku porabu sposobno
drvo, s iznosom od 64.587 for. 88 nC. po prilici S´/o preko procjenbene vrieđnosti.


Brodska imovna obdina postigla je kod dražbe dne 23. studenoga t. g. sliededi uspjeh.
Mužko Oatrovo proejen, na 11,999 for., dostao je Stef. Groeger iznosom
ođ 12.505 for.
JoSavu procj. na 10.882 for., dostao je A. J. "VVeselinovid iznosom od


15.692
for.
Banovđol procj. na 25.574 for,, dostala je Unionbankas iznosom od 35.389 for.
Rastovicu procj. na 10.237 for. ista banka s iznosom od 13.911 for.
Zapadne Kusare procj. na 5648 for. dostao je A. J. Weselinović s iznosom
ođ 9682 for.
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

-~ 567 —


Cunjevc e procj. na 21.294 for. đostao je Jos. Loche r t iznosom od 22.7000 for.
Vrabčanu procj, na 14.291 for. đostao je Grist. Hermann iznosom od


14.350
for.
Eastovo procj. na 5 883 for. đostao je Vuk i sinovi iznosom od 6.881 for.
Orlja k procjen. na 16.971 for. dostala je tvrdka Sorge r iznosom od 21.580 for.
Iztočne Kusare procj. na 8596 for., đostao je A. J. WeseIinovii5 iznosom
od 12.916 for.


Mašan j procj. na 2.419 for. đostao je Ant. Gaš p ara c iznosom od 2.528 for.


Kunjevc e procjen. na 16.315 for. đostao je Christ. Herman n izpođ procjene
iznosom od 14.518 for.
Vrabčan u procj. na 17.199 for. dostala je ista tvrdka izpođ procjene iznosom
od 14.500 for.
Slavi r procj. na 4.850 for. đostao je Drag. Libkovit z izpođ procjene iznosom
od 3.253 for.
Gradinu procj. na 29.773 for. dostala je tvrdka L. Blažid iz Siska izpođ
procjene iznosom od 20,100 for.
Prodane hrpe bijahu ukupno procjenjene na 191.694 for., a postignuto je kod
dražbe 220.515 for., dakle preko procjene po prilici za ll"4*´/|j više.


Sljedeće hrpe ostadoše neprodane: Orljak procj. na 21.707 for., Lužčid procj.
na 17´.890 for., Kunjevce proej. na 19.982 for., Kipaća procj. na 4.292 for., Ađđa
procj. na 13-450 for., Almaš procj. na 6.030 for., Radiševo procj, na 9.432 for.,
Krivsko Ostrovo procj. na 12.464 for., Almaš procj na 7.077 for., Dubovica procj.
na 8.951 for. i Trizlovi procj. na 6070 for.


Kod gospodarstvenog ureda križevafike imovne obdine u Belovaru bje obdržavana
javna dražba dne 18. studenoga t. g. te je od sedam na prodaju oglašenih sječina
stigla na hrpu Jasi k ponuda Alberta Rechnitzer a iz Krizevca iznosom od 2901 for.
preko procjene, koja je i prihvaćena, a glede ostalih neprodanih hrpa obaviti de se
retaksacija drvne gromade, te de se ponovna dražba preduzeti.


Nadalje nam je ovdje priobćiti jož sliedede javne dražbe drva.
Kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih, pi-odavat de dne 30. prosinca 1891.
samo uz primanje pismenih ponuda u šumskih srezovih: Zib 685*44, Sočna 738´28
tef Desidev o 1057 97 jutara, u svemu dakle na 248l´69 jutara šumske površine,
nalazedih se 62.857 hrasta, 22.939 jasena, 33.995 briesta i 76.834 bukovih i inih
stabala, s 274.792 m´ drvne gromade hrastove, sposobne za ciepanje i za kusove i


250.682 m´ jasenovih, briestovih i bukovih drva za ogriev u sveukupno procjenbenoj
vriednosti od 3,342.631 for. Žaobina iznaša 180.000 for. a ostali uvjeti te znatne
prodaje mogu se uviditi kod šumarskog odsjeka kr. ugar. ministarstva za poljodjelstvo
u Budimpešti i kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih.
Gospodarstveni ured otočke imovne obdine dražbovati de u smislu oglasa, objelodanjenog
u službenih novinah dne 16. prosinca 1891. u redovitih sječinah područnih
šumskih srezova: Krekovača, Crno Jezero, Brušljan, Biele i Crne Grede, Bakovac,
Markovid Rudine, Dolac, Komarnica, Jelovac-Apatišan, BegovačaCrni Vrh, Kalčića Vrh
i Usnadev Vrh u svemu 8 443 bukovih stabala s 15.408 m* drvne gromade za ciepanje
i 3000 prostor, metara za gorivo, 25.409 jelovih i omorikovih, zatim 1.500 borovih
stabala s 32.138 m^ odnosno 3000 m´ drvne gromade za tvorivo i gradju u ukupnom
procjenbenom iznosu od 138.893 for.


Konačno dobismo pri zaključku našega lista viest ob uspiehu dražbene prodaje
hrastova u sječinah petrovaradinske imovne obdine, koja je obdržavana dne 9, studenoga
t. g. kod gospodarstvenog ureda u Mitrovici.


U svemu stigoše naime samo dvie ponude i to: drvotržea Pranje Gamiršek a
za Vratičnu 19.825 for., Smogvu 13.226 for. i Vranjak 4.600 for,, ter na